پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ه متغیرهای ورودی و خروجی استفاده می‌شود. کتغیرهای ورودی عبارتند از داراییهای شرکت بیمه، تعداد کارکنان، هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صاره، هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادر. متغیرهای خروجی عبارتند از خسارت پرداخت شده، تعدادخسارت پرداخت شده، سود خالص دوره شرکت‌های بیمه، سود خالص بعد از کسر مالیات به حق بیمه صاره، حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه، تعداد بیمه نامه‌های
1-8-2- تحلیل پوششی داده ها
تعریف مفهومی: تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برنامه ریزی ریاضی است که ابزار مناسب برای بهر ه وری نسبی واحد های تصمیم گیری در حالت چند ورودی و چند خروجی به حساب می آید. در تحلیل پوششی داده ها با توجه به مشاهدات فردی از واحد تصمیم گیرنده (DMU) و تقابل بهینه آن با دیگر واحد ها، می توان کارایی محاسبه شده را مهم تر از رویکرد سنتی دانست. در این روش بدون استفاده از یک فرم تابعی، یک حد مرزی برآورد گردیده که نشان دهنده حداکثر مقدار کارایی هر واحد، نسبت به کارایی مشاهده شده از واحد های دیگر است (عیسی زاده روشن و خسروی، 1390)
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر از مدل مضربی CCR ورودی محور جهت محاسبه کارایی شعب تامین اجتماعی استان گیلان استفاده شده است. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهاي تصمیم گیرنده در کجاي این مرز قرار دارند و براي رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستادهها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستاده ها براي هر واحد (حسین زاده بحرینی وهمکاران، 1387). در الگوي DEA با دیدگاه ورودي محور، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در وروديها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. از اینرو فرم مضربی CCR بکار گرفته شده در این پژوهش بصورت زیر می باشد:

n: تعداد واحدها DMUs
m:تعداد نهاده ها
s:تعداد ستاده ها

1-9- قلمرو پژوهش
پژوهش های موجود از دید قلمرو سنجش به سه موضوع تاکید دارند. حوزه مطالعاتی، قلمرو مکانی و بازه زمانی تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد و شامل بررسی کارایی شرکت های بیمه خصوصی می باشد.

1-9-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت های بیمه خصوصی می‌باشد.

1-9-3- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این پژوهش داده های سال 1392 می باشد.

مقدمه
مؤسسات بيمه با توجه به نقشي كه در اقتصاد جامعه دارند، مي‌توانند با حفظ ثروت‌هاي ملي و جبران زيان‌هاي مالي بر اقتصاد وتأمين و تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در جامعه و نيز با توسعة آن‌ها، رشد و توسعة كل مجموعه اقتصادي كشور را موجب شوند. نقش اول و رسالت وجودي صنعت بيمه، كاهش‌دادن نااطميناني است. اين كاركرد صنعت بيمه براي هر گروه اجتماعي و حتي اقتصاد ملي به صورت خاص نمود پيدا مي‌كند، كه از آن جمله، امنيت شغلي، تداوم درآمد آتي، افزايش سطح رفاه زندگي، حفظ ثروت ملي، توسعة سرمايه گذاري‌ها و ايجاد اعتبار است. در تشريح نقش دوم چنين بيان مي‌شود كه اگر چه امنيت و جبران خسارت در قالب نقش اول، خود سبب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و خود مؤسسات بيمه‌اي از محل خالص حق بيمه‌هاي دريافتي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. لذا، چنين صنعتي از همان ابتدا قادر به انجام سرمايه‌گذاري از محل حق بيمة دريافتي است و موجب افزايش و رشد سرمايه و در نهايت، توليد ملي مي‌شود(عبادی و باقرزاده، 1387).
در ﭘﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﺑﺸﺮ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻔﻬﻮم ﻛـﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در دو دﻫـﻪ اﺧﻴﺮ، اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن‌ﭘـﺬﻳﺮ و ﻋﻤﻠـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎده ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ (مهرگان، 1383). ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ دروﻧـﻲ (اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺎرا از ﻣﻨﺎﺑﻊ) و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ (ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻠﻖ درآﻣﺪ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻛﺎراﻳﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ دروﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨـﻪ‌ﻫـﺎ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ داد. ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ درآﻣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اراﻳـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺴﺐ درآﻣـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮد (Gronroos et al, 2004). ارزيابي کارایی به عنوان يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي مديران منابع انساني و وظايف سازمان شناخته مي‌شود (Boswell & Boudreau, 2002). ارزيابي عملكرد با هدف تشخيص نسبي ميزان بصيرت، تخصص، دانش، سعي و تلاش، اصلاح، بهبود و تعالي نيروي انساني صورت مي‌گيرد كه در نهايت باعث بهبود عملكرد فردي و سازماني مي‌شود (گرجی و صیامی، 1387). در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي کارایی را اجتناب ناپذير كرده است ؛ به گونه‌اي كه فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان، اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژي‌ها، مديران و كاركنان را به عنوان يكي از علائم بيماري‌هاي سازمان قلمداد مي‌كند. امروزه ارزيابي کارایی به عنوان يك رويكرد راهبردي جهت ادغام فعاليت‌هاي منابع انساني با سياست‌هاي كسب و كار شناخته شده است و سازمان‌ها از روش‌ها و رويكردهاي پيشرفته و پيچيده‌اي جهت ارزيابي عملكرد خود استفاده مي‌كنند. ارزيابي کارایی به يك واژه كلي اطلاق مي‌شود كه فعاليت‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود كه سازمان از طريق اين فعاليت‌ها به دنبال ارزيابي کارایی، افزايش قدرت رقابتي، ارتقا عملكرد و توزيع پاداش‌هاست (Behri & patron, 2008).
فصل دوم شامل دو قسمت است، قسمت اول شامل ادبیات موضوع و قسمت دوم شامل پیشینه تحقیق است. در بخش ادبیات موضوع، به مفهوم ارزیابی عملکرد و مدل تحلیل پوششی داده‌ها و چیستی و چگونگی آن در بررسی ارزیابی عملکرد پرداخته می‌شود و در پیشینه تحقیق نیز، مروری بر مطالعات انجام شده و مقالات ارائه شده در داخل و خارج از کشور خواهیم داشت.

بخش اول
2-1-1- مفهوم کارایی
تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارائه شده است. کارایی یک سازمان، می‌تواند به عنوان مقایسه میان ارزش‌های مشاهده شده و مطلوب ورودی‌ها خروجی‌هایش تعریف شود (Min and Joo, 2007).
به لحاظ نظري كارايي معطوف به حداكثر كردن نتيجه توسط سازمان يا نهاد اقتصادی است. نكته حائز اهمیت تبديل مفاهیم نظری كارايي به مفاهيم كمي است. در بيان عملي كارايي از مفاهيم حداكثر و حداقل استفاده شده است. اين مفاهيم از آن جهت اهميت دارند كه بيانگر استفاده حداكثر از منابع يا تحمل حداقل هزينه با توجه به تكنولوژي موجود هستند توابع توليد يا هزينه مرزي در مطالعات تجربی نيز به اين دليل اهميت دارند كه مي‌توانند به عنوان معياري ارزشمند براي محاسبه كارايي در استفاده از عوامل توليد قلمداد شوند (حسینی و همکاران، 1388).
اندازه‌گیری کارایی در واقع اندازه‌گیری ضریب مدیریتی است. کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستاي تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. محاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با استفاده از این نسبت تعریف می‌گردد:(مهرگان، 1383).
خروجی واقعی/خروجی مورد انتظار= کارایی
در اقتصاد معاصر، کارایی در سطوح سازمانی، یک موضوع مهم است و به رابطه ی تکنولوژیکی بین ورودی‌ها و خروجی‌ها اشاره دارد (Botti et al., 2009). كارآيي به نسبت كميت خدمات ارائه شده به هزينه‌هاي مالي و يا نيروي كاري كه براي آن به كار رفته است اشاره دارد و يا كارآيي نسبتي مقايسه اي است بين برخي از جنبه‌هاي عملكرد واحد با هزينه هاي متحمل شده جهت تحقق آن (الوانی و دانایی فر، 1381).
كارآيي عبارت است از مقدار منابعي كه براي توليد يك واحد محصول به مصرف رسيده است و مي‌توان آن را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه كرد. اگر سازماني بتواند در مقايسه با سازمان ديگر با صرف مقدار كمتري از منابع به هدف مشخص برسد، مي‌گويند كه كارآيي بيشتري دارد. در مهندسي و فيزيك كارآيي با عنوان راندمان ترجمه شده است كه اغلب به جاي بهرهوري نيز به كار مي‌رود، رابطه اين مفهوم به صورت زير تعريف مي‌شود (جعفری قوشچی، 1381):

کارآیی=(مفید داد برون)/(داد برون واحد)
کارآیی=((خدمات یا تولید حسب بر))/(عملکرد هزینه)

2-1-2- عملکرد سازمانی
مفهوم عملکرد ، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار رفته اند و می‌توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش‌های خاص عملکرد، می‌توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیت‌های صورت گرفته است. بانک‌ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگراستفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر تنها وقایع تاریخی را بیان می‌کنند، در حالی که شاخص‌های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.
عملكرد سازماني حاصل يا نتيجه فرآيندهاي اجرايي و تحقق اهداف سازمان است. در تعريفي ديگر، عملكرد سازماني عبارت است از به نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است. عملکرد سازماني تقريباً شامل تمامي اهداف رقابت پذيري و تعالي توليد است و به هزينه، انعطاف‌پذيري، سرعت، قابليت اعتماد يا كيفيت مربوط مي شود. به علاوه، عملكرد سازماني را مي‌توان به مثابه چتري تعريف كرد كه همه مفاهيم مر تبط به موفقيت و فعاليت هاي كل سازمان را در بر مي‌گيرد. سازمان‌هاي با عملكرد برتر داراي ويژگي‌هايي خاص از لحاظ چشم انداز و مأموريت‌هاي سازمان، اهداف، تفكر راهبردي، رهبري، طراحي سازمان، فناوري و فرآيندهاي سازماني مي باشند. در يك سازمان با عملكرد برتر، پيش‌رانه‌هاي اصلي عملكرد توسط بيانيه مأموريت تبيين مي شود. يكي از مهم‌ترين و زيربنايي‌ترين ويژگي يك سازمان مأموريت و چشم انداز آن است(Waal, 2005) و سازمان‌های با عملكرد برتر، هدف‌هاي روشن و قابل اندازه‌گیری را تدوین می‌کنند .(Hardesty, 2003) پژوهش‌ها حاكي از آن است كه رهبري يك سازمان با عملكرد برتر، مي‌داند كه سازمان را كجا مي‌خواهد ببرد و اطمينان دارد كه همه كاركنان جهت حركت سازمان را درك مي‌كنند و به روشني در كمك به سازمان در راستاي حركت به سوي هد ف ها، درگير و فعال هستند .(Harpest,2006) ساختار سازمان‌هاي با عملكرد برتر، در نهايت سادگي است و تعداد مقام‌هاي ارشد اين‌گونه سازمان ها به طرز شگفت‌آوري اندك است. اين سازمان‌ها تأكيد زيادي بر استفاده از فن‌آوري براي تأثيرگذاري راهبردي بر كسب وكار دارند. در يك سازمان با عملكرد برتر، بيان مأموريت، اتخاذ راهبرد هم‌سو با مأموريت و تبيين ارزش هاي محوري سازمان، به تنهايي كفايت نمی‌كند، چرا كه فرآيندها نيز بايد كارآمد باشند تا بتوان منابع محدود را براي ايجاد ارزش مورد استفاده قرارداد. اين قبيل سازمان‌ها اهميت ويژه‌اي را براي فرآيند و مديريت فرآيند قائل هستند چرا كه ايجاد ارزش براي مشتري از راه به كارگيري فرآيندهاي مؤثر و كارآمد حاصل مي شود. عملكرد بهينه و برتر به خودي خود تحقق نمي‌يابد، بلكه براي پشتيباني از آن بايد ساختار، راهبرد و فرآيندهاي مختلف از جمله فرآيند يادگيري متناسب گردد. افزايش توانائي و قابليت‌هاي كاركنان از طريق آموزش مستمر آنان مي‌تواند داراي اثر مستقيمي بر نتايج مالي سازمان باشد و هم چنين مي‌توان گفت كه شايستگي سرمايه انساني با عملكرد سازمان رابطه مستقیمی دارد (Chen, 2004).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، کارایی شرکت، تحلیل پوششی داده ها Next Entries پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، سنجش عملکرد، عملکرد سازمانی، منابع انسانی