پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، سازگاری اجتماعی، پیش آزمون، راهبردهای مقابله

دانلود پایان نامه ارشد

شد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
هدف ا‌ز این پژوهش اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته‌ مواد بود که تحلیل داده‌ها به شرح زیر صورت گرفت.
جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون سازگاری اجتماعی در دو گروه

شاخص
گروه
پیش آزمون
پس آزمون
تعداد

میانگین
(انحراف معیار)
میانگین تعدیل شده
(انحراف معیار)

سازگاری اجتماعی
آزمایش
45/22
52/2
9
6/1
20

کنترل
55/18
01/3
10/18
84/2
20

همان طور که جدول 4-3 نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون سازگاری اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 45/22،52/2،55/18،01/،9،6/1
10/18،84/2 می‌باشد.

جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابله‌ای دو گروه
پس آزمون میانگین
(انحراف معیار)
پیش آزمون میانگین
(انحراف معیار)
گروه

شاخص

75/8
44/1
8
34/1
آزمایش

مقابله مستقیم
80/11
82/1
15/8
07/1

کنترل

80/11
95/0
05/7
23/1
آزمایش

فاصله گرفتن
60/8
99/0
80/7
50/1

کنترل

85/12
72/1
40/7

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره طرحواره درمانی، اختلال شخصیت، اختلالات شخصیت، سازگاری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، اختلالات شخصیت