پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت سود، بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

دفتری کل دارایی‌ها و
2) ارزش دفتری کل بدهی‌ها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
نتایج تحقیق نشان داد که در تعریف نخست اهرم مالی و در سطح پایین اهرم هیچ‌گونه رابطه‌ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد. در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم، مشاهده شد که اهرم مالی به شکل منفی بر ضریب واکنش سود مؤثر است. در تعریف دوم اهرم و در سطح کل نمونه و سطح پایین اهرم هیچ‌گونه رابطه‌ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد ولی در سطح بالای اهرم ارتباط ضعیفی بین اهرم و ضریب واکنش سود وجود دارد.
مشایخی و صفری (1385) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی‌که وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ضعیف است شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکت‌های با فعالیت‌های عملیاتی عالی نیز تمایل به سیاست‌های کاهش سود دارند.
ابراهیمی کردلر و حسنی (1385)، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل‌شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه‌کننده اولیه سهام به عموم در طی سال‌های 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که مدیران سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند. همچنین آن‌ها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه‌کننده اولیه سهام به عموم را موردبررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت‌ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد.
علوي طبري و جليلي (1385) سودمندي متغیرهای بنيادي در پیش‌بینی رشد سود، هدف اصلي اين مقاله بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پیش‌بینی رشد سود عملياتي است. چهار متغير بنيادي (مستقل) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملياتي سال آتي طي دوره زماني 1378 تا 1382 موردمطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضیه‌ها از فنون آماري رگرسيون چند متغيره و پانل ديتا بهره گرفته شد. نتايج به‌دست‌آمده بیان‌گر آن است كه به‌غیراز سود تقسيمي بقيه متغيرهاي مستقل با رشد سود عملياتي رابطه‌ی معنی‌دار دارند.
درستی (1385)، بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیت‌های مؤثر بر جریان‌های نقدی عملیاتی در ‏شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: در این تحقیق سه نوع از فعالیت‌های واقعی که بر جریان‌های نقدی عملیاتی تأثیر می‌گذارند موردبررسی قرار می‌گیرند. در این پژوهش تلاش بر این است مدیریت سود از راه فعالیت‌های واقعی موردبررسی قرار گیرد و سؤال اصلی این است که آیا دست‌کاری فعالیت‌های واقعی مؤثر بر جریان‌های نقدی عملیاتی، سود شرکت‌ها را تحریف می‌کند؟ نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که سود سالانه پایینی را گزارش می‌کنند با سطح اطمینان 95 درصد به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی می‌پردازند. این شرکت‌ها معمولاً با ارائه تخفیف‌ها قیمت، افزایش بی‌رویه در تولید محصولات و کاهش غیرعادی مخارج اختیاری از گزارشگری زیان اجتناب می‌کنند. همچنین به نظر وی شرکت‌ها به‌منظور اجتناب از گزارشگری کاهش سود نیز، به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی می‌پردازند.
پور حیدری و افلاطونی (1385) به بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. انگیزه‌های اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، نسبت بدهی به‌کل دارایی‌ها (قراردادهای بدهی) انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و نوسان پذیری سود در این تحقیق در مورد هموارسازی سود با استفاده از تحلیل رگرسیون موردبررسی قرار گرفتند. به‌منظور اندازه‌گیری تغییرپذیری سود از میانگین قدر مطلق تغییر در سود سه سال گذشته استفاده‌شده است. آن‌ها فرض کردند که همه انگیزه‌های مذکور با هموارسازی سود رابطه مثبت دارد. نتیجه اساسی این مطالعه این است که مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی ازجمله انگیزه‌های مهم برای هموارسازی سود در شرکت‌های ایرانی هستند. اندازه شرکت، نسبت بدهی به‌کل دارایی‌ها (قراردادهای بدهی) و نوسان پذیری سود همگی از انگیزه‌های مهمی می‌باشد که در این تحقیق موردمطالعه قرار گرفتند؛ اما این انگیزه‌ها در رابطه با شرکت‌های ایرانی مورد تأیید قرار نگرفت. ازآنجایی‌که افزایش نوسان پذیری سود سبب افزایش ریسک می‌گردد، درنتیجه برای مدیران این انگیزه پدید می‌آید که در راستای کاهش نوسان پذیری سود، اقدام به هموارسازی سود نمایند؛ اما در ایران به دلیل این‌که توجه چندانی به ریسک نمی‌شود و در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ریسک کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، درنتیجه شاید بتوان دلیل عدم‌تأیید رابطه مثبت بین هموارسازی سود و نوسان پذیری سود را در عدم توجه به ریسک توسط سرمایه‌گذاران و عدم وجود انگیزه برای مدیران در راستای کاهش ریسک از طریق کاهش نوسانات سود دانست.
اسماعیلی (1384) در بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره که از مکانیسم‌های اصول راهبری شرکت محسوب می‌شوند، در ارتقاء کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش بااهمیتی ندارند. همچنین دریافتند که بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت سهام مدیریتی یک رابطه‌یو شکل برقرار می‌باشد، یعنی هر چه درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره افزایش پیدا می‌کند، ابتدا اقلام تعهدی کاهش (کیفیت سود افزایش) می‌یابد، به یک مینیمم می‌رسد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند. در سطوح پایین درصد مالکیت سهام، افزایش در مالکیت سهام مدیریتی، باعث هم‌جهت شدن منافع مدیران و مالکان می‌شود و درنتیجه باعث کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می‌شود. در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره سنگر مدیریتی اتفاق میافتد و مجدداً هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود (افزایش اقلام تعهدی) می‌شود، مطابق آنچه توسط جنسن و مکلینگ 2 (1976) نشان داده شد. جنسن و مکلینگ دریافتند که افزایش در مالکیت اعضاء هیئت‌مدیره، باعث هم‌جهت شدن منافع مدیران و مالکان و درنتیجه کاهش هزینههای نمایندگی می‌شود و این منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی می‌شود.
خواجوی و ناظمی (1384)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد 96 شرکت بورسی را برای دوره زمانی 1382 – 1377 انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ارقام تعهدی نقش قابل‌ملاحظه‌ای در عکسالعمل بازار به اطلاعات سود شرکت‌ها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهایی که ارقام تعهدی آن‌ها به کمترین و بیش‌ترین میزان گزارش می‌شود، اختلاف معنیداری وجود دارد
مطالعه دیگری که نوسان پذیری در آن دخیل است به تحقیق ثقفی و فدائی (1383) مربوط می‌شود. آن‌ها به بررسی مدل‌های پیش‌بینی جریان‌های نقدی پرداختند و بر اساس خطای مطلق، قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه کردند. در این تحقیق، تأثیر تغییرپذیری فروش‌ها و تغییرپذیری سودهای عملیاتی نیز به‌عنوان شاخص‌هایی از تغییرپذیری محیط تجاری و همچنین تأثیر اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی هر یک از مدل‌ها موردبررسی قرار گرفت. در تحلیل‌ها از داده‌های 112 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله‌ی زمانی 1378 تا 1384 استفاده کردند. آن‌ها برای محاسبه‌ی متغیر تغییرپذیری (نوسان پذیری) از انحراف استاندارد سود عملیاتی که با میانگین مجموع دارایی‌ها همگن شده است استفاده کردند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مدل‌هایی که از اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی استفاده می‌کنند نسبت به مدل‌هایی که تنها بر مبنای جریان نقدی می‌باشند قابلیت پیش‌بینی بالاتری دارند. بررسی همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییرپذیری فروش‌ها و تغییرپذیری سودهای عملیاتی بر خطای مطلق مدل‌ها تأثیرگذار بوده است و با افزایش تغییرپذیری، قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها کاهش می‌یابد. ولی اندازه شرکت هیچ‌گونه تأثیری بر خطای مطلق مدل‌ها نداشته است.
پور حیدری و همتي (1383) طي پژوهشی به بررسي اثر قراردادهاي بدهي و هزينههاي سياسي و طرحهاي پاداش و مالكيت بر مديريت سود در شركتهاي بورسي پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه به‌طور ميانگين بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و دست‌کاری سود ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد و با افزايش اندازه شركت مديريت شركت انگيزه بيشتري جهت افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملكرد خود به سهامداران و مسئولین دارند. علاوه بر اين شركتهايي كه از تعداد بيشتري كارمند برخوردارند فشارهاي سياسي بر آن‌ها نيز بيشتر است درنتیجه مديران این‌گونه شرکت‌ها به‌منظور كاهش فشارها مبادرت به كاهش سود می‌نمایند. نتيجه آزمون فرضيههاي متغيرهای پاداش و مالكيت حاكي از عدم ارتباط معنادار بين متغيرهاي ذکرشده و دست‌کاری سود دارد.
ظریف فرد (1378) عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل منعکس‌کننده میزان ریسک، ماهیت روش‌های حسابداری مورداستفاده، ملاحظات سیاسی و اقتصادی، ویژگی‌های مالی و ساختاری از عوامل مرتبط باکیفیت سود هستند. بین دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری در رابطه با گزارشگری عوامل مرتبط باکیفیت سود تفاوت معناداری وجود ندارد و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در مورد عوامل مرتبط باکیفیت سود نظر یکسانی دارند.
پیشینه تحقیقات خارجی
رویچوداری و همکاران (2014)، در مقاله خود تحت عنوان نقش فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در ارزش‌گذاری انتشار سهام فصلی دریافتند که در زمان انتشار سهام، شرکت‌هایی که مدیریت سود واقعی می‌کنند بیش از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند. درواقع، مدیریت سود واقعی موجب قیمت‌گذاری غیر عقلایی سهام شرکت‌های مدیریت کننده سود می‌گردد.
چینگ لین و همکاران (2014)3 به بررسی رابطه بین سطح افشای و نقدینگی بازار و کیفیت سود پرداختند در این مطالعه به بررسی اینکه آیا کیفیت سود می‌تواند نقش مؤثری در رابطه افشا و نقدینگی ایفا کند پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که نقدینگی بازار برای شرکت‌های با سطوح بالاتری از افشای بهتر است. علاوه بر این، این مطالعه نشان می‌دهد که نقدینگی بازار بالاتر (پایین) برای شرکت‌های باکیفیت سود بالاتر (کمتر) است.
قرازی4 و همکاران (2013) به بررسی ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی پرداختند. درواقع ریسک نقدینگی حساسیت سرمایه‌گذاری به تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در نقدینگی بازار است که مفهوم نظری قیمت‌گذاری دارایی در سال‌های اخیر بر اهمیت آن به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک را نشان می‌دهد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی برای 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 2006 تا سال 2010. انجام پذیرفت. فرضیه تحقیق بیان می‌دارد که رابطه‌ی منفی معناداری بین کیفیت سود و ریسک نقدینگی وجود دارد.
بتاچاريا و همکاران (2012)5 به بررسي رابطه کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت‌های بورس اوراق بهادار نيويورك و بورس نزدك پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که پايين بودن کيفيت سود باعث افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت‌های با محیط‌های اطلاعاتي ضعيف می‌شود. آن‌ها همچنين به اين نتيجه رسيدند که هر دو جزء الزامي و اختياري کيفيت سود پايين موجد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي هستند. آن‌ها پيشنهاد نمودند که در صورت تدوين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، کیفیت سود Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، کمیته حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی