پایان نامه ارشد درباره بیمه عمر، صنعت بیمه، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

“نقش خصوصی‌سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت‌های بیمه” تحقیقاتی را با هدف تعیین ساختار مناسب مالکیت برای افزایش کارایی شرکت‌های ییمه انجام دادند. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و توانایی شرکت‌های بیمه می‌توان از کارایی شرکت‌های خصوصی اطمینان حاصل کرد و نحوه اتخاذ راهبرد مناسب در واگذاری ها را در سیاستگذاری کلان انتخاب نمود و در نهایت با افزایش کارایی شرکت‌های بیمه، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازارهای پولی و مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی را فراهم آورد. نتایج راهبردی یافته‌های آنان حاکی از آن است که تغییر ساختار مالکیت می‌تواند موجب کارایی بیشتر در بازار شود، مشروط بر آن‌که راهبرد واگذاری‌ها به بنگاه‌های حقوقی به صورت بلوکی باشد. هم‌چنین برای افزایش میزان کارایی صنعت بیمه، انجام اقداماتی برای تغییر ساختار بنگاه‌هایی که به شکل دولتی باقی‌مانده‌اند (از طریق تغییر مقیاس آن‌ها) ضروری است.
ابویی و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی کارای شرکت‌ها بیمه در ایران” با استفاده از روش‌های تحلیل آماری و آزمون دوجمله‌ای شاخص‌های ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکت‌های بیمه شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها کارایی نسبی شرکت‌ها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه در این مرحلۀ در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکت‌ها مشخص شده‌اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبۀ یکسان در کارایی هستند.
پورکاظمی و همکاران (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان” اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست” تحقیقاتی را در این زمینه به‌عمل آوردند. بر اساس نتایج پژوهش‌های آنان، شرکت‌های بیمه دولتی، طی دوره مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته‌اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 در کلیه سال‌ها در مقیاس بهینه فعالیت داشته‌اند. بر اساس تغییرات بهره‌وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به‌دست آمده، بهره‌وری در شرکت‌های بیمه 2، 5، 6، 8، 15 در دوره مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت‌های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.
حسن‌زاده و زارع (1387) در مقاله‌ای تحت عنوان” تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان” مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان نتایج تحقیقات خود را این‌گونه عنوان کردند که شرکت‌هاي بیمه مانند هر شرکت دیگر ي باید عملکردي قوي و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژ‌ی هاي خود داشته باشند که در این راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از این‌که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویاي امروز کجاست، براي مدیران و سازمان‌ها اهمیت فراوانی دارد. پژوهش آنان برمبناي روش امتیازي متوازن و ازطریق مطالعه اسنادي و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکت‌هاي بیمه، مهم‌ترین شاخص‌هاي عملکردي در چهار حوزه مالی، بازار و مشتري، فرآیندهاي داخلی و رشد و توسعه شناسایی شده و به‌طورکلی در قالب یازده معیار طبقه‌بندي گردیده است و سپس ازطریق پرسش‌نامه و نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از روش انگاره‌نگاري و با به‌کارگیري نرم‌افزارهايSPSS Concept System و Lisrel درجه اهمیت هر یک از معیارها در حوزه مورد نظر مشخص شده و مدل اولیه‌اي براي ارزیابی عملکرد شرکت‌هاي بیمه خصوصی مورد نظر، با سقف 320 امتیاز طراحی و ارائه گردیده است ؛ به‌طوري‌که می‌توان عملکرد شرکت‌هاي بیمه خصوصی ر ا براساس اهداف و استراتژي‌هاي آنها با این مدل، مورد سنجش، ارزیابی و مقایسه قرار داد.
دعایی و نیکخواه فرخانی(1388) در مقاله‌ای تحت عنوان “ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی‌های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده‌ها” کارایی فنی با فرض ثابت و متغیر به مقیاس و کارایی مقیاس برای جامعه هدف تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین مدلی جهت تجزیه و تحلیل هم‌زمان کارایی عملیاتی و کارایی منابع انسانی ارائه گردیده و تشریح شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که 9 نمایندگی دارای سطح بالایی از کارایی عملیاتی و انسانی بوده و تنها یک نمایندگی،‌ کارایی منابع انسانی بالاتری نسبت به سایر نمایندگی‌ها دارد. علاوه بر آن 7 نمایندگی از 9 نمایندگی بیمه که توسط مدل تطبیقی کارا شناخته شده‌اند، ‌توسط زنان اداره می‌شوند که گویای فضای مناسب صنعت بیمه برای رشد زنان توانمند است.
فلاح (1386) در مقاله‌ای تحت عنوان “ارزیابی کارایی شعب شرکت‌های بیمه با روش تحلیل پوششی داده‌ها” ضمن بررسی روش تحلیل پوششی داده‌ها به ارزیابی میزان کارایی در شعب شرکت‌های عمده بیمه کشورپرداخته است. در این تحقیق از متغیرهای تعداد نمایندگی هر شعبه،‌ تعداد پرسنل رسمی و کارگستر در هر شعبه به عنوان ورودی مدل و از متغیرهای ارزش بیمه نامه‌های صادر شده و ارزش خسارت های پرداخت شده به عنوان ستاده یا خروجی استفاده شده است. در ميان 153 شعبه مورد بررسي برخي از آنها به تناسب موقعيت مكاني، مانند واقع شدن در مناطق تجاري شهر، از مزيت هاي خاصي برخوردار بودند. لذا ارزش بيمه نامه هاي صادره و مجموع خسار تهاي پرداختي آنها به مراتب بالاتر از ميانگين ساير شعب بود.

2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور
چای چنگ28 (2014) در مقاله‌ای تحت عنوان “اندازه‌گیری اثرات کاهش یارانه برای بیمه خصوصی در هزینه‌های عمومی برای مراقبت‌های بهداشتی” تحقیقاتی را با هدف بررسی اثرات کاهش هزینه یارانه برای بیمه خصوصی سلامت در بخش دولتی برای مراقبت ‌های بیمارستانی انجام دادند. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که چارچوب اقتصاد با استفاده از مدل معادلات توسعه به تجزیه و تحلیل تصمیم گیری های مرتبط در شدت و نوع استفاده از مراقبت های بهداشتی و خصوصی بیمه ارتباط دارد. پیش‌بینی شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کاهش یارانه حق بیمه باعث صرفه جویی در هزینه تولید خالص می‌شود. این امر، به دلیل صرفه‌جویی در هزینه بدست آمده از کاهش یارانه‌ها، افزایش بالقوه در هزینه‌های عمومی در مراقبت‌های بیمارستانی را ناشی می‌شود.
کابرال و همکاران29 (2014) در مقاله‌ای تحت عنوان” آیا خصوصی‌سازی بیمه برای بهداشت و درمان بیماران مفید است یا تولید، مدارک و شواهد از مزیت مدیکر”تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در تحقیق خود به بررسی این سوال که آیا خصوصی‌سازی در درجه اول بر روی تولید مازاد مصرف‌کننده برای افراد و یا مازاد تولید برای شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تاثیر دارد، با روش شکل موجود خصوصی‌سازی مدیکر مرسوم به مزیت (MA)پرداختند. این تحقیق با استفاده از تکنیک تفاوت در تفاوت انجام شد. شواهد حاکی از این مطلب است که قدرت بازار بیمه عامل مهم تعیین کننده تقسیم مازاد است، با نرخ پاس از طریق حق بیمه از 13 درصد در حداقل بازارهای رقابتی و 74 ٪ در بازار با بیشترین رقابت در تغییر است.
استاورانوا و یروخین30 (2014) در مقاله‌ای تحت عنوان “مشوق‌های مالیاتی و تقاضا برای بیمه خصوصی سلامت “تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان اثرات بیمه فردی مدیکر را در بیمه درمانی خصوصی در استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. با داده‌های بازگشت مالیات بر درآمد اداری، می‌توان چندین اثرات متمایز بر رفتار مالیات دهندگان را نشان داد.. اول این که با وجود مجازات مالیاتی بزرگ برای داشتن پوشش بیمه خصوصی سلامت نسبت به هزینه ارزان‌ترین بیمه‌نامه واجد شرایط، مطابق با دستور نسبتا کم است. دوم این‌که، افزایش ناپیوسته در نرخ مالیات به طور متوسط ​​در آستانه درآمد ایجاد شده توسط سیاست تولید یک انگیزه قوی برای اجتناب از مالیات ایجاد می‌کند. در نهایت، پس از تحمیل برخی از مفروضات قابل قبول، با در نظر گرفتن اثر سیاست به سطح درآمد به این نتیجه رسیدند که که این سیاست تا به اینجا تاثیر بر تقاضای کلی برای بیمه درمانی خصوصی در استرالیا نداشته است.
التونباس و تورنتون31 (2013) در مقاله‌ای تحت عنوان “بیمه سپرده و سرمایه خصوصی: شواهد بیشتر”تحقیقاتی را به‌عمل آوردند. آنان با استفاده از یک تکنیک ساده تفاوت در تفاوت به بررسی این مسئله که آیا بیمه سپرده به طور صریح و روشن در مقیاس سرمایه خصوصی به اقتصاد در حال توسعه تاثیرگذار می‌باشد؛ تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد که این جریان بیشتر دربهبود کشورهایی صادق است که بیمه سپرده در آن کشورها به تصویب رسیده است نه در کشورهایی که چنین تصمیماتی در آن اتتخاذ نشده است.
مگاجی و حسن32 (2012) در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی عملکرد شرکت بیمه خصوصی در نیجریه” تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در پایان پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که دولت نیجریه در فعالیت های اقتصادی برای یک مدت بسیار طولانی دخالت دارد. برای مداخله در توسعه اقتصادی و پیشرفت، بسیاری از تصدی‌های دولتی تاسیس شده است. سیاستی که منجر به اتخاذ خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌گردد علت آن افزایش مشکلات شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما بسیاری ازمطالعات نشان می‌دهد که در ارزیابی عملکرد از خصوصی‌سازی شرکت‌ها ناسازگار هستند. پژوهش آنان با استفاده از روش آمار توصیفی و پانل استفاده داده‌ها از AIICO NIG . PLC انجام گرفت. هم چنین آن‌ها نتیجه گرفتند که نتیجه عملکرد به طور کلی برای همه سازمان‌ها قابل توجه است.
ردی و چاندرا33 (2011) در مقاله‌ای تحت عنوان” دهه پس از خصوصی‌سازی در بخش بیمه زندگی: چالش‌های آزمایش وسناریو آینده “تحقیقاتی را با هدف تکامل و پیشرفت بخش خصوصی درکسب و کار، چالش‌ها و رقابت‌های بخش بیمه عمر در هند انجام دادند. آنان در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که در هند بیمه عمر در خصوصی‌سازی کسب و کار تاثیر فوق‌العاده‌ای داشته است. رشد بیمه عمر درهند به مرتبه بالایی رسیده است. اعدام در هند شرکت‌های خصوصی‌ای که بیمه عمر ارائه می‌دهند را دچار چالش کرده است. افزایش نفوذ بیمه به طرز فکر مشتری در مورد بیمه عمرنشان داده که تغییرات قابل توجهی از شیوه‌های خلاق در سیاست‌های بازاریابی و نوآورانه در تمام ابعاد بخش بیمه عمر داشته است.
راجندران و ناتاراجان34 (2010) در مقاله‌ای تحت عنوان “تاثیر آزادسازی، خصوصی سازی، و جهانی شدن (LPG) در شرکت بیمه زندگی درهند ( LIC )” تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در مطالعات خود بیان می‌کنند که صنعت بیمه در هند منشا و تاریخ طولانی دارد. آنان دو عامل موثر بر رشد هر صنعت بیمه را ظرفیت درآمد افراد یک ملت و اشتیلق و آگاهی عموم مردم می‌دانند. هم‌چنین آنان به این نتیجه رسیدند که فرصت اشتغال و نظام آموزشی صدا باید به طور گسترده در دسترس همگان باشد. علاوه براین، عموم مردم در کنار هم باید برای کمک به رشد صنعت بیمه، از دانش و اهمیت بیمه نگهداری بیشتری کنند. پس از سال 1991 سعی شده است صنعت بیمه در هند به عنوان یک چهره سالم رقابت بین‌المللی بیمه خصوصی نشان داده شود. از چالش‌های جدی در LIC می‌توان به نرخ پس انداز و افزایش رقابت در بازار اولیه و به‌خصوص بسیج تهاجمی اشاره کرد.
بلین و همکاران35 (2010) در مقاله‌ای تحت عنوان” آیا شرکت‌های بیمه بهداشت عمومی و خصوصی به وب 2.0 می‌روند؟ تعداد موجودی کامل در آلمان ” تحقیقاتی را در این زمنیه در آلمان انجام دادند. اینترنت به عنوان یک منبع برای استفاده اطلاعات و دانش، حتی در زمینه بیمه بهداشت و درمان به‌طور گسترده در دسترس می‌باشد. در زمینه بیمه بعداشت و درمان دو پرسش عمومی وجود دارد: 1) اطلاعات یا محتوای آن ارائه شده است؟ 2) چگونه و توسط چه کسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره صنعت بیمه، کارایی شرکت، توسعه اقتصادی، ساختار مالکیت Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، جامعه آماری، تحلیل داده