پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، پیشگیری از جرم، رژیم غذایی، امواج مغزی

دانلود پایان نامه ارشد

ا که غذا می تواند روی مغز ما و نهایتا روی رفتارما تاثیر بگذارد.همان طور که رفتار خشونت آمیز نشانگر داشتن یک رژیم غذایی نا مناسب است،تغذیه نا مناسب نیز مهم ترین نقش را در تحریک رفتار پرخاشگرانه ایفا می کند.به دور از اغراق شاید بتوان گفت تغذیه می تواند نقش یک بازیگر بزرگ را در کاهش جرم و جنایت ایفا کند. نکته قابل توجه و کلیدی این است که مراقبت از تغذیه خود می تواند گامی برای یک جامعه سالم و جرم و جنایت کمتر باشد.
همه از توجه به یک مساله بسیار مهم و ضروری غافل مانده ایم و این مساله قابل توجه آن است که ما هنوزبه درستی اهمیت غذاونقش آن در ناراحتی روانی وهیجانات و واکنش های مربوط به آن را شناسایی نکرده ایم.علت غفلت مااین است که شاید هرگز نشود تصورکرد که غذا تا این حددر شخصیت و واکنش های عصبی و روانی اثر داشته باشد. (واتسن،1371،146)
دانشمندان معتقدند که، غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن می باشد و باعث کنش وواکنش هایی در بدن می گردد که در رفتار و خلق و خوی افراد موثراست. (کارپر،1379،40)
ما در این تحقیق برآنیم که بدانیم آیا تغذیه اعم از خوراکی ها ونوشیدنی ها نقشی در ایجاد رفتارهای مخاطره آمیز جنایی دارند یا خیر؟

2-سـابقه ی تحقيق
با هر کشفی دریچه ای برای مطالعات جدیدتری باز می شود به طوری که آنچه باید بعدا کشف شود بیشتراز آن چیزی است که قبلا کشف شده است.تحقیقات نشانگر این است که تغذیه می تواند یکی از عوامل اصلی رفتار جنایتکارانه باشد.درنتیجه جای هیچ بحثی نیست که آنچه شما می خورید می تواند درتغییر خلقیات شما اعم از خوب یا بدشدن آن،موثر واقع شود.با توجه به اهمیت علم تغذیه وارتباط آن با سایرعلوم دانشمندان در دهه های مختلف نقش تغذیه را در بسیاری موارد مورد بررسی قرار داده اند.با توجه به شواهد و تئوری های جدید که روشنگر اثر غذاها بر رفتار سلوکی است در این پایان نامه بر آنیم که این موضوع را به صورت خاص مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.موضوع پیشنهادی یک موضوع بکرودست نخورده است چرا که پس از بررسی های به عمل آمده تا کنون هیچ گونه تحقیق وپایان نامه ای درباره ی نقش مواد مغذی درارتکاب جرم وجنایت ارائه نشده است.ازجمله پژوهش هایی که به صورت جانبی به این موضوع پرداخته اند عبارت است از
_ دید گاه های تغذیه در بیماری های روانی نوشته ی خانم لیلی ناظمی.
_ ارتباط تغذیه با رشد مغزی و رفتار نوشته ی آقای رضا امانی.
این پایان نامه ها تاثیر تغذیه را از بعد روان شناسی مورد بررسی قرار داده اند نه جرم شناسی.

3-ضرورت و نوآوری تحقيق
_ ضرورت تحقیق: نکته بسیار مهم و قابل توجه که متاسفانه اغلب افراد اطلاعات کمی ازآن دارند نقش اثرات غذایی در رفتارهای روانی فردو در نهایت بازتاب آن رفتارهادر عملکرد جنایی افراد است،چرا که به نظر می رسد عوامل درونی تاثیر زیادی بر رفتارها و اعمال فرد دارند.شناخت این عوامل و متغیرها در کنترل رفتارهای مجرمانه ومدیریت رفتار افراد موثراست تا در پرتو آن،افراد جامعه نسبت به اثرات منفی یا مثبت تغذیه در ایجاد رفتارهای پر خطر آگاهی یابند.ای بسا عدم شناخت رابطه تغذیه با ارتکاب جرم منابع عظیم مادی و معنوی جامعه ای را به هدر بدهد.امید است این تحقیق در کمک به تندرستی و نشاط وافرچه از نظر جسمی و چه از نظر روانی و بازتاب این سلامت در کاهش آمار و ارقام جرم وجنایت در سطح جامعه تاثیر گذار باشد.

_ نوآوری تحقیق: رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم یک مساله تازه و قابل مطالعه است.براساس بررسی های انجام شده تاکنون هیچ گونه پژوهش،کتاب،مقاله و پایان نامه ای درباره اثرات غذاها روی رفتارهای انسانی واینکه چه غذاهایی می توانند فکروروش وحالات روحی مارا تغییر دهند نوشته نشده است. با توجه به ابهامات ذکر شده،در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار و در قالب پایان نامه ی تحصیلی علاوه بر چگونگی امکان تاثیر تغذیه بر ارتکاب جرم،شیوه ای جدید در زمینه ی پیشگیری از جرم ارائه گردد.

4-سـوالات تحقيق
1-آیا بین ارتکاب جرم و تغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
2-آیا می توان تغذیه را به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم قلمداد کرد؟
3-آیا تغییر در نوع تغذیه می تواند به اصلاح وتعدیل رفتارهای مخاطره آمیز جنایی منجرشود؟

5-فـرضيات تحقيق
1-بین ارتکاب جرم وتغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد.
2-تغذیه یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم است.
3-تغییر در نوع تغذیه باعث کنترل رفتارهای جنایی می شود.

6-اهداف‌وکاربرد هاي تحقيق:
شاید روزی بتوان نوید این را داد که با تغییر در عادات و اسلوب های تغذیه ای بتوان راه بروز خیلی از جرایم را سد کرد به طوری که این امر یکی از ارزان ترین جایگزین های پیشگیری از جرم محسوب شود و بتوان از این طریق هزینه های نجومی راه کارهایی که برای مقابله با جرم طراحی می شود را کاهش داد.همانا هدف اصلی این تحقیق تلاش برای رسیدن به یک جامعه عاری از جرم تحت لوای رفتارهای تغذیه ای است.در صورت تایید رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم این امر می تواند در نوع برخورد قضایی تاثیر گذار باشد ،
به طوری که تشکیلات قضایی می توانند با هماهنگی نهادهای مرتبط با تغذیه نسبت به از بین بردن زمینه های ارتکاب به جرم به یکدیگر یاری رسانند.یافته های این تحقیق برای مسئولان و مدیران مربوطه این امکان را فراهم می کند تاپس ازاطمینان از ارتباط یا عدم ارتباط بین این دو مقوله،توجه و توان خود را در حوزه های مرتبط بیشتر متمرکز کنند و از دیگر موارد کم اهمیت چشم پوشی کنند.به امید اینکه این پایان نامه افق های جدیدی را پیش روی متخصصان رشته های مربوط گشوده و سرآغاز اصلاح اسلوب های تغذیه ای و در نهایت تعدیل جرم وجنایت باشد.

7-روش تحقيق:
تحقیق انجام شده کاربردی وروش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی است.برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع مذکور به علت به روز بودن و وجود مطالبی نو،بیشتر سعی شده ازدنیای اطلاعات یعنی اینترنت استفاده شود.هم چنین با همکاری ومساعدت سازمان زندان های استان چهارمحال و بختیاری این موضوع نیز علاوه بر روش کتابخانه ای به صورت میدانی از طریق تهیه پرسش نامه وبا جامعه آماری 55 نفر تهیه شد.

8-ساماندهـی تحقيق:
پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است.درفصل اول به تاثیرخوراکی هادر جرم پرداخته ایم که در سه بخش به بررسی درشت مغذی ها،ریز مغذی ها و در نهایت فست فود ها و جایگاهی که امروزه در زنجیره غذایی ما پیدا کرده اند می پردازیم.در فصل دوم به تاثیرآشامیدنی ها در جرم اشاره کرده ایم و در دو بخش نقش آشامیدنی هایی که زمینه ساز بروز جرایم ورفتارهای پرخطر می باشداز جمله مشروبات الکلی و نوشیدنی های کافئین دار را مورد بررسی قرار داده ایم.در فصل سوم نقش شبه خوراکی ها را در ایجاد جرایم و جنایات به صورت اجمالی می خوانیم و در نهایت در فصل چهارم بر آن شدیم نقش تغذیه بر واکنش ها و اختلالات روانی که نتیجتا باعث بروز جرم وبزه درسطج جامعه می شوند را بررسی کنیم.در پایان نیز نتیجه تحقیقات میدانی که با کمک و همکاری سازمان زندان ها تنظیم شده است ، در بحث پیوست گنجانده ایم.

فصـــــل اول

تاثیر خــوراکی ها در جـــــــــــــرایم

تغذیه چیست؟تغذیه یعنی خوردن،هضم،جذب غذا و متابولیسم و دفع مواد زائد.به عبارتی دیگر علم تغذیه رشته ای است که درموردنیازهای غذایی انسان ازبدو تولدباتوجه به جنس،سن،شرایط فیزیولوژیک،ارزش غذایی خوراکی ها1،رژیم غذایی،میزان مصرف هر غذا،رابطه تغذیه و تندرستی،رابطه تغذیه و بیماری بحث و گفت و گو می کند و به تحقیق می پردازد.تغذیه یعنی رابطه بين غذاهایی که مصرف می کنيم و کاری که بدن انجام می دهد.تمام مراحلی که غذا باید بگذراند تا انسان به رشد کامل جسمی و روانی برسد تغذیه نام دارد.
غذا چیست؟هر ماده جامد و مایعی که پس از خوردن در دستگاه گوارش هضم شود و یا به طریق دیگر مثلا تزریق وارد بدن شود و پس از آن جذب یا تولید انرژی کند یا در انجام اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو نقش داشته باشد غذا نامیده می شود.طبق این تعریف بعضی از موادی که به غذا اضافه می شوند مثل ادویه ها،عطرها،رنگ ها، مشمول عنوان غذا نمی شوند.
ماده مغذی چیست؟هر غذایی که توسط انسان خورده می شود تعدادی ترکیب شیمیایی وجود دارد،به هر یک از این ترکیبات شیمیایی غذا،ماده مغذی گفته می شود.در غذاهایی که می خوریم بیش از پنج نوع ماده شیمیایی یا ماده مغذی وجود دارد که عبارتند از 1)کربوهیدرات ها،2)پروتئین ها و3)چربی ها،که به این ها درشت مغذی ها یا مواد مغذی انرژی زا می گویند یعنی متابولیسم آن ها در بدن تولید انرژی می کند و مقدار مصرف روزانه آن ها زیاد است. (زیمرمن،1386،369)
در مقابل این سه ترکیب دو ترکیب از مواد مغذی وجود دارد که به نام ریز مغذی ها مشهورند، 4)ویتامین ها و 5)عناصر معدنی که نقش ساختمانی،ترمیمی و کاتالیزوری(تسریعی)دارند و از متابولیسم آن ها در بدن انرژی حاصل نمی شود. (زیمرمن،1386،370)

بدون شک چگونگی تغذیه در سلامت و تندرستی جسمی و روانی انسان به گونه‌ای موثر است که هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند.مطابق تحقیقات جدید کمبود پاره ای مواد غذایی در طول مدت زمان طولانی می تواند منجر به ضعیف شدن واکنش های امواج مغزی شما بشود.این امر مایه ی تعجب پژوهشگرانی شده که سابقا فکر می کردند مغز در مقابل چنین حوادث ملایم دستخوش تغییرات کلی نمی شود.خوشبختانه شما می توانید با انتخاب غذاهای مناسب امواج مغزی خودرا به حالت طبیعی هدایت کنید. (کارپر،1379،382)
نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذادائمی است وارگانیسم را مجبور می کند تا برای بدست آوردن غذا ورفع گرسنگی کوشش کند.تغذیه صحیح ومتعادل نه تنهاپدیده رشدرا میسرمی سازد وبه تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.

غذاهایی که ما می خوریم علاوه بر تامین نیازمندی های شیمیایی بدن و تولید انرژی و به کار انداختن اعضاء و اندام ها و انجام ده ها کارمفید دیگر،روی فکر،تصمیم گیری،نحوه ی کنترل خود در برابر حوادث غیر منتظره ،افزایش میزان حافظه،شوق به کار کردن و خیلی از مسائل دیگر اثر دارد.بنابراین ما تنها از غذا خوردن نباید هدف سیر کردن خود و رفع گرسنگی را داشته باشیم.باید به خوبی به حال و روز خود شناخت کافی داشته باشیم،همان غذایی را بخوریم که بدنمان نیاز دارد، نه غذایی که صرفا سیرمان کند. (فروزین،1378،52)
شما باید همیشه این مسئله را در نظر داشته باشید که هیچ غذایی در دنیا نیست که پس از خوردن آن روی مغز،فکر،اندیشه،حالات روحی ووضع روانی شمااثرنداشته باشد وهمان طور که همیشه به فکراثرات نهایی غذاهاواثرشان روی اندام ها واعضاء بدن خودهستید بایدتاثیراین غذاهابرمغز،تفکر،آرامش هیجان،صبر،بی قراری و خیلی حالات دیگر بدن خود را نیز مد نظر قرار دهید. (فروزین،1378،53)
مطالعات حاکی از تاثیر مثبت تغذیه بر کاهش رفتار ضد اجتماعی است.در جهان هستی بنیان بدیهی زندگی نیاز به غذاست و بشر از زمانی که خود را شناخت،ضرورت شناسایی کمی و کیفی غذا را درک کرد.علم تغذیه یکی از عوامل موثر در سلامت عمومی و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری است،مخصوصا در کشورهایی که از این دانش شناخت بهتری دارند و آن را به کار می برند.این پایان نامه با بحث در مورد مواد پنج گانه اصلی غذایی شروع شده و سپس اثرات این مواد در بدن و روان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مشکلات رفتاری، چهارمحال و بختیاری، مواد معدنی، علوم پزشکی Next Entries پایان نامه ارشد درباره مواد معدنی، مواد غذایی، تحت درمان، طبقات اجتماعی