پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

ط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وانما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه الا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاحاديث عند بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو اسنادا.»
امام ابوعمروبن صلاح گفت که شرط مسلم رحمه الله در گزینش احادیث درصحیح خود این است که سلسله سند حدیث باید پیوسته ومتصل باشد واینکه ناقل حدیث ثقه ومورد اعتماد باشد وآن راوی هم باید ازثقه ومورد اعتماد نقل کند تا آخرسلسله روایت باید راویان آن ثقه باشند واز ضعف عاری باشند، وگفت که حدیث صحیح این شرایط را دارد وهر حدیثی که این شرایط را داشته باشد ، صحیح است ودراین سخن اختلاف نظری بین علماء حدیث نیست ، ولی اختلاف آنان در فقدان یکی از شروط ذکر شده می باشد. همان طور که بعضی از راویان ناشناس باشند یا حدیث مرسل ، همچنین اختلاف دیگر آنها اینکه همه ی این شرایط در نقل حدیث رعایت شده است یا خیر؛ مثلا اگرراویان حدیث همه ثقه باشند ودرمیان آنها ابوزبیرمکی یا سهیل بن ابی صالح یا علاء بن عبدالرحمن یا حماد بن سلمه باشند گفتند که این حدیث صحیح است وبرشرایط مسلم است ونه برشرایط بخاری ، زیرا که این شرایط وراویان نزد مسلم معتبر هستند ولی نزد بخاری معتبر نیستند وهمچنین وضعیت بخاری این گونه است یعنی آن احادیثی که از عکرمه نوکر ابن عباس واسحاق ابن محمد فروی وعمرو بن مرزوق و… که بخاری روایت آنها را آورده در حالی که مسلم از آنها ابا داشته است واز آنها حدیثی نقل نکرده است وحاکم نیشابوری در کتابش المدخل الی معرفه المستدرک گوید : تعداد راویانی که بخاری در صحیح خود از آنان حدیث نقل کرده ومسلم از آنان حدیث نقل نکرده است 434 نفرهستند وتعداد راویانی که مسلم در صحیح خود از آنان حدیث نقل کرده وبخاری ازآنان حدیث نقل نکرده 625 نفر می باشند مثلا مسلم در صحیح خود در باب«صفه صلاه رسول الله ص » گفته است: من همه ی احادیث صحیح را نیاوردم وفقط احادیثی که بر آنها اجماع شده را آوردم وبسیاری از احادیث که درصحت آنها اختلاف نظر بوده را ترک کرده است مسلم فقط احادیثی را آورده که به نظرش شرایط صحیح را دارد ونمی خواست احادیثی نقل کند که ثقات آن را نپذیرند وخواه در متن حدیث اشکالی وجود داشته باشد ویا در سند آن اشکال باشد «ترجمه از ماتن».(النووی ، 1392 ، ص 13.)
آنچه از گفتارفوق بر می آید این است که :
1-2 : معلوم شد بخاری از رجالی نقل کرده که مسلم از آنها ابا داشت ومسلم نیز همینگونه بود. هردو قائل نیستند که همه ی احادیث صحیح را نقل کردند.
2-2 : اینکه آنها ادعا نکردند که فقط احادیث صحیح را نقل کرده اند.
3-2 : اگرملاک صحت حدیث فقط این دو(صحیحین) است پس چه لزومی به صحاح دیگراست . درحالی که خود اهل سنت به آنها احترام قائل هستند وشرح وحاشیه هایی برآنها نوشتند.
4-2 : اینکه حاکم نیشابوری احادیث بسیاری را طبق شرط گزینش بخاری ومسلم در مستدرک نقل کرده که آن دو این احادیث را نیاورده اند.« ماتن»
در تدوین این تحقیق ، از آنجا که احادیث روایت شده همگی یک نوع نیستند بلکه درباره موضوعاتی متفاوت روایت شده اند، لذا احادیث را زیر موضوع مربوطه نوشته وتوضیح ومنبع مربوطه به آن را ذکرنمودم ، در مورد راویان احادیث اینکه آن راویان را ابتدای تحقیق آوردم زیرا ، برخی از ناقلان چندین حدیث را نقل کرده اند وبرای جلوگیری از تکرارکردن آن مطلب ،لازم دانستم آن ناقلان رایکجا ذکر کنم و برای شناخت راوی خوانندگان محترم را به ابتدای تحقیق ارجاع می دهم.
در تدوین این تحقیق ، ابتدا اعتقاد به منجی در سایر ادیان را به طور مختصر آوردم ،سپس آیاتی را که در زمینه مهدویت تفسیر شده اند را ذکر نمودم که مورد اتفاق با روایات شیعه است .
سپس آشنایی با کتب حدیثی اهل سنت «صحاح سته »وآشنایی با برخی راویان حدیث مهدویت ودر ادامه ، احادیثی عام وخاص مهدویت «ع»وبه چند حدیث مورد اختلاف میان شیعه واهل سنت را آوردم و مورد بررسی قرار دادم واز منابع گوناگونی بهره گرفتم وصحت وسقم آن احادیث را ذکر کردم که درپایان هرمطلب ، منبع مربوطه راذکر کردم. از اساتیدی که در تدوین این تحقیق مرا یاری کردند همچون ؛ دکترحسین ایزدی استاد راهنما ودکترسیدعلوان نجاتی موسوی استاد مشاور بسیار سپاسگذارم .
« ربنا لا تواخذنا ان نسینا اواخطانا ربنا ولا تحملنا اصرا….»

3- اعتقاد به منجی آخرالزمان درادیان دیگر:
آشنایی اجمالی به اعتقاد به منجی آخرالزمان درادیان دیگر مانند :هندو، مسیحیت ، یهودیت و…
1- 3 هندو ،
درکتاب «وشن جوک» از کتب هندوها چنین آمده است:
سرانجام دنیا به کسی برگرددکه خدا را دوست دارد واز بندگان خاص اوباشد، ونام او«فرخنده وخجسته» باشد.
درکتاب دیگری به نام « دیده »آمده است:
پس ازخرابی دنیاپادشاهی درآخرزمان پیدا می شود که پیشوای خلائق باشد؛ ونام او«منصور» باشد ، وتمام عالم را بگیرد ؛ وبه آئین خود آورد.
درکتاب « دداتک »ازکتب مقدسه برهمائیان آمده است:
…. دست حق درآید وجانشین آخر«ممتاطا» ظهورکند ومشرق ومغرب عالم رابگیرد همه جا ؛ خلایق راهدایت کند.
درکتاب « باسک» از کتب هندوها آمده است:
دوردنیا تمام شود به پادشاه عادلی درآخرزمان که پیشوای فرشتگان وپریان وآدمیان باشد؛ وراستی حق با اوباشد ، وآنچه دردریا وزمین ها وکوه ها پنهان باشد ، همه رابه دست آورد، وازآسمان وزمین وآنچه باشد خبرمی دهد، وازاوبزرگترکسی به دنیا نیاید.( مکارم شیرازی،1388 ، ص54.)
خدایان سه گانه 1- برهما «آفریدگارجهان» 2- شیوا: خدای فانی کننده ،3- ویشنو ، خدای حفظ کننده که 10 جلوه دارد ، عبارتنداز؛ ماهی، لاک پشت ، گراز، موجود نیمه آدم ونیمه شیر، کوتوله ، راما و«کلکی» موعود آخرالزمان است که به اعتقاد هندوان برای اصلاح جهان ، شمشیر به دست وسواربراسب سفید ، ظاهر خواهد شد.( توفیقی ، 1385 ، ص32).
3 دین زردشت :
درکتاب معروف «زند» پس از ذکرمبارزه همیشگی «یزدان» و«اهریمنان» می خوانیم:
…آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود؛ واهریمنان را منقرض می سازند … پس ازپیروزی ایزدان ، وبرانداختن تباراهریمنان ، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده ، بنی آدم برتخت نیک بختی خواهند نشست.
«جاماسب» در کتاب « جاماسب نامه» اززردتشت نقل می کند که می گوید:
مردی بیرون آید از بین تازیان … مردی بزرگ سر، وبزرگ تن ، وبزرگ ساق ، وبرآئین جد خویش وبا سپاه بسیار، وروی به ایران نهد ، وآّبادنی کند وزمین را پرداد کند.( مکارم شیرازی،1388، ص53)
در«هزاره گرایی زردشتی» انتظار ظهورسه منجی از نسل زردشت مطرح است. این منجیان یکی پی از دیگری جهان راپرازعدل وداد خواهند کرد.1- هوشیدر،1000 سال پس اززردشت؛ 2- هوشیدرماه،2000سال پس اززردشت؛ 3- سوشیانس(یاسوشیانت) ،3000 سال پس اززردشت که با ظهور او جهان پایان می یابد.( توفیقی، 1385 ،ص61)
3-3یهودیت:
درکتاب «مزامیرداوود» مزمور37 چنین آمده :
…زیرا که شریران منقطع خواهند شد، واما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد، هان، بعدازاندک مدتی شریرنخواهد بود ، درمکانش تامل خواهی کرد ونخواهد بود ؛ اما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد.
ونیز درجمله 29درهمان مزمورآمده است:
صدیقان وارث زمین شده ابدا درآن ساکن خواهند شد.
درکتاب«حبقوق» نبی ، فصل7،آمده:
….واگرچه تاخیرنماید؛ برایش منتظرباش ، زیرا که البته خواهد آمد ودرنگ خواهد نمود.(مکارم شیرازی ،1388 ،ص55)

یهودیان کامیابی وفضیلت را نه دردوران طلایی گذشته ، بلکه درآینده وواپسین روز می جویند . این عبارت کتاب مقدس میان یهودیان رایج بود:«اگرچه ابتدایت صغیربود،عاقبت توبسیاررفیع می گردد»، یهودیان پس ازویرانی نخستین شهرقدس ، همواره درانتظاریک رهبرالهی فاتح بوده اند که اقتدارخدا رابه عصردرخشان داوودوسلیمان برگرداند.
شخصیت موردانتظارماشیح (مسیح ، مسح شده) خوانده می شد.از آنجا که لفظ«مسیح» به حضرت عیسی«ع» اختصاص یافته است؛ دانشمندان برای اشاره به موعودیهوداز واژه «مسیحا» استفاده می کنند. مهم ترین مژده مسیحایی درکتاب اشعیای نبی آمده است: نهالی ازتنه (پدرداوود) بیرون آمده….ومسکینان رابه عدالت داوری خواهدکردوبه جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود.جهان را به عصای دهان خویش زده ، شریران رابه نفخه لب های خودخواهد کشت….( توفیقی،1385 ، ص122)
1-3-3 مدعیان مسیحایی :
چند قرن پس ازمیلاد ، یک دلباخته پرشوربه نام موسی درجزیره «کرت» برپاخاسته، خودرامسیحا خواند وتمام جوامع یهودی جزیره راکه درآن زمان مرکز یهودی مهمی بود، مجذوب خود ساخت .
وی گفت می خواهم یک روزشما راازدریای مدیترانه عبورداده ، به فلسطین ببرم ودرآنجا دولت مسیحایی تشکیل دهم . یهودیان کسب وکارخود را رها کردند وجریان عادی زندگی به امید پرالتهابی مبدل شد مبنی براینکه موسای جدید،باخشک کردن دریا از طریق معجزه ، آنان را به سرزمین موعود رهبری خواهد کرد .
ایشان درمورد رسالت اوچنان یقین داشتند که همه اموال خود رابه اوتقدیم کردندومردوزن وبچه، همگی به دنبال اوبه جانب دریا به راه افتادند. وی برصخره ای که بردریا مشرف بود، ایستاد وبه مریدان خود فرمان داد که خویش رابه دریا افکنند ومطمئن باشند که دریا برای آنان شکافته خواهد شد.نتیجه امررامی توان به آسانی دریافت: جمعی غرق شدندوشماری رادریانوردان نجات دادند.(همان، ص123).
4-3 منجی در دین مسیحیت:
نشانه هایی درکتب عهد جدید(اناجیل)انجیل «متی» ، فصل24، می خوانیم:
چون که برق از مشرق بیرون می آید وتا مغرب ظاهرمی گردد، آمدن فرزند انسان نیزچنین خواهد بود .خواهند دید فرزند انسان را بر، ابرهای آسمان که می آید با قدرت وجلال عظیم، وفرشته های خودرا(یاران خود را) خواهد فرستاد باصدای بلند آواز، وآنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود.
درانجیل«لوقا» ، فصل 12، آمده است:
کمرهای خود رابسته وچراغ های خود راافروخته دارید ، وشما مانند کسانی باشید که انتظارآقای خود می کشند ، تاهروقت بیاید ودررابکوبد بیدرنگ برای او باز کنید.( مکارم شیرازی، 1385 ، ص56)

پس از رفتن حضرت عیسی«ع» ، مسیحیان پیوسته درسوز وگداز وشوق بازگشت دوباره وی روزگارگذرانده اند . شوروهیجان امیدبه ظهورآن حضرت هنگام نزدیک شدن سال 1000و2000 میلادی میان مسیحیان اوج گرفت.اکنون که سال 2000 راپشت سرگذاشته اند ومسیح نیامده جمعی از آنان به دوهزارمین سال مصلوب شدن وبرخاستن وی از قبریعنی حدودسال2030میلادی دل بسته اند. به گمان این گروه ، وی درآن روزگارازآسمان فرودخواهدآمد ودرزمین قیامت برپاخواهدکرد. سپس مردم راداوری خواهدکردوگروهی را به جهنم وگروهی رابه فردوس خواهد فرستاد.(متی30:22) (توفیقی،1385 ، ص200.)
5-3-اعتقاد به منجی نزد سرخ پوستان آمریکا
درمیان قبائل سرخ پوست امریکایی … این عقیده شایع است که روزی گردسرخ پوستان ظهورخواه کردو آنها رابه بهشت زمین رهنمون خواهد کرد….، تنها از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره امام زمان، آخرالزمان، کتابخانه تخصصی Next Entries پایان نامه ارشد درباره مجمع البیان، عدل و داد، نهج البلاغه