پایان نامه ارشد درباره اتحادیه اروپا، تری گلیسرید، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

اجرام از بین رفته و درنتیجه حالت تورم روده برطرف میشود. آنتیبیوتیکها باعث افزایش حساسیت باکتریها در مقابل فاگوسیتها خواهند شد. در نتیجه تعداد زیادی از باکتریها از بین رفته و بدین ترتیب ضریب تبدیل غذایی بهبود مییابد ممکن است آنتیبیوتیکها در متابولیسم مواد غذایی داخل روده حیوانات دخالت نموده و باعث بهبود متابولیسم گردند(33). غالباً آنتیبیوتیکها از بیماریهای میکروبی که در دستگاه گوارش یا در سایر نقاط بدن بوجود میآیند، جلوگیری کرده و منجر به درمان آنها میشوند. محققان معتقدند؛ محور اصلی فعالیت آنتیبیوتیکها، خون و بافتهای داخلی است. ولی در رابطه با اثرات محرک رشد آنتیبیوتیکهای غیر قابل جذب شواهدی وجود دارد که نشان می‏دهد اثرات مفید آن ها بر میکروبهای دستگاه گوارش است(23و36).
1-4- 2- آنتیبیوتیکها و معایب مصرف آنها
استفاده از آنتیبیوتیکها با وجود مزایای متعدد، معایبی نیز به همراه دارد آنتیبیوتیکهای موجود در داروخانههای دامپزشکی؛ نظیر جنتامایسین، که جزو آمینوگلیکوزیدها میباشد؛ با ایجاد آپوپتوزیس یا مرگ برنامهریزی شده سلول و از همه مهمتر، ایجاد رادیکالهای آزاد، بر روی بافتهای بدن؛ مانند کبد و کلیه تاثیر منفی میگذارند. اثر اتوتوکسیسیتی برخی از داروهای مصرفی در صنعت طیور از جمله جنتامایسین به اثبات رسیده است(189) این اثر جنتامایسین دقیقا در مورد استامینوفن نیز دیده می شود(63).
استفاده از این ترکیبات جمعیت میکروبی طبیعی روده را تغییر میدهد که ممکن است سبب حساسیت حیوان نسبت به برخی عوامل بیماریزا شود. با مصرف آنتیبیوتیکها، باکتریها به آن مقاوم شده و میتوانند این مقاومت را از طریق ژنتیکی و پلاسمیدها 14به باکتریهای نسل بعد انتقال دهند و از طرفی باقی ماندن این ترکیبات در گوشت و تخم مرغ و انتقال آنها به انسان از طریق مصرف محصولات دامی باعث میشود که پاتوژنهای بدن انسان نسبت به آنتی‏بیوتیکها مقاوم گردند، به طوری که در موقع بروز بیماری یا عفونت در افراد، مصرف آنتیبیوتیکها مؤثر واقع نمیشود(33). اسپرین15 و همکاران، نشان دادند که انتروکوکسی جداشده از مدفوع جوجهها به آمپیسیلین16، کلیندامایسین17، اریترومایسین، استرپتومایسین18، تتراسایکلین19 و تایلوزین مقاوم بوده است(196).
علاوه بر بحث مقاومت دارویی، بحث دیگر این است که، آنتیبیوتیکها همانند داروهای دیگر اثرات جانبی نامطلوبی را سبب میشوند و در دوز مصرفی بالا، بدن طیور به یک واکنش سمی مزمن، با عنوان کم خونی بازگشت ناپذیر20دچار شده و همچنین بعلت ایجاد سمیت شدید کبدی، همراه با برخی از داروها مثل نئومایسین و جنتامایسین باعث مرگ ناگهانی در طیور میشوند(9و25).
1-4- 3- ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیکهای خوراکی
استفاده از عوامل ضد میکروبی برای تحریک رشد بهویژه در طی 10 سال اخیر، در برخی از کشورها با تغییرات اساسی همراه بوده است. در سال 1986 دولت سوئد استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد را ممنوع کرد. دانمارک استفاده از اووپارسین، در سال 1995 و استفاده از ویرجینامایسین، در سال 1998 ممنوع کرد. مقاومت گلیکوپپتیدی21 استرپتوکوکوس فاسیوم22 در جوجههای گوشتی پس از ممنوعیت اووپارسین از 7/72 درصد در سال 1995، به 8/5 درصد در سال 2000 کاهش پیدا کرد. در سال 2006 اتحادیه اروپا استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد را به طور کلی ممنوع کرده است و به دنبال اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورها نیز با ابراز نگرانی در مورد استفاده از آنتیبیوتیکهای رایج در صنعت پرورش دام و طیور، به دلیل توسعه مقاومت باکتریایی، استفاده از آن‏ها را در خوراک دام محدود و یا ممنوع کردهاند(163).
1-4-4- افزودنیهای خوراکی جایگزین آنتیبیوتیکها
از افزودنیهای خوراکی که جایگزین آنتیبیوتیکها میشوند، میتوان به اسیدهای آلی، پروبیوتیکها، پریبیوتیکها23، آنزیمها، عصارهها ومحرکهای رشد گیاهی اشاره نمود.
1-4-4-1- اسید های آلی
اسیدهای آلی بهمنظور نگهداری خوراک، حفظ خوراک در برابر فساد میکروبی یا قارچی و یا به واسطه اثرات نگهدارنده بر خوراکهای تخمیری نظیر سیلاژ24 مورد استفاده قرار می‏گیرند. اسیدهای فرمیک25، پروپیونیک26، سوربیک27 و تارتاریک28 دارای تأثیر مثبت بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی طیور هستند(7). هدف از افزودن اسیدهای آلی به جیره طیور؛ مهار رقابت باکتریهای روده با میزبان برای استفاده مواد مغذی در دسترس و کاهش تولید متابولیت سمی باکتریایی همانند آمونیوم و آمینها، بهبود افزایش وزن حیوان میباشد. با کاهش فعالیت میکروبی، میزان دفع نیتروژن با منشأ داخلی کاهش یافته و با کند شدن سرعت جایگزینی سلولهای مجرای گوارشی و ترشح موسین میزان اتلاف انرژی کاهش می‏یابد. همچنین با جلوگیری از رشد باکتریهای بیماریزا، مانند اشرشیاکلی و سالمونلا29، برای سلامتی حیوان مفید میباشند(97). اسیدهای آلی اصولاً جهت رفع مشکلات تغذیهای ناشی از عفونتهای سالمونلایی استفاده میشوند(29). اسیدهای آلی میتوانند به صورت محلول در چربی و یا به کمک ناقل از دیواره سلولی عبور نمایند. با ورود اسید آلی به سلول باکتری و تجزیه شدن آن به آنیون و کاتیون، متابولیسم میکروبی تحت تاثیر قرار میگیرد. بنابراین از فعالیت آنزیمهای مهم باکتری جلوگیری کرده و دیواره سلولی را مجبور میکند تا برای آزاد کردن پروتونها، انرژی مصرف نمایند و در نهایت آنیونهای اسید درون سلول تجمع مییابند و ساخت پروتئین و DNA را مختل میسازند و با کاهش pH درون باکتری، شرایط تنشزا را برای سلول پدید میآورند. این تجمع به میزان pH در سمت دیواره سلولی وابسته است(120). اثر ضد میکروبی اسیدهای آلی جیره در جوجهها، اساساً در بخش بالایی دستگاه گوارش(چینهدان و سنگدان) اتفاق میافتد(120).
1-4-4-2-پریبیوتیکها
پری بیوتیکها اجزای غیر قابل هضم خوراک هستند که بر طیور وسیله تحریک انتخابی رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از گونههای باکتریایی بطور سودمند تاثیر گذاشته و هدف آنها حفظ و بهبود سلامتی طیور میباشد)99). پریبیوتیکها کربوهیدراتهای غیرقابل هضمی هستند که با تحریک انتخابی رشد و یا فعالیت یک یا تعدادی از باکتریها در بخش وسیعی از دستگاه گوارش، بر میزبان اثرات مفیدی دارند. بسیاری از این کربوهیدراتها، الیگوساکاریدها هستند. برخی از پری‏بیوتیکها از طریق تحریک میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش عمل مینمایند و برخی دیگر به عنوان مکانهای اتصال رقابتی برای باکتریهای پاتوژن عمل می‏کنند، بدین ترتیب باعث میشوند باکتریهای بیماریزا به جای اتصال به گیرندههای روده به این ترکیبات متصل شده و از دستگاه گوارش خارج شوند(29). دو گروه از الیگوساکاریدهای رایج که معمولاً بهعنوان پریبیوتیک استفاده میشوند فروکتوالیگوساکاریدها30 و مانان‏الیگوساکاریدها31 هستند. فروکتوالیگوساکاریدها را میتوان در برخی محصولات نظیر غلات و پیازها یافت و مانانالیگوساکاریدها از دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویسیا32 به‏دست میآید. محصولات تجاری پروبیوتیکهای موجود، اساساً پلی‏ساکاریدهایی از گالاکتوز، فروکتوز یا مانوز میباشند(29).
1-4-4-3- پروبیوتیکها
1-4-4-3-1- تعریف پروبیوتیک‏ها
پروبیوتیکها فرآورده و یا محصولاتی هستند که دارای میکروارگانیسمهای زنده مشخص هستند که به تعداد کافی برای تغییر میکرو فلور روده مورد استفاده قرار میگیرند و دارای اثرات مفیدی بر سلامت طیور میباشند(183). پارکر33در سال 1974 این واژه را برای میکروارگانیسمها یا موادی که به تعادل میکروبهای رودهای کمک میکنند، بکار برد(167). پس از آن در سال 1979، از پروبیوتیکها به عنوان مجموعهای از میکروارگانیسمهای زنده خاص یاد نمود، که در حیواناتی که از آن تغذیه میکنند، به برقراری جمعیت مفید میکروارگانیسمها در روده کمک میکنند(1). براساس نظر فولر34یک پروبیوتیک مؤثر باید قادر باشد تا در شرایط انبار و مزرعه برای مدت طولانی زنده مانده و دارای توانایی زندهمانی(نه الزاماً رشد) در روده که بصورت یک محصول پایدار در مقیاس تجاری آماده شود. این محقق همچنین مکانیسمهایی نظیر تحریک ایمنی با رقابت برای اتصال به گیرندهها در اپیتلیوم روده، رقابت برای مواد مغذی، تولید مواد ضدباکتریایی را در مورد اثرات سودمند پروبیوتیکها پیشنهاد کرده است(96). هاونار35و همکارانش، پروبیوتیکها را اینگونه تعریف کردهاند: پروبیوتیکها کشتهای حاوی یک یا ترکیبی از میکروارگانیسمهای زنده هستند که از طریق بهبود قابلیتهای جمعیت میکروبی طبیعی تاثیر مثبت روی بدن میگذارند(113). در واقع واژه پروبیوتیک به فرآوردهای محدود میشود که؛ اولاً حاوی میکروارگانیسمهای زنده مانند سلولهای خشک شده در حالت انجماد یا محصول تخمیر شده باشد، ثانیاً سلامتی حیوانات را بهبود بخشیده و تأثیرات خود را در دهان یا سایر قسمتهای بدن اعمال نماید(1). نشان داده شده است که سطح آنزیمهای کبدی سرم تحت تاثیر پروبیوتیکها قرار میگیرد(201)
1-4-4-3-2- پروبیوتیکها و اثرات آنها
پروبیوتیک‏ها از سه طریق اثرات مفید خود را برحیوان میزبان اعمال میکنند:
1- تاثیر بر متابولیسم باکتریها: افزایش و کاهش فعالیت آنزیمی باکتریها
2- تاثیر مستقیم بر تعداد جمعیت باکتریها: الف- تولید ترکیبات ضد باکتریایی نظیر اسیدهای آلی(اسید لاکتیک) و اسیدهای چرب فرار(اسید استیک، پروپیونیک و بوتیریک) که ترشح این اسیدها باعث اسیدی شدن دستگاه گوارش میشود و در نتیجه رشد میکروارگانیسمهای مضر را کاهش میدهد ب- خنثی سازی سموم حاصل از میکروبهای بیماری زا(مانند خنثی سازی لاکتوباسیلوس بولگاریکوس36 بر روی انتروتوکسین37 آزاد شده از کلی‏فرم ها38 و یا اتصال سویه باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس39 با آفلاتوکسین Bدر مجاری روده و کاهش جذب آفلاتوکسینBاز بافت روده) ج- رقابت برای مواد مغذید- رقابت برای جایگاه‏های اتصال
3 -تحریک سیستم ایمنی :
الف- افزایش فعالیت ماکروفاژها.
ب- افزایش سطوح آنتی بادی(96).
1-4-4-3-4- اثر مکملهای پروبيوتيکی بر عملکرد طیور گوشتی
در برخی تحقیقات صورت گرفته، استفاده از مکمل‏های پروبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی میگردد(184و50). فيوريلو ، اثر پروبيوتيک ساخته شده در آزمايشگاه و پروبيوتيک تجاري صناعی، را بر روي جوجه گوشتي بررسي نمود. هيچ يک از مکملهاي استفاده شده موجب بهبود ضريب تبديل غذايي نشدند(93). مانت زوريس و همکاران در آزمايش خود به منظور بررسي اثر يک پروبيوتيک چند گونه اختلاف معني‏داري در ضريب تبديل نسبت به شاهد مشاهده نکردند(157). سامانيا و یاماوچی40 ، باسيلوس سوبتليس را به مدت 28 و 35 روز، روي جوجههای گوشتي مورد آزمايش قرار دادند، گروهي که به مدت 28 روز از اين سويه در جيره آنها استفاده شده بود، ضريب تبديل غذایی بهتری داشت(179). در پژوهش عبدالهي ، ضريب تبديل غذايي در جوجههاي گوشتي در دوره آغازي و همچنين كل دوره تحت تاثير مصرف پروبيوتيك قرار گرفت(28).
1-4-4-3-5- پروبیوتیک ها و اثرات آنها بر فراسنجه های خونی
وجود میکروارگانیسم‏هایی خاص مانند باسیلوس سوبتلیس41و باسیلوس لیچنیفرمیس42 از بازجذب نمک‏های صفراوی اولیه جلوگیری می‏کند و فرصت بیشتری برای تبدیل به فرم ثانویه دارند و در نتیجه جذب آن‏ها را مهار می‏کند. از سوی دیگر این ارگانیسم‏ها توانایی سنتز آنزیم استراز43 و لیپاز را دارند و اسیدهای چرب آزاد را به فرم های مختلف استریفه44 شده در روده تبدیل می‏کند و موجب کاهش جذب تری گلیسرید به پلاسما می‏شود. کاهش غلظت کلسترول سرم در جوجه‏ها نیز گزارش شده است(67). در مقابل زارعی و همکارانش ، گزارش کردند افزودن پروبیوتیک تأثیر معنی داری بر غلظت کلسترول، تری گلیسرید نداشت(211). این یافته‏ها با مشاهدات کورتوگلو45 و همکارانش، که نشان دادند پروبیوتیک بر غلظت کلسترول سرم در روز 30 آزمایش تأثیر معنی‏داری نداشت، مطابقت دارد(135). کاهش جذب و سنتز کلسترول در دستگاه گوارش می‏تواند موجب کاهش کلسترول سرم شود(152و154). میکروارگانیسم‏های پروبیوتیک فعالیت هیدروکسی متیل گلوتاریل46COA ( آنزیم ضروری جهت بیوسنتز کلسترول) را مهار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع زنان و دختران، پوشش زنان، جنس مخالف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع طرح و نقش