پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، صنعت بیمه، تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

مرجع معرفی می شود که واحد ناکارا می تواند با الگو قرار دادن واحد یا واحدهای کارای مذبور در استفاده از نهاده های خود تجدیدنظر کند و به مرز کارایی بهینه دست پیدا کند. در جدول (4-5) مجموعه مرجع شرکت های ناکارا و سهم هریک از شعبه های کارا در تشکیل شرکت الگو )مرجع( برای شرکت ناکارا ارائه شده است.
شرکت‌های بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین،بیمه امید، بیمه سینا، بیمه حافظ، بیمه کوثر، بیمه متفابل کیش، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما، بیمه اتکایی ایرانیان، برابر 1 می باشد و شرکت الگو یا مرجعی بوده اند که هریک به ترتیب 0، 2، 2، 3، 7، 3، 1، 0، 0، 2، 2، 3، 4، 2 بار مرجع شده اند.
اما بر اساس روش وزنی شرکت های کارا عبارتند از: بیمه کارآفرین-بیمه سرمد-بیمه سامان-بیمه ما-بیمه امید–بیمه تعاون- بیمه اتکایی ایرانیان- بیمه متقابل اطمینان متحد قشم- بیمه رازی- بیمه متفابل کیش- بیمه توسعه- بیمه دانا- بیمه سینا به عنوان شرکت های مرجع بودند.
5-3-نتیجه گیری
با توجه به اهمیت بسیار بالای شرکت‌های بیمه خصوصی و تاثیر زیاد آنها بر کارایی بازار مالی کشور، استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با ارائه امکان مقایسه و رتبه بندی و الگوگیری، می تواند گامی نوین برای بهبود مستمر عملکرد شرکت‌های بیمه باشد.
پس از تعیین عملیاتی ورودی ها و خروجی های تحقیق (جداول)، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ناپارامتریک (DEA)، کارایی فنی 28 شرکت با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و در حالت ورودی محور به کمک نرم افزار Deap 2 تخمین زده شده است. لازم به ذکر است که اندازه گیری کارایی در دو حالت نهاده محور و ستاده محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس امکان پذیر می باشد اما هدف ما فقط اندازه گیری کارایی در حالت بازدهی متغیر و با فرض ورودی محور می باشد. زیرا: در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس باید تمامی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU ها) در یک مقیاس بهینه عمل نمایند اما عملا مسایل گوناگونی مانند رقابت ناقص، محدودیت های مالی و غیره باعث می شود که تعدادی از DMU ها در مقیاس بهینه عمل ننمایند؛ که استفاده از مدل VRS این امکان را می دهد که محاسبه کارایی فنی به دور از تاثیرات کارایی مقیاس انجام می شود.
بر اساس نتایج بدست آمده از مدل CCR، تعداد 14 شرکت از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند . میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر 0.906 درصد می باشد.
با توجه به جدول (4-3)، کارایی فنی بیمه دی ، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد یعنی این شرکت می تواند تنها با 0.33 درصد از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشد؛ اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت های کارا در بازدهی ثابت، شرکت های زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند.

جدول 2-5- پارامترهای کارایی
پارامترهای مربوط به کارایی
شرکت ها در سال 1392
میانگین کارایی
0.926
کمترین امتیاز کارایی
0.33
بیشترین امتیاز کارایی
1
تعداد کلین شرکت یک های کارا
14
تعداد شرکت های ناکارا
14

در جدول (2-5) مقایسه ای میان پارامترهای کارایی انجام گرفته است که نشان می دهد میانگین کارایی 28 شرکت در سال 1392، 0.926 بوده است. تعداد 14 شرکت از بین 14 شرکت مورد بررسی کارا شناخته شده اند.
به طور کلی صرفه جویی در ورودی ها علاوه بر بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری و کارایی شرکت ها به آزاد سازی منابعی که ممکن است کمک به سزایی برای افزایش کیفیت خدمات و اهداف دیگر، داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب مناسبی از ورودی ها برای تولید حداقل هزینه انتخاب نشده است و این مساله نوعی ناکارایی فنی- اقتصادی به وجود می آورد و با توجه به این که فضای رقابتی برای هر بیمارستان وجود ندارد، نوعی انحصار در بخش های مختلف صنعت بیمه ایجاد شده که ممکن است از مهمترین دلایل عدم استفاده بهینه از ترکیب ورودی ها باشد.

5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام تحقیق و با توجه به اینکه شرکت‌های ناکارا بایستی الگو برداری از شرکت های کارا و با استفادۀ بهینه از منابع خود در جهت افزایش کارایی گام دارند، لذا پیشنهاداتی به صورت زیر برای بهبود عملکرد مطرح می گردد:
شرکت های ناکارا لازم است از طریق کاهش ورودی ها به میزان مقادیر بدست آمده و همچنین با الگو قرار دادن شرکت های کارا و با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان به تعریف مجدد فرایندها ورویههاي موجود درمجموعه خود در جهت رسیدن به مرز کارایی بپردازند.
می توان با انجام بررسی های تکمیلی تر در مورد شرکت های ناکارا، برنامه های اصلاح و بهبود بهره وری و کارایی در این واحدها را با موفقیت بیشتر تدوین کرد. در این راستا حتی برای واحدهایی که در این تحقیق کارا بوده اند بایستی برنامه هایی جهت افزایش کارایی و بهره وری تهیه و تدوین و به مرحله اجرا در آورد.
با توجه به این که در این تحقیق، کارایی تولید واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته است، از این رو، بررسی هایی مانند ارزیابی کارایی سودآوری و رشد بهره وری شرکت ها در تحقیقات جانبی تر می تواند از جمله تحقیقاتی باشد که مکمل این تحقیق بوده و عملکرد شرکت های کشور را در حوزه های دیگر آشکار سازد.
توصیه می شود که شرکت هایی که در شرایط بازده به مقیاس صعودی فعالیت می کنند، سطح فعالیت خود را افزایش دهند. همچنین شرکت هایی که در شرایط بازده نزولی نسبت به مقیاس قرار دارند، می باید برای بهبود کارایی خود در بلند مدت، در ساختار خود تجدید نظر نموده تا به سوی حداقل هزینه متوسط بلند مدت حرکت نمایند. البته به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه کار، به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود علاوه بر به کار گیری روش DEA با روش اقتصاد سنجی، کشش هزینه ای عوامل تولید را نیز محاسبه کنند.
با توجه به اهمیت بسیار بالای شرکت ها در ارائه خدمات و تاثیر زیاد آنها بر بازار مالی کشور، به مسئولان مرتبط توصیه می شود به صورت سالانه، کارایی و بهره وری شرکت ها را در شهر های مختلف ایران بویژه مراکز استان ، را اندازه گیری نمایند؛ تا با ارائه راهکارهای کاربردی، بتوان وضعیت صنعت بیمه را رونق بخشید.
تعدیل نیروی انسانی مازاد بر اساس نتایج بدست آمده در روش تحلیل تحلیل پوششی داده ها نقش عمده ای در کاهش هزینه های سازمان ایفا می نمایند، البته کاهش این ظرفیت مازاد باید در قالب یک برنامه ریزی جامع و با در نظر گرفتن کلیه جوانب صورت پذیرد.
ایجاد سیستم انگیزشی و تشویقی مانند پرداخت پاداش به سازمان های کارا، جهت ارتقاء هرچه بیشتر کارایی آنها و تشویق و ترغیب سایر سازمان های ناکارا به تلاش بیشتر.

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در ارزیابی عملکرد سازمان انتخاب مدل مناسب ارزیابی، اولین مرحله است و از آنجا که هر یک از روش های ارزیابی دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد از تلفيق تكنيك هاي تحليل پوششي داده‌ها استفاده شود زیرا مدل ترکیبی میتواند زمینه بررسی دقیقتر عملکرد سازمان ها را مهیا کند.
نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها تا حد زیادی به نوع ورودی و خروجی انتخابی بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با بررسی مطالعات انجام شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پارامترهای موثرتر را در محاسبه کارایی انتخاب کنند.
همچنین با توجه به اینکه مدل پژوهش ورودی محور بوده پیشنهاد میگردد تا کارایی شعب براساس مدلی خروجی محور نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
مدل های تحلیل پوششی داده ها، برای کارا کردن شعبه های ناکارا فقط یکی از دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور را ارائه می کنند . برای رفع این محدودیت نیز پیشنهاد می شود مدلی ارائه گردد که هر دو رویکرد را یک جا مورد نظر قرار دهد.

5-6- محدودیت های تحقیق
درتحقیق حاضر فقط به بررسی ستانده ها و نهاده های مطلوب پرداخته شد؛ و ستانده ها و نهاده های نامطلوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این تحقیق امکان بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار (ستانده ها و نهاده ها) بر عملکرد سازمان وجود نداشته است.
از محدودیت های دیگر در این تحقیق، می توان به بازه زمانی محدود و کمبود نمونه های مورد نیاز برای تحقیق جامع تر اشاره نمود.

آذر، عادل، ولی‌پور خطیر، محمد، مقبل با عرض، عباس و حساس یگانه، یحیی، (1392). “ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها”، مدیریت سلامت، (53)16، صص 46-36.
ابویی، فاطمه، میردهقان اشکذری، سیدمحمد، شفیعی رودپیشی، میثم (1390). ارزیابی کارای شرکت‌ها بیمه در ایران، فصلنامه اقصاد و تجارت نوین،‌ شماره های 27 و 28، صص 218-201.
الواني، سيد مهدي و دانايي فر، حسن، (1381). “تئوري نظم در بي نظمي و مديريت”، تهران: انتشارات صفار.
اسمعیلی کاکرودی، علی اکبر، (1388). “ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها”، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
الوانی، سید مهدي (1380). مدیریت عمومی،تهران: نشر نی، ص 119.
ابن الرسول، اصغر، رضائی، محسن، (1383). “کاربرد کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد”، فصلنامه مدیریت فردا، سال دوم، شماره (6-5)، صص 43-51.
امامی میبدی، علی، (1380)، “اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری”، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
بیات ترک، امیر، (1391). “ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها (BSC/DEA) دوماهنامه شهرنگار، شماره 60 و 61، صفحات 44-63.
بزاز جزایری، سید احمد، (1387). “ارزیابی عملکرد منابع انسانی: الگویی برای پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان‌ها”، چاپ دوم، تهران: نشر آییژ.
پورکاظمی، محمد حسین، صمصامی، حسین و ابراهیمی قوام آبادی، خدیجه (1390). اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و ششم، شماره 4، صص 26-1.
تاری، فتح‌اله و حنیفه‌زاده، لطیف (1392). نقش خصوصی سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت‌های بیمه، مجلس و راهبرد، سال 20، شماره 75، صص 24-6.
ﺟﻌﻔﺮي ﻗﻮﺷﭽﻲ، ﺑﻬﺰاد (1381). « راه‌ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ»، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺷﻤﺎره126.
جهانشاهی، غلامرضا، حسین زاده لطفی، فرهاد، نیکومرام ، هاشم، (1387)، “تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهاي آن”، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات.
جزئی ، نسرین، (1388). “مدیریت منابع انسانی”، چاپ دوم ،تهران: نشر غزال.
حسن‌زاده، حمیدرضا و زارع، محمدصادق (1387). تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سه، شماره 3و 4، صص 36-7.
حساس یگانه، یحیی، مظلومی، نادر و کردستانی، نسیم (1392). نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 2، صص 24-1.
حسین‌زاد اسکندر، یوسف (1384). بررسی آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری‌های شرکت‌های بیمه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه اتکایی، بیمه ایران Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، عملکرد سازمان، کارشناسی ارشد