پایان نامه ارشد درباره تحقیق و توسعه، مخارج تحقیق و توسعه، ارزش دفتری، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

از بین می برد، البته این به آن معنی نیست که اهرم در ارزیابی عملکرد بی اهمیت است.
وجود بدهی سود عملیاتی را از مشمولیت کلی مالیات حفظ می کند. این مزیت در محاسبه نرخ هزینه سرمایه لحاظ شده است، اما با این فرض که ساختار مطلوب سرمایه بکار گرفته شده باشد یعنی ساختاری که پایین ترین هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد. برای تشریح این اصل مهم فرض کنید که شرکتی که 10000 دلار سرمایه دارد، که تماماً توسط صاحبان سهام آن 1000 دلار است به این ترتیب نرخ بازده NOPAT تأمین شده است، بدون وجود اهرم. سود حسابداری و حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه با هم مساوی بوده و برابر 10% است.

2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی
در این مرحله سرمایه تأمین شده بوسیله سهامداران ممتاز، سرمایه گذاران اقلیت به سرمایه و سود تخصیص یافته به این تأمین کنندگان به NOPAL اضافه می شود.

CAPITAL = NOPAT =
+ سهام عادی + سود سهام ممتاز
+سهام ممتاز + سود سهام اقلیت
+مبلغ حقوق اقلیت + هزینه بهره بعد از مالیات
+ تمام بدهی های بهره دار

همان طور که ملاحظه شد، برای هر جز سرمایه یک جز متناظر برای محاسبه NOPAT وجود دارد، NOPAT نشان دهنده جمع بازده های قابل تخصیص به تمام تأمین کنندگان وجوه 56 برای شرکت است با این روش تأثیر ترکیب تأمین مالی نرخ بازده سرمایه به طور کامل از بین می رود.

3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری
از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه57 به CAPITAL ، تغییرات دوره آنها به NOPAT

سهام عادی Capital = سود موجود برای سهامداران عادیNopat=
+ سهام عادی تعدیل شده + افزایش در معادل های سرمایه (EES)
+ معادل های سرمایه + سود خالص تعدیل شده
+ هزینه بهره بعد از مالیات + سود سهام ممتاز
+ مبلغ حقوق اقلیت + سود سهام اقلیت
+ تمام بدهی های بهره دار + هزینه بهره بعد از مالیات
ذخیره های معادل سرمایه موجب تبدیل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش دفتری اقتصادی آنها می شود. تنها اگر گزارش بازار سهام شرکت بیشتر از ارزش دفتری اقتصادی سهام باشد، وجوه سرمایه گذاری شده به درستی توسط شرکت ارزش افزوده پیدا کرده اند . در محاسبه نرخ بازده، مانده معادل های سرمایه به Capital و تغییرات دوره به دوره آنها به NOPAT می شود این تعدیلات سرمایه را به معیار بسیار دقیقی تبدیل می کند، که سرمایه گذاران تمایل دارند تا بازده شان بر اساس آنها تحقق یابد و NOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیتهای مستمر شرکت تبدیل می کند.

4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL
به شرح زیر است (كاوسي،1382،ص13)1.
اضافه می شود به CAPITAL اضافه می شود به NOPAT
معادل های سرمایه افزایش در معادل های سرمایه
ذخیره مالیات بر درآمد معوق افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
ذخیره LIFO افزایش ذخیره LIFO
استهلاک انباشته سر قفلی هزینه استهلاک سر قفلی
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها افزایش در ذخیره کاهش ارزش
سرقفلی ثبت شده
خالص دارائیهای سرمایه ای شده افزایش درخالص دارائیهای نامشهود سرمایه ای
سود زیان انباشته غیر مترقبه سود (زیان) غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش در این ذخیره ها
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
این ذخایر به ترتیب زیر شرح داده می شوند .

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادل های سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد. از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کنند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به این که ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دایمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیت های شرکت می شود.

6-4-4-2 ذخیره LIFO
در مدل اقتصادی درآمد و سرمایه زمانی اندازه گیری می شوند که موجودی ها به قیمت پایان دوره فروخته شده و بلافاصله دوباره خریداری شوند در این درآمدهایی به سود دوره جاری اضافه شده و درآمد انباشته ای به عنوان ذخیره تجدید ارزیابی در تراز نامه ظاهر می شود. این درآمد به سود دوره جاری تعلق دارد زیرا نرخ بازده با هزینه سرمایه ای مقایسه می شود که در محاسبه آن صرفاً تورم منظور شده است. به منظور صرفه جویی مالیاتی به شرکت توصیه می شود که در زمان افزایش قیمت از روش LIFO برای قیمت گذاری موجودی های پایان دوره استفاده کند اما با هزینه کردن بخش بیشتری از کالاهای جدید تحصیل شده روش LIFO هزینه های زیادی را از دوره های قبل در موجودی ها انباشته می کند. که در نتیجه موجودی ها و حقوق صاحبان سهام به روز نبوده و مبلغ آنها کمتر بر آورد شده به این ترتیب رساندن موجودی ها ارزش گذاری شده بر حسب LIFO به روش های جاری ضرورت می یابد. بر عکس FIFO موجودی های کالا را به ارزش های جاری در ترازنامه گزارش می کند و نیازی به تعدیل موجودی ها نیست.
ذخیره LIFO از طریق اختلاف بین ارزش گذاری وجودی ها بر مبنای LIFO , FIFO به دست می آید این ذخیره نشان دهنده میزان مبلغی است که موجودی ها در اثر استفاده از FIFO کمتر ارزیابی شده اند مبلغ ذخیره LIFO همیشه در یادداشت های همراه صورت های مالی شرکتهای استفاده از این روش افشاء می شود. با اضافه کردن ذخیره LIFO به CAPITAL به عنوان معادل سرمایه ، ارزش گذاری موجودی ها از LIFO به FIFO تبدیل می شود و معیار بهتری از روش جاری جایگزینی58 را نشان می دهد. علاوه بر این با اضافه کردن افزایش LIFO به NOPAT یک سود تحقق نیافته به درآمدها در نتیجه افزایش موجودی ها اضافه می شود.
تغییرات دوره ای در ذخیره LIFO را می توان از طریق اختلاف بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای LIFO و FIFO نیز محاسبه کرد. اضافه کردن این مبلغ به سود موجب تبدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای LIFO به FIFO می شود به طوریکه مزیت LIFO به عنوان معادل سرمایه تولید ترازنامه و صورت سود زیان بر مبنای FIFO و حفظ مزیت مالیاتی است. مزیت دیگر این نوع برخورد این است که نرخ بازده محاسبه شده برای شرکت هایی که از روش FIFO یا LIFO استفاده می کنند قابل مقایسه است.

7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی
این نوع از معادل سرمایه از نحوه حسابداری تحصیل ناشی شود حسابداران معتقدند که سرقفلی باید در طول مدت کمتر از 40 سال مستهلک شود. برای خنثی کردن اثر این استهلاک غیر نقدی و غیر مالیات گاه بایستی مبلغ آن به سود گزارش شده اضافه شود و به منظور هماهنگی استهلاک انباشته سرقفلی باید به حقوق صاحبان سهام و سرقفلی باقی مانده در دفاتر اضافه شود با مستهلک نکردن سرقفلی نرخ بازده انعکاس صحیحی از بازده نقدی را به نمایش می گذارد .

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده
مشکل جدی اندازه گیری زمانی به وجود می آید که سرقفلی اصلاً ثبت نشود این شکل در زمان استفاده از روش اتحاد منافع برای تحصیل بوجود می آید. در این روش بهای تمام شده تحصیل در دفاتر خریدار برابر با ارزش دفتری دارائی های فروشنده است. از دیدگاه سهامداران شرکت خریدار، بهای تمام شده واقعی تحصیل برابر است با ارزش بازار سهام عرضه شده برای تکمیل معامله در تاریخ تحصیل است علاوه بر این ممکن است خریدار مجموعه مشابهی از سهام را به دیگران فروخته وجوه حاصل را صرف تحصیل شرکت کند. اختلاف بین ارزش دفتری تحصیل شده و ارزش بازار سهام منتشر شده نشان دهنده سرقفلی ثبت نشده است (البته روش اتحاد منافع دیگر امروزه کار برد ندارد).

9-4-4-2 دارائی های نامشهود
در این بخش مخارج تحقیق و توسعه مطرح می شود مخارج و تحقیق و توسعه برای پروژهای موفق باید به عنوان یک معادل سرمایه در ترازنامه سرمایه ای شده و در یک دوره معقول برآوری مستهلک شوند نتیجه سرمایه کردن و مستهلک نمودن مخارج تحقیق و توسعه نشان دهنده خالص دارایی های نامشهود سرمایه شده است به عنوان ذخیره معادل سرمایه به حساب می آید. با اضافه کردن تغییرات در خالص مخارج تحقیق و توسعه سرمایه ای شده به NOPAT مخارج تحقیق و توسعه دوره با استهلاک مخارج تحقیق و توسعه سرمایه ای شده جایگزین می شود در حالیکه شرکت به رشد پایداری رسیده باشد هزینه استهلاک و مخارج تحقیق و توسعه با هم برابر بوده و تأثیری بر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ندارد اما خالص هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه ای شده و در طول عمر محصول جدید موفق باید استهلاک شود.

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل59
شرکت هایی که در زمینه منابع طبیعی 60 فعالیت می کنند از روش حسابداری تلاش هایی موفقیت آمیز استفاده می کنند در این شرکت ها نرخ بازده بیشتر از حد تحقق واقعی برآورد می شود. بنابراین برای رسیدن به حسابداری هزینه یابی کامل انجام تعدیلات ضروری است. اما مشمولیت مسئله تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه های کامل هر شرکتی را در بر می گیرد که سرمایه گذاری های پرریسک داشته باشد و ممکن است بعداً حذف گردد. سرمایه گذاران درآمدهای مورد انتظار حاصل از عملیات مستمر شرکت را سرمایه گذاری می کنند. بنابراین NOPAT باید از طریق خارج کردن سود و زیان های مترقبه از قبیل هزینه هیا تجدید ساختار سود و زیان حذف دارائی ها عادی سازی شود. برای هماهنگی زیان (سود) های انباشته غیر عادی پس از کسر مالیات بایستی به سرمایه اضافه شود.
این امر موجب تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل می شود. مدل اقتصادی بخشی از سرمایه لازم برای تولید محصول ، خدمت و تحصیل های موفقیت آمیز را در یک سرمایه گذاری ناموفق به عنوان سرمایه گذاری شناسایی می کند.

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه
ذخایر احتیاطی نشان دهنده ابهام در زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی است ذخایر در نظر گرفته شده برای حساب های مطالب مشکوک الوصول ، نابای موجودی ها، تضمین کالا، ذخیره کالاها و درآمدهای معوق در صورتی که به عنوان یک عملیات تکراری باشند و متناسب با رشد فعالیت شرکت ، رشد یابند باید بعنوان معادل سرمایه در نظر گرفته شوند در صورتی که این ذخایر از ماهین نامنظم برخوردار باشند و گاه گاهی اتفاق بیفتند بهتر است که از آنها برای موازنه کردن سرمایه صرف نظر شود مانند بدهی های جاری بدون بهره . بررسی نحوه تأثیر حسابهای ذخیره بر NOPAT مفید می باشد با اضافه کردن تغییرات در این ذخایر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، هزینه سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد درباره افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، سرمایه در گردش