پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، بحران مالی، شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1385 پرداخت و برای این منظور سه فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی را مطرح کرد که همه فرضیه های وی تایید شدند و وی به این نتیجه رسید که مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین ازتوانایی کافی برای پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برخوردارهستند (شیخی،1386)
عسگری(1387) درپایان نامه خود به تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زاوگین وفولمردر بررسی وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درطی سالهای 1379 الی 1385 پرداخت و برای این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی رامطرح کرد که درسطح اطمینان90 درصد کلیه فرضیه های وی مورد تایید قرارگرفتند واین نتیجه حاصل شد که مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زاوگین وفولمربرای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازقدرت پیش بینی کنندگی ورشکستگی بیشتری برخوردار است(عسگری، 1387)
محمدزاده و نوفرستي (1388) در تحقیقی به بررسي كاربرد مدل هاي آلتمن و اسپرينگيت در پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي توليدي موفق و ورشكسته در بورس اوراق بهادار تهران بود و در اين تحقيق شركت هايي كه داراي معيارهاي مورد نظر براي بررسي بوده اند انتخاب شدند، جامعه آماري شامل 108 شركت متشكل از 50 شركت ورشكسته و 58 شركت غير ورشكسته بود، ملاك انتخاب شركت هاي ورشكسته در اين تحقيق ماده 141 قانون تجارت بود و ملاك انتخاب شركت هاي غير ورشكسته در اين تحقيق اين بود كه در دوره مورد بررسي سود خالص رو به افزايش داشته باشند. و اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق از يك دوره پنج ساله (84-80) جمع آوري شد، و بعد از محاسبه نسبت هاي موجود، در مدلها و تعيين شاخص هاي مربوطه، دقت و خطاي هر يك از مدلها محاسبه شد. با توجه به نتايج تحقيق هر دو مدل آلتمن و اسپرينگيت توانايي پيش بيني ورشكستگي در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و مدل آلتمن از دقت بالاتري نسبت به مدل اسپرينگيت برخوردار است، بنابراين به سرمايه گذاران بالقوه، سهامداران و ديگر استفاده كنندگان توصيه شد كه براي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل آلتمن استفاده كنند.
سلیمی فر(1389) به اين نتايج دست يافت كه اعتبارات حقیقی اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش خصوصی نیز دارای رابطه مثبت و معنی دار با سر مایه گذاری بخش خصوصی است. بطوریکه یک در صد افزایش در اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری این بخش را به اندازهی 23 در صد افزایش می دهد که بیانگر رابطه ی نسبتاً قوی بین سر مایه گذاری بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است.
رحمانی و همکاران(1389) به ارزیابی اثر طرح بنگاه‌های زودبازده توسعه‌ای که در فاصله سال‌های 1384 تا 1386 از بانک‌های عامل تسهیلات دریافت کرده‌اند پرداختند.به‌همین منظور 3 فرضیه اصلی تنظیم شد و برای آزمون این فرضیات‌ پرسشنامه‌ای شامل 15 سوال طراحی گردید. پس از سنجش روایی و پایایی،پرسش‌نامه در اختیار نمونه آماری که شامل 95 نفر ازصاحبان بنگاه‌های کوچک و زودبازده بود قرار گرفت.پس از جمع‌آوری پرسشنامه،اطلاعات حاصله طبقه‌بندی شد و برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش‌های توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
کشاورزيان (1389) به بررسی ميزان تأثير تسهيلات اعطايی در رشد سرمايه گذاري پرداخته است. در اين مطالعه با استفاده از بخش خصوصی صنعت ايران در دوره (1350-1380) تکنيك هم انباشتگی،توابع بلند مدت و کوتاه مدت سرمايه گذاري برآورد می شود. تسهيلات اعطايی بانکی به بخش صنعت،سر مايه گذاري خصوصی را افزايش می دهد و تأثير متغير ارزش افزوده بخش صنعت بر سرمايه گذاري خصوصی بخش صنعت مثبت می باشد.
مرزبان (1391) به شناسايی عوامل موثر بر تامين مالی شرکت هاي زودبازده پرداخته و بانك ها را به عنوان عاملی حياتی در زمينه بقاي شرکت ها معرفی می نمايد.
تکانلو(1392)در این تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال‌های 1389-1384 در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه‌های تعاونی در قالب بنگاه‌های زودبازده به صورت معنیداری رشد کردهاند و در سال‌های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه‌های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال‌زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.
اعتمادي و كاظمي نيا (1393)، معتقدند كه، عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت میشوند، یک شبه ظهور نمی کنند. نشانه های وجود بحران مالی یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان میشوند . لذا در این تحقیق با ارایه تعریفی جامع از بحران مالی شرکتها و معیار بحران مالی، و با استفاده از نسبتهای مالی و تحلیل تشخیصی خطی مدلی برای پیش بینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج – شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387-1380 است. طی این دوره 137 شرکت دچار بحران (طبق معیارهای مطرح شده در این تحقیق) شناسایی شد.برای مطابقت با شرکت- های دچار بحران، 137 شرکت سالم (از نظرمالی) نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که به این ترتیب نمونه تحت بررسی شامل 274 شرکت 137 شرکت دچار بحران و 137 شرکت سالم است. نتایج حاصل از مدل تحلیل تشخیصی نشان میدهد این مدل توانست شرکتهای موجود در نمونه آموزشی را با دقت کلی 7/81% یک سال پیش از وقوع بحران مالی به درستی در گروههای بحرانی و غیر بحرانی طبقه بندی نماید .به این صورت که از میان 153 شرکت موجود در مجموعه آموزشی، 125 شرکت به صورت صحیح طبقه بندی شده اند .یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتها باید برای جلوگیری از وقوع بحران مالی و افتادن در ورطه شکست و عدم موفقیت از نقدینگی کافی برخوردار باشندو در دستیابی سریع به وجه نقد جهت پرداخت بدهیها انعطاف پذیری کافی داشته باشند.
• جمع بندي تحقيقات قبلي
پژوهش هاي خارجي و داخلي انجام شده قبلي توسط محققين به همراه سال پژوهش، مدل هاي به كار رفته، متغيرهاي مورد مطالعه و نتايج آن مطالعات در جدول (4-2) به صورت خلاصه آورده شده است:
جدول (4-2)جمع بندي تحقيقات انجام شده قبلي
سال
نام پژوهشگر
مدل
نحوه اندازه گیری متغیرها
نتیجه گیری
1999
رنس
آلتمن
اندازه دارایی شرکتهای خردهفروشیوکاهش فروش
تفاوت اساسی بین مدل آلتمن واندازه دارایی شرکتهای خرده فروشی وکاهش فروش آن شرکت ها وجود ندارد.
1968
آلتمن
مجذور Z
دادههای مالیو وضعیت شرکت
مدل مورد استفاده از 95 درصد دقت در پیش بینی بحران مالی برخوردار است
1980
اهلسون
تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک چند بعدی
نسبت های مالی
نتایج پیش بینی اوازدقتی معادل85 درصد برای یکسال پیشازبحران مالی برخوردار بود.

2011
قدرتي ومعنوي مقدم
مدلهای آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سیای اسکوئر، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی
نسبت کیو توبین
مدل هایی که با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل سازی شده اند نسبت به روش های آماری نظیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، بحران مالی، پیش بینی بحران مالی، شرکتهای پذیرفته شده Next Entries مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش