پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، مواد مخدر، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اين مورد شدت جرم صرفاً با مراجعه به حداکثر مجازات براي قاچاقچيان تعيين مي شود نه صدمات يا خسارت واقعي که از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.همانطور که در مباحث قبل ذکر شد ،قصد بيشتر قاچاقچيان انسان بدست آوردن سود بسيار از اين عمل است و در واقع قاچاقچيان با حمل و نقل کردن افراد،جرم قاچاق انسان را مرتکب مي شوند که در حقوق داخلي و بين المللي به آن به عنوان قاچاق انسان نگريسته شده است.به عنوان مثال در حادثه اي قاچاقچيان انسان 21 تبعه غير مجاز خارجي را در يک دستگاه جاسازي کرده بودند.بايد اظهار داشت که محکوم کردن مجرمان قاچاق انسان بسيار دشوار است اما شايد با قانون جديد محکوم کردن آنها به خاطر جرمي که انجام داده اند آسانتر شود.قاچاقچيان انسان بعد از بدست آوردن سود بسيار از اين جرم،اين مبالغ دريافتي را از طريق تزريق پول هاي نامشروع خود به شرکت هاي خصوصي،موجب شده اند که اين شرکت ها روز به روز قدرتمند تر شوند.قاچاقچيان انساني که قصد ارتکاب جرم را دارند واجب است که همه دستگاه هاي امنيتي،برنامه ها و خطوط مربوط به قاچاق انسان را دانسته و از روشهايي که باعث ارتکاب اين جرم مي شوند جلوگيري بعمل آورند و همينطور مسئوليت دستگاه هاي امنيتي را در اين باره هماهنگ کنند.سازمان هاي جنايي تا اندازه زيادي متفاوت هستند.آنان از حمايتهاي ديپلماتها و کارمندان سازمان هاي چند مليتي براي پيشبرد اهدافشان سود مي جويند.آنان از نفوذ همه کساني که بتوانند در قاچاق انسان به آنها کمک کنند،بهره مي گيرند.

3-استمرار و انگيزه قاچاقچيان براي بدست آوردن سود يا منفعت مالي
استمرار در قاچاق انسان به نحوي است که قاچاقچيان مدام دختران،زنان و کودکان را از کشوري به کشور ديگر منتقل مي کنند و پيوسته به اهداف خود مي رسند و مستمراً هدف آنها از انجام اين کار به دست آوردن سود بيشتر است.زيرا همانطور که بيان شده است قاچاق انسان نسبت به قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر خطرات نسبتاً کمتري دارد ولي به نسبت سود سرشاري از قاچاق انسان حاصل قاچاقچيان مي شود.به همين دلايل متعدد است که قاچاقچيان مداوم و مستمر به اين کار ادامه مي دهند و از طرفي خود افراد قاچاق شده دنبال پول،کار بهتر،زندگي راحت تر و موقعيت هاي بهتري هستند که تن به پست ترين کارها براي قاچاقچيان مي دهند ولي در مقابل شايد نه دستمزدي دريافت کنند يا آنقدر سود ناچيزي دريافت مي کنند که مشکلي را حل نخواهد کرد.قاچاقچيان انسان فقط به سود خود مي انديشند .براي آنان جان،مال،آبرو و حيثيت افراد و جامعه مهم نيست.نبايد از قاچاقچيان انتظار هدايت شدن و ترحم داشت بلکه بايد با آنان به شدت و قهر و قدرت برخورد کرد و به جامعه هم در اين خصوص آگاهي لازم داده شود.همانطور که بيان شده است قاچاق انسان به عنوان يک جرم تلقي مي شود و اين جرمي که اتفاق مي افتد يکي از شرايط آن اين است که موجوديت آن گروه در يک دوره زماني مشخص استمرار داشته باشد.ضمنا بايد گفت که کنوانسيون پالرمو قبول مي کند که موجوديت گروه هاي جنايتکار به طور وسيعي مستقل از اعضاي آن است و حيات گروه بعد از دستگيري ،مرگ يا ترک سازمان توسط افراد نيز ادامه دارد.106اگر انگيزه را به عنوان آخرين چرايي عمل قاچاق انسان تلقي کنيم،انگيزه در ارتکاب قاچاق انسان عمدتاً به مسائل مالي بر مي گردد.به عنوان مثال قاچاقچي که انساني را از ايران به کشور ديگر منتقل مي کند اين عمل نوعاً جنبه مالي دارد.انگيزه افراد قاچاقچي به طور مستقيم يا غير مستقيم،قصد بدست آوردن سود يا منفعت مالي يا مادي است.از اين رو کنوانسيون پالرمو به روشني معيار اقتتصادي را تعيين مي کند.به علاوه بر پايه يادداشتهاي تفسيري مربوط به کنوانسيون،لذايذ غير مادي مانند لذايذ جنسي نيز داخل در اين مقوله هستند.107
انگيزه از نظر روانشناسان عامل تحرک بيشتري و از نظر جرم شناسان سبب تمايل شديد به ارتکاب جرم است.108 در واقع مي توان انگيزه را ميل نهايي افراد دانست که ايشان را به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق مي دهد.در حقيقت افراد قاچاق شده از راههاي مختلف و به صورت پياده و راههاي صعب العبور خود را به داخل مرزها مي رسانند و بعد با پرداخت پولي هنگفت به قاچاقچيان انسان سعي مي کنند به بازار کار راه يابند و نمونه بارز آن را مي توان کار در کارگاهها و فحشاء و خانه هاي فساد به آن اشاره کرد.

فصل سوم:شيوه هاي قاچاق انسان
ابزار و روشهاي مختلفي به کار گرفته مي شود تا قرباني را در مورد گردن نهادن به سيستم قاچاق متقاعد سازد.قاچاقچيان در جريان قاچاق انسان نقش هاي متنوع و در عين حال مهمي را ايفاء مي کنند.به طور محدود مطالعاتي در ارتباط با قاچاق به پاکستان صورت گرفته که از الگوهاي ازدواج پيروي مي کرده است،يعني ابتدا ازدواج مي کند،سپس دختران را به پاکستان منتقل مي کنند و آنها را طلاق داده و به کار فحشاء وادار مي کردند.
ثابت شده است،80 درصد دختران فراري که يکي از پايه هاي اساسي قاچاق انسان مي باشد،از خانواده هاي طلاق بيرون مي آيند.109 قرباني با قرار دادن خود در اختيار قاچاقچيان کنترل سرنوشت ، آزادي ، سلامت ، مرگ ، زندگي ، جسم و روح خود را به ايشان مي سپارند.
قاچاقچيان از طريق تبليغات آن هم تبليغات تقلبي براي دست يافتن به شغل هاي پر درآمد مثل خدمتکاري يا رقاصگي،قربانيان خود را فريب مي دادند.روش ديگر تبليغ از طريق “آژانس هاي ازدواج”است که با قول دروغين ازدواج با افراد پولدار در کشورهاي خارجي ،دختران و زنان را اغفال مي کنند.
همانطور که ذکر شد قاچاق انسان شروع به پيشرفت کرد تا اين که به جايي رسيد که زنان مجبور به ازدواج صوري مي شدند و با پيشرفتهاي علمي و پزشکي در قرن بيست و يکم،روند قاچاق اعضاي بدن انسان از قبيل کليه و خون و مانند آن نيز قاچاق مي شوند.در شکل نوين برده داري،قاچاق انسان(استفاده از اعضاي بدن انسان،فرزند خواندگي دروغين،توريسم جنسي و ازدواج صوري)دلايل اصلي انجام اين پديده است.در صورتي که در مورد قاچاق انسان،افراد جوامع کمتر توسعه يافته و جهان سوم هستند که طعمه اند و مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند.در کنار تجارت جنسي،تجارت اعضاي بدن و استفاده از اعضاي کودکان و مردان و به کارگيري آنها در مشاغل سخت و طاقت فرسا هم همواره مدنظر سازمان هاي حمايت از “حقوق بشر “بوده است.
شيوه هاي مختلفي به کار گرفته مي شود تا اين که يک قرباني در دام سيستم تجارت انسان قرار بگيرد.تفاوت چشمگير در شيوه هاي قانوني انتقال و حرکت افراد در جهان در اوج آگاهي دو جانبه جهاني و ارتباط بينابين،مشکلاتي از قبيل افزايش نابرابري هاي اجتماعي در سطح منطقه اي و تبعيض جنسي،قبيله اي و طبقاتي در سطح جهاني نفوذ و چيرگي رسانه هاي الکترونيکي به ويژه تلويزيون که تجمل گرايي و زندگي سرمايه داري غرب را بر فرهنگ ملل در حال توسعه القاء مي کنند.

1-قاچاق انسان براي تهيه اعضاء بدن
قاچاق اعضاي بدن انسان فقط در مورد زنان و کودکان نيست،قرباني مي تواند مرد،زن و يا کودک باشد.110 امروزه تجار آمريکايي،آلماني،فرانسوي،هلندي،انگليسي،روسي و بسياري از کشورهاي درگير در تجارت اعضاي بدن انسان فعاليت دارند.در قاره آسيا کشور هند از مراکز عمده تجارت اعضاي بدن به شمار مي آيد.پاکستان و بنگلادش نيز در اين بازار فعاليت دارند.در شهرهاي کلکته،بمبئي اعضاي مختلف بدن انسان از جمله کليه به بهايي اندک به دلالان و سازمان هاي معاملاتي اعضاي بدن عرضه و به فروش مي رسد.111 مردم فقير کشورهاي جهان سوم منبعي پايان ناپذير و ارزان براي اين نوع معاملات به شمار مي روند.112 تحقيقات انجام گرفته حاکي از آن است که قاچاق اعضاي بدن انسان به طور فزاينده اي در حال تبديل به جرمي پر سود،خصوصاً در موارد مربوط به اهداي کليه از فرد زنده است.فشار اقتصادي،قربانيان زنده قاچاق اعضاء را به اهداي عضو وا مي دارد و حبس هاي کوتاه مدت و يا جريمه هاي ناچيز بدان معني است که موانع قانوني موجود براي بازداشتن مجرمان از اين حوزه بالقوه درآمد زاي مجرميت،کافي نيست.هيچ گونه مطالعاتي در مورد حد و حدود قاچاق اعضاي بدن و ساير اشکال قاچاق انجام نشده است،لذا اندازه گيري به دليل ماهيت مخفي قاچاق اعضاي بدن بي نهايت مشکل است.وجه مشترک قربانيان اين نوع جرم اين است که آنها منحصراً از مليت هاي جهان دومي و کشورهاي در حال توسعه بوده و انگيزه آنها منفعت مالي است،البته به استثناي کودکان.تحقيقات نشان داده است که قربانيان کودک قاچاق اعضاي بدن داراي همان دلايل و پيشينه اجتماعي،اقتصادي اهداگنندگان بزرگسال هستند و تنها فرق اساسي آنها عدم رضايت براي اهداي عضو است.113 به علاوه سازمان هاي جنايي که در حيطه قاچاق اعضاي بدن انسان فعاليت مي کنند داراي ساختار پيچيده هستند و اعضاي آنها به عنوان واسطه،دلال،ماموران مسافرتي و مفسد محسوب مي شوند.از شيوه هاي قاچاق انسان همانطور که بيان شد،قاچاق انسان به قصد برداشت اعضاء و جوارح بدن مي باشد.قاچاق انسانها براي تجارت اعضاي بدن آنها در جهان رونق بسياري يافته است.اعضاي اشخاص ربوده شده در بيمارستانهاي بزرگ و مدرن که وسايل لازم و متخصصان خبره را در اختيار دارند از بدنشان جدا و به بدن مشتريان پيوند زده مي شود.آمارهاي موجود نشان مي دهد که کشور سريلانکا بزرگترين صادر کننده چشم انسان است.تاکنون از اين کشور 32 هزار جفت چشم به 60 کشور جهان صادر شده است.114 رونق اين تجارت به نحوي است که علاوه بر پيوند کليه و قلب در کشورهاي غربي،روده،جيگر،قرنيه چشم،پوست و ريه نيز در اين کشورها پيوند مي شود.115 تجار اندامهاي بدن انسان،قربانيان خود را از ميان مردان سالم و جوان فقير و حتي کودکان بي سرپرست نيز بر مي گزينند و سپس با همکاري عده اي از پزشکان متخصص معامله انجام مي پذيرد.اطلاعات موجود نشان مي دهد که در هندوستان نه تنها اعضاي بدن،بلکه اسکلت کامل انسان نيز در بخش خصوصي به بهاي سيصد مارک عرضه مي شود.116طراحان پروتکل قاچاق انسان اعتقاد داشتند که پروتکل ناظر به قاچاق انسان است،نه اعضاي بدن انسان.البته يادداشت تفسيري اين سند برداشتن اعضاء و جوارح کودکان را که براي مقاصد پزشکي مشروع انجام مي شود با رضايت والدين آنها از مشمول مقررات مربوط به قاچاق انسان خارج مي کند.117اعتراف رژيم صهيونيستي به قاچاق اعضاي بدن فلسطيني ها که رژيم صهيونيستي سرانجام پس از سالها انکار به قاچاق اعضاي بدن آنها اعتراف کردند.به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي،رئيس وقت مرکز پزشکي قانوني ابوغبير مي گويد:خارج کردن اعضاي بدن مرده ها يا کشته شدگان،بدون اجازه خانواده هايشان در مرکز پزشکي قانوني ابو غبير نزديک تل آويو صورت مي گيرد.البته اين اعتراف شايد به اين سبب باشد که مي خواهند بگويند ما فقط از اعضاي بدن مردگان استفاده مي کنيم،حال آنکه اين گونه نيست.در 2 سال گذشته،25 هزار کودک اوکرايني به فلسطين اشغالي قاچاق شده اند تا اعضاي بدن آنها به دست رژيم صهيونيستي مورد استفاده قرار گيرد.ويچسلاو گودين استاد فلسفه و نويسنده اوکرايني مي گويد اين کودکان به رژيم صهيونيستي برده شدند تا اعضاي بدن آنها به عنوان قطعات يدکي استفاده شود،اين نمونه نسل کشي آشکار است.فروش نوزادان در کره جنوبي،به معضلي اجتماعي تبديل شده است.به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي،قاچاق انسان يکي از مشکلات بزرگ جهاني است.مشهورترين هتل در “ماکائو”کودکان را مي خريد و پس از قاچاق کردن،آنها را مي پخت و به مشتريان عرضه مي کرد.به گزارش رويتر از هنگ گنگ مانوئل تي کيسرا يک کشيش پرتغالي طي مقاله اي در يک روزنامه که در ماکائو منتشر مي شود اين راز را فاش کرد.اين کشيش مي گويد کودکان در اين هتل خريداري مي شدند و پس از آنکه آنها را چاق و چله مي کردند،مي کشتند و طبخ مي نمودند.خبرگزاري لوزا در پرتغال بيان مي کند در گزارشي درباره اين که خوردن دل،جگر سفيد و جگر سياه مردگان به عنوان غذاي روزمره در جريان جنگ جهاني دوم متداول بوده است.اعضاي بدن زندانياني که در چين اعدام مي شوند به منظور بهره برداري مورد استفاده قرار مي گيرد.ولي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، سازمان ملل، کودکان و نوجوانان Next Entries پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، اقتصاد خانواده