پایان نامه ارشد درباره برون گرایی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

تمامی دانش آموزان پسر و دختر مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دهدکه تعداد کل آنها 1622 نفر می باشد.
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان315 310 نفر تعیین شد. برای جبران افت احتمالی پرسشنامه ها تقریباً 20 % به حجم نمونه افزوده گردید که در مجموع 370 نفر کل نمونه را تشکیل می دادند که از این تعداد 313 پرسشنامه (160 دختر و 153 پسر)، جمع آوری و از بقیه پرسشنامه ها به دلیل ناقص پرشدن توسط دانش آموزان صرف نظر شد.در این پژوهش جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. به این صورت که از بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی متوسطه شهرستان مهریز 8 مدرسه، شامل 4 مدرسه دخترانه و 4 مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه 2 کلاس از میان رشته های مختلف تحصیلی(علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک) به طور تصادفی انتخاب شدند.
3-5- ابزارهای پژوهش
3-5-1- پرسشنامه شخصیتی نئو(NEO-FFI):
یکی از ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنج عاملی نئو که توسط کاستا و مک کری (1992) تهیه شده است می باشد که از آن برای سنجش ابعاد شخصیتی استفاده گردیده است. پرسشنامه پنج عاملی نئو مقیاس مختصری برای سنجش پنج عامل اساسی شخصیت است (مک کری و کاستا، 2004). این پرسشنامه دارای 60 آیتم است که ابعاد پنج گانه شخصیت بهنجار را می سنجد. این پنج بعد عبارتند از روان رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی، هر بعد شامل 12 آیتم است. از آزمودنی خواسته می شود با توجه به درکـی که از خودش دارد میـزان موافقت یـا مخالفت خود را بر روی مقیـاس 5 درجه ای لیکرت مشخص کند (0=کاملاً مخالف، 4=کاملاً موافق).
الف) نمره گذاری
شیوه نمره گذاری زیر مقیاس ها در این پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
روان رنجوری (N): سؤالات:56،1،6،11،16،21،26،31،36،41،46،51
برون گرایی (E): سؤالات: 2،7،12،17،22،27،32،37،42،47،52،57
تجربه پذیری (O): سؤالات: 3،8،13،18،23،28،33،38،43،48،53،58
توافق پذیری (A): سؤالات: 4،9،14،19،24،29،34،39،44،49،54،59
وظیفه شناسی ( C): سؤالات: 5،10،15،20،25،30،35،40،45،50،55،60
سؤالات زیر در این پرسشنامه به صورت معکوس نمره گذاری می شود :
1،3،8،9،12،14،15،16،18،27،29،30،31،33،38،39،42،44،45،46،48،54،55،57،59(فتحی آشتیانی، 1388).
ب) روایی و پایایی
مک کـری و کاستا (2004) نیز به منظور بررسی روایی NEO-FFI همزمان از مقیـاسNEO-PI-R استفاده کرده و ضـریب روایی 75/0، 80/0، 74/0، 71/0 و 77/0 را به ترتیب بـرای عوامـل روان رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی گزارش کردند. پایایی بازآمایی دو هفته ای NEO-FFI بالا بوده و برای پنج مقیاس از 86/0 تا 90/0 گزارش شده است. عطاری، امان اللهی فرد و مهرابی زاده هنرمند (1385) این را با استفاده از روش بازآزمایی بر روی 64 نفر به فاصله دو هفته برای عوامل N، E، O، A و C به ترتیب 87/0، 84/0، 79/0، 80/0 و 82/0 گزارش کردند.
پژوهش های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ برای نشان دان همسانی درونی این ابزار استفاده کرده اند. اشمیتز316 و همکاران (2001) برای پنج عاملN، E، O، A و Cبه ترتیب آلفای کرونباخ را 85/0، 80/0، 71/0، 71/0 و71/0 گزارش کردند. کیامهر(1381) پایایی این آزمون را با روش بازآزمایی و اجرای مجدد بر روی 336 نفر برای پنج عامل اصلی شخصیت یعنی روان رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی به ترتیب 79/0، 73/0، 42/0 ،58/0 و77/0 گزارش کرده است.
گروسی فرشی، مهریار و قاضی طباطبایی (1380) با اجرای پرسشنامه روی نمونه دانشجویان ایرانی ضرایب آلفا برای عوامل اصلیN، E، O، A و C به ترتیب 86/0، 73/0 ، 56/0، 68/0 و 87/0 برآورد نمودند.
هم چنین این پرسشنامه در ایران توسط حق شناس(1378) بر روی 502 نفر از افراد بدون سابقه روانپزشکی هنجاریابی شده و ضرایب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی برای پنج شاخص اصلی به ترتیب 81/0، 71/0، 57/0، 71/0 و 83/0 و ثبات بازآزمایی به ترتیب 53/0، 74/0، 76/0، 60/0 و 64/0 در فاصله میانگین شش و هفت ماه به دست آمده است.
3-5-2- پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990):
این مقیاس، شامل خود ارزیابی از مهارت های ایجاد ارتباط و خود توصیفی شیوه شکل دهی دلبستگی های نزدیک و مشتمل بر 18 ماده است که که با علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت در هرماده (که از 1=کاملاً درست تا 5= کاملاً نادرست) سنجیده می شود. تحلیل عوامل، سه زیرمقیاس را مشخص می سازد که هرکدام شامل 6 ماده است. این زیر مقیاس ها عبارتند از:
1) نزدیک بودن: میزان آسایش فرد را در رابطه همراه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی اندازه گیری می کند.
2) وابستگی 317 : میزانی که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند (با توجه به اینکه در مواقع لزوم قابل دسترسی اند) را اندازه گیری می کند.
3) اضطراب : ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد.
کولینز و رید بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده اند. زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی ناایمن اضطرابی- دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن(C)، یک بعد دو قطبی است که اساساً توصیف های ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد (فینی و نولر، 1996). بنابراین نزدیک بودن(C) در تطابق با دلبستگی ایمنی بخش می باشد و زیرمقیاس (D) را می توان عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد.
الف)نمره گذاری
برای نمره گذاری، براساس دستورالعمل پرسشنامه، 6ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص شده است. با توجه به اینکه در مورد هرجمله آزمودنی علامت خود را روی کدام قسمت زده باشد، نمره وی مشخص می گردد.
زیر مقیاس نزدیکی: سؤالات 1،8،9،10،14،17
زیرمقیاس وابستگی: سؤالات 3،4،7،15،16،18
زیرمقیاس اضطراب: سؤالات 2،5،6،11،12،13
سؤالات 2،3،4،9،10،16،17،18 در این پرسشنامه به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیرمقیاس، امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات(6) تقسیم می کنیم (پاکدامن، 1380). همچنین برای محاسبة بعد اجتناب، زیرمقیاس‎های نزدیکی و وابستگی با هم جمع گردیده و بر 2 تقسیم شده است. بعد اضطراب هم، همان زیرمقیاس اضطراب می باشد.
ب)روایی و پایایی
پاکدامن(1380) روایی سازه را برای این پرسشنامه بررسی کرده است. روایی سازه با استفاده از روایی واگرا (تشخیصی) سنجیده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین زیر مقیاس های Aو C، AوD در سطح معناداری001/0 به ترتیب 313/0- و 336/0- می باشد و ضریب همبستگی بین زیرمقیاس های CوD در سطح معناداری 014/0 مقدار 246/0 به دست آمد.
کولینز و رید (1990؛ به نقل از فینی و نولر، 1996) نشان دادند که زیر مقیاس های نزدیک بودن(C)، وابستگی(D) و اضطراب(A) در فاصله زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. کولینز برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیر مقیاس آن در دو نمونه 173 و100 نفری از دانشجویان به ترتیب برای زیر مقیاسC،81/0،82/0، زیرمقیاسD، 78/0، 80/0 و زیر مقیاس A، 85/0، 83/0گزارش کرده است.
از سوی دیگر در ایران پاکدامن (1380) با استفاده از آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین این دو اجرا را مشخص کرد. نتایج حاصل از 100 نفر دختر و پسر در دوبار اجرا به فاصله زمانی 1ماه بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس های A و DوC در پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید معنادار نبوده است و این آزمون در سطح معناداری 05/0 قابل اعتماد است. هم چنین همبستگی بین نتایج دو اجرا نشان داد: A قابل اعتمادترین (75/=0r) بوده و C(57/0=r) و D(478/0=r) در مراتب پایین تری هستند. از سوی دیگر با محاسبه آلفای کرونباخ مشخص گردید که زیرمقیاس اضطراب(A) بیشترین قابلیت اعتماد 749/0 و وابستگی (D)کمترین قابلیت اعتماد 285/0 و زیر مقیاس نزدیک بودن(C)521/0 را داراست.
3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):
این پرسشنامه توسط گارنفسکی و همکاران (2002) تدوین شده است. این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪﺍﻱ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑــﻪﻛــﺮﺩﻥ ﻭﻗــﺎﻳﻊ ﻳــﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﻣﻲﮔﻴـﺮﺩ. ﺑـﺮ ﺧﻼﻑ ﺳـﺎﻳر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺷـﻜﺎﺭ ﺑـﻴﻦ ﺍﻓراد و ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻱ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺁﺳـﻴﺐﺯﺍ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺍﺳـﺖ ﻭدارای 36 ماده است. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﺳﺎﻥ بوده ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻓـﺮﺍﺩ 12ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(ﻫﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﻭ ﻫﻢﺟﻤﻴﺖﻫـﺎﻱﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ) ﻗﺎﺑـﻞﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩمی باشد. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نه راهبرد شناختی سرزنش خود، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، تلقی فاجعه آمیز و سرزنش دیگران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
الف) نمره گذاری
ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻧﻤـﺮه های ﻣﻘﻴـﺎﺱ های این پرسشنامه ﺍﺯیک (ﻫﺮﮔﺰ) ﺗﺎ 5 (ﻫﻤﻴﺸﻪ) ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﺎﻣﻞ 4 ﮔﻮﻳﻪﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺮﻩ ﻛﻞ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﻣﻘﻴـﺎسﻫـﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺟﻤـﻊﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻧﻤـﺮه های ﻫـﺮیک از ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱها ﺑﻴﻦ 4 ﺗﺎ20ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ (حسنی وهمکاران، 1392) و جمع کل نمرات در دامنه ای از 36 تا 180 قرار می گیرد(صالحی و همکاران، 1390).
سرزنش خود : 1،10،19،28
پذیرش شرایط : 2،11،20،29
نشخوارفکری : 3،12،21،30
تمرکز مجدد مثبت : 4،13،22،31
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی :5،14،23،32
ارزیابی مجدد مثبت : 6،15،24،33
دیدگاه گیری(توسعه چشم انداز) : 7،16،25،34
تلقی فاجعه آمیز : 8،17،26،35
سرزنش دیگران : 9،18،27،36
لازم به ذکر است که این پرسشنامه نمره گذاری معکوس ندارد (یوسفی، 1385).
ب)روایی و پایایی
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ حسنی (1389) تدوین شده است. اعتبار زیرمقیاس های نسخه فارسی این پرسشنامه براساس روشهای همسانی درونی 76/0 تا 92/0، بازآزمایی 51/0 تا 77/0 و روایی ملاکی بر اساس محاسبه همبستگی آن، نمره های سیاهه دوم افسردگی بک (1996)، 25/0 تا 48/0 و سازه آن براساس تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس (با تبیین 74 درصد واریانس) مطلوب گزارش شده است(حسنی، 1389). در مطالعه بشارت (1390) ویژگیهای روان سنجی این فرم شامل همسانی درونی، پایایی، بازآزمایی، روایی محتوایی، روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مطلوب گزارش شده است. هم چنین بشارت (1388) در بررسی مقدماتی ویژگیهای روان سنجی این پرسشنامه در نمونه ای از جمعیت عمومی (368n=،197 زن و 171 مرد)، ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس ها از 67/0 تا 89/0 گزارش نمود. هم چنین سازندگان این پرسشنامه پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت91/0، راهبردهای منفی87/0 و کل پرسشنامه93/0 گزارش کرده اند.
3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها
ابتدا از گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد مجوز انجام پژوهش حاضر برای اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز گرفته شد. سپس با ارائه مجوز به دفتر حراست آموزش و پرورش آمار کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه این شهرستان اخذ گردید. بعد از انتخاب نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان از جامعه آماری مذکور 8 مدرسه (4مدرسه دخترانه و 4مدرسه پسرانه) انتخاب شد. پژوهشگر از آموزش و پرورش مجوز انجام پژوهش در مدارس مورد نظر را دریافت کرد. سپس با ارائه مجوز در مدارس انتخاب شده و دادن توضیحات و توجیه کردن مسئولان مدارس و دادن اطمینان به آزمودنی ها در مورد پژوهشی بودن صرف تحقیق و هم چنین روشن کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی، برون گرایی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، روان رنجوری، صفات شخصیت، تجربه پذیری