پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، عملکرد سازمان، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقات.
حسيني، سيدشمس الدين، عين عليان، محمدابراهيم، سوري، اميررضا، (1388). اندازه‌گيري كارايي پست بانك‌هاي استان‌هاي ايران و عوامل موثر بر آن، پژوهشنامه اقتصادي،  9(2 (پياپي 33)، صص 125-151.
حسین زاده بحرینی، محمدحسین، ناجی میدانی، علی اکبر، چمانه گیر، فرشته، (1387). ” مقايسه كارايي اقتصادي بانك هاي خصوصي و دولتي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششی (فراگير)داده ها (DEA)”، مجلة دانش و توسعه(علمي – پژوهشي) سال پانزدهم، شمارة 25 ، صفحات 1-23.
خاکي، غلامرضا (1384). روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي، تهران: انتشارات بازتاب.
دعایی، حبیب اله، نیکخواه فرخانی، زهر (1388). ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی‌های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگر چندگانه به روش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3و4، شماره مسلسل 96-95، صص 60-33.
دعایی،‌حبیب اله (1376). مدیریت منابع انسانی با نگرش کاربردی،‌انتشارات دانشگاه تهران.
دانش جعفری، داوود، شفیعی، افسانه، (1390). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‌های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط، چندسطحی، مجلة تحقيقات اقتصادي، شماره 79 ، صفحات 1 – 33.
رمضانی، رسول (1388). بررسی کارایی عملکرد بانک سپه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به کمک شاخص ترنکویست طی دوره زمانی 1386-1380، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی.
رحیمی، غفور، (1385). ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”، مجله تدبیر، شماره 173، صفحات 41 تا 44.
رهنورد، فرجه اله ،(1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 4(پیاپی 31)، ص 79.
رجبی، احسان، (1389). “مقياس بهينه فعاليت و پايداري كارايي فني بانك هاي تجاري ايران با كاربرد تحليل پنجره اي داده ها در دوره (1385-1370)”، مجله اقتصاد پولي، مالي ، شماره 34، صفحات 91 -126.
سكاران،ا.1388. روش هاي تحقيق در مديريت، تهران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.
سید نقوی، علی، سپندارند، صادق و رامین‌مهر، حمید (1391). بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌یادگیری در شعب بانک صادرات تهران، مدیریت بازرگانی (علمی- پژوهشی)، شماره 12، صص 70-53.
عالم تبریز، اکبر، سعیدی، حسام، دیلمی معزی، صارم (1390). بکارگیری رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشهای مدیریت، شماره 89،صص 36-25.
عبادی، جعفر و باقرزاده، حجت‌ا… (1387). بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی ازشرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80، صص 229-205.
عیسی زاده روشن، یوسف، خسروی، بهزاد، (1390). ” رتبه بندی مخابرات استا ن‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها”، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال هشتم، شماره 3، صص41-52.
فلاح، محمد (1386). ارزیابی کارایی شعب شرکت‌های بیمه با روش تحلیل پوششی داده‌ها، تازه‌های جهان بیمه،‌ شماره 115 و 116، صص 17-24.
فلاح کوشک مهدی، محمد (1392). بررسی کارایی شعب منتخب بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA‎)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق
فلاحتی، آمنه (1390). ” رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد در بانک‌های استان گیلان”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
قنواتی، شادی، (1389). “رابطه بین سرمایه انسانی و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386). سازمان‌هاي استراتژي محور، ترجمه پرویز بختیاري، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
کاظمی کسمایی، حسین (1383). دو مدل پیشنهادی جهت اندازه‌گیری کارایی فنی شرکت‌های بیمه، نشریه صنعت بیمه، شماره 74، صص 40-30.
کاظمی طامه، م. (1386). کارآفرینی در بیمه، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره 42.
کیانی مقدم، منصور، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (1392). “ارزيابي كارايي نسبي بنادر ايران با تكنيك تحليل پوششي داده‌ها (DEA)”، / اقيانوس شناسي/ سال چهارم، شماره 13، صفحات 73-83.
گرجی، محمد باقر، صيامي (1387). ” شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي”، فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 11، صص 10- 19.
مظلومی، نادر، ناصحی‌فرد، وحید و احسان‌فر، گلشن (1392). رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه ایران، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 1، صص 56-33.
مومنی، منصور و شاه‌خواه، نادر (1388). ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از مدل ارتباطی DEA دو مرحله‌ای، فصلنامه صنعت بیمه، ص 46.
مهرگان، محمدرضا، (1383). مدل‌هاي کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مهرگان، محمدرضا، (1391). “تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها”، تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
مومني منصور، (1389).”مباحث نوين تحقيق در عمليات “، تهران: انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
مجيبي ميكلايي، تورج (1385). ارائه الگوي جامع ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي دولتي،رساله دكتري رشته مديريت دولتي.
میرزایی، خلیل (1388). پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی. چاپ سوم، تهران، جامعه شناسان.
نصیری‌پور، امیراشکان، مهرالحسنی، محمدحسین، (1388). “کارآیی ادارات کل سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از روش رتبه بندی کامل تحلیل پوششی داده‌ها”، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 14 (46)، صص 48-39.
هاشمی، مهدی (1386). سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا در همایش نقش بیمه در اقتصاد ملی، تاریخ مشاهده: مهر 1389. http://Farhangebimeh.blogfa.com/post-178.aspx
هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1382). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
یزدان‌شناس، م. و جمشیدیان، م. (1387). نقش رهبری تحول‌آفرین در مدیریت تغییر، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، مرجع دانش.
یزدانی، حمیدرضا، (1385). “بررسی روایط متقابل میان اجرای سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد شعب بانک ملت تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس .

Altunbas, Yener & Thornton, John (2013). Deposit insurance and private capital inflows: Further evidence, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 27.pp. 243-247.
Abo-jarard, I. Y., Yousof, N., Nikbin, D. (2010). A Review Paper on Organizational Culture and Organizational Performance. International Journal of  Business and Social Science, 1 (3), pp.26-46.
Amaratunga, D. and Baldry, D.(2002). «Moving from performance measurement to performance management», Facilities, Vol. 20 . No. 5/6, p. 217-223.
Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S.(2008). «Perceived Diversity and Organizational Performance», Employee Relations, Vol. 30 No. 1, p. 20-33.
Blinn, Nadine, Kuhne, Mirko & Nuttgens, Markus (2010). Are public and private health insurance companies going Web 2.0? – A complete inventory count in Germany, Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2010IEEE, pp. 1-9.
Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984). “Some Models for Estimation Technical and Scale in Data Envelopment Analysis”,Management Science, 30.
Behrey, M.H., and Patron, R.A. (2008). ” Performance appraisal – cultural fit and organizational outcomes within the U.A.E. “, Journal of American Academy of Business, Vol. 13, No. 1, pp. 166-176.
Boswell, W.R., and Boudreau, J.W. (2002). “Separating the developmental and evaluative performance appraisal uses”, Journal of Business and Psychology, Vol. 16 pp.391-412.
Botti, M., Bucknall, T., Cameron, P., Johnstone, M.J., Redley, B., Evans, S. & Jeffcott,S., )2009.( Examining Communication and Team Performance during Clinical Handover in a Complex Environment: the Private Sector Post-anaestethic Care Unit. Medical Journal of Australia, 190(11), pp.S157-S160.
Coelli, Tim, Prasada Rao, D.S., & Battese, G.E. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston, Kluwer Academic Pub.
Coelli, T J, Parasada Rao, D S, O’Donnell, C J, Battese,G E (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd ed. USA: Springer.
Chai Cheng, Terenc (2014). Measuring the effects of reducing subsidies for private insurance on public expenditure for health care, Journal of Health Economics33, pp.159-179.
Cabral, Marika, Geruso, Michael & Mahoney, Neale (2014). Does Privatized Health Insurance Benefit Patients or Producers? Evidence from Medicare Advantage, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2489999
Chen, J.Z. (2004). Measuring intellectual capital: A new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1, pp.195-212.
Cooper, W W, Seiford L M, Tone,K Zhu, J, (2007). “Some models and measures for evaluating performances with DEA: past accomplishments and future prospects,” Journal of Productivity Analysis, vol. 28, pp. 151-163.
Duygun Fethi, Meryem, Pasiouras, Fotios, (2010). Assessing bank efficiency and performance with operational research and artificial intelligence techniques: A survey,” European Journal of Operational Research, vol. 204, pp. 189-198.
Fenn, P, Vencappa, D, Diacon, S & Klumpes, P )2007(, ‘Market structure and the efficiency of european insurance companies: a stochastic frontier analysis’, Journal of Banking & Financing, vol. 2, pp. 20-27.
Faccio, M.M. and Lasfer, A., (2000). Do occupational pension funds monitor companies in which they hold large stakes? Journal of Corporate Finance, 6, pp. 71–110.
Forster, Jeremy.(2005). Bank efficiency ratios in Latin America, AppliedEconomic Letters; 7/15/2005, Vol. 12 Issue 9.
Gumusluoglu, L. and Ilsev, A., (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, pp. 461–73.
Gronroos C & Ojasalo K. (2004). “Service Productivity Towards a Conceptualization of the Transformation of Inputs into Economic Results in Services”, Journal of Business Research, Vol. 57, pp. 414-423.
Hardesty , C . D avid .(2003). Ten characteristics of a high effective organization. Harpest , Gary .(2006). “ Five secrets of high perfoming companies”.
Ho. Li-An,(2008).”What Affects Organizational Performance? The Linking Of Learning And Knowledge Management” , Industrial Management & Data Systems, Vol. 108, No.9, Pp.1234-1254.
Kumar, Mukesh, Charles, Vincent, (2012), evaluates the performance of Indian banking sector using data envelopment analysis during post-reform and global financial crisis, CENTRUM Católica’s Working Paper Series, No. 2012-09-0007.
Magaji, Abubakr Muhammad & Hassan, Sallahuddin (2012),

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، صنعت بیمه، تحلیل پوششی داده ها Next Entries دانلود مقاله با موضوع مطالعات فرهنگی، تفکرات انتقادی، اجتماعی و فرهنگی، مبانی نظری