پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

استثنای بدهیهای بدون بهره)

ج) رشد سود هر سهم (GEPS) :
EPS1 – EPS0
(3) = GEPS
EPS0
که در آن: EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی گذشته .
EPS0 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری .
سود هر سهم برابر است با سود متلعق به سهامداران عادی تقسیم به تعداد سهام سرمایه .

د) سود باقیمانده(RI) :
(4) (سرمايه گذاري × نرخ بازده مورد انتظار) – سودخالص عملياتي پس از كسر ماليات =RI
عبارت است از سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ؛ كه در فرمول بالا، نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار ايران وهمچنين از نرم افزار ره آورد نوين استخراج گرديده است.

ه)نرخ بازده فروشی (ROS) :
NOPAT
(5) = ROI
مجموع درآمد فروش شركت
به نسبت سود عملیاتی به مجموع درآمد فروش شركت، بازده فروش می گویند. ROS یکی از اجزای ROIدر تحلیل گری مالی به شیوه دو پونت33 است .

و)نرخ قیمت به سود سهام (P/E) :
P
(6) = P/E
E
عبارتست از نسبت(P) قیمت سهام عادی به (E)سود سهام عادی.

ز)نرخ سود پرداختی سهام (DPS) :
سود نقدي هر سهم
(7) = DPS
سود هر سهم
عبارت است از میزان سودی که به سهام عادی پرداخت می گردد . بهترین نرخ سالانه مد نظر قرار خواهد گرفت« با توجه به قانون تجارت ایران (ماده 90 قانون تجارت )باید حداقل 10% از سود خالص هر سال بین سهامداران توزیع شود . لذا در صورت عدم زیان دوره،همواره سود تقسیمی میان سهامداران از یک حداقل برخوردار خواهد بود»

2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد:
الف)ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استاندارد شده :

34M Capitalt-1 ) × C) NOPAT –
(8) =REVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره

در محاسبه REVA ، به جای ارزش دفتری تعدیل شده داراییها باید،از ارزش بازاری آنها استفاده کرد
و از نرخ هزینه سرمایه در بازار نیز برای تعیین هزینه سرمایه استفاده می شود و از تقسيم REVA
بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره ، REVA استاندارد شده بدست مي ايد (سيوكي و ووگون، 2009 ،ص439)35.
الف -1) NOPAT )سود خالص عملياتي پس ازكسر ماليات)، در فرمول ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده وهمچنين ارزش افزوده اقتصادي مي بايست بر روي NOPAT تعديلاتي صورت گيرد؛ تا تحريفات ناشي از كاربرد اصول حسابداري حذف و سود حسابداري به سود اقتصادي نزديك گردد(استرن و استيوارت،2004، ص 52)36.
(9) = NOPAT سود خالص پس ازكسرماليات + [ هزينه هاي مالي ، آموزش،تحقيق و توسعه وتبليغات + تغييرات در مانده حسابهاي ذ م.م ،ذخيره بازخريد خدمت وذخيره ماليات +در آمد ناشي از سرمايه گذاري) ×1-T))]

الف -2) C ‍)نرخ هزينه سرمايه 🙁 همان نرخ هزينه سرمايه در بازاراست كه در اين پژوهش از ميانگين نرخ بازده بازار در بورس اوراق بهادار ايران ، براي سالهاي1384 ،1385،1386و1387 استفاده شده است؛با اين فرض كه يكي از فرصتهايي كه سهامداران در سرمايه گذاري دارند ،خريد پرتفويي از سهام است و با اين كار بازدهي آنها برابر ميانگين بازده بازار خواهد شد .
الف-3 ) M capital (ارزش بازار سرمايه) :همان ارزش بازار دارایی های شرکت می باشد که نحوه محاسبه آن بقرار زیراست:
(10) ارزش بازار سهام ممتاز + ارزش بازار سهم عادی) = Mcapital (بدهیهای جاری بدون بهره – ارزش دفتری بدهی +
در این فرمول بر اساس معادله حسابداری دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده است.
ب)ارزش افزوده اقتصادی (EVA) استاندارد شده :
برابر است با EVA تقسیم بر حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره.

NOPAT – ( 37WACC * IC )
(11) = EVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره
ب-1) WACC (ميانگين موزون هزينه سرمايه) :
براي محاسبه نرخ هزينه سرمايه از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده است كه براي شركتاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران به صورت زير قابل محاسبه است: Wd*Kd ) ) + Ws*Ks)) = WACC
كه در آن :

Ws و Ws = به ترتيب وزن بدهی و حقوق صاحبان سهام عادي.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي
(12) Ws =
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي+ارزش دفتري بدهيهاي بهره دار

ارزش دفتري بدهيهاي بهره دار
(13) = Wd
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي+ارزش دفتري بدهيهاي بهره دار

Ks وKd = به ترتيب نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادي.
كه در اين پژوهش نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادي( (Ks از تقسيم سود نقدي كه شركت به سهامداران پرداخت نموده بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست آمده است.( كاوسي، 1382 ،ص56 )
DPS
(14) = Ks ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
نرخ هزينه بدهي(Kd) :
كه در اين پژوهش به دليل عدم افشاي نرخ هزينه تك تك اقلام بدهيهاي بهره دار،اين نرخ از تقسيم هزينه هاي مالي شركت بر بدهيهاي بهره دار بدست آمده است.
هزينه هاي مالي
(15) (1-t) = Kd
مجموع بدهيهاي بهره دار

نرخ موثر مالياتي(t) براساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم 22/5 درصد در نظر گرفته شده است (دواني ،1381 ؛ ص 73)1.
ب-2) IC (سرمايه تعديل شده):
(16) تسهیلات مال دریافتی + سایر بدهیهای بهره دار + سرمایه قانونی)= IC (اندوخته ها + سود انباشته + ذخیره باز خرید خدمت کارکنان+ بدهیهای بلند مدت +

2-6- 1متغییر وابسته:
ارزش افزوده بازار (MVA)استاندارد شده :
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام– میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
(17) = MVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره

«ارزش افزوده بازار (MVA ) = اختلاف بین کل ارزش بازار واحد تجاری و سرمایه اقتصادی آن»
میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر است با:تعداد سهام عادي شركت در پايان دوره ضربدر قيمت سهام عادي شركت در پايان دوره بعلاوه تعداد سهام عادي شركت در ابتداي دوره ضربدر قيمت سهام ابتداي دوره تقسيم بر دو.
میانگین ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام برابر است با: ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي شركت در پايان دوره بعلاوه ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي شركت در ابتداي دوره تقسيم بر دو.

3-6- 1متغییر كنترل:
الف- متغير كنترل اندازه :
در اين پژوهش متغير كنترل اندازه به اين صورت تعريف شده است:شركتهايي كه طي سال 1384 ميزان دارايي آنها كمتر از 760 ميليارد ريال است،كوچك و شركتهايي كه طي سال 1384 ميزان دارايي آنها بين 760 و6265 ميليارد ريال است،متوسط و شركتهايي كه طي سال 1384 ميزان دارايي آنها بيشتر از6265 ميليارد ريال است،بزرگ در نظر گرفته شده اند(حجازي، 1386، 247).

ب- متغير كنترل صنعت :
در اين پژوهش فرضيه ها ،به تفكيك صنعت نيز مورد آزمون قرار مي گيرند تا مشخص گردد كه :آيا نوع صنعت بر رابطه بين متغير هاي پژوهش تأثير گذار است؟
7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم : بین معیار های سودآوری وارزيابي عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،بازده سرمايه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش ، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
اين فرضيه به صورت فرضيه هاي فرعي ذيل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :
فرضیه فرعی الف) بین بازده حقوق صاحبان سرمایه و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ج) بین رشد سود هر سهم و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده، ثروت سهامداران، قیمت سهام Next Entries پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، سنجش عملکرد، حقوق صاحبان سهام