پایان نامه ارشد درباره بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه اتکایی، بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

، توسعه ای است که یک سازمان می تواند از مزایای بازده به مقیاس با تغییر اندازه اش به دست آورد. فرض وجود بازده ثابت به مقیاس در یک مدل، به آن معنا است که اندازه سازمان در تشخیص کارایی نسبی مورد توجه قرار نمی گیرد. غالبا بر اثر افزایش اندازه و مقیاس یک واحد اقتصادی، هزینه های واحد تولیدی کاهش می یابد و در شرایط مساعد، مقیاس بزرگ تولید منجر به صرفه جویی های مهمی در نیروی کار، استفاده کامل از ظرفیت ها، سهولت تامین مالی و غیره می گردد .

4-6- مجموعه مرجع43
در روش DEA برای هریک از بنگاه های غیر کارا یک ترکیبی از دو یا چند بنگاه به عنوان مرجع یا الگو معرفی می گردند به گونه ای که واحد های ناکارا برای رسیدن به کارایی می توانند آنها را به عنوان الگو خود قرار دهند. در واقع چنانچه یک بنگاه ناکارا بتواند با استفاده از وزن های ارایه شده در میزان استفاده از نهاده های خود تجدید نظر کند بر روی مرز کارایی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که بنگاه مرکب در صنعت وجود ندارد به عنوان بنگاه مجازی کارا شناخته می شود. همچنین زمانی که بنگاهی کارا باشد مجموعه مرجع آن، خود بنگاه می باشد. سهم هریک از بنگاه های کارا در تشکیل بنگاه مجازی کارا برای هریک از واحد های ناکارا بستگی به وزن (λ) دارد، که توسط روش DEA برای هریک از بنگاه های کارا محاسبه و ارائه می شود (امامی، 1384، ص 134).
در جدول (4-5) مجموعه مرجع شرکت های ناکارا و سهم هریک از شرکت های کارا در تشکیل شرکت الگو )مرجع( برای بنگاه ناکارا ارائه شده است.

جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC
ردیف
DMU
شماره شرکت‌های مرجع
نام شرکت‌های مرجع
وزن
1
بیمه آسیا
1
بیمه آسیا
1
2
بیمه البرز
2
بیمه البرز
1
3
بیمه دانا
3
بیمه دانا
1
4
بیمه پارسیان
4
بیمه دانا
1
5
بیمه توسعه
5
بیمه توسعه
1
6
بیمه رازی
6
بیمه رازی
1
7
بیمه کارآفرین
7
بیمه کارآفرین
1
8
بیمه سینا
8
بیمه سینا
1
9
بیمه ملت
9
بیمه ملت
1

ادامه جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC
ردیف
DMU
شماره شرکت‌های مرجع
نام شرکت‌های مرجع
وزن
10
بیمه اتکایی امین
21-7-28-26
بیمه کارآفرین
0.034
0.046
0.202
0.717

بیمه متفابل کیش

بیمه سرمد

بیمه اتکایی ایرانیان

11
بیمه امید
11
بیمه امید
1
12
بیمه حافظ
12
بیمه حافظ
1
13
بیمه دی
13
بیمه دی
1
14
بیمه سامان
14
بیمه سامان
1
15
بیمه ایران معین
27-28-7-26-21
بیمه کارآفرین
0.008
0.433
0.040
0.346
0.172

بیمه متفابل کیش

بیمه سرمد

بیمه ما

بیمه اتکایی ایرانیان

16
بیمه نوین
27-7-14-6-24
بیمه تعاون
0.312
0.155
0.397
0.116
0.020

بیمه رازی

بیمه سامان

بیمه کارآفرین

بیمه ما

17
بیمه پاسارگاد
27-14-3-7
بیمه کارآفرین
0.149
0.076
0.079
0.696

بیمه دانا

بیمه سامان

بیمه ما

18
بیمه معلم
27-7-3-14-6
بیمه رازی
0.337
0.075
0.106
0.417
0.065

بیمه سامان

بیمه دانا

بیمه کارآفرین

بیمه ما

ادامه جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC
ردیف
DMU
شماره شرکت‌های مرجع
نام شرکت‌های مرجع
وزن
19
بیمه میهن
24-11-8-7-5-25
بیمه توسعه
0.014
0.362
0.124
0.109
0.114
0.276

بیمه کارآفرین

بیمه سینا

بیمه امید

بیمه تعاون

بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

20
بیمه کوثر
24-7-11-5-6
بیمه رازی
0.393
0.418
0.051
0.092
0.046

بیمه توسعه

بیمه امید

بیمه کارآفرین

بیمه تعاون

21
بیمه متفابل کیش
21
بیمه متفابل کیش
1
22
بیمه ارمان
22
بیمه ارمان
1
23
بیمه آسماری
24-11-25-26
بیمه سرمد
0.265
0.435
0.021
0.280

بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

بیمه امید

بیمه تعاون

24
بیمه تعاون
24
بیمه تعاون
1
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
1
26
بیمه سرمد
26
بیمه سرمد
1
27
بیمه ما
27
بیمه ما
1
28
بیمه اتکایی ایرانیان
28
بیمه اتکایی ایرانیان
1
همانطور که مشاهده می شود در بین شرکت‌های مورد بررسی، شرکت بیمه کارآفرین از لحاظ تعداد دفعات مرجع شدن در سبد مجموعه مرجع، در صدر قرار دارند (7 بار) لذا می تواند بر مبنای روش شمارشی به عنوان کاراترین شرکت بیمه مد نظر قرار بگیرد. که ترتیب کارایی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی به صورت زیر است:

جدول 4-6- رتبه بندی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی
DMU
دفعات مرجع شدن
بیمه کارآفرین
7
بیمه تعاون، بیمه ما
4
بیمه رازی، بیمه امید، بیمه سامان، بیمه سرمد
3
بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه متفابل کیش، بیمه اتکایی ایرانیان، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
2
بیمه سینا
1
بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه اتکایی امین، بیمه حافظ، بیمه دی، بیمه نوین، ابیمه ایران معین، بیمه پاسارگاد، بیمه معلم، بیمه میهن،بیمه کوثر ، بیمه ارمان، بیمه آسماری

0

اما به طور کلی چند روش برای رتبه بندی واحد های کاملاً کارا وجود دارد که روش شمارشی و وزنی از جمله آنها می باشند. در روش شمارشی، همانطور که اشاره شد تعداد دفعاتی که بنگاه کارا در ساختن مجموعه مرجع دخیل بوده است، مد نظر قرار می گیرد. بنابراین هر بنگاهی که تعداد دفعات بیشتری در ساختن مجموعه مرجع شرکت داشته باشد، به نسبت به سایر بنگاه ها از رتبه بالاتری برخوردار است (که بر این اساس همانطور که اشاره شد شرکت کارآفرین با 7 بار تکرار در مرجع شدن کاراترین بوده است). اما اشکالی که به روش شمارشی وارد می شود آن است که امکان دارد بنگاهی به کرات در تشکیل بنگاه های دیگر سهیم باشد اما سهم ناچیزی داشته باشد و برعکس تعداد دفعاتی که بنگاهی در تشکیل بنگاه مرجع دارد اندک باشد، اما هر بار وزن زیادی داشته باشد. برای حل مشکل فوق پیشنهاد می شود، مجموع وزن هایی که هر بنگاه در تشکیل بنگاه های مرجع داشته است ملاک عمل قرار گیرد.
که با توجه به روش وزنی رتبه بندی کارایی شرکت ها به صورت زیر خواهد بود:
جدول 4-7- رتبه بندی شرکت‌ها بر مبنای روش وزنی
شماره شرکت
DMU
مجموع وزن ها
3
بیمه دانا
0.185
5
بیمه توسعه
0.206
6
بیمه رازی
0.227
7
بیمه کارآفرین
1.539
8
بیمه سینا
0.124
11
بیمه امید
0.848
14
بیمه سامان
0.89
21
بیمه متفابل کیش
0.21
24
بیمه تعاون
0.692
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
0.297
26
بیمه سرمد
1.343
27
بیمه ما
0.878
28
بیمه اتکایی ایرانیان
0.635

همانگونه که مشاهده می شود، شرکت بیمه کارآفرین هم بر مبنای روش شمارشی و هم بر مبنای روش وزنی نیز در رتبه اول قرار دارد، بیمه سینا نیز بر اساس هر دو روش در رتبه دوم قرار دارد.
اما وزن شرکت‌های مرجع بدین معناست که وزن مربوط به شرکت مرجعی که به لحاظ کمی بیشتر است، این شرکت را در اولویت اول برای الگوگیری آن شرکت های ناکارا مطرح می سازد. به عنوان مثال برای شرکت ناکارای کوثر، ازبین شرکت‌های بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه امید، بیمه کارآفرین و بیمه تعاون، بیمه توسعه به عنوان الگو برای این شرکت معرفی شده اند، شرکت توسعه، به دلیل داشتن وزن بالاتر جهت الگوگیری دراولویت اول قراردارد و بعد از آن به ترتیب الگوهای عبارتند از: بیمه رازی – بیمه کارآفرین – بیمه امید – بیمه تعاون.

4-7- مازاد عامل تولید(Is)44 و مازاد محصول(Os)45

جدول 4-8- مازاد ورودی ها(IS)
ردیف

شرکت
دارایی های شرکت بیمه(میلیون ریال)
تعداد کارکنان
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره
نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
1
بیمه آسیا
0
0
0
0
2
بیمه البرز
0
0
0
0
3
بیمه دانا
0
0
0
0
4
بیمه پارسیان
0
0
0
0
5
بیمه توسعه
0
0
0
0
6
بیمه رازی
0
0
0
0
7
بیمه کارآفرین
0
0
0
0
8
بیمه سینا
0
0
0
0
9
بیمه ملت
0
0
0
0
10
بیمه اتکایی امین
0
67.237
0.239
0
11
بیمه امید
0
0
0
0
12
بیمه حافظ
0
0
0
0
13
بیمه دی
0
0
0
0
14
بیمه سامان
0
0
0
0
15
بیمه ایران معین
0
0
0.124
0.114
16
بیمه نوین
0
0
0.052
0.006
17
بیمه پاسارگاد
1866678.112
0
0.014
0
18
بیمه معلم
0
0
0.035
0.043
19
بیمه میهن
0
0
0
0
20
بیمه کوثر
0
0
0.260
0.025
21
بیمه متفابل کیش
0
0
0
0
22
بیمه ارمان
0
0
0
0
23
بیمه آسماری
212269.713
40.581
0.274
0
24
بیمه تعاون
0
0
0
0
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
0
0
0
0
26
بیمه سرمد
0
0
0
0
27
بیمه ما
0
0
0
0
28
بیمه اتکایی ایرانیان
0
0
0
0

میانگین
74248.137
3.851
0.047
0.007

جدول4-9- مازاد خروجی ها(OS)
ردیف
شرکت
خروجی ها

1
2
3
4
1
بیمه آسیا
0
0
0
0
2
بیمه البرز
0
0
0
0
3
بیمه دانا
0
0
0
0
4
بیمه پارسیان
0
0
0
0
5
بیمه توسعه
0
0
0
0
6
بیمه رازی
0
0
0
0
7
بیمه کارآفرین
0
0
0
0
8
بیمه سینا
0
0
0
0
9
بیمه ملت
0
0
0
0
10
بیمه اتکایی امین
895.379
0
1346.654
0
11
بیمه امید
0
0
0
0
12
بیمه حافظ
0
0
0
0
13
بیمه دی
0
0
0
0
14
بیمه سامان
0
0
0
0
15
بیمه ایران معین
0
7346.479
0
0
16
بیمه نوین
105.536
0
0
0
17
بیمه پاسارگاد
0
128775.529

689695.043
18
بیمه معلم
347.415
0
0
0
19
بیمه میهن
45.989
0
0
0
20
بیمه کوثر
0
0
251.616
0
21
بیمه متفابل کیش
0
0
0
0
22
بیمه ارمان
0
0
0
0
23
بیمه آسماری
0
0
49.264
0
24
بیمه تعاون
0
0
0
0

بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
0
0
0
0

بیمه سرمد
0
0
0
0

بیمه ما
0
0
0
0

بیمه اتکایی ایرانیان
0
0
0
0

49.797
4861.500
58.841
24631.966

به عنوان نمونه با توجه به نتایج، بیمه کوثر، باید در استفاده از عوامل تولید به میزان 0.26 نهاده سوم و 0.025 در نهاده چهارم صرفه جویی نموده و همچنین با توجه به مازاد عوامل تولید، می تواند به طور تقریبی 251 واحد از عامل تولید سوم، کمتر استفاده نماید تا بتواند به مرز کارایی برسد؛ که این مقادیر با عنوان مقادیر هدف برای تمامی شرکت‌خا مورد بررسی در جداول زیر ارائه شده است.
تحلیل فوق را می توان در مورد تمامی شرکت های ناکارآمد انجام داد.

جدول 4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودیها ی شرکت ها
ردیف
شرکت
ورودی

دارایی های شرکت بیمه(میلیون ریال)
تعداد کارکنان
نسبت هزینه های اداری به حق بیمه صادره
نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره

مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
1
بیمه آسیا
20267103.00
20267103.000
2440.00
2440.000
0.080
0.080
0.10
0.10
2
بیمه البرز
13735620.00
13735620.000
1242.00
1242.000
0.09
0.090
0.090
0.090
3
بیمه دانا
12806896.00
12806896.000
1650.00
1650.000
0.08
0.080
0.06
0.06
4
بیمه پارسیان
14338650.00
14338650.000
804.00
804.000
0.02
0.020
0.08
0.08
5
بیمه توسعه
6462607.00
6462607.000
619.00
619.000
0.09
0.090
0.08
0.08
6
بیمه رازی
4742657.00
4742657.000
518.00
518.000
0.09
0.090
0.06
0.06
7
بیمه کارآفرین
11033999.00
11033999.000
680.00
680.000
0.06
0.060
0.13
0.13
8
بیمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بیمه عمر، صنعت بیمه، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، بیمه کارآفرین، کارایی شرکت، بیمه اتکایی