پایان نامه ارشد درباره ، بیتم، المهدی

دانلود پایان نامه ارشد

وتشریدا وتطریدا، حتی یاتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود، فیسالون الخیرفلا یعطونه ، فیقاتلون فینصرون ، فیعطون ماسالوا، فلا یقبلونه ، حتی یدفعونه الی رجل من اهل بیتی فیملاها قسطا کما ملووها جورا ، فمن ادرک ذلک منکم فلیاتهم ولو حبوا علی الثلج.(سنن ابن ماجه باب خروج المهدی ج2،ص1366 ح4082).
ابن مسعود گوید: نزد پیامبر«ص» بودیم وپسرانی از بنی هاشم آمدند ، هنگامی که پیامبر«ص» به آنان نگاه کردند شروع به گریه کردند واشک های اوسرازیر شدند ورنگ صورتش تغییر کرد ، به او عرض کردم که چیزهایی بر صورت شما می بینیم که از آن کراهت داریم ، فرمود: ما اهل بیت خدا آخرت را به جای دنیا ، برای ما انتخاب کرده واهل بیتم پس از من گرفتاری ومصیبت وفرارو… می بینند ، تا اینکه گروهی از سمت مشرق می آیند وهمراه آنان پرچم های سیاهی است خیر رادرخواست می کنند به آنان داده نمی شود، پیکارمی کنند وپیروز می شوند ، می دهند آنچه ازآنان درخواست شود، ولی قبول نمی کنند تا اینکه آن را به مردی از اهل بیتم تحویل دهند که آن را پراز عدل وداد می کند همان گونه که پرازظلم وستم شده بود، هر کس از شما آن را ببیند خود را برساند گرچه با دست وپا آید.«ترجمه ماتن».
، ابن کثیر پس از نقل این حدیث نوشته است: وفیه دلاله علی ان یکون المهدی بعد دوله بنی العباس ، وانه یکون من اهل البیت من ذریه فاطمه بنت رسول الله«ص»(ابن کثیر، ج1ص28)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، ماوراءالنهر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عربستان سعودی، ساختار سیاسی، دریای سرخ