پایان نامه ارشد درباره احساس عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ گويان در سطح متوسط و تنها 8/6 درصد
(24 نفر) از پاسخ گويان در سطح زياد مي باشد. ميانگين پاسخ ها در حدود 40/35 و در سطح متوسط (رو به پايين) است. ميانه پاسخ ها نيز عدد 30/34 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره اي کمتر از 30/34 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 30/34 کسب کرده اند . بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 20/31 بوده است.همچنين مقايسه ابعاد مختلف احساس عدالت نشان دهنده آن است که ميانگين احساس عدالت توزيعي (19/37) در سطح متوسط (رو به پايين) و کمي بيشتر از ميانگين احساس عدالت رويهاي (22/33) که در سطح متوسط (رو به پايين) قرار دارد مي باشد.

5-3-5- ميزان فرصت طلبي
ميزان فرصت طلبي با شش گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. جداول (5-27) و (5-28) نشانگر توزيع پاسخ گويان بر حسب گويه ها و همچنين ميزان کلي فرصت طلبي مي باشند.

5-27- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي ميزان فرصت طلبي

رديف
گويه ها
ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل

ميانگين از4 نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
بهترين شکل استفاده از فرصت ها آن است که منافع فردي و جمعي را با هم در نظر بگيريم
مخالف/کاملاً مخالف
23
8/5

395

100

15/3

بي نظر
49
4/12

موافق/کاملا موافق
323
8/81

2
موفقيت پايدار، به رفتار صادقانه و منصفانه با ديگران بستگي دارد، نه استفاده از هر فرصتي براي رسيدن به منافع شخصي خود.
مخالف/کاملاً مخالف
36
1/9

395

100

99/2

بي نظر
80
3/20

موافق/کاملا موافق
279
6/70

3
موفقيت فردي مهم تر از آن است كه به خاطر ديگران، از آن بگذريم.
مخالف/کاملاً مخالف
169
8/42

395

100

87/1

بي نظر
99
1/25

موافق/کاملا موافق
127
2/32

4
آدم بايد خيلي خام باشد که از فرصت هاي پيش آمده براي پيشرفت و منفعت شخصي خود استفاده نکند تنها به خاطر اين که ممکن است به منافع ديگران صدمه بزند.
مخالف/کاملاً مخالف
194
9/48

397

100

69/1

بي نظر
102
7/25

موافق/کاملا موافق

101
4/25

5
هر گاه فرصتي پيش بيايد، من از آن استفاده مي کنم، حتي اگر ديگران از آن متضرر شوند.
مخالف/کاملاً مخالف
202
8/51

390

100

51/1

بي نظر
118
3/30

موافق/کاملا موافق
70
9/17

6
بيرون از خانواده هر طور رفتار كنيم، اشكالي ندارد، حتي اگر رفتارمان به نفع ديگران نباشد.
مخالف/کاملاً مخالف
299
9/74

399

100

05/1

بي نظر
45
3/11

موافق/کاملا موافق
55
8/13

جدول (5-27) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب گويه هاي ميزان فرصت طلبي را نشان
مي دهد. براساس داده هاي اين جدول، بيشترين ميزان موافقت (8/81 درصد)و همچنين بيشترين ميزان ميانگين (15/3) مربوط به گويه ” بهترين شکل استفاده از فرصت ها آن است که منافع فردي و جمعي را با هم در نظر بگيريم.” مي باشد. بيشترين ميزان مخالفت (9/74 درصد) و همچنين کمترين ميزان ميانگين (05/1 ) نيز متعلق به گويه “بيرون از خانواده هر طور رفتار کنيم، اشکالي ندارد حتي اگر رفتارمان به نفع ديگران نباشد.” است.
ج

5-28- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان فرصت طلبي
ميزان فرصت طلبي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
کم
138
6/36
6/36
متوسط
205
4/54
0/91
زياد
34
0/9
100
جمع کل
377
100

ميانگين: 10/38 ميانه: 00/38 نما:80/42 انحراف استاندارد:40/19
داده هاي جدول (5-28) نشان مي دهد که ميزان فرصت طلبي 4/54 درصد (205 نفر) از پاسخ گويان در سطح متوسط، 6/36 درصد (138 نفر) از پاسخ گويان در سطح کم و تنها 9درصد (34نفر ) از پاسخ گويان در سطح زياد مي باشد. ميانگين پاسخ ها در حدود 10/38(از 100) و در سطح متوسط (نزديک به پايين) است. ميانه پاسخ ها نيز عدد 38 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 38 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 38 کسب کرده اند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 80/42 بوده است.

5-4- توصيف انواع اعتماد
5-4-1- اعتماد اجتماعي(متغير وابسته)

ميزان اعتماد اجتماعي با چهارده گويه در قالب مقياسليکرت مورد سنجش قرارگرفت. جداول (5-29) و
(5-30) نشانگر توزيع پاسخ گويان بر حسب گويه ها و همچنين ميزان کلي اعتماد اجتماعي مي باشند.
5-29- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد اجتماعي
رديف
گويه ها
ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل
ميانگين از 4 نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما همواره به منافع خود فکر مي کنند.
مخالف/کاملاً مخالف
19
8/4
395
100
23/3

بي نظر
33
4/8

موافق/کاملاً موافق
343
8/86

2
اگر من مراقب نباشم، ديگران از من سوء استفاده خواهند کرد.
مخالف/کاملاً مخالف
23
9/5
387
100
20/3

بي نظر
34
8/8

موافق/کاملاً موافق
330
3/85

3
در جامعه امروز، اعتماد کردن به مردم اساساً کاري دشوار و حتي غير عقلاني است.
مخالف/کاملاً مخالف
39
8/9
399
100
05/3

بي نظر
39
8/9

موافق/کاملاً موافق
321
5/80

4
معمولا از ارائه اطلاعات و دانسته هاي خود به ديگران، هراسي ندارم.
مخالف/کاملاً مخالف
41
3/10
398
100
02/3

بي نظر
40
1/10

موافق/کاملاً موافق
317
6/79

5
يکي از لذت هاي زندگيم، سهيم کردن مردم در چيزهايي است که من دارم(وقت، پول، غذا، تجربه ، دانش،…) و آنها به آن نياز دارند.
مخالف/کاملاً مخالف
36
0/9
392
100
96/2

بي نظر
57
3/14

موافق/کاملاً موافق
306
7/76

6
معمولاً در رفتارم با ديگران، بدون تعارف و رو دربايستي عمل مي کنم.
مخالف/کاملاً مخالف
88
2/22
396
100
54/2

بي نظر
65
4/16

موافق/کاملاً موافق
243
4/61

7
اگر در يک مکان عمومي باشم و ببينم ديگران در مورد اوضاع مملکت اظهار نظر مي کنند، من اگر هم حرفي براي گفتن داشته باشم اما دخالتي نمي کنم.
مخالف/کاملاً مخالف
160
0/40
400
100
03/2

بي نظر
71
8/17

موافق/کاملاً موافق
169
3/42

8
اگر کسي از من در مورد انجام کاري نظر بخواهد، چيزي نميگويم چون مي دانم اگر مسئلهايپيشبيايد، هميشه آدم را مقصرميدانند.
مخالف/کاملاً مخالف
213
3/53
400
100
69/1

بي نظر
81
3/20

موافق/کاملاً موافق
106
5/26

9
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما اساسا مهربان و خوش طينت هستند.
مخالف/کاملاً مخالف
189
8/47
395
100
64/1

بي نظر
128
4/32

موافق/کاملاً موافق
78
7/19

ادامه جدول5-29- توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد اجتماعي

رديف

گويه ها

ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل
ميانگين از4 نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

10
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما دوست ندارند واقعاً براي کمک به ديگران تلاش کنند.
مخالف/کاملاً مخالف
78
8/19
393
100
52/1

بي نظر
90
9/22

موافق/کاملاً موافق
255
3/57

11
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما به قول وقرارهاي خود پايبند هستند.
مخالف/کاملاً مخالف
246
8/61
398
100
29/1

بي نظر
113
4/28

موافق/کاملاً موافق
39
8/9

12
اگر در جايي احساس کنم که دخالت من
مي تواند موجب شود تا مشکلي حل شود، باز هم پنهان کاري کرده و دراين مسائل دخالت
نمي کنم.
مخالف/کاملاً مخالف
293
6/73
398
100
20/1

بي نظر
48
1/12

موافق/کاملاً موافق
57
3/14

13
بيش تر مردم جامعه ما قابل اعتماد هستند.
مخالف/کاملاً مخالف
287
5/72
396
100
15/1

بي نظر
69
4/17

موافق/کاملاً موافق
40
1/10

14
در شرايط کنوني بيش تر مردم جامعه ما اساسا صادق و بي غل و غش هستند.
مخالف/کاملاً مخالف
299
1/76
393
100
04/1

بي نظر
64
3/16

موافق/کاملاً موافق
30
6/7

جدول (5-29) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد اجتماعي را نشان
مي دهد. مطابق با داده هاي اين جدول، بيشترين ميزان موافقت (8/86درصد) و همچنين بيشترين ميزان ميانگين (23/3) مربوط به گويهي “در شرايط کنوني بيشتر مردم جامعه ما همواره به منافع خود فکر مي کنند.” مي باشد. پس از اين گويه نيز بيشترين ميزان موافقت (3/85 درصد) با گويه “اگر من مراقب نباشم، ديگران از من سوء استفاده خواهند کرد.” صورت گرفته است. بيشترين ميزان مخالفت (1/76درصد)و همچنين کمترين ميزان ميانگين(04/1 ) نيز مربوط به گويهي “در شرايط کنوني، بيشتر مردم جامعه ما اساساً ساده و بي غل و غش هستند.” بوده است. پس از اين گويه نيز بيشترين ميزان مخالفت (6/73 درصد) با گويه “اگر در جايي احساس کنم که دخالت من ميتواند موجب شود تا مشکلي حل شود، باز هم پنهانکاري کرده و در اين مسائل دخالت نميکنم.” صورت گرفته است.

5-30- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي

ميزان اعتماد اجتماعي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
کم
56
6/15
6/15
متوسط
282
8/78
4/94
زياد
20
6/5
100
جمع کل
358
100

ميانگين: 8/45 ميانه: 9/43 نما:9/43 انحراف استاندارد:3/14
داده هاي جدول (5-30) نشان مي دهد که ميزان اعتماد اجتماعي 8/78 درصد (282 نفر) از پاسخ گويان در سطح متوسط، در حدود 6/15 درصد (56 نفر) از پاسخ گويان در سطح کم و تنها 6/5 درصد (20 نفر) در سطح زياد مي باشد. ميانگين پاسخ ها در حدود 8/45 درصد و در سطح متوسط است . ميانه پاسخ ها نيز عدد 9/43 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 9/43 و نيمي ديگر نمرهاي بيش از 9/43 کسب کرده اند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 9/43 بوده است .

5-7- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي

ج
5-4-2- اعتماد بين شخصي
در تحقيق حاضر، براي متغير اعتماد بين شخصي سه بعد (خانواده، اقوام و خويشان و دوستان)در نظر گرفته شده است.در مجمو نه پرسش براي پوشش دادن به اين ابعاد طراحي شده است. جداول (5-31) و (5-32) نشان دهنده توزيع پاسخگويان برحسب پرسش ها و همچنين ميزان کلي اعتماد بين شخصي و ابعاد آن
مي باشد.
5-31- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سوالات اعتماد بين شخصي
خانواده
رديف
سوالات
شدت
توزيع
کل

ميانگين از4نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
اعضاي خانواده خود را تا چه حد امانت دار
مي دانيد؟

کم/خيلي کم
2
5/0

400

100

78/3

تا حدودي
10
5/2

زياد/خيلي زياد
388
0/97

2
به اعضاي خانواده خود تا چه حد اعتماد داريد؟
کم/خيلي کم
3
8/0

400

100

76/3

تا حدودي
11
8/2

زياد/خيلي زياد
386
5/96

3
اعضاي خانواده خود را تا چه حد صادق و راستگو مي دانيد؟
کم/خيلي کم
4
0/1

400

100

62/3

تا حدودي
14
5/3

زياد/خيلي زياد
382
5/95

اقوام و خويشان
4
اقوام و خويشان خود را تا چه حد امانت دار مي دانيد؟

کم/خيلي کم
66
7/16

395

100

16/2

تا حدودي
196
6/49

زياد/خيلي زياد
133
7/33

5
اقوام و خويشان خود را تا چه حد صادق و راستگو مي دانيد؟
کم/خيلي کم
79
0/20

395

100

02/2

تا حدودي
210
2/53

زياد/خيلي زياد
106
8/26

6
به اقوام و خويشان خود تا چه حد اعتماد داريد؟
کم/خيلي کم
103
0/26

396

100

0/2

تا حدودي
173
7/43

زياد/خيلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فرهنگ و تمدن، مشاهده عمل، بازار سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مشارکت زنان، اوقات فراغت، نقش برجسته