پایان نامه ارشد درباره بیمارستان، آموزش پزشکی، جاذبه های گردشگری، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

رشدترين انواع گردشگري محسوب شود. توانمندي هاي بالقوه وسيع كشور عزيزمان در انواع مختلف گردشگري سلامت موجب شده است تا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهره برداري از اين بازار رو به رشد و رقابتي را با تشكيل كميته گردشگري سلامت و حمايت هاي ويژه از آن در دستور كار خود قرار دهد.
كميته گردشگري سلامت با توجه به اهداف تاسيس آن وظايف خود را در سطوح ذيل تعريف مي نمايد:
1)      معرفي و شناساندن توانايي ها و پتانسيل هاي گردشگري سلامت :
– استفاده از ظرفيت ترفيعی سفارتخانه ها برای معرفی پتانسيل های درمانی کشور
– ايجاد پرتال اطلاع رسانی در زمينه گردشگری سلامت
– حضور فعال در همايش ها و نمايشگاه های گردشگري سلامت منطقه ای و بين المللی
– استفاده از ظرفيت هاي ترفيعي ايجاد شده توسط دفاتر سازمان در خارج از کشور
– استفاده از ظرفيت تبليغی گردشگران فعلی کشور اعم از گردشگران سلامت و غير آن برای معرفی توانمندی های کشور در زمينه گردشگری پزشکی از طرقی مانند توزيع بروشورها و لوح های فشرده
– ترتيب سفرهاي آشناسازي براي گروه هاي هدف
– در نظر گرفتن تدابير تشويقی و ارائه جوايز صادراتی به فراهم كنندگان موفق خدمات گردشگري سلامت (تورگردانان و آژانس های مسافرتی و غيره) در جذب گردشگران سلامت
– دخيل نمودن همه بازيگران موجود در گردشگری سلامت در کميته های ايجاد شده به ويژه بخش خصوصي
2)      ساماندهي وضعيت گردشگري سلامت:
– ساماندهی سيستم آماری گردشگران سلامت بر حسب نوع آنها، هزينه ها، خدمات دريافتی و بازارهای مولد
– نظام مند نمودن فرايند جذب گردشگران سلامت از طريق ايجاد و اعمال ضوابط و شرايط لازم جهت فعاليت نهادهاي توزيعي خدمات سلامت
– ارائه راهكارهاي نظارتي بر فعاليت نهادهاي توزيعي گردشگري سلامت
– بهبود همكاري هاي بين بخشي از طريق تبيين وظايف ذينفعان مختلف گردشگران سلامت متناسب با نوع آنها و هماهنگ نمودن فعاليتهای عناصر درگير در اين بخش به منظور پرهيز از تکرار اقدامات صورت گرفته و پرهيز از ناديده گرفتن برخیکارها
– تلفيق ديگر گونه های گردشگری نظير گردشگری زيارتی،گردشگری فرهنگی و طبيعت گردی با گردشگری سلامت متناسب با مقصد دريافت خدمات
– تشويق بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در زير ساخت ها و ارتقاء گردشگري سلامت از طريق هماهنگي جهت در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي، وام هايي با نرخ بهره پايين
– ايجاد بستر مناسب جهت تاسيس و حمايت از تشكل هاي بخش خصوصي و تعاوني به منظور بازاريابي محصولات گردشگري سلامت
– انتخاب بازارهاي هدف گردشگري سلامت و بررسي چگونگي تغيير  بسته هاي خدمتي گردشگري سلامت متناسب با بازارهاي هدف
– انجام مطالعات تحقيقي در زمينه گردشگري سلامت با هماهنگي پژوهشكده سازمان از طريق واگذاري به اشخاص ذيصلاح
3)      آموزش و فرهنگ سازي:
– تبيين و تفکيک ميان اقسام گوناگون گردشگری سلامت (پزشکی، تندرستی و درمانی) و تبعيت از تعاريف علمی برای تمايز بين گونه های آن
– آموزش ويژگی های خاص يک گردشگر سلامت به نيروهای صنف (کارکنان خدماتی مستقيم) بخش های سلامت و گردشگري
– تبيين اهميت گردشگري سلامت و نقش كليدي آن در رونق صنعت گردشگري كشور براي مسئولين و ذينفعان مختلف اين صنعت (با توجه به پتانسيل هاي كشور در اين زمينه و چالش هاي روياروي آن)
ساير وظايف :
– كليه فعاليت هايي كه به نوعي زمينه ساز اجرايي نمودن اهداف تاسيس كميته گردشگري سلامت كشور مي باشد، كه از آن جمله مي توان به تدوين و اجراي  برنامه هاي ساليانه ، بررسي و پيشنهادبودجه ساليانه ،بررسي برنامه هاي ساليانه كميته هاي استاني ،تهيه وتنظيم موضوعات جلسات وصورت جلسات اشاره نمود . (پرتال اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان)
2-2-16-شرایط و ضوابط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت
ايران با عنايت به مزيت هاي خود در گردشگري سلامت از جمله هزينه پايين، کيفيت بالاي خدمات سلامت، پزشکان صلاحيت دار و دارابودن جاذبه هاي طبيعي فراوان، تصميم دارد از اين مزيت استفاده نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در اين زمينه قانوني را تحت عنوان شرايط و ضوابط مراکز پزشکي پذيراي گردشگر سلامت به تصويب رسانده است و در آن اين شرايط را در ۶ بند مشخص کرده است. ۶ بند مذکور عبارتند از: شرايط عمومي، نيروي انساني، تجهيزات پزشکي، شرايط جغرافيايي، شرايط جانبي و ضوابط براي وب سايت مراکز پزشکي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به منظور زمينه سازي براي حضور موثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مرکز رفع نيازهاي سلامت و پزشکي منطقه، در چهارچوب سياست هاي راهبردي و تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفي توانمندي ها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت وآموزش پزشکي و توليدات، تجهيزات و فرآورده هاي پزشکي و دارويي ارايه نمايد، به گونه اي که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل ۳۰ % مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان برنامه چهارم توسعه باشد.
• شرایط عمومی :
– دارا بودن پروانه های قانونی
– دارا بودن گواهی نامه ارزشیابی حداقل درجه یک، طی دوسال بیاپی (با احتساب سال اول بهره برداری )
– اخذدرجه یک ممتاز در ارزشیابی بیمارستان دربخش ذیربط
– اخذ حداقل درجه یک در بخش های مراقبت ویژه شامل NICU,PICU,ICU,CCU در ارزشیابی بیمارستان
• نیروی پرسنلی:
– کادرتخصصي :
1. حسن شهرت پزشکی بزشکان متخصص مربوطه به تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه
2. عدم وجود پرونده تخلفاتی
– کادرعمومی( پرستاری) :
1. رعایت ضوابط استاندارد بین المللی به ازاه هر تخت بستری دربخش ذیربط
2. ارائه مراقبت های پرستاری بر مبنای استاندار دهای برستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط
3. ارائه روشهای پرستاری عمومی و تخصصی بر مبنای استانداردهای پرستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط
4. انجام مداخلات پرستاری تخصصی مورد تایید وزارت متبوع توسط پرستار بالینی دارای حد اقل مدرک کارشناسی.
5. وجود حداقل یک پرستار بالینی ( کارشناس وبالاتر)دارای گواهی نامه معتبر در زبان انگلیسی
• تجهیزات پزشکی:
وجود تجهیزات سالم وفعال مطابق استاندارد اعلام شده از طرف وزارت متبوع
• شرایط جغرافیایی :
– دسترسی آسان به امکانات جاده ای و ترابری هوایی مطلوب
– وجود هتل های دارای استاندارد مورد نأیید وزارت کشو رو سازمان ایر انگردی و جهانگردی در نزدیکترین فاصله با بیمارستان.
• شرایط جانبی :
– وجود مترجم مسلط به زبان انگلیسی ومتناسب با زبان بیمار برای راهنمایی درزمان پذیرش،بستری وسایرمراحل حضور بیمار دربیمارستان
– امکان ارتباطات بین المللی برای بیمار ( تلفن و اینترنت)
– وجود داروخانه ( 24 ساعته جهت تامین داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان
– وجود آشپزخانه مجهز با منو انتخاب غذا
– وجود سیستم ثبت الکترونیک کلیه اطلاعات پرونده بیماران و ارسال ماهیانه اطلاعات بیماران به معاونت سلامت و درمان دانشگاه طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت
– ثبت کلیه مندرجات پرونده ها و گزارشهای پاراکلینیک وتحویل خلاصه پرونده طبق استانداردهای جهانی به زبان انگلیسی
– داشتن بروشوروسایرمستندات الکترونیکی وغیر الکترونیکی جهت معرفی خدمات قابل ارائه در آن مرکز و تعیین هزینه خدمات در آن به زبان انگلیسی
– داشتن وب سایت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• ضوابط وب سایت مراکزپزشکی پذیرای گردشگر
– اعلام ومعرفی وب سایت مرکز به دبیرخانه گرد شگری سلامت
– معرفی تخصصهای پزشکی مورد تایید وزارت متبوع جهت پذیرش گردشگر سلامت و تشریح تفصیلی قابلیتهای درمانی هر کدام از آن تخصصها در آن مرکز
– معرفی بزشکان متخصص مربوطه و ذکر سوابق آنها
– تعیین میانگین مدت بستری برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به تفکیک
– تعیین تعرفه های درمانی برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به نفکیک که به تایید وزارت متبوع رسیده باشد.
–  تعیین نحوه پرداخت هزینه ها برای گردشکر سلامت
– وجود فرمهای پذیرش بیمار و نیز ثبت سوابق ترخیص بیمار طبق فرم تهیه شده دروب سایت گردشگری سلامت شامل مشخصات بیمار،مدت بستری ، هزینه های پرداختی توسط بیمار به صورت بر خط ( online )
– معرفی آژانسهای گردشگری طرف قرارداد با آن بیمارستان و اعلام مشخصات آن ها در فرم های مشخص
– معرفی تسهیلات رفاهی آن مرکز پزشکی و هزینه هریک از آنها و امکان انتخاب نوع تسهیلات برای گردشگر سلامت
– معرفی شرکت های بیمه ای طرف قرارداد دائم یبن المللی وغیره با آن مرکز درمانی و نحوه استفاده از بیمه توسط گرد شگر سلامت
– تعیین فرآیند شکایت جهت اعلام عدم رضایت یا ناموفق بودن درمان توسط گرد شکر سلامت
– وجود صفحه نظرسنجی از بیماران
– وجود نقشه و تعیین محل جغرافیایی بیمارستان و نحوه دسترسی به آن
– ارائه توضیحات ومعرفی جاذبه های گردشگری ایران و منطقه ای که بیمارستان در آن واقع شده است
– امکان دسترسی و مشاوره بیمار باپرشک معالج ازطریق وب سایت
– امکان انجام پیگیری های پس ازترخیص از طریق وب سایت (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی،معاونت سلامت،دفتر ارتباطات و آموزش سلامت)

2-2-17- اهداف توسعه صنعت توريسم سلامت در ايران:
از جمله مهم‌ترين اهداف قابل طرح جهت توسعه صنعت توريسم سلامت در كشور مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. اشتغال‌زايي و رشد كيفي در بخش سلامت كشور و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني
اشتغال‌زايي و رشد كيفي درحوزه توريسم اسلامي- ايراني
2. كسب درآمد و ارزآوري به كشور و حمايت از رشد اقتصادي در كشور
3. رشد بالقوه و كيفي و مطابق استانداردهاي جهاني در صنعت بيمه كشور
4. ارتقاي كيفي سيستم‌هاي پزشكي در بخش‌هاي مختلف كشور
5. تبديل شدن به قطب گردشگري سلامت در منطقه
6. جذب گردشگران سلامت از كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز،كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشورهاي اسلامي (شبكه تحليل گران تكنولوژي )

2-2-18- ايده‌هاي قابل طرح جهت توسعه صنعت گردشگري سلامت در كشور
از مجموع مطالعات انجام شده در صنعت گردشگري و گردشگري سلامت در دنيا و به‌طور خاص در ايران و بررسي رويكردها و سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه گردشگري سلامت در كشور طي چند سال اخير و نيز برنامه‌هاي در دست بررسي توسط دولت در اين حوزه و با در نظر گرفتن نيازهاي پژوهشي اين بخش نوپا از صنعت گردشگري، ايده‌هاي ذيل در حوزه سياست‌پژوهي در زمينه گردشگري سلامت قابل طرح مي‌باشند:
* طرح مطالعه نظام جامع توريسم سلامت دركشور
يكي از مسائلي كه در زمينه توريسم سلامت در سطح سياست‌گذاران و مديران وجود دارد، تعدد مراكز دولتي متولي توريسم سلامت در كشور است. سازمان صنايع‌دستي و گردشگري، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، وزارت رفاه، استانداري‌ها، شركت‌هاي بيمه و حتي اتاق بازرگاني، هر يك از منظر خود اين صنعت را رصد مي‌كنند كه گه‌گاه به موازي كاري مي‌انجامد. هر چند در سازمان گردشگري و صنايع‌دستي شورائي تحت عنوان شوراي سياست‌گذاري توريسم سلامت تشكيل شده است كه از برخي از اين نهاد‌ها نمايندگاني در آن حضور دارند، اما به نظر مي‌رسد اين شورا بيشتر جنبه اجرائي داشته باشد. طرح مطالعه نظام جامع توريسم درماني به بررسي نهادهاي دولتي متولي اين صنعت در كشور مي‌پردازد و جايگاه هر كدام از آن‌ها و نيز وظايف آن‌ها را در قبال اين صنعت و براساس حوزه مسئوليت آن‌ها، مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
* طرح نظام اطلاع‌رساني توريسم سلامت در كشور
يكي از نقاط ضعف عمده صنعت توريسم سلامت در كشور كه باعث عدم آگاهي گردشگران درماني داخلي و خارجي از قابليت‌هاي توريسم سلامت در كشور مي‌شود، فقدان اطلاع‌رساني مناسب از امكانات توريسم سلامت در ايران است. براي اثبات اين مدعا كافي است به سايت بيمارستان بين المللي رضوي مشهد سري بزنيد تا از وضيت تاسف بار اطلاع‌رساني اين بيمارستان مجهز آگاه شويد و در مقابل به سايت يكي از بيمارستان‌هاي هند يا سنگاپور يا فيليپين هم مراجعه كنيد تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره استان خراسان، خدمات درمانی، جراحی زیبایی، استان زنجان Next Entries پایان نامه ارشد درباره مصرف کنندگان، برنامه های آموزشی، جاذبه های گردشگری، تناسب اندام