پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، سپتامبر 2001، واقعه 11 سپتامبر

دانلود پایان نامه ارشد

که رفتارها و اعمالي که قاچاقچيان از آنها درخواست ميکنند را به عنوان عامل توليد به شمار ميآورند. شايد به جرأت بتوان گفت که سادهترين دليلي که بتوان براي افزايش قاچاق انسان آورد سودآوري کلان اين امر براي قاچاقچيان باشد.فقدان يا کمبود فرصتهاي شغلي مناسب بالاخص در استانهاي مرزي افراد را به سمت انواع قاچاق سوق ميدهد که يکي از پر سودترين آنها قاچاق انسان است. با توجه به اين که در اکثرکشورهاي جهان، با اين پديده مبارزه جدي صورت نميگيرد چه به لحاظ ضعف قانوني و چه به علتهاي مختلف ديگر، زمينه ارتکاب جرم براي آنان مهيا بوده و از اين طريق به سودهاي کلان دست مييابند.

2- عوامل فرهنگي – اجتماعي
اين عوامل عبارتاند از:
تغيير ارزشها و گسترش فرهنگ ماديگرايي77، فساد، شيوه زندگي بيبند و بارانه، گسترش خرده فرهنگهاي منحرف، تبليغات و بيپروايي رسانههاي جمعي، نابرابري اجتماعي، تغيير ارزشها، نبود عدالت جنسيتي، ازدواجهاي زودرس، خشونتهاي خانگي، تحصيلات و سطح آموزش پايين، فشار جمعيت، بحران و ناامني ، تقاضا براي خدمات (خدمات داخلي، تفريحي و کار غير قانوني) براي جنس و سن خاص ، ملاحظات نيروي کار، تمرکز سرمايه و سود، امکانات تفريحي و تجارت تفريحي و جنسي و مانند آن، فريب، طلاق، فرار از خانه ، تعدد فرزندان و تضعيف روابط بين فردي و خانوادگي.
علل فرهنگي و اجتماعي که منجر به بروز پديده قاچاق انسان ميشود بسيار متنوع است.
خصوصيات فرهنگي جوامع نه تنها شرايط و امکانات فرهنگي و حتي اجتماعي را به گونهاي نابرابر ميان زنان و مردان تقسيم کرده، بلکه اجبارهاي اجتماعي نيز آن را دو چندان ميکند. بيتوجهي به نيمي از جمعيت رشد موزون اين جوامع و بحران را در پي داشته است.78
پيچيدگي هاي فرهنگي در عصر رو به جهاني شدن باعث شده است همه جوامع با دگرگونيهاي ارزشي و هنجارهاي بسياري رو به رو شوند. عدم توسعه مبتني بر جنسيت در جوامع پدر سالار و سنتي کشورهاي در حال توسعه محيطي مناسب براي فعاليت شبکههاي قاچاق انسان ايجاد کرده است. همراه با پيشرفت جوامع مشکلات اجتماعي نيز افزايش يافته، و گستردگي ارتباطات اين پديدهها را به مسائل جهاني تبديل کرده است.
به دنبال کم شدن چتر حمايتي اقتصادي و اجتماعي، مردان و زنان ناچار هستند تجربههاي داخل خانه را در بازار کار کشورهاي خارجي، آنچنان که مطابق خواست و ميل قاچاقچيان است مطرح کنند.

3- عوامل بينالمللي
عواملي مثل قطببنديهاي جهاني، واگرايي بينالمللي، عدم وجود شناختهاي لازم و اجرايي، پديده جهاني شدن و نقش رسانه، عدم وجود اراده کافي بينالمللي، از عوامل بينالمللي محسوب ميشوند.
سازمانهاي بينالمللي تأکيد دارند که عصر جهاني شدن موجبات افزايش جنايات سازمان يافته فراملي را فراهم کرده است. 79مثلاً در مفهوم جهاني شدن به فرآيندي اطلاق ميشود که طي آن جريان آزاد انديشه، انسان ، کالا، خدمات و سرمايهداري در دنيا ميسر شد. در جهاني شدن ما شاهد يک پروسه هستيم که عملاً در حوزههاي ارتباطي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و… خودنمايي ميکند که به تدريج روي يک سري از عناصر تأثير ميگذارند.
برخي صاحبنظران معتقدند که يک اراده نانوشته بينالمللي قاچاق انسان را مديريت ميکند و ميل به برخورد با آن را ندارد در غير اين صورت نميتوان گفت که گروههاي قاچاق از تمام حکومتهاي دنيا قويترند.

4-عوامل سياسي:
برخي رويدادهاي سياسي در جهان، سبب اتخاذ سياست هاي قاچاق انسان در دولت ها مي شود. از جمله آنها واقعه 11 سپتامبر 2001 در آمريکا مي باشد ولي افرادي که قاچاق مي شوند همواره در مقابل اين سياست ها مقاومت کرده اند که منجر به برخي شورش ها و بي نظمي ها در اين کشورها شده است.
عوامل سياسي عبارتند از:
بي ثباتي و تزلزل سياسي، احساس عدم امنيت ، جنگ و خونريزي، ناآرامي، آشوبهاي درون مرزي، درگيري و کشمکش هاي نيروهاي نظامي داخلي، تبعيض نژادي، انقلابات در کشورها، ناپايداري سياسي و به هم ريختگي هاي اجتماعي، تأکيد بيش از حد بر استقلال زنان و استقلال خواهي بيش از حد زنان تحصيل کرده، احتمال تبديل يک کشور را به يکي از کانونهاي قربانيان قاچاق فراهم مي سازد و اين عوامل موجب مي شود زمينه بهتري براي قاچاق انسان را مهيا کند. عواملي نيز مثل فقدان سياست گذاري هاي مناسب چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، منازعات و تنش هاي سياسي هم کمک شاياني در جهت افزايش قاچاق انسان به قاچاقچيان مي کنند.
جنايتکاران بين المللي با رخنه و نفوذ در اين کشورها و با ارائه پيشنهادهاي کاذب و دروغين به اهداف خود در خصوص قاچاق انسان دست مي يابند.
مثلاً در صورت احساس عدم امنيت بسيار ديده شده است که برخي از جوانان در سنيني با برخي از جوامع احساس تعارض و جدال مي کنند و اين عدم هماهنگي باعث مي شود که ميل اين جوانان به مهاجرت هاي غير قانوني و در نتيجه قاچاق انسان بيشتر شود که در واقع مي توان گفت که فرار مغزها نتيجه اين احساس عدم امنيت به شمار مي آيد. 80
در واقع اين افراد براي استخدام، تحصيل، جامعه پذيري، موفقيت و توسعه نياز به فضا دارند و اين فضاي لازم را در کشور خود احساس نمي کنند ، لذا به همين خاطر است که تن به قاچاق مي دهند تا در کشورهاي ديگر بتوانند به اين اهداف دست يابند.

بخش دوم:پيامدهاي قاچاق انسان
قاچاق انسان آثار و پيامدهاي وخيمي را به دنبال دارد که آگاهي از آن،زمينه درک عمق فاجعه و لزوم اتخاذ تصميم دولتها براي پاسخگويي به اين معضل جهاني را فراهم مي آورد.81 قاچاق انسان مي تواند بر کيفيت زندگي تمام آحاد جامعه حتي کساني که در بازار کالاها و خدمات غير قانوني هيچ دخالت و مشارکت مستقيمي ندارند،اثر خود را بر جاي بگذارد.بر اساس گزارش اخير سازمان بين المللي کار تقريباً سه چهارم کودکاني که در کارهاي اجباري سراسر جهان به کار گرفته مي شوند،در شرايط و مکان هايي خطرناک از جمله معادن و کارخانه ها با مواد خطرناک و مرگبار از جمله مواد شيميايي و سموم کشاورزي سر و کار دارند.سوء تغذيه و مشکلات و پيامدهاي جسمي ،روحي ، رواني ، بهداشتي ، اجتماعي و فرهنگي متعدد از معمولي ترين مشکلات اين کودکان مي باشند.82
يک مقام مبارزه با قاچاق انسان با ابراز نگراني از پيامدهاي قاچاق انسان هشدار داد پيامدهاي قاچاق انسان مي تواند افراد را به سوي”کار اجباري” و ديگر شکل هاي “بردگي نوين” سوق دهد .در تنها نگاهي به تيتر برخي از خبرها خود بيانگر وضعيت موجود در اين زمينه است.اشغال فرصتهاي شغلي،افزايش بي رويه کرايه خانه،بروز مشکلات بهداشتي و معضلات اجتماعي و …از جمله پيامدهاي قاچاق انسان به شمار مي آيند.
به گزارش سرويس ترجمه شفقنا،اهميت قاچاق انسان از آن جهت است که پيامدهاي قاچاق انسان هم اکنون يکي از مهمترين و جدي ترين چالش هاي پيش روي جهان معاصر به شمار مي رود و اين پيامدها تاثير زيادي دارد که پيشگيري و جلوگيري از پيامد قاچاق انسان راهکارهايي کاربردي را ايجاب مي کند.بدون شک پديده قاچاق انسان به عنوان اهانتي به کرامت انسان و جنايتي ناگوار عليه انسان و انسانيت است اما در عين حال مسئله اي جدي براي همه کشورها به شمار مي رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملي و بين المللي است.امروزه در هيچ کجاي جهان نمي توان نقطه اي را يافت که از اين پديده شوم و آثار مخرب آن در امان باشد.دامنه ي آثار و پيامدهاي ناگوار اين جرم بسيار وسيع است.از جمله ي اين آثار مي توان به هنجار هايي مانند:خشونت عليه قربانيان،نقض حقوق قربانيان،ابتلاء به بيماري هاي مسري و شيوع آن در سطح جهان،ايجاد اختلالات روحي-رواني،بروز ناهنجاري هاي اجتماعي مانند پول شويي و جعل،تزلزل بنيان خانواده ها و مخدوش شدن نظام هاي سالم اقتصادي و اختلال در امنيت اجتماعي و استثمار نيروي کار اشاره کرد.ذکر اين پيامدهاي منفي ،ضرورت بررسي همه جانبه و مبارزه مناسب با آن را بديهي مي سازد.شرايط اين پيامدها ايجاب مي کند که قاچاق انسان به وسيله راهکارهايي نظير آگاهي دهي جوامع نسبت به پيامدها،معضلات و خطرات قاچاق انسان،ايجاد فرصتهاي شغلي،تشويق به برابري حقوق،فرهنگ سازي در زمينه حقوق قانوني مربوط به آن،مبارزه با فقر هدايت شود و هدايت شدن اين پيامدها از واجبات به شمار مي رود.

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان
1-پيامد اقتصادي-سياسي
گاهي اوقات پديده قاچاق انسان مي تواند به عنوان عاملي موثر در تشديد تشکيلات سياسي و اقتصادي نقش خود را نشان دهد.به طوري که در برخي از کشورهاي آفريقايي طبق آمار تا حدود 50 در صد افراد نخبه و تحصيلکرده از کشور خارج و در ساير کشورها بالاخص کشورهاي اروپايي به کار مشغول مي شوند(پديده فرار مغزها)که به طور قطع تبعات ويرانگري بر بنيان هاي اقتصادي وسياسي کشور مبدأ مي گذارد.83 بزهکاري سازمان يافته در سطح ملي و بين المللي بر مقوله سياست اثر مي گذارد. ارتکاب جرم و وضعيت اقتصادي هر جامعه با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و تأثير متقابلي بر روي هم مي گذارند،به اين معني که ميزان رشد اقتصادي و رشد بيکاري بر ميزان و نوع جرم ارتکابي در هر جامعه تأثير مي گذارد و ارتکاب جرم نيز متقابلاً ممکن است بر ساختار اقتصادي و ميزان رشد و توسعه ي اقتصادي تأثير گذار باشد.84
درآمدهاي زياد گروه هاي جنايتکار سازمان يافته از جمله باندهاي قاچاق انسان که از ارتکاب جرم حاصل مي شود ،در بازارهاي جهاني تطهير مي گردد و امنيت سيستم هاي مالي و اقتصادي جهاني را تهديد مي کند،لذا مي توان گفت تطهير درآمدهاي نامشروع که طبق کنوانسيون پالرمو از جنايات سازمان يافته فراملي است،از پيامدهاي قاچاق انسان مي باشد که اثرات نامطلوبي بر اقتصاد کشورها بر جاي مي گذارد.85
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از “هنگ گنگ” لوئيز سي دباکا مدير دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان در آمريکا گفت:با توجه به اين که کارفرمايان با وعده دروغين کار بهتر و دستمزد بيشتر،از افراد فقير و کم برخوردار بهره کشي مي کنند،شرايط سخت تر اقتصادي پيامدهاي ناگوارتري خواهد داشت و اين امر را تشديد مي کند.همانطور که در مباحث قبل بيان شد قربانيان اغلب با فريب وعده دستمزدهاي بالا راهي غربت مي شوند و ناگهان خود را غرق در بدهي و بردگي مجازي مي بينند که براي دستمزد ناچيز در مشاغلي چون خدمتکاري خانه يا روسپيگري به کار مشغولند.86
سي دباکا در گفت و گو با خبرنگاران افزود:امروزه بسياري از کشورها توانايي هاي خود را در زمينه تحقيقات و بازرسي براي مبارزه با قاچاق انسان تقويت مي کنند.انگيزه ها و تبعات سياسي و اقتصادي متعددي نيز در خصوص قاچاق انسان مطرح شده است که يکي از موارد آن پولشويي مي باشد.87 اشخاصي که اقدام به پولشويي مي کنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غير قانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند،بلکه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.
بنابراين مشاهده مي شود که با پديده پولشويي قاچاقچيان انسان بسياري اوقات ثروت خود را-که از راه نامشروع به دست آورده اند-در جاهايي سرمايه گذاري مي کنندکه هم مجدداً سود بسياري عايد ايشان مي کند و هم منبعي براي جلب مجدد قربانيان مي شود.همچنين اين افراد داراي وجهه اجتماعي بسيار مثبتي مي شوند که براي ادامه روند فعاليت کثيف ايشان بسيار مؤثر است.88 به هر تقدير به رغم حمايتي که برخي دولتها براي کنترل اين وضعيت نموده اند خريد و فروش،قاچاق،استثمار بدني و جنسي و آدم ربايي به عنوان شديدترين اشکال استثمار اقتصادي در خصوص کودکان يک واقعيت روزمره در بسياري از نواحي جهان است و اين در حالي است که خشونت خانگي و جنسي عليه زنان به عنوان عاملي در گسترش پديده قاچاق انسان،به شدت هر چه تمامتر در جهان ادامه دارد.89

2-پيامد اجتماعي-فرهنگي
جرم به طور معمول نگاه منفي جامعه را به دنبال دارد.در واقع جرم به سبب آن که عملي ضد اجتماعي است واکنش منفي را به دنبال دارد.بسياري از اوقات پديده قاچاق انسان مي تواند ناشي از تبعات اجتماعي مانند تهديد آزادي هاي فردي و اجتماعي و يا معضلاتي مانند جنگ و امثال آن باشد.در قاچاق انسان به ويژه بهره برداري از زنان و کودکان به رغم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، سازمان ملل، کودکان و نوجوانان