پایان نامه ارشد درباره بندر انزلی، تقسیمات کشوری، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

بصورت میداني نیز ابتدا به مشاهده و مصاحبه پرداخته شده و از روشهاي مشاهده و مصاحبه و تهیه عکس از منطقه پرداخته خواهد شد.تحقیقات میداني شامل اقدامات دهیاری روستاهای گردشگری مورد مطالعه در ارتباط با توسعه گردشگری منطقه شناسایی و معرفی جاذبه های طبیعی ، فرهنگی و تاریخی روستاها مصاحبه حضوری با دهیاران و مالکان محلی به منظور کسب اطلاعات جهت تعداد و مدت زمان اقامت گردشگران و وجود زیر ساخت های مربوط به گردشگری

3-1-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل در این پایان نامه با استفاده از آمار توصیفی در قالب جدول فراوانی و نمودار بوده است

3-1-4 ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر دو نوع کمي و کیفي بوده است. در روش کمی نوع تحقیق پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده و در روش کیفی از روش های مصاحبه ، مشاهده و عکسبرداری استفاده شده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد .

3-2 ویژگی های جغرافیایی
محیط طبیعی در بر گیرنده مجموعه عناصر و عواملی است که یا مستقیما” خود منشاء اثر هستند یا اینکه در زنجیره ی ارتباطی اثرات ، خود نقش موثری را ایفا کنند (راهنمایی ، 1371: ص3 )
داده های محیط طبیعی به دلیل تنوع اشکال و ساخت خود شکل و شیوه دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی را از خود متاثر می سازد و واکنش انسانی در محیط و بر محیط بازتابی است از استعدداهای محیطی که در اختیار انسان قرار می گیرد .
از این رو الگوی زیست و معیشت در تمامی ابعاد و در محیط های طبیعی مختلف شکل یکسانی نداشته و با توجه به محتوای طبیعی شکل بسیار متنوع و گوناگونی دارد . بنابراین فعالیت های کشاورزی و به تبع آن الگوهای کشت قبل از هر چیز تابعی است از محیط های طبیعی که انسان در آن زندگی می کند محیط طبیعی و جنبه های گوناگون خود از جمله ( پستی و بلندی ها ، تپه های خاک ، آب و هوا ، نحوه دسترسی به آبها ) باعث می شود که یک کشور دارای مناطق زراعی مختلف باشد . با وجود گسترش علم و تکنولوژی که سبب شده در محیط های طبیعی تغییرات زیادی بوسیله انسان به وجود آید و تکنولوژی بسیاری از محدود یت های را که قبلا” توسط توان های محیطی در راه فعالیت کشاورزی ایجاد شده برطرف کند و انسانها با تجربیات خود بسیاری از شرایط محیطی را تغییر دهند اما با این همه ، عوامل محیطی همچنان در تعیین نوع فعالیت های کشاورزی و الگوهای کشت نقش اساسی دارند . شیوه های کشت در انقیاد و تابع عوامل طبیعی و شرایط خاص آب و هوا و خاک هستند . این عوامل در رشد گیاهانی که به وسیله ی انسان کشت می شوند موثر می باشد و محیط کشت هر محصولی با محصول دیگر فرق می کند ( رحمانی ، 1384: ص 20 )

3-2-1 موقعیت
بنا به عقیده اکثر دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی ، موقع و مکان هر کشوری اعم از موقع ریاضی ( طول و عرض جغرافیایی بر روی کره زمین ، یا دوری و نزدیکی از خط استوا ) و موقع نسبی ( وضع ناهمواریها و ارتفاع از سطح دریاها و اقیانوس ها و محاط بودن در خشکی همسایگان و رابطه آنها ) تاثیر قطعی و انکار ناپذیر در سرنوشت و ساخت اقتصادی ، اجتماعی و ترقی و تنزل مردمان آن ناحیه دارد . ( آسایش ، 1381؛ ص 3 )
روستای سیاه درویشان در مسیر ارتباطی شیخ محله و هندخاله قرار گرفته است ، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان 20 کیلومتر است و فاصله ی آن تا مرکز استان 30 کیلومتر می باشد . روستای سیاه درویشان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1390 دارای 280 سکونتگاه می باشد . ماخذ : فرهنگ آبادیهای شهرستان 1385
روستای صوفیانده بین مسیر ارتباطی نوخاله و هندخاله قرار گرفته است ، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان 25 کیلومتر است . و فاصله ی آن تا مرکز استان 35 کیلومتر می باشد . روستای صوفیانده بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1390 دارای 258 خانوار می باشد .
روستای تنیان در مسیر ارتباطی گوراب زرمیخ و قرار گرفته است ، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان 22 کیلومتر مربع است فاصله ی آن تا مرکز استان 45 کیلومتر است .
روستای تنیان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1390 دارای 3000 خانوار می باشد .
روستای چمثقال بین مسیر ارتباطی روستای سنگجوب و نرگستان قرار گرفته است ، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان 10 کیلومتر است و فاصله ی آن تا مرکز استان 45 کیلومتر می باشد روستای چمثقال بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1393 دارای 174 سکونتگاه می باشد .
روستای ازگم بین مسیر ارتباطی روستای پیشخان و سنگجوب قرار گرفته است ، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان 5 کیلومتر است . و فاصله ی آن تا مرکز استان 34 کیلومتر می باشد . روستای ازگم بر اساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1393 دارای 114 سکونتگاه می باشد .

نقشه 3-1-موقعیت شهرستان صومعه سرا

3-2-2 ویژگی های طبيعي
روستاهای ازگم ، چمثقال ، سیاه درویشان و صوفیانده از نظر توپو گرافی در موقعیت جلگه ای قرار گرفته است . روستای تنیان نیز دارای موقعیت کوهستانی بوده و ارتفاع آنها از سطح آب های آزاد بین13- تا 145 متر است .
جدول 3-1-توپوگرافی روستاهای مورد مطالعه
نام روستا
ازگم
چمثقال
سیاه درویشان
صوفیان ده
تنیان
ارتفاع
13- متر
21 متر
24 – متر
25 – متر
145 متر

– آب و هوا
شرایط آب و هوا به موازات دیگر عوامل محیطی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر گردشگری هر منطقه می باشد که در این پژوهش به اختصار به تشریح عناصر جوی روستاهای مورد مطالعه پرداخته می شود . به جزروستای تنیان که دارای آب و هوای پایکوهی و کوهستانی است سایر روستاهای مورد مطالعه دارای اقلیم مرطوب و معتدل است .
دما:عرض جغرافیایی، موقعیت جلگه ای و ارتفاع کم موجب شده اند که محدوده ی مطالعاتی دارای شرایط آب و هوایی معتدل بوده و اختلاف حداقل و حداکثر دما زیاد نیست تغییرات دما در کل روستاهای مورد مطالعه صرف نظر از تفاوت های جزیی که به واسطه ی تغییر ارتفاع در مناطق تنیان وجود دارد تقریبا” قابل چشم پوشی است . بارش زیاد ، پوشش گیاهی ، همجواری با تالاب انزلی موجبات لطافت هوا و افزایش رطوبت نسبی شده که این امر خود به تعدیل درجه حرارت و کاهش دامنه نوسان آن در شبانه روز و در طول سال کمک می کند بطوریکه اختلاف میانگین درجه‌ی حرارت سردترین و گرم ترین ماه سال 9/17 درجه‌ی سانتی گراد است.
متوسط سالانه دما در شهرستان صومعه سرا (ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی) 6/16 درجه‌ی سانتی گراد است که گرم ترین ماه سال تیر با میانگین 26 درجه‌ی و سردترین ماه سال، بهمن با میانگین 1/8 درجه‌ی می باشد (جدول 3-2- و نمودار شماره‏ی 3-1).

جدول 3-2-میانگین دمای ماهانه بر حسب سانتی گراد در ایستگاه بندر انزلی
میانگین
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
6/16
2/10
1/8
2/8
7/9
2/13
9/17
1/22
4/25
26
24
5/19
6/14
دما
مأخذ : داده های سازمان هواشناسی استان گیلان، ایستگاه بندر انزلی سال هاي 1391- 1372
نمودار 3-1- میانگین ماهیانه دما در ماه های مختلف سال بر حسب درجه‌ی سانتی گراد

بارندگی : کلیه نزولات جوی که به سطح زمین می رسد را ریزش های جوی می گویند . پدیده هایی که در حین تشکیل نزولات و رسیدن به زمین رخ می دهد بیشتر مربوط به علم هواشناسی است . نزولات مایع شامل باران ، نم نم باران ، شبنم و نزولات جامد شامل برف ، یخ برف ، و تگرگ است . نزولات مایع در سیکل هیدرولوژی تنش سریع دارد ، به همین علت به بیشتر ریزش ها ی جوی باران اطلاق می شود (کاویانی و علیجانی ، 1379 : ص 139 )

جدول 3-3-میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متردر ایستگاه بندر انزلی
جمع
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
9/1726
3/84
4/132
140
7/260
6/290
4/260
6/295
7/49
2/72
2/33
5/46
3/61
بارش (mm)
مأخذ : داده های سازمان هواشناسی استان گیلان، ایستگاه بندر انزلی سال هاي 1391- 1372

نمودار 3-2- میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره محیط زیست، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری Next Entries منابع مقاله درباره توسعه گردشگری، مدیریت محلی، صومعه سرا