پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، جهانی شدن، روش تحقیق، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

امروز خطرناکتر از دوران قبلی است (اگر چه در واقعیت ممکن است اینطور باشد). نسبتا، مفهوم مخاطره بیانگر یک تغییر فرهنگی است، جایی که پبامدهای نامطمئن و بالقوه آسیبزای تصمیمات انسانی به طور رو به افزایشی در معرض محاسبه تحلیل مخاطرهای قرار گرفته است. نتیجه این محاسبه پذیرش رو به رشد اثرات جانبی خطرناک تولیدات و کردارهای انسانی است (بک، 2002: 5). گیدنز نیز میگوید، ساختارهای مرکزی “مدرنیته اولیه” توسط دو بعد به هم مرتبط مدرنیراسیون بازاندیشانه- جهانی شدن و کاویدن سنتی‎ترین زمینههای کنش- دگرگون شدهاند. جهانی شدن و فرایند سنتزدایی شدن نهادهای سنتی را در هر دو دولت ملتهای غربی پیشرفته و جوامع غیر غربی تحلیل میبرند. و این به “بی اطمینانی انسان ساخته62” میانجامد که نتیجهاش پیدایی یک جهان کنش و تجربه اجتماعی اساسا جدید است (1994: 106).
بنابراین، نه وجود مخاطره، یا افزایش سطح مطلق مخاطره، بلکه ظهور یک نگرش متفاوت نسبت به مخاطره، یک هستیشناسی و علتشناسی متفاوت از مخاطره و یک حساسیت تشدید یافته نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی یک حادثهی مخاطرهای است که عصر کنونی را “عصر مخاطرهای” میسازد (همان: 438).
بک میگوید نوسازی ساده، مدرنیزاسیون بازاندیشانه میشود به میزانی که آن از اصول مسلم مفروضش یعنی” دولت- ملت، سازماندهی سرزمینی تولید، تقابل بین کارگر و سرمایه، تقسیم جنسیتی کار و لزوم خانواده هستهای” سرخورده میشود و سپس آنها را منحل میکند ( بک، 2003: 3).

3-6- چارچوب نظری تحقیق

این پژوهش با استفاده از نظریه ساختاربندی و جامعه مخاطرهای گیدنز انجام شده است. گیدنز در بخشی از مباحث خود در مورد امنیت و احساس امنیت با توجه به آرای اریکسون به عوامل روان شناختی اشاره میکند، این احساس امنیت بیشتر امری عاطفی است تا شناختی و زمینه آن ناخودآگاه است (تاکر63، 1998: 83). نیروی عمده در ورای بسیاری از کنشها، مجموعه فرایندهای ناخودآگاه برای دستیابی به حس اعتماد در تعامل با دیگران است. گیدنز این مجموعه فرایندها را با عنوان نظام امنیت وجودی صورتبندی میکند: بدین معنا که یکی از نیروهای برانگیزاننده، اما به شدت مغشوش در ورای کنش، تمایل به حفظ امنیت وجودی یا حس اعتمادی است که از توانایی در کاهش اضطراب در روابط اجتماعی برمیخیزد. کنشگران نیاز دارند که این حس اعتماد را داشته باشد (ترنر، 2003: 484).
با اتکا به نظریه ساختاریابی گیدنز میتوان به تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت پرداخت، در این نظریه ساختاریابی، حیطه اصلی مطالعه علم اجتماعی، اعمال اجتماعی است که در طول زمان و مکان نظم یافتهاند. ساختارها مجموعهای از الگوهای بادوامی از کنش هستند که همیشه با قواعد و منابع راهنمایی میشوند. بر اساس مفهوم دوسویگی ساخت، کنشگران در تولید کنش متقابل به قواعد و منابع متوسل میشوند، اما بدین ترتیب همان قواعد و منابع از رهگذر همین کنش متقابل مجددا پیریزی و بنا میشوند (ریتزر، 1377: 480).
قواعد64 و منابع میانجی65 هستند، به این معنا که آنها روابط اجتماعی را به هم وصل میکند. آنها چیزی هستند که کنشگران استفاده میکنند تا در طول زمان و مکان روابط را بیافرینند، تقویت کنند و تغییر دهند. گیدنز استدلال میکند که افراد از قواعدی پیروی میکنند که در ساختار اجتماعی جای دارد و معرفت جمعی در مورد قواعد اجتماعی، شرط تعامل اجتماعی است، به اعتقاد او ، افراد هم تابع قاعدهاند و هم خالق آن (تاکر، 1998: 81). به عبارتی قواعد متعارف هستند، اما آنها قراردادی هستند. قواعد میتوانند روشها و فرمولهای ترکیبی متنوعی برای هدایت مردم در مورد ارتباط، کنش متقابل و سازگار شدن با دیگران ارائه دهند که به دو نوع اساسی تقسیم شدهاند: قواعد هنجاری: یا ایجاد حقوق و وظایف در یک زمینه (مکان) و قواعد تفسیری، یا ایجاد طرحها و ذخایر آگاهی در یک زمینه (مکان) (ترنر، 2003: 479).
در این میان، قواعد هنجاری به ابزار مشروعیت تبدیل میشوند (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی)، زیرا باعث میشوند چیزها درست و مناسب به نظر بیایند، اما قواعد تفسیری، برای ایجاد معناداری، یا نظامهای نمادین معنادار استفاده میشوند (مانند آموزههای دینی)، زیرا آنها به مردم راههای دیدن و تفسیر وقایع را ارائه می‎دهند. دومین جزء ساختار در نظریه ساختاربندی، منابع هستند که میتوانند هم منابع مادی مانند پول یا کالاها باشند و هم منابع اقتداری، از قبیل سرمایه فرهنگی و قدرت سیاسی (گیدنز، 1984). و منابع قویا به قواعد اجتماعی مرتبط هستند. ایده اساسی این است که منابع ابزار سلطه هستند و به دو نوع اساسی تقسیم شدهاند: اقتداری، یا ظرفیت سازمانی برای کنترل و هدایت الگوهای کنش متقابل در یک زمینه و تخصیصی، یا کاربرد ویژگیها، ابزار و کالاهای مادی برای کنترل و هدایت الگوهای کنش متقابل در یک زمینه (ترنر، 2003: 479).
به نظر گیدنز، در فرهنگهای پیش از مدرن، پایین بودن سطح فاصلهگیری زمانی- فضایی به همراه مسلط بودن چهار زمینه محلی اعتماد ناشی از نظام خویشاوندی، اجتماع محلی، نفوذ کیهانشناسی مذهبی و سنت، زمینهی امنیت وجودی و محیطهای اعتماد را فراهم میکردند. در این دوره مخاطره نیز ناشی از حوادث جهان فیزیکی، رواج خشونت‎های انسانی، باورداشتها و عملکردهای مذهبی و استواری سنت بودند. وی این مخاطرات را “مخاطرات بیرونی66” یا “مخاطرات مختص جهان‎های ما قبل مدرن” میداند (گیدنز، 1380: 119-121 و گیدنز، 1382: 2000). اما به نظر وی، امروزه رابطه بین افراد و جامعه در نتیجه “نوسازی و جهانی شدن” بسیار مبهم شده است (گیدنز، 1380: 40، رادکین67 ،2010 )، و فرایند‎های ازجاکندگی، فاصلهگیری زمانی- فضایی و دانش بازاندیشانه مختص زندگی اجتماعی مدرن، هر چهار کانون اصلی اعتماد و امنیت وجودی ما قبل مدرن (خویشاوندی، سنت، دین و اولویت مکان و محله) را تضعیف کرده است. بنابراین، محیط مخاطره پیش از مدرن دگرگون گشته و در شرایط مدرنیت ما با خطرهایی روبهروییم که سیمای مخاطرهی نوپدید ناشی از مدرنیت یا “مخاطره انسان ساخته ” نام دارد (گیدنز، 1380 :133 -130).
گیدنز نیز تأکیدی بسیار بر ناامنیها و مخاطرات برخاسته از دنیای نوین دارد. مخاطرات فراوانی از جمله مخاطرات بوم شناختی، مخاطرت ناشی از سلاحهای کشتار جمعی و هستهای، فروپاشی تمام عیار نظامهای اقتصادی، ظهور ابردولتهای خودکامه و مطلقگرا و … همگی از جمله این ناامنیها به شمار میآیند (گیدنز، 1377: 132-131).
3-7- مدل تحقیق

3-7- 1- مدل مفهومی تحقیق

3-7-2- مدل تجربی تحقیق
متغیرهای زمینهای
سن
محل تولد
وضعیت تأهل
تحصيلات پاسخگو
تحصيلات همسر
تحصیلات والدین
طبقه اجتماعی
درآمد پاسخگو

احساس امنیت زنان
(عمومی، حیثیتی، مالی)

3-8- فرضیههای تحقیق

• بین سن و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین محل تولد و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین درآمد و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین تحصیلات و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین تحصیلات مادر و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
• بین تحصیلات پدر و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین وضعیت تاهل و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین وضعیت اشتغال و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین طبقه اجتماعی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین مالکیت منزل مسکونی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین تحصیلات همسر و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین شغل همسر و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین درآمد همسر و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین قومیت همسر و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین تعداد فرزند و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین تعداد فرزند زیر 15 سال و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین امنیت عمومی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین امنیت حیثیتی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین امنیت مالی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین اعتماد بین شخصی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین اعتماد نهادی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین نگرش به پلیس و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین میزان استفاده از رسانه و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین دینداری و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.
• بین خودپنداره و احساس امنیت زنان رابطه وجوددارد.
• بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد.

فصل چهارم

روش تحقیق

4-1- مقدمه

انتخاب روش تحقیق یکی از مراحل مهم در پروژههای اجتماعی میباشد. در این مرحله از کار، محقق باید مشخص کند که چه روش خاصی را برای تحقیق خود برخواهد گزید. انتخاب یک روش یا تکنیک خاص همواره بستگی به شرایط دارد (رفیعپور، 1383: 17). همچنین انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله؛ سؤالها و هدف هر تحقیق، تواناییهای شخص محقق و امکانات او، نوع دادههای در دسترس، شرایط مورد مطالعه و محدودیتهای آن دارد (ساروخانی، 1381: 286).

4-2- جامعه آماري

جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی زنان بین40-20 ساله شهر شیراز میباشد که تعداد آنها 346070 نفر میباشد.
زنان 40-20 ساله به دلایل زیر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهاند: 1) تحقیقات انجام شده در سطح کشور نشان میدهد که، احساس ناامنی در میان زنان، در کلانشهرها بیش از شهرهای میانی و کوچک است. در شیراز به عنوان یک کلان ‎شهرها، احساس امنیت زنان مسئلهای است که به بررسی و پژوهش نیاز دارد. 2) با گسترش جوامع و افزایش حضور زنان در خارج از خانه برای اموری چون ادامه تحصیل، اشتغال و … برقراری امنیت اجتماعی آنها از اهمیت بهسزایی برخوردار است. 3) زنان 40-20 ساله آسیب پذیری بالایی دارند.

4-3- واحد آماری

یک زن 40-20 ساله ساکن شهر شیراز

4-4- حجم نمونه

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر میباشد.

فرمول کوکران:

4-5- شیوه نمونهگیری

شیوه نمونهگیری در این تحقیق خوشهای چند مرحلهای متناسب با حجم میباشد. بدین ترتیب که ابتدا شهر به مناطق تقسیم شده، سپس در درون هر منطقه، یک حوزه انتخاب گرديده است. آنگاه در هر حوزه، با توجه به سهم خانوارهاي هر منطقه از کل مناطق، تعدادي خانوار انتخاب شده و با زنان 20-40 ساله اين خانوارها مصاحبه به عمل امده است.

4-6- ابزار گردآوری دادهها

در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جمعآوری دادهها در این تحقیق از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و ارائه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته است.

4-7- تعاریف مفاهیم

4-7-1- متغیر وابسته
تعریف نظری: احساس امنیت به احساس رهایی انسان از اظطراب، بیم و خطر اطلاق میشود.
در این تحقیق امنیت در ابعاد عمومی، مالی و حیثیتی در نظر گرفته شده است.
امنیت مالی: عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیتهایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت میگیرد.
امنیت حیثیتی: حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رساندن به آبروی خود یا از دست دادن آن زندگی کنند.
امنیت عمومی: به معنای ایمنی و حفاظت عموم افراد جامعه یا آزادیهای آنها در مقابل خطر و حفظ امنیت اجتماع در برابر خطر و تهدید داخلی و خارجی.
تعریف عملیاتی: سنجش امنیت با استفاده از طیف لیکرت انجام شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، احساس ناامنی، کنش ارتباطی، نظام اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، طبقه اجتماعی، تحلیل داده