پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، متغیر مستقل، گیاهان دارویی

دانلود پایان نامه ارشد

استان فارس(بعثت شیراز) ثبت شد و کد نمونه به شماره 4113-pq3 دریافت گردید و مراحل عصارهگیری نیز بهصورت زیر تحت نظارت دکتر وحید روشن عضو هیئت علمی مرکز و مسئول آزمایشگاه سموم و گیاهان دارویی مرکز تحقیقات انجام شد:

1- آسیاب کردن گیاه خشک شده یونجه
2- ریختن پودر گیاهان در ظروف شیشه‏ای برچسب دار
3- اضافه کردن الکل متانول 90 % به میزان ده برابر حجم گیاه

تصوير 2 – 2- اضافه كردن الكل به پودر گياه

4- همزدن مخلوط با قاشقک به طوری که گیاه به خوبی با الکل آغشته و در آن غوطه‏ور شود.
5- نگهداری مخلوط به مدت 24 ساعت در دمای 20 درجه سانتیگراد جهت حل شدن مواد مؤثر گیاه(که در این مدت چندین مرتبه مخلوط الکل و گیاه را با قاشقک بههم زده شد).
6- جداسازی محلول عصاره از پودر گیاه با گذراندن از کاغذ صافی و انتقال به ارلن مایر با حجم 2000 ml.

تصویر2- 3- جداسازی محلول عصاره از پودر گیاه با گذراندن از صافی

7- تغلیظ محلول حاوی عصاره(الکلگیری) توسط دستگاه تغلیظ روتاری

تصویر2- 4- تغلیظ محلول حاوی عصاره با دستگاه تغلیظ روتاری

در این مرحله با توجه به نقطه جوش حلال(متانول) که تقریباً 65 درجه سانتیگراد میباشد، بالن روتاری حاوی حلال و عصاره گیاه یونجه را در تشت آب گرم(65 درجه) قرار داده تا حلال(متانول) از عصاره جدا شود و در انتهای دستگاه روتاری با استفاده از خاصیت تقطیر، سرد شده و به بالن روتاری دیگر با استفاده از دستگاه خلا و ایجاد مکش، منتقل می شود و آنچه که در ته بالن روتاری اول میماند، به عنوان عصاره گیاه مورد استخراج قرار گرفته و به ظروف جداگانه جهت تغلیظ نهایی منتقل گردید.
8- نگهداری عصاره در ظروف و تغلیظ نهایی در دمای آزمایشگاه به مدت 48 ساعت

تصویر2- 5- نگهداری عصاره در دمای آزمایشگاه به مدت 48 ساعت

2-2-محل و زمان اجرای طرح
این آزمایش در تابستان 1393 در مرغداری گوشتی خانم فاطمه منصوری با ظرفیت 45000 قطعه جوجه‏ریزی و مجوز بهره‏برداری شماره 23340928 مورخ 1/8/92 و مجوز بهداشتی واقع در کیلومتر 25 جاده سروستان به خاوران جهرم، معروف به دره بزن با مختصات جغرافیایی طول 725403 و عرض 4209442 و 1318متر ارتفاع از سطح دریا انجام شد.
2– 3–موقعیت و ابعاد سالن
آزمایش در یکسالن مرغداری به ابعاد 17 × 65 متر انجام شد. در ابتدای سالن با استفاده از بلوک سیمانی و توری مرغی 6 فضای مستطیل شکل به ابعاد 2 × 1 متر جداسازی شد و با شروع دوره پرورش مرغداری در هر قسمت 20 قطعه جوجه یکروزه از بخش اصلی مرغداری به طور تصادفی جدا و رهاسازی گردید. در مجموع 120 قطعه جوجه یکروزه سویه راس30090در اختیار آزمایش قرار گرفت. هر گروه دارای یک آبخوری 4 لیتری و یک سینی دانخوری مخصوص به خود بود. عصاره با حل شدن در آب آشامیدنی مصرفی جوجه‏ها به خورد آن‏ها داده شد. جهت حل کردن عصاره، ابتدا عصاره در حجم برابر با الکل طبی حل و سپس در آب آشامیدنی جوجه‏ها به صورت محلول در‏می‏آمد.

تصویر2- 6- پارتیشن بندی تیمارها

جدول2- 1- گروه بندی تیمارها و غلظت مصرفی عصارهها(217)
ردیف
نام گروه
تعداد جوجه
غلظت عصاره در آب آشامیدنی
1
شاهد
20
0
2
شاهد مسموم*
20
0
3
یونجه با دوز پایین
20
2 گرم در لیتر
4
یونجه بادوز پایین و مسموم*
20
2 گرم در لیتر
5
یونجه با دوز بالا
20
3 گرم در لیتر
6
یونجه با دوز بالا و مسموم*
20
3 گرم در لیتر

*جهت مسمومیت جوجهها از استامینوفن ساخت شرکت داروسازی آریا(تهران- ایران) با دوز mg650 به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده به صورت گاواژ به مدت 7 روز استفاده شد(14).
2–4–آماده سازی سالن
ده روز قبل از جوجه ریزی، آمادهسازی و ضدعفونی سالن به ترتیب زیر انجام شد:
1) شستشوی کلیه دانخوریها، آبخوریها و دیگر تجهیزات با آب و ماده شوینده و فرچه در بیرون از سالن
2) شستشوی کف و دیوارهای سالن تا ارتفاع 5/1 متری با آب و ماده شوینده و فرچه
3) درزگیری دیوارها، سقف و درب و پنجره سالن
4) شعلهدهی سالن
5) انتقال و نصب تجهیزات در سالن
6) پوشال ریزی و دود دادن همهی قسمتهای سالن با فرمالکس
2-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون
برنامه واکسیناسیون در طول دوره طبق جدول2-3 انجام شد. کلیه مراحل بهداشتی تحت نظارت دامپزشک مزرعه انجام گرفته است.
جدول2- 2- برنامه واکسیناسیون جوجههای گوشتی
ردیف
سن جوجه (روز)
نوع واکسن
نحوه مصرف
1
3 روزگی
برونشیت
آشامیدنی
2
7 روزگی
نیوکاسلB1
آشامیدنی
3
10 روزگی
گامبرو
آشامیدنی
4
14 روزگی
برونشیت
آشامیدنی
5
17 روزگی
نیوکاسل
آشامیدنی
6
20 روزگی
گامبرو(لاسوتا)
آشامیدنی
2 -6- اصول پرورش جوجه‏ها
کلیه مراحل پرورش شامل اصول غذادهی(میزان و دفعات)، رژیم نوری، تراکم، درجه حرارت سالن و تهویه بر اساس دستورالعمل پرورش جوجه‏های گوشتی نژاد راس 300 انجام گرفته است. نکتهی مهم این است که: این طرح بدون استفاده از آنتیبیوتیک اجرا گردید.

تصویر2- 7- سالن اصلی پرورش طیور

تصوير 2- 8- مراحل رشد از يكروزگي تا 48 روزگي
2-7- صفات مورد بررسی در آزمایش
2-7-1- میانگین افزایش وزن
در پایان دوره پرورش جوجهها(48 روزگی) جهت تخلیه دستگاه گوارش قبل از توزین جوجهها 7 ساعت گرسنگی در نظر گرفته شد. سپس جوجه‏ها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 5 ± گرم وزن‏کشی شدند.
2-7-2- فراسنجه های خونی
در سنین 48 روزگی، از هر گروه آزمایشی 10 جوجه بطور تصادفی انتخاب، به دلیل نزدیک شدن به آزمایشگاه، آن‏ها را در قفس‏های مخصوص حمل مرغ زنده به شیراز منتقل و سپس از هر یک از آنها در محوطهی بیرونی آزمایشگاه خونگیری به عمل آمد. خونگیری از ورید بال انجام شد.

تصویر2- 9- خون گیری از جوجهها بهمیزان ml6

تصویر2- 10- انتقال لوله آزمایش حاوی خون جوجهها به آزمایشگاه
هر لوله با نام عصاره و شماره جوجه نامگذاری شده بود. لولههای آزمایشی در ظرف با دمای حدود 4 – 2 درجه سانتیگراد نگهداری و به مدت 10 دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت 3000 دور در دقیقه قرار گرفت، تا سرم آن جدا شود. هریک از نمونههای سرم به لولهی آزمایش مخصوص انتقال داده شد و نمونه‏های سرم جدا شده در فریزر با دمای 20 درجه سانتیگراد زیر صفر تا زمان اندازه‏گیری فراسنجه‏های خونی نگهداری شد. بعد از جداسازی سرم خون، پارامترهای مذکور سرم خون توسط کیتهای انسانی پارس آزمون و با استفاده از دستگاه بیوشیمی مدلTECHNICON RA-1000 اندازه گیری شد .

تصویر2- 11- سانتریفیوژ نمودن نمونه خون جوجه ها

تصویر2-12- نمونه های سرم جدا شده از خون جوجه ها بعد از سانتریفیوژ

2-7-3- آزمایشگاه و پارامتر ‏های خونی
پارامترهایی که مورد آنالیز قرار گرفت شامل: آنزیمهای عملکردی کبد(AST,ALT,ALP)، پروتئینتام، آلبومین، بیلیروبین، تری‏گلیسرید و کلسترول میباشد.
پارامترهای مذکور با استفاده از کیتهای انسانی پارس آزمون و شرکت MAN و با استفاده از دستگاه اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمی مدلTECHNICON RA-1000 اندازهگیری شد. آزمایشها در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر محمد مهدی مروج با نظارت مسئول و مدیر فنی آزمایشگاه انجام گردید.
جدول2-3- روش آزمایش و کیتهای مورد استفاده
پارامترهای خونی
روش آزمایش
شرکت و کشور سازنده کیت
آسپارتات آمینو ترانسفراز AST
IFCC
PARS AZMOON ایران
آلانین آمینو ترانسفراز ALT
IFCC
PARS AZMOON ایران
آلکالین فسفاتاز(فسفاتاز قلیایی) ALP
DGKC(استانداردانجمنبیوشیمیآلمان)
PARS AZMOON ایران
پروتئین تام
فتومتریک به روش Biuret
PARS AZMOON ایران
آلبومین
Bromocresol Green
PARS AZMOON ایران
بیلیروبین
فتومتریک با استفاده از DCA
PARS AZMOON ایران
کلسترول
فتومتریک بهروش کالیمتری تک نقطهای
MAN آلمان
تری گلیسیرید
فتومتریک بهروش کالیمتری تک نقطهای
MAN آلمان

تصویر2- 13- دستگاه اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمی (TECHNICON RA-1000)
2-8- مدل آماری
2-8-1- روش تحقيق
مطالعه حاضر از نوع آزمایشی91(مداخله ای) است و جهت اجرای آن از طرح یک عاملی با شش سطح استفاده شد و داده ها بر اساس تحلیل واریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل واریانس یکطرفه92(ANOVA) در مواردی به کار میرود که یک متغیر مستقل طبقه‏ای و یک متغیر وابسته کمی وجود دارد. بدین ترتیب، برای ارزیابی تفاوت میانگین‏های دو یا چند گروه از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده میشود.
در پژوهش حاضر، پس از اتمام دوره پرورش جوجهها در سن 48 روزگی، جهت بررسی اثر عصاره یونجه، روی آنزیمهای عملکردی کبد و دیگر فراسنجه‏های خونی وابسته، در شرایط مسمومیت و غیرمسمومیت، پارامترهای مذکور، مورد اندازه‏گیری قرار گرفت. لذا متغیر مستقل نوع مکمل دارویی با پنج سطح (کنترل،کنترل مسموم، یونجه با دوز پایین، یونجه با دوز پایین و مسموم، یونجه با دوز بالا، یونجه با دوز بالا و مسموم) و متغیر وابسته فراسنجه‏های خونی(AST, ALT, ALP, T.P, Alb, Billi, TG, Chol) بود که در یک مقیاس پیوسته اندازه‏گیری شد.
در اين طرح گروههاي آزمايشي و شاهد به روش تصادفي معادل شدند.گروه آزمايشي تحت تاثير عصاره گیاه دارویی با دوز متفاوت در دو حالت مسموم و سالم قرار داشته و گروه شاهد نیز از اثر اين مواد دور نگه داشته شد.در پايان دوره آزمايش تفاوت بين ميانگين فراسنجههای خونی در گروهها، مورد آزمون قرار گرفت.
2-8-2- آنالیز آماری دادهها
دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از روش مدلهای خطی ANOVA نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین تیمارها از طریق آزمون دانت93 انجام گرفت.

فصل سوم: نتایج

3-1- روش تحقيق

مقدمه
مطالعه حاضر از نوع آزمایشی94(مداخله ای) بود و جهت اجرای آن از طرح عاملی استفاده شد و داده ها بر اساس تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحلیل واریانس یکراهه95(ANOVA) در مواردی به کار می رود که یک متغیر مستقل طبقه ای و یک متغیر وابسته کمی وجود دارد.بدین ترتیب،برای ارزیابی تفاوت میانگین های دو یا چند گروه از تحلیل واریانس یکراهه استفاده می شود.

یافته ها
در پژوهش حاضر متغیر وابسته، شامل اندازهگیری میزان آنزیمهای کبدی حاصل از مسمومیت(ALT ، AST و ALP) در خون گروه مورد آزمایش بود، که در یک مقیاس پیوسته اندازهگیری شد و متغیر مستقل عبارت بود از گروه؛ با شش سطح(شاهدسالم، شاهدمسموم، یونجه1، یونجه1مسموم، یونجه2، یونجه2مسموم). در اين طرح، گروههاي آزمايشي و شاهد به روش تصادفي معادل شدند. گروه آزمايشي تحت تاثير انواع برنامه کاربندی(تاثیر عصاره با دوز مصرفی متفاوت) قرار گرفت و گروه شاهد از اثر اين کاربندیها دور نگه داشته شد. در پايان دوره آزمايش، تفاوت بين ميانگين گروهها از نظر متغیرهای وابسته، بصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت.
پس از جمعآوری دادهها، با استفاده از برنامه spss، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ که نتایج آن در دو بخش در ادامه آمده است. بخش نخست نتایج مربوط به یافتههای اصلی پژوهش و در ارتباط با مطالعه آنزیمهای کبدی است و بخش دوم مربوط به یافتههای جنبی و در ارتباط با سایر فاکتورهای فرعی است.
3-1-1- مقایسه گروهها از حیث آنزیمهای کبدی
الف) مشخصه های توصیفی
نتایج تحلیلهای توصیفی نشان داد که گروه شاهد مسموم از حیث هر سه نوع آنزیم کبدی (AST،ALP،ALT) بالاترین میزان را داراست؛ کمترین میزان آنزیمهای AST و ALP متعلق به گروه شاهد سالم بود، در حالی که کمترین میزان آنزیم ALT متعلق به گروهی بوده که همزمان تحت تاثیر یونجه رقیق و داروی استامینوفن (داروی مسمومیتزا) قرار داشتهاند(جدول1).
جدول1، مقادیر میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه را برای متغیرهای وابسته، یعنی آنزیمهای کبدی نشان میدهد. همانطور که از محتویات جدول بر می آید؛ میانگینهای گروهها با یکدیگر اختلاف دارند.
در ارتباط با متغیر AST کمترین میانگین متعلق به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ویتامین E، گیاهان دارویی، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، انحراف معیار، تری گلیسرید