پایان نامه ارشد درباره  ،    N، T ، N 

دانلود پایان نامه ارشد

   N
D      53    0.010   0.190   0.442   0.200       N
T      54    0.641   0.390   0.452   0.280       N
V      55    0.142   0.390   0.470   0.324       N
S      56    0.000   0.390   0.471   0.000       –
I      57    0.141   0.390   0.472   0.274       N
A      58    0.014   0.390   0.470   0.237       N
S      59    0.000   0.000   0.465   0.000       –
T      60    0.236   0.190   0.447   0.113       N
N      61    0.000   0.000   0.525   0.000       –
V      62    0.114   0.000   0.469   0.104       N
S      63    0.000   0.000   0.457   0.000       –
D      64    0.088   0.000   0.445   0.104       N
T      65    0.023   0.000   0.458   0.031       N
S      66    0.095   0.000   0.451   0.070       N
K      67    0.005   0.000   0.483   0.065       N
N      68    0.005   0.000   0.464   0.107       N
G      69    0.000   0.000   0.471   0.000       –
T      70    0.000   0.000   0.471   0.000       –
V      71    0.000   0.000   0.545   0.000       –
T      72    0.180   0.000   0.530   0.049       N
F      73    0.000   0.000   0.643   0.000       –
A      74    0.023   0.000   0.571   0.062       N
H      75    0.000   0.000   0.524   0.000       –
E      76    0.264   0.000   0.549   0.143       N
T      77    0.973   0.000   0.475   0.217       N
N      78    0.323   0.000   0.451   0.119       N
N      79    0.979   0.000   0.500   0.118       N
S      80    0.964   0.000   0.533   0.150       N
A      81    0.108   0.000   0.565   0.192       N
S      82    0.105   0.000   0.584   0.008       N
F      83    0.089   0.000   0.656   0.095       N
A      84    0.000   0.000   0.556   0.000       –
T      85    0.000   0.000   0.583   0.000       –
T      86    0.030   0.390   0.503   0.392       P
I      87    0.000   0.390   0.535   0.000       –
S      88    0.000   0.190   0.485   0.000       –
T      89    0.712   0.390   0.520   0.467       P
D      90    0.828   0.590   0.532   0.565       P
N      91    0.080   0.390   0.503   0.412       P
A      92    0.174   0.590   0.471   0.405       P
N      79    0.979   0.000   0.500   0.118       N
I      94    0.886   0.790   0.457   0.520       P
T      95    0.000   0.590   0.473   0.000       –
L      96    0.000   0.990   0.535   0.000       –
D      97    0.000   0.590   0.490   0.000       –
K      98    0.009   0.190   0.486   0.156       N
N      99    0.000   0.000   0.482   0.000       –
A     100    0.028   0.000   0.466   0.074       N
G     101    0.005   0.000   0.476   0.085       N
N     102    0.079   0.190   0.483   0.176       N
T     103    0.707   0.390   0.474   0.395       P
I     104    0.857   0.390   0.460   0.365       P
V     105    0.880   0.590   0.456   0.498       P
K     106    0.016   0.790   0.462   0.483       P
T     107    0.017   0.390   0.476   0.338       N
T     108    0.037   0.390   0.471   0.344       N
N     109    0.012   0.390   0.480   0.281       N
G     110    0.000   0.190   0.463   0.000       –
S     111    0.034   0.190   0.441   0.257       N
Q     112    0.000   0.590   0.456   0.000       –
L     113    0.000   0.000   0.434   0.000       –
P     114    0.108   0.000   0.397   0.111       N
T     115    0.051   0.190   0.401   0.172       N
N     116    0.074   0.190   0.420   0.155       N
L     117    0.540   0.190   0.418   0.203       N
P     118    0.000   0.790   0.477   0.000       –
L     119    0.025   0.590   0.489   0.346       P
K     120    0.000   0.790   0.505   0.000       –
F     121    0.834   0.990   0.539   0.526       P
I     122    0.000   0.190   0.608   0.000       –
T     123    0.016   0.390   0.513   0.346       P
T     124    0.682   0.190   0.547   0.253       N
E     125    0.025   0.000   0.546   0.067       N
G     126    0.008   0.000   0.585   0.153       N
N     127    0.009   0.000   0.603   0.008       N
E     128    0.005   0.000   0.572   0.113       N
H     129    0.974   0.000   0.556   0.234       N
L     130    0.977   0.000   0.613   0.155       N
V     131    0.944   0.000   0.558   0.178       N
S     132    0.067   0.000   0.585   0.169       N
G     133    0.750   0.000   0.605   0.229       N
N     134    0.292   0.000   0.608   0.195       N
Y     135    0.052   0.000   0.635   0.194       N
R     136    0.507   0.000   0.595   0.122       N
A     137    0.084   0.000   0.558   0.038       N
N     138    0.022   0.000   0.500   0.070       N
I     139    0.494   0.000   0.519   0.121       N
T     140    0.628   0.000   0.453   0.137       N
I     141    0.743   0.190   0.461   0.225       N
T     142    0.101   0.190   0.418   0.151       N

L      15    0.918        P
S      16    0.766        P
P      17    0.051        N
A      18    0.075        N
A      19    0.802        P
L      20    0.841        P
D      21    0.338        N
A      22    0.033        N
T      23    0.169        N
W      24    0.012        N
A      25    0.041        N
P      26    0.006        N
Q      27    0.007        N
D      28    0.005        N
N      29    0.102        N
L      30    0.039        N
T      31    0.821        P
L      32    0.978        P
S      33    0.860        P
N      34    0.863        P
T      35    0.907        P
G      36    0.127        N
V      37    0.331        N
S      38    0.653        N
N      39    0.578        N
T      40    0.561        N
L      41    0.042        N
V      42    0.009        N
G      43    0.000        –
V      44    0.006        N
L      45    0.009        N
T      46    0.254        N
L      47    0.020        N
S      48    0.035        N
N      49    0.019        N
T      50    0.759        P
S      51    0.844        P
I      52    0.097        N
D      53    0.010        N
T      54    0.915        P
V      55    0.853        P
S      56    0.000        –
I      57    0.140        N
A      58    0.014        N
S      59    0.000        –
T      60    0.790        P
N      61    0.000        –
V      62    0.111        N
S      63    0.000        –
D      64    0.087        N
T      65    0.025        N
S      66    0.093        N
K      67    0.005        N
N      68    0.005        N
G      69    0.000        –
T      70    0.000        –
V      71    0.000        –
T      72    0.235        N
F      73    0.000        –
A      74    0.020        N
H      75    0.000        –
E      76    0.854        P
T      77    0.957        P
N      78    0.338        N
N      79    0.973        P
S      80    0.965        P
A      81    0.106        N
S      82    0.117        N
F      83    0.430        N
A      84    0.000        –
T      85    0.000        –
T      86    0.027        N
I      87    0.000        –
S      88    0.000        –
T      89    0.695        P
D      90    0.855        P
N      91    0.067        N
A      92    0.174        N
N      93    0.036        N
I      94    0.881        P
T      95    0.000        –
L      96    0.000        –
D      97    0.000        –
K      98    0.009        N
N      99    0.000        –
A     100    0.027        N
G     101    0.005        N
N     102    0.076        N
T     103    0.702        P
I     104    0.851        P
V     105    0.875        P
K     106    0.015        N
T     107    0.017        N
T     108    0.685        N
N     109    0.012        N
G     110    0.000        –
S     111    0.034        N
Q     112    0.000        –
L     113    0.000        –
P     114    0.109        N
T     115    0.051        N
N     116    0.073        N
L     117    0.535        N
P     118    0.000        –
L     119    0.025        N
K     120    0.000        –
F     121    0.114        N
I     122    0.000        –
T     123    0.049        N
T     124    0.036        N
E     125    0.036        N
G     126    0.006        N
N     127    0.009        N
E     128    0.005        N
H     129    0.958        P
L     130    0.972        P
V     131    0.861        P
S     132    0.032        N
G     133    0.154        N
N     134    0.170        N
Y     135    0.025        N
R     136    0.833        P
A     137    0.079        N
N     138    0.022        N
I     139    0.890        P
T     140    0.916        P
I     141    0.872        P
T     142    0.101        N

L      15    0.918   0.000   0.445   0.189       N
S      16    0.766   0.000   0.466   0.144       N
P      17    0.051   0.000   0.497   0.203       N
A      18    0.075   0.000   0.485   0.228       N
A      19    0.802   0.000   0.468   0.178       N
L      20    0.841   0.160   0.443   0.226       N
D      21    0.338   0.160   0.430   0.218       N
A      22    0.033   0.160   0.438   0.159       N
T      23    0.169   0.160   0.471   0.188       N
W      24    0.012   0.160   0.583   0.224       N
A      25    0.041   0.160   0.536   0.160       N
P      26    0.006   0.000   0.572   0.083       N
Q      27    0.007   0.000   0.539   0.197       N
D      28    0.005   0.000   0.506   0.077       N
N      29    0.102   0.000   0.514   0.056       N
L      30    0.039   0.000   0.551   0.190       N
T      31    0.821   0.000   0.504   0.157       N
L      32    0.978   0.000   0.559   0.234       N
S      33    0.860   0.000   0.492   0.240       N
N      34    0.863   0.000   0.475   0.224       N
T      35    0.907   0.000   0.489   0.258       N
G      36    0.127   0.000   0.518   0.154       N
V      37    0.331   0.000   0.563   0.134       N
S      38    0.653   0.000   0.556   0.133       N
N      39    0.578   0.000   0.542   0.184       N
T      40    0.561   0.330   0.513   0.241       N
L      41    0.042   0.490   0.527   0.298       N
V      42    0.009   0.000   0.603   0.104       N
G      43    0.000   0.000   0.000   0.000       –
V      44    0.006   0.660   0.539   0.330       N
L      45   

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره of، and، the، by Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، پوشش گیاهی، ارزش اقتصادی، زیست محیطی