پایان نامه ارشد درباره اعتقادات دینی، فرهنگ قومی، ارزشهای فرهنگی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

در خوابگاه ار طريق بلوتوث
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
104
30/1
30/1
30/1

خيلي کم
70
20/3
20/3
50/4

کم
54
15/7
15/7
66/1

متوسط
47
13/6
13/6
79/7

زياد
46
13/3
13/3
93/0

خيلي زياد
24
7/0
7/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-45) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از گسترش بي‌بندوباري در خوابگاه از طريق بلوتوث» تنها 7 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 3/13 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 6/13 درصد در حد متوسط، 7/15 درصد در حد کم، 3/20 درصد در حد خيلي‌کم، از گسترش بي‌بندوباري در خوابگاه از طريق بلوتوث نگران بودند و 1/30 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از افزايش بي‌بندوباري در خوابگاه از طريق بلوتوث، نگراني احساس نمي‌شود.

شکل(4-45) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني ازگسترش بي‌بندوباري در خوابگاه ار طريق بلوتوث

جدول(4- 46) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
43
12/5
12/5
12/5

خيلي کم
55
15/9
15/9
28/4

کم
67
19/4
19/4
47/8

متوسط
59
17/1
17/1
64/9

زياد
44
12/8
12/8
77/7

خيلي زياد
77
22/3
22/3
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 46) نشان مي‌دهد در پاسخ به پرسش فوق «ميزان احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام» 3/22 درصد گزينه خيلي‌زياد و 8/12درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 1/17 درصد در حد متوسط، 4/19 درصد در حد ‌کم، 9/15 درصد در حد خيلي‌کم، احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي را مي‌دهند و 5/12 درصد بيان کردند که اصلاً احتمال نمي‌دهند از پول و وسايل شخصي‌شان سرقت شود.

شکل(4- 46) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام

جدول (4- 47) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از مزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر(مانند درگيري و نزاع و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
71
20/6
20/6
20/6

خيلي کم
91
26/4
26/4
47/0

کم
78
22/6
22/6
69/6

متوسط
61
17/7
17/7
87/2

زياد
25
7/2
7/2
94/5

خيلي زياد
19
5/5
5/5
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 47) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از مزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر(مانند درگيري و نزاع و…)» تنها 5/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2/7 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 7/17 درصد در حد متوسط، 6/22 درصد در حد کم، 4/26 درصد در حد خيلي‌کم، از مزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر، نگران بودند و 6/20 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از مزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر، نگران نيستند.

شکل (4- 47) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني ازمزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر

جدول (4- 48) به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
24
7/0
7/0
7/0

خيلي کم
36
10/4
10/4
17/4

کم
46
13/3
13/3
30/7

متوسط
128
37/1
37/1
67/8

زياد
91
26/4
26/4
94/2

خيلي زياد
20
5/8
5/8
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 48) نشان مي‌دهد «ميزان احساس امنيت» تنها 4/10 درصد پاسخگويان، خيلي‌کم و 3/13 درصد کم بوده است در حالي که به طور کلي احساس امنيت 1/37 درصد در حد متوسط، 4/26 درصد در حد زياد، 8/5 درصد در حد خيلي‌زيادي بوده است و 7 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در محيط خوابگاه، احساس امنيت نمي‌کنند.

شکل (4- 48) به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟

4 – 4 يافته‌هاي استنباطي

قبل از اينکه به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شود ابتدا بهتر است به اين سؤال پاسخ داده شود که ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان چقدر است؟

سؤال اصلي تحقيق: ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان چقدر است؟
براي بررسي ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان، 41 سؤال يا گويه در پرسشنامه قرار داد شده که هر پاسخگو به ازاء هر گويه، حداقل صفر (براي گزينه اصلاً) و حداکثر 5 (براي گزينه خيلي زياد) امتياز دريافت مي‌کرد. بنابراين حداقل و حداکثر امتيازات پاسخگو به لحاظ نظري بين 0 تا 205 بوده است. ميانگين اين دامنه يعني 5/102 به عنوان حد متوسط مشکلات فرهنگي در نظر گرفته شد تا با استفاده از آزمون تي تک‌نمونه‌اي مشخص گردد که ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان چقدر است؟

جدول (4-49) خروجي آزمون تي تک‌نمونه‌اي74 براي سنجش ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان
متغير
تعداد
ميانگين75
انحراف معيار76
t
درجه آزادي77
سطح معني‌داري78
ميزان‌مشکلات‌فرهنگي
335
27/77
679/22
360/20
334
000/0

همانطور که خروجي اين آزمون نشان مي‌دهد ميانگين ميزان مشکلات فرهنگي در بين نمونه مورد مطالعه به طور معني‌داري کمتر از 5/102 بوده است (27/77). بنابراين مي‌توان گفت در مجموع ميزان مشکلات فرهنگي در جامعه آماري اين تحقيق کمتر از متوسط مورد نظر است.

جدول (50-4) آماره توصيفي ابعاد مختلف متغیر مشکلات فرهنگی
ابعاد
تعداد گویه
دامنه امتیازات
ميانگين
انحراف معيار
حداقل
حداکثر
تفاوت در هنجارهای فرهنگی
9
45-0
64/18
332/8
0
50
تفاوت در فرهنگ خانوادگی
4
20-0
45/9
439/4
0
20
تفاوت در فرهنگ منطقه‌ای
2
10-0
59/4
514/2
0
10
کمبود بوددیات قومیهای فرهنگیید؟)هنگیامکانات آموزشي و فرهنگی
7
35-0
64/15
528/6
0
31
تفاوت در اعتقادات دینی و اخلاقیات
4
20-0
39/5
188/4
0
20
تفاوت در ارزشهای فرهنگی
5
25-0
21/7
836/4
0
20
تفاوت در فرهنگ بهداشت و نظافت
7
35-0
63/14
384/6
0
35
تفاوت در فرهنگ قومی
3
15-0
11/4
134/3
0
15

بر اساس اطلاعات جدول (50-4) و با توجه به تعداد گویه‌ها برای هر بعد و میانگین‌های به دست آمده باید گفت مشکلات فرهنگی دانشجویان در ابعادی نظیر تفاوت در ارزشهای فرهنگی، تفاوت در اعتقادات دینی و اخلاقیات و تفاوت در فرهنگ قومی و منطقه ای کم است و در ابعادی نظیر تفاوت در هنجارهای فرهنگی ، تفاوت در فرهنگ خانوادگی و تفاوت در فرهنگ بهداشت و نظافت بیشتر است ولی میانگین‌های محاسبه شده نشانگر این است که در مجموع میزان مشکلات فرهنگی چندان زیاد نیست.

فرضيه شماره 6: بین ویژگیهای جمعیت شناختی و میزان مشکلات فرهنگی رابطه وجود دارد
الف : بين رشته تحصيلي و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد.
با توجه به اينكه افراد بر اساس رشته تحصيلي به چند گروه تقسيم شده‌اند و متغير وابسته يعني ميزان مشکلات فرهنگي در سطح فاصله‌اي اندازه‌گيري گرديده، از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است.

جدول (4-51) خروجي آزمون تحليل واريانس79 براي آزمون تفاوت ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان بر حسب رشته تحصيلي
متغير
سطوح
ميانگين
ميانگين مربعات
F
سطح معني‌داري

بين‌گروهي
درون‌گروهي

رشته تحصيلي
علوم انساني
60/75
200/1246
709/507
455/2
063/0

علوم پايه
04/85

فني و مهندسي
80/75

منابع طبيعي
25/79

با توجه به اطلاعات جدول (4-50)، مقدار (455/2F = ) و سطح معني‌داري (063/0P = ) مي‌باشد، مشخص مي‌شود که تفاوت معني‌داري بين ميزان مشکلات فرهنگي بر حسب رشته تحصيلي وجود ندارد. بنابراين فرضيه شماره1: بين رشته تحصيلي و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد، تأييد نمي‌شود.
ب: بين ميزان تحصيلات پدر و ميزان مشکلات فرهنگي رابطه وجود دارد.
با توجه به اينكه ميزان تحصيلات پدر در سطح ترتيبي اندازه‌گيري شده و متغير وابسته يعني ميزان مشکلات فرهنگي در سطح فاصله‌اي اندازه‌گيري شده، از آزمون اسپيرمن استفاده شده است كه خروجي آن در جدول زير نشان داده شده است:

جدول (4-52) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن80 براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات پدر و مشکلات فرهنگي
متغير مستقل
متغير وابسته
ضريب اسپيرمن
سطح معني‌داري
ميزان تحصيلات پدر
ميزان مشکلات فرهنگي
052/0
342/0

همانگونه كه در جدول (4-51) ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 052/0 و سطح معني‌داري برابر 342/0 شده است که چون از پنج صدم بزرگتر است يعني اين رابطه معني‌دار نيست. بنابراين اینکه بين ميزان تحصيلات پدر و ميزان مشکلات فرهنگي رابطه وجود دارد، تأييد نمي‌شود.

ج: بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان مشکلات فرهنگي رابطه وجود دارد.
با توجه به اينكه ميزان تحصيلات مادر در سطح ترتيبي اندازه‌گيري شده و متغير وابسته يعني ميزان مشکلات فرهنگي در سطح فاصله‌اي اندازه‌گيري شده، از آزمون اسپيرمن استفاده شده است كه خروجي آن در جدول زير نشان داده شده است:
جدول (4-53) خروجي ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه ميزان تحصيلات مادر و مشکلات فرهنگي
متغير مستقل
متغير وابسته
ضريب اسپيرمن
سطح معني‌داري
ميزان تحصيلات مادر
ميزان مشکلات فرهنگي
041/0
456/0

همانگونه كه در جدول (4-52) ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 041/0 و سطح معني‌داري برابر 456/0 شده است که چون از پنج صدم بزرگتر است يعني اين رابطه معني‌دار نيست. بنابراين اینکه: بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان مشکلات فرهنگي رابطه وجود دارد، تأييد نمي‌شود.

د: بين تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد.
با توجه به اينكه هر دو متغير اين فرضيه (تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان) در سطح فاصله‌اي اندازه‌گيري شده‌اند از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي اين فرضيه استفاده شده است كه خروجي آن در جدول زير نشان داده شده است:
جدول (4-54) خروجي ضريب همبستگي پيرسون81 براي آزمون رابطه تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان
متغير مستقل
متغير وابسته
ضريب پيرسون
سطح معني‌داري
تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه
ميزان مشکلات فرهنگي
033/0-
550/0

همان‌گونه كه در جدول (4-53) ملاحظه مي‌شود ضريب همبستگي پيرسون برابر 033/0- شده است که ضريب ضعيفي است همچنين سطح معني‌داري برابر 550/0 شده است که چون از پنج صدم بزرگتر است يعني اين رابطه معني‌دار نيست. بنابراين این فرض که بين تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد، تأييد نمي‌شود.

ه : بين مقطع تحصيلي و ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان رابطه وجود دارد.
اين فرضيه مدعي است كه ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان مقطع کارشناسي با دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري با هم متفاوت است. چون تعداد دانشجويان مقطع دکتري (9 نفر) کم بودند آنها را با دانشجويان کارشناسي ارشد در يک گروه قرار داديم. براي بررسي صحت و سقم اين فرضيه از آزمون تي82 استفاده شده است. خروجي آزمون تي در جدول زير نشان داده شده است:
جدول (4-55) خروجي آزمون تي براي مقايسه ميانگين ميزان مشکلات فرهنگي دانشجويان مقطع کارشناسي با دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري
متغير
گروه‌ها
ميانگين
انحراف‌معيار
تي
سطح معني‌داري
مقطع تحصيلي
کارشناسي
72/78
692/22
657/2
008/0

کارشناسي‌ارشد و دکتري
91/69
327/21

خروجي اين آزمون نشان مي‌دهد كه بين دانشجويان مقطع کارشناسي با دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري به لحاظ ميزان مشکلات فرهنگي، تفاوت معني‌داري وجود دارد. تي محاسبه شده براي جدول مزبور برابر 657/2 شده است كه از مقدار تي جدول با درنظر گرفتن پنج درصد خطا بزرگ‌تر است
(008/0 = P). لذا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فرق و مذاهب، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، روانگردان