پایان نامه ارشد درباره احساس عدالت، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه مازندران) ميپردازد. اين فصل شامل شش بخش است. در بخش اول به بررسي رابطه متغيرهاي زمينهاي پژوهش با متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد پرداخته ميشود. در بخش دوم، به بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و واسط با اعتماد نهادي پرداخته ميشود.در بخش سوم، فرضيات پژوهش آزمون ميگردد. بخش چهارم به ترسيم ماتريس همبستگي، بخش پنجم به تحليل رگرسيوني و بخش آخر نيز به تحليل مسير اختصاص داده شده است.

6-1- بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي با متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد
در اين قسمت به بررسي رابطه متغيرهاي زمينهاي پژوهش با متغيرهاي مستقل، واسط و انواع اعتماد پرداخته ميشود. به دليل پرهيز از طولاني شدن اين بخش، از ميان متغيرهاي زمينهاي، برخي از آنها (جنس، سن، مقطع تحصيلي، محل سکونت والدين و پايگاه اقتصادي- اجتماعي) که رابطه شان حداقل با يکي از متغيرهاي مورد نظر معنا دار بوده است، در اين فصل گنجانده شده اند.
6-1-1- مقايسه ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون برحسب جنسيت
در اين قسمت به بررسي تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون (داخلي/ماهواره اي)براساس جنسيت پاسخگويان پرداخته مي شود.
6-1- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون بر حسب جنسيت
متغير
جنسيت
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارT
سطح معني داري

ميزان تماشاي تلويزيون داخلي
مرد
133
72/104
42/112

202/0

840/0

زن
265
27/102
20/115

ميزان تماشاي تلويزيون ماهواره اي
مرد
131
96/74
91/115

089/0-

419/0

زن
265
36/85
91/128

داده هاي جدول (6-1) نشان مي دهد که ارقام ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون داخلي(برحسب دقيقه) در ميان پسران(72/104) بيشتر از دختران(27/102) و ميانگين تماشاي تلويزيون ماهواره اي در ميان دختران(36/85) بيشتراز پسران (96/74) مي باشد.اما تفاوت ميانگين آنها از لحاظ آماري معنادار نبوده است.
6-1-2- مقايسه ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت
لازم به تذکر است که در خصوص انواع اعتماد، با توجه به شرايط خاص جامعه ايران و هم چنين يافته هاي تجربي پژوهش حاضر که در آن ميانگين ابعاد مختلف اعتماد بين شخصي داراي تفاوت چشمگيري بوده است (رجوع شود به فصل پنجم صفحه 127 جدول شماره 5-32)، اعتماد در پنج نوع (اعتماد به خانواده، اقوام و خويشان، دوستان، اعتماد اجتماعي و نهادي) در نظر گرفته شده است.

6-2- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين انواع اعتماد بر حسب جنسيت
متغير
جنسيت
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارT
سطح معني داري
اعتماد به خانواده
مرد
134
22/88
36/18
175/2-

031/0

زن
266
10/92
28/13

اعتماد به اقوام و خويشان
مرد
132
67/54
30/21
028/2
043/0

زن
262
31/50
48/19

اعتماد به دوستان
مرد
132
56/56
32/21
486/1
138/0

زن
262
24/53
75/20

اعتماد اجتماعي
مرد
115
82/47
74/13

814/1

071/0

زن
243
89/44
51/14

اعتماد نهادي
مرد
116
15/48
23/20

228/0

820/0

زن
244
67/47
06/18

داده هاي جدول (6-2) نشان مي دهد که ميانگين اعتماد به خانواده در ميان دختران (10/92) به طور معنا داري بيش تر از پسران (22/88) مي باشد؛ در حالي که ميانگين انواع ديگر اعتماد (اعتماد به اقوام و خويشان، دوستان، اعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي) در ميان پسران بيش تر از دختران است اما اين تفاوت ميانگين تنها در خصوص اعتماد به اقوام و خويشان معنا دار مي باشد؛ بدين معني که ميانگين اعتماد به اقوام و خويشان در ميان پسران (67/54) به طور معنا داري بيش تر از ميانگين اعتماد به اقوام و خويشان در ميان دختران (31/60) بوده است. نتايج فوق بيش از هر چيز حاکي از محدوديت شعاع روابط اجتماعي توأم با اعتماد در بين دختران و تداوم شيوه زندگي سنتي در ميان آن ها مي باشد.

6-1-3- مقايسه ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت

6-3- جدول نتايج آزمون معني داري تفاوت ميانگين متغيرهاي واسط برحسب جنسيت

متغير
جنسيت
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارT
سطح معني داري

ميزان فعاليت درانجمن هاي داوطلبانه
مرد
130
42/18
15/17

485/4

000/0

زن
263
76/10
06/13

هنجار معامله متقابل
مرد
121
43/67
35/17

504/0-

614/0

زن
256
39/68
21/17

نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون
مرد
128
01/31
65/25

696/0

487/0

زن
245
16/29
72/23

احساس عدالت
مرد
115
93/37
82/19

598/1

111/0

زن
240
28/34
29/20

ميزان فرصت طلبي
مرد
125
81/42
53/20

313/3

001/0

زن
252
86/35
48/18

در جدول (6-3) مشاهده مي شود که ميانگين هنجار معامله متقابل در بين دختران(39/68) بيشتر از پسران(43/67) بوده، اما اين تفاوت ميانگين از لحاظ آماري معني دار نمي باشد.در ساير موارد، از جمله ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه، نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون، احساس عدالت و ميزان فرصت طلبي ميانگين ارقام پسران بيشتر از دختران مي باشد. البته اين تفاوت ميانگين تنها در رابطه با ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه و ميزان فرصت طلبي معني دار است؛ بدين معني که پسران(42/18) به طور معني داري بيشتر از دختران(76/10) به فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه مي پردازند و همچنين فرصت طلبتر از دختران
مي باشند.

6-1-4- رابطه سن و ميزان تماشاي تلويزيون
باتوجه به سطح سنجشمتغيرها، براي آزمون رابطه سن با ميزان تماشاي تلويزيون(داخلي/ماهواره اي)از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول (6-4) ارائه شده است.

6-4- جدول نتايج آزمون رابطه سن با ميزان تماشاي تلويزيون

متغير
سن

تعداد
ضريب همبستگي پيرسون
سطح معني داري
جهت رابطه
تاييد يا عدم تاييد
ميزان تماشاي تلويزيون داخلي
398
** 158/0-
002/0
معکوس
تاييد
ميزان تماشاي تلويزيون ماهواره اي
396
044/0-
379/0
معکوس
عدم تاييد
** همبستگي در سطح 01/0 معنادار مي باشد.
داده هاي جدول (6-4) نشان مي دهد که رابطه بين سن با ميزان تماشاي تلويزيون داخلي و ماهوارهاي معکوس مي باشد. اما اين رابطه فقط در خصوص ميزان تماشاي تلويزيون داخلي معنادار بوده است؛ بدين معني که هرچه سن افراد افزايش مييابد، از ميزان تماشاي تلويزيون داخلي توسط آنها کاسته ميشود.

6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زنان شاغل، زنان خانه دار، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی باستانشناسی، تاریخ ادبیات، دوران اسلامی