پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، انحراف معیار، تری گلیسرید

دانلود پایان نامه ارشد

گروه شاهد سالم(4/244) با انحراف استاندارد 8/38 و بیشترین آن مربوط به گروه شاهد مسموم با 80/295 با انحراف معیار 05/28 می باشد.
از حیث متغیرALT، گروه یونجه1مسموم دارای کمترین میانگین به میزان 10/24 و انحراف معیار 19/6 و بیشترین میانگین متعلق به گروه شاهد مسموم به میزان1/31 و انحراف استاندارد41/4 میباشد.
جدول3-1: مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه در سه متغیر وابسته(آنزیم های کبدی)

شاهد سالم
شاهد مسموم
یونجه1
یونجه1مسموم
یونجه2
یونجه2مسموم
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
AST
4/244
8/38
80/295
05/28
80/258
30/33
50/263
00/16
20/265
20/35
80/265
89/39
ALT
4/24
60/3
10/31
41/4
30/26
69/11
10/24
19/6
40/26
24/9
60/27
98/9
ALP
5/3104
2/516
0/5203
2/1009
0/3874
95/740
0/3772
18/961
0/4064
12/338
5/4069
13/881

برای متغیر ALP، گروه شاهد سالم دارای کمترین میانگین با 5/3104 و انحراف معیار 2/ 516 و بیشترین میانگین متعلق به گروه شاهد مسموم با 0/5203 و انحراف استاندارد 18/1009 میباشد.
ب) مشخصههای استنباطی
تحلیل واریانس گروههای مورد مطالعه
بهمنظور پي بردن به اين مسئله كه تفاوتهاي مشاهده شده در ميانگين گروههای مورد بررسي تا چه ميزان ناشي از اثر كاربندي و يا خطاهای تصادفي است، از آزمون معنيداري تحليل واريانس يكطرفه استفاده شد كه نتايج آن در جدول2 آمده است.
جدول 2، خلاصهی تحلیل واریانس تاثیر کاربندیهای مختلف(یونجه1، یونجه1مسموم، یونجه2، یونجه 2مسموم) بر آنزیمهای کبدی (AST ALT, ALP,) را نشان میدهد. از محتویات جدول برمیآید که تفاوت بین گروههای مورد مطالعه از نظر آنزیمهای کبدی مختلف متفاوت بود. بهطوری که بین میانگین گروهها از نظر آنزیم کبدیALP در سطح کمتر از 01/0 و از حیث آنزیم AST در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معنیدار است، ولی برای آنزیم کبدی ALT بین میانگین گروهها تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول3=2- تاثیرعصاره یونجه بر کاهش مسمومیت
متغیر و منبع
درجه آزادی (df)
مجموع مربعات(ss)
ميانگين مربعات(MS)
آزمون F
معنی داری
AST
بين گروهي
5
28/14123
66/2824
61/2*
035/0
درون گروهي
54
30/58425
95/1081

ALT
بين گروهي
5
55/324
91/64
99/0
431/0
درون گروهي
54
10/3531
39/65

ALP
بين گروهي
5
23250000
4649308
65/7**
000/0
درون گروهي
54
32840000
608086

05/0˂P* ، 01/0˂P** ،001/0˂P***
در ادامه بهمنظور یافتن محل تفاوت بین میانگین گروههای مورد مطالعه ازحیث آنزیم AST وALP آزمون مقایسه چندگانه تعقیبی96 دانت97 صورت گرفت. در روش دانت پس از معنیدار بودن نتایج تحلیل واریانس، مقایسههای زوجی بین هر یک از گروههای آزمایشی با گروه کنترل صورت گرفته و تفاوت آنها مورد آزمون قرار می گیرد.
ج) مقایسههای چندگانه و آزمونهای تعقیبی
3-1-1-1-آنزیم کبدی AST
نتایج آزمون مقایسه بین هر یک از گروههای آزمایش و گروه شاهد در متغیر وابسته آنزیم کبدی AST در جدول 3 آمده است. همانطور که از جدول زیر برمیآید، در ارتباط با میزان AST تنها مقایسه زوجی بین شاهد سالم و شاهد مسموم در سطح کمتر از 05/0 معنیدار است و مابقی مقایسهها معنیدار نیست. همچنین تفاوت مذکور منفی است که نشان میدهد میزان AST در گروه شاهد مسموم نسبت به گروه شاهد سالم افزایش یافته است. این بدان معنی است که استفاده داروی مسمومیتزا، میزان آنزیم کبدی AST را نسبت به گروه شاهدسالم که تحت تاثیر دارو نبوده، افزایش داده است. اما کاربندیهای مختلف هیچ تفاوت معنیداری را در سطح آنزیم کبدی AST بوجود نیاورده است.
جدول3-3- آزمون مقایسههای زوجی دانت بین گروههای آزمایشی و شاهدمسموم از نظر آنزیم کبدی AST
متغیر وابسته
گروههای مورد مقایسه
J i
تفاوت میانگین ها
i-j
خطای استاندارد
معنی داری
AST
شاهد سالم شاهد مسموم
40/51-**
71/14
004/0

یونجه1 شاهد مسموم
00/37-
71/14
046/0

یونجه1مسموم شاهد مسموم
30/32-
71/14
122/0

یونجه2 شاهد مسموم
60/30-
71/14
155/0

یونجه2مسموم شاهد مسموم
00/30-
71/14
168/0
05/0˂P* ، 01/0˂P** ،001/0˂P***

نمودار3-1-نمودار ستونی میزان AST درگروههای مورد مطالعه
نمودار فوق میانگین مقدار آنزیم کبدیAST گروههای مورد مطالعه را همراه با خطای استاندارد، بهصورت مقایسهای نشان داده است. بر اساس نمودار فوق سطح آنزیم کبدی AST در گروه شاهد مسموم در بالاترین و در گروه شاهد سالم در پایینترین میزان قرار دارد.
3-1-1-2- آنزیم کبدی ALT
از حیث میزان آنزیم کبدی هیچ تفاوت معنیداری بین گروههای مورد مطالعه یافت نشد(جدول4)
چنین یافتهای دور از انتظار هم نبود، چرا که نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز از حیث این متغیر(ALT) معنیدار نبود.

جدول3-4- آزمون مقایسهای زوجی دانت، بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALT
متغیر وابسته
گروههای مورد مقایسه
J i
تفاوت میانگین ها
i-j
خطای استاندارد
معنی داری
ALT
شاهد سالم شاهد مسموم
70/6-
62/3
240/0

یونجه1 شاهد مسموم
80/4-
62/3
545/0

یونجه1مسموم شاهد مسموم
00/7-
62/3
206/0

یونجه2 شاهد مسموم
70/4-
62/3
565/0

یونجه2مسموم شاهد مسموم
50/3-
62/3
795/0
05/0˂P* ، 01/0˂P** ،001/0˂P***

نمودار3-2-نمودار ستونی میزان ALT درگروههای مورد مطالعه
همانطور که اشاره شد تفاوتهای موجود بین گروهها از حیث آنزیم ALT معنیدار نیست(شکل2).

3-1-1-3- آنزیم کبدی ALP
نتایج آزمون مقایسه بین هر یک از گروههای آزمایش و گروه شاهد مسموم در متغیر وابسته آنزیم کبدی ALP در جدول 5 آمده است. همانطور که از جدول برمی آید، در ارتباط با میزان ALP تمام مقایسههای زوجی بین گروههای آزمایش و گروه شاهد مسموم، در سطح کمتر از 05/0 معنی دار است. تفاوت بین گروه آزمایش و گروه شاهد مسموم، در مورد همه این زوج مقایسهها منفی است که نشان میدهد میزان ALP در هر کدام از گروههای آزمایش نسبت به گروه شاهد مسموم کاهش یافته است.
این بدان معنی است که استفاده از عصاره یونجه (با غلظت متفاوت) چه همراه با داروی مسمومیت زا و چه بدون استفاده از داروی مسمومیتزا، میزان آنزیم کبدی ALP را نسبت به گروه شاهد مسموم که تحت تاثیر یونجه نبوده و فقط داروی مسمومیتزا استفاده نموده است، کاهش داده است.
جدول3-5- آزمون مقایسههای زوجی بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر آنزیم کبدی ALP
متغیر وابسته
گروههای مورد مقایسه
J i
تفاوت میانگینها
i-j
خطای استاندارد
معنیداری
ALP
شاهد سالم شاهد مسموم
50/2098-
7/348
000/0

یونجه1 شاهد مسموم
00/1329-
7/348
002/0

یونجه1مسموم شاهد مسموم
00/1431-
7/348
001/0

یونجه2 شاهد مسموم
00/1139-
7/348
008/0

یونجه2مسموم شاهد مسموم
50/1135-
7/348
009/0

نمودار3-3- نمودار ستونی میزان ALP درگروههای مورد مطالعه
نمودار فوق میانگین مقدار آنزیم کبدی ALP گروههای مورد مطالعه را همراه با خطای استاندارد اندازهگیری آنها به صورت مقایسهای نشان داده است. بر اساس نمودار فوق سطح آنزیم کبدی ALP در گروه شاهد مسموم در بالاترین و در گروه شاهد سالم در پایین ترین میزان قرار دارد و سایر گروههای کاربندی در بین این دو، قرار گرفتهاند. همچنین نمودار فوق نشان میدهد که سطح آنزیم ALP همه گروههای کاربندی، نسبت به گروه شاهد مسموم، بطور معنیداری کاهش یافته است.

3-1-2- مقایسه گروهها از حیث سایر فاکتورها
در ادامه بهمنظور پاسخگویی به این سوال که آیا بین گروههای مورد مطالعه از حیث سایر فاکتورها (آلبومین، پروتئین تام، بیلی روبین ، تری گلیسرید، کلسترول و وزن ) تفاوتی وجود دارد یا نه؟ از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج آن در ادامه آمده است.
الف) مشخصههای توصیفی
جدول 6 میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه(شاهد مسموم، یونجه1، یونجه1 مسموم، یونجه2، یونجه2مسموم) را از حیث شش متغیر وابسته (T.P، ALB، BILI، T.G، CHOL، وزن) نشان میدهد. همانطور که داده های این جدول نشان میدهد بین میانگین گروهها تفاوت وجود دارد.
جدول3- 6- مقدار میانگین و انحراف استاندارد گروههای مورد مطالعه در شش متغیر وابسته

شاهد سالم
شاهد مسموم
یونجه1
یونجه1مسموم
یونجه2
یونجه2مسموم
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
T.P
52/3
39/0
38/3
36/0
04/3
23/0
01/3
22/0
96/2
28/0
02/3
23/0
ALB
90/1
21/0
46/1
35/0
45/1
23/0
40/1
13/0
34/1
13/0
34/1
13/0
BILLI
56/0
11/0
78/0
08/0
67/0
05/0
67/0
05/0
76/0
07/0
76/0
11/0
T.G
20/68
52/13
6/137
68/8
5/67
2/14
5/79
3/19
2/82
6/16
2/114
8/18
CHOL
8/150
7/30
5/78
5/14
6/132
9/18
0/122
7/18
0/128
6/9
8/128
7/14
وزن
5/2001
3/67
1812
88/60
2276
06/116
2087
30/136
2635
97/152
2148
54/208

برای سطح متغیر پروتئین، یونجه2 دارای کمترین میانگین به میزان(96/2 گرم بر دسیلیتر) و گروه شاهد سالم دارای بیشترین مقدار (g/dl52/3) بود.
از حیث میزان آلبومین گروه شاهد سالم دارای بالاترین میانگین به میزان 90/1 گرم بر دسیلیتر و گروه یونجه2 و یونجه2مسموم کمترین مقدار(34/1 گرم بر دسیلیتر) را به خود اختصاص داد.
مقدار بیلی روبین در گروه شاهد سالم از همه کمتر(56/0 میلیگرم بر دسیلیتر) و در گروه شاهد مسموم از همه بیشتر بود(mg/dl 78/0).
ازنظر میزان تریگلیسیرید، گروه شاهد مسموم بالاترین مقدار به میزان 6/137 گرم بر دسیلیتر و گروه یونجه1، پایینترین میزان(5/67 گرم بر دسی لیتر) را به خود اختصاص داد.
سطح کلسترول در گروه شاهد سالم، بالاترین مقدار به میزان 8/150 گرم بر دسیلیتر بود در حالیکه در گروه شاهد مسموم کمترین میزان یعنی 5/78 گرم بر دسیلیتر بهدست آمد.
از نظر متغیر وزن، بالاترین میانگین متعلق به گروه یونجه2(2635 گرم) و پایینترین میانگین متعلق به گروه شاهد مسموم(1812گرم) بود.
ب) مشخصههای استنباطی
تحلیل واریانس گروهها از حیث سایر فاکتورهای مورد بررسی
جدول7، نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه، از حیث فاکتورهای: پروتئین(T.P)، آلبومین(ALB)، بیلیروبین(BILI)، تریگلیسیرید(T.G)، کلسترول(CHOL) و وزن، نشان میدهد. همانطور که از محتویات این جدول برمیآید بین گروههای مورد مطالعه، از حیث همه متغیرهای وابسته در سطح کمتر از01/0 تفاوت معنیداری وجود دارد. که جهت بررسی محل این تفاوتها از آزمون دانت استفاده شد.
جدول3-7- جدول تحلیل واریانس تاثیر کاربندیهای مختلف بر 6 متغیر وابسته
متغیر و منبع تغییر
درجه آزادی (df)
مجموع مربعات(ss)
ميانگين مربعات(MS)
آزمون F

T.P
بين گروهي
5
744/2
549/0
43/6**

درون گروهي
54
605/4
085/0

ALB
بين گروهي
5
233/2
447/0
89/9***

درون گروهي
54
437/2
045/0

BILI
بين گروهي
5
350/0
070/0
80/10***

درون گروهي
54
350/0
006/0

T.G
بين گروهي
5
73/39898
75/7979
78/32***

درون گروهي
45
20/13166
82/243

CHOL
بين گروهي
5
75/29036
35/5807
06/16***

درون گروهي
54
10/19524
56/361

WEIGHT
بين گروهي
5
08/3907802
42/781560
71/43***

درون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، متغیر مستقل، گیاهان دارویی Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسموم، 000/0، یونجه1