پایان نامه ارشد درباره امیرالمومنین، تیراندازی

دانلود پایان نامه ارشد

دکتر محمد الزهرانی در حق مولف گوید : هوعبدالله محمد بن یزید ماجه الحافظ الکبیرالحجه المفسرمصنف السنن والتاریخ والتفسیروغیرها حافظ قزوین فی عصره.(همان ،ص31.)
« اوعبدالله محمد بن یزید ماجه حافظ بزرگ ، حجت ، مفسر ومصنف سنن وتاریخ وتفسیروحافظ ترین شخص قزوینی در زمان خود بود.»(ترجمه ماتن)
تعداد احادیث : سنن ابن ماجه دارای 4341 حدیث است، که حدود 3002 حدیث آن درپنج کتاب دیگرازمیان صحاح آمده واز میان روایات باقیمانده تنها428 حدیث به عنوان روایت صحیح شناخته شده است.(همان.)
معروف بین دانشمندان اهل سنت آن است که سنن ابن ماجه بین صحاح اهل سنت آخرین کتاب از نظراعتبار، شناخته شده است . برخی آن رابرموطا مالک ترجیح داده اند .(همان ،ص32.)
ذهبی دراین باره می نویسد : در این کتاب احادیث دورازاعتباروارزش ، فراوان است .(قادری ،1388،ص47.)
ابن ماجه درکتاب الفتن بابی تحت عنوان «خروج المهدی» گشوده که هفت 7 حدیث آن درباره امام مهدی است.(همان)

6- آشنایی با مهمترین راویان احادیث مهدویت«ع» درصحاح سته؛
دراین تحقیق ازمیان 60 نفرازراویان احادیث مهدوی اهل سنت فقط به معرفی 14 نفرازآنان می پردازیم، دلیل روشن است وآن هم آنچه که مربوط به موضوع تحقیق است وآن راویانی که درکتاب های «صحاح سته» ازآنان نقل حدیث شده است ..
تا جایی درمورداحادیث مهدوی درصحاح سته ، تفحص نمودم تنها نام این 14 نفررابدون تکرارراوی ، یافتم که به معرفی آنها می پردازیم؛
1-6 ابوهریره دوسی ، یکی ازصحابیان مشهورکه درنام او وپدرش اختلاف فراوانی است ورجال شناسان نام او وپدرش را چنین می نگارند:
عبدالرحمن بن صخر، عبدالرحمن بن غنم، عبدالله بن عائذ، عبدالله بن عامر، عبدالله بن ابن عمرو، سکین بن دومه و….
بخاطراین اختلاف ، نام اورا«ابوهریره» نگاشتند ، وعلت آن این است که او بچه گربه ها را همراه خود می برد،روزی بچه گربه ای درآستین خود داشت ، پیامبر«ص» اورادید وبه همین مناسبت ، وی رابه کنیه «ابوهریره» خطاب کرد.
ابوهریره درسال خیبر(محرم سال 7. هجری) مسلمان شد، واحادیث بسیارزیادی از پیامبر«ص» نقل کرد.
اودردوران خلافت عمربن خطاب ، مدتی به عنوان حاکم بحرین منصوب شد.
وی درسال57،یا59 هجری در74 سالگی درگذشت وولید بن عقبه بن ابی سفیان ، براونمازخواند .صاحبان صحاح شش گانه به احادیث وی فراوان استناد کرده اند.( ابن سعد ،1417 ق، ص479.)
راویان ازااو : پسرش محرر، ابن عباس،ابن عمرو، انس ، جابر، مروان بن حکم، قبیصه بن ذویب، سعید بن مسیب، بشیر بن نهیک، حفص بن عاصم بن عمروبن خطاب ، سعید بن مرجانه ، سلیمان بن یسار، شهربن حوشب، عکرمه ، طاووس بن کیسان ، عامرشعبی، عطاء ، مجاهد، ابن سیرین، نافع مولی ابن عمرو، ابوزرعه و…
2-6 انس بن مالک :
انس بن مالک بن نضرانصاری خزرجی نجاری ، ده سال با افتخاردرخدمت پیامبرخدا«ص» بود، درسال 93 هجری، درسن 103 سالگی دربصره درگذشت.
خود او نقل می کند هنگامی که پیامبرگرامی اسلام«ص» به مدینه هجرت کرد، ده ساله بودم که مادرم «ام سلیم» دخترملحان ، مرا به حضورپیامبر«ص» برد وعرض کرد ، برای او دعا کن . حضرت برای فراوانی مال وفرزند او دعا کرد وبراثراین دعا ، مال فراوانی به دست آورد ودرزمانی که از دنیا رفت ، دارای 120فرزند ونوه بود.
اویکی ازتیراندازان ماهربود که گاهی درمسابقه تیراندازی با پسران ، برنده می شد.
صاحبان صحاح به روایات اواستناد می کنند.
اوازپیامبر«ص» ، ابوبکر، عمر،عثمان، عبدالله بن رواحه ، فاطمه زهراء ، ثابت بن قیس، عبدالرحمن بن عوف ، ابن مسعود ، مالک بن صعصعه ، ابوذر، ابی بن کعب، ابوطلحه ، معاذبن جبل ، عباده بن صامت و…روایت کرده است.
راویان ازاو:حسن، سلیمان تیمی، ابوقلابه،اسحاق بن ابی طلحه،قتاده،محمدبن سیرین ، زهری وسعید بن جبیرو… هستند( ابن سعد،1417ق ،ص11.)
3-6 ثوبان هاشمی:
ثوبان بن بجدد، ابوعبدالله از طایفه حمیریمن که اسیرشده بود، پیامبر«ص» وی را خرید وآزاد واورادپیوستن به کسان خود وماندن نزد خویش آزاد گذاشت، ولی او ماندن درحضورپیامبر«ص» رابرگزید وهمواره درسفروحضر، ملازم حضرت بود وپس از رحلت آن حضرت ، مقیم شام شدودرسال54 هجری . در«حمص» درگذشت .
مسلم درصحیح وابوداوود ، ابن ماجه ، ترمذی ونسایی درسنن وبخاری درالادب المفرد، به روایات او استناد کرده اند.
راویان از او:ابواسماء رحبی، معدان بن ابی طلحه، جبیربن نفیرحضرمی ، ابوادریس خولانی ، راشد بن سعدو…(طبقات ابن سعد ، 1417ق، ص400)
4-6 جابربن سمره :
جابربن سمره بن جناده سوائی ، پدرش نیز صحابی به شمارمی آید ، مادرش خالده دخترابووقاص ، خواهرسعدبن ابی وقاص است.
جابرساکن کوفه شدودرسال74هجری درگذشت . صاحبان صحاح شش گانه به حدیث او استناد کرده اند.اواز پیامبراکرم«ص» وپدرش، دایی اش :سعدبن ابی وقاص ، عمروبن الخطاب ، علی بن ابی طالب ، ابوایوب، نافع بن عتبه بن ابی وقاص ، حدیث روایت کرده است.
راویان ازاو: سماک بن حرب ، تمیم بن طرفه، جعفربن ابی ثور، ابوعون ثقفی، عبدالملک بن عمیر، حصین بن عمیر، حصین بن عبدالرحمن ، ابواسحاق سبیعی و…(عسقلانی ،1413ق ،ص348.)
5-6 جابربن عبدالله انصاری:
جابربن عبدالله بن عمروبن حرام بن ثعلبه خزرجی سلمی ، ابوعبدالله انصاری، فقیه ومفتی مدینه ، صحابی فرزند صحابی است. مادرش«نسیبه» دخترعقبه بن عدی بود. اوآخرین صحابی مدینه است که درسال73یا77 هجری درسن 94 سالگی درگذشت .
صاحبان صحاح شش گانه به روایات او استناد کرده اند.
جابراحادیث بسیاری از پیامبر«ص» روایت کرد ودرمسجدالنبی«ص» حلقه درسی داشت.
جابرمی گوید:در19 غزوه ، حضورداشتم ودرروزبدر، به اصحاب آب می دادم. پدرش درجنگ احد به شهادت رسید . جابردرجنگ صفین با علی بن ابی طالب«ع» بوده است.(طبقات بن سعد1417ق.،ص224)
راویان ازاو: فرزندانش: عبدالرحمن ، عقیل ، محمد؛ ونیزسعید بن مسیب، محمودابن لبید، ابوالزبیر، عمروبن دینار، ابوجعفرالباقر، محمد بن منکدر، ابونضره عبدی، حسن بن محمد بن حنفیه ، حسن بصری، عطا بن ابی رباح و…(عسقلانی، 1413ق ، ص7و8)

6-6 ابوسعید خدری :
سعد بن مالک بن سنان بن عبیدانصاری، معروف به کنیه ابوسعید خدری ، ازصحابیان بلند آوازه ودانشمند که احادیث فراوانی از پیامبر«ص» روایت کرده است، درغزوه احد، سنش مقتضی شرکت نبودولی درغزوه های پس ازآن ، حضورداشت ، پدرش از شهدای احد است ، ابوسعید می گوید: پدرم درغزوه احد به شهادت رسید، ومن براثر ناداری به حضورپیامبر«ص» رسیدم تا درخواستی داشته باشم، اما همین که حضرت مرادید ، فرمود:«من استغنی اغناه الله، ومن یستعفف اعفه الله» فهمیدم مقصود پیامبر«ص» من هستم، لذا بدون اظهاردرخواست ، برگشتم.(ابن سعد،1417ق،ج5،266)
درروز جمعه سال74یا64 هجری، در86 سالگی درمدینه درگذشت ودربقیع، به خاک سپرده شد.صاحبان صحاح شش گانه به روایات اواستناد کرده اند.
راویان ازاو:ابن عباس ، ابن عمرو، جابر، زید بن ثابت، ابوامامه بن سهل ، ابوالطفیل، عطاءبن ابی رباح ، ابوجعفرالباقر، حسن بصری و…(همان، ص267)
7-6 عایشه ام المومنین :
عایشه دخترابوبکربن ابی قحافه ، کنیه اش ام عبدالله (که پسرخواهرش بود) ،مادرش ام رومان دخترعامربن عویمربوده است. درشوال سال دهم بعثت به عقد پیامبر«ص» درآمد ودرشوال سال دومهاجرت ، مراسم عروسی برگزار شد.
درسال 57یا 58 هجری در66یا67 سالگی درمدینه درگذشت ودربقیع به خاک سپرده شد.صاحبان صحاح شش گانه به روایات اواستناد کرده اند .( ابن سعد ،1417ق ،ج8 ص58و256).
راویان ازاو: خواهرش ام کلثوم دخترابوبکر، برادررضاعی اش عوف بن حارث بن طفیل، پسران برادرش قاسم وعبدالله پسران محمد بن ابی بکر و… واز صحابه: عمروعاص ، ابوموسی اشعری ، ابوهریره، ابن عمر، ابن عباس،و…(تهذیب التهذیب،ج10،ص488).
8-6 عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی:
اوساکن مصروآخرین صحابی است که درمصراز دنیا رفت ، متوفای سال88 هجری.ابوداوود ، ترمذی، وابن ماجه ازاو روایت کرده اند.(طبقات ابن سعد،ج7 ص 497)
راویان از او: عبیدالله بن مغیره ، سلیمان زیاد حضرمی ، عمروبن جابرحضرمی و…(عسقلانی، 1413ق،ج4، ص264)

9-6 عبدالله بن عباس:
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی، ابوعباس، پسرعموی پیامبر«ص» مادرش ام الفظل ،لبابه خواهرمیمونه همسرپیامبر«ص» سه سال پیش از هجرت ، زاده شد ودرزمان رحلت پیامبر«ص» 13ساله بود ، وبراثردعای پیامبر«ص» که فرمود: «اللهم علمه الحکمه وتامیل القرآن» ، «اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل» از نظرعلمی درمیان صحابه از فقیهان برجسته واز مفسران ناموربود به گونه ای که وی را بحر وحبرالامه می نامیدند. اودرجنگ صفین همراه علی بن ابی طالب بوده است. هنگامی که به فرمان عبدالله بن الزبیربه طائف تبعید شده بود. درسال78 هجری درگذشت، محمد بن حنفیه که براو نماز خوانده بود، درباره وی گفت: الیوم مات ربانی هذه الامه.
راویان از او:پسرش علی ، نوه اش محمد بن علی، برادرش کثیربن عباس ، پسربرادرش عبدالله بن عبیدالله وازصحابه: عبدالله بن عمر، انس بن مالک و…(ابن سعد ،1417ق ،ج1 ، ص10وعسقلانی ،1413ق ،ج 4،ص56)
10-6 عبدالله بن عمر:
عبدالله بن عمر بن خطاب بن نفیل قرشی عدوی ، ابوعبدالرحمن ، مادروی ومادرخواهرش حفصه ، زینب ، دخترمظعون بن حبیب جمحی است. درسال سوم بعثت، متولد شد ، پیش ازآنکه به حد تکلیف برسد ، مسلمان شد وحتی گفته اند پیش ازپدرش، عمربن الخطاب ، مسلمان شد وپیش از پدرش هجرت کرد ، وهنگام غزوه بدر14 ساله بود وبه خاطرکمی سن ، اجازه شرکت نیافت ولی درغزوه خندق ، شرکت داشت .دردوران خلافت علی بن ابی طالب«ع» با آن حضرت نبود ولذا درهنگامی که فوتش نزدیک شد ازاین رفتارش پشیمان بود ومی گفت: ما آسی علی شی الاانی لم اقاتل مع علی – ع- الفئه الباغیه. درسال73یا 86 هجری درمکه درگذشت وحجاج براونمازخواند .صحاح ششش گانه ازاونقل حدیث کرده اند.( ابن سعد،1417ق، ص142تا188 )
راویان ازاو:فرزندانش :بلال، حمزه، زید، سالم، عبدالله، عبدالله وعمر؛نوه اش: ابوبکربن عبیدالله، عروه بن الزبیر، موسی بن طلحه، سعید بن مسیب، حمیدبن عبدالرحمن بن عوف، قاسم بن محمد بن ابی بکر،طاووس ، عطا، عکرمه، مجاهد، سعیدبن جبیرو…(عسقلانی،1413، ج4،ص407).
11-6 عبدالله بن مسعود:
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب ، هذلی، ابوعبدالرحمن ، مادرش ام عبددخترعبد بن سواء ازقبیله هذیل است. وازاین روپیامبر«ص» ازاوتعبیربه«ابن ام عبد» کرد، ابن مسعود درگذشته چوپان بود، اوازمسلمانان نخستین به شمار می رود وبه گفته ابونعیم اصفهانی ، ششمین نفری است که اسلام آورد. دوبارهجرت کرد ، یک بارازمکه به حبشه وباردوم به مدینه، اوازچهره های علمی درمیان صحابه است، نخستین شخصی است که درمسجدالحرام، قرآن راآشکارادرمیان انجمن قریش با صدای بلند تلاوت کرد.
ابن مسعوددرسال32.هجری درمدینه ، درگذشت وزبیر یا عماریاسربراونماز خواند ودربقیع دفنش کردند.
صاحبان صحاح به ، روایات اواستناد کرده اند.( ابن سعد،1417ق،ج3 ، ص150 تا161)
روایان ازاو:پسرانش :عبدالرحمن وابوعبیده ، پسربرادرش: عبدالله بن عتبه بن مسعود.
وازصحابه: ابوسعید خدری ، انس ، جابر، ابن عمر، ابوموسی اشعری، حجاج بن مالک اسلمی، ابوامامه ، ابوالطفیل ، ابن الزبیر، ابن عباس و…ازاونقل حدیث کرده اند.(عسقلانی، 1413ق ،ج4،ص487)
12-6 علی بن ابی طالب :
علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم،ابوالحسن هاشمی،امیرالمومنین ، مادرش فاطمه دختراسدبن هاشم، پسرعموی پیامبرخدا«ص» وهمسردخترش فاطمه زهراء، درکعبه به دنیاآمد، ودرماه رمضان سال40 هجری در63 سالگی به شهادت رسید وبه نقل زید بن ارقم نخستین کسی که با پیامبر«ص» نمازگزارد علی بن ابی طالب «ص» است.( ابن سعد،1417ق، ج1،ص13)
احمد بن حنبل گفته است:فضائلی که برای علی بن ابی طالب ، روایت شده برای هیچ یک از صحابه، نقل نشده است.(عسقلانی 1413ق ،ج5 ،ص701)
راویان از او:فرزندانش:حسن ،حسین ،محمد،(محمدبن حنفیه)،عمر، فاطمه،محمد بن عمربن علی.
وازصحابه:عبدالله بن مسعود،براءبن عازب،ابوهریره،ابوسعیدخدری،بشربن سحیم غفاری، زیدبن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره امام علی (ع)، امیرالمومنین، شهرهای خراسان Next Entries پایان نامه ارشد درباره امیرالمومنین، نهج البلاغه، تاریخ اسلام