پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

زندگی جمعیت ها و گروه های مختلف تنظیم شده است (نائینیان و همکاران، 1384).
تمامی مطالعات با وجود تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، نشان می دهند که میزان شیوع ناسازگاری به صورت‌های مختلفی روبه افزایش است؛ اگر چه در کشور ما شدت مشکلات خانوادگی به اندازه برخی کشورهای دیگر نیست؛ با این وجود، بروز مشکلات و نارضایتی های مختلف در این حیطه را نمی توان مورد اغماض قرار داد. باید توجه داشت که رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین می تواند متأثر از عوامل زیاد و متفاوتی باشد (واقعی و همکاران 1388). برخی مطالعات نشان داده اند که ازدواج های خویشاوندی در مقایسه با ازدواج های غیرخویشاوندی موجب مشکلاتی خواهند شد که رضایت زناشویی و کیفیت زندگی آن‌ها را دستخوش خطر قرار خواهد داد.
بنابراین پر واضح است که پیشگیری نقش مهم و مؤثری در جلوگیری از معلولیت ها و کاهش آن ها دارد. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تمرکز اصلی بر روی طراحی و ارائه برنامه های پیشگیرانه از انواع آسیب های ذهنی، جسمی و حسی- حرکتی است. با توجه به اینکه ازدواج های خویشاوندی از عوامل احتمالی مهم ایجاد معلولیت ها به شمار می روند، نتایج آن می تواند نقش مؤثری در جهت پیشگیری از معلولیت ها ایفا نماید (کاکابرایی و صیدی، 1391).
در این پژوهش محقق با مشاهده مشکلات و خطرات ازدواج های خویشاوندی و همچنین ادامه این نوع ازدواج ها در بیشتر مناطق کشور، بر آن شد تا به بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی ازدواج خویشاوندی و غیر خویشاوندی بپردازد تا از این طریق گام مثبتی در جهت پیش گیری از عوارض احتمالی و برنامه ریزی صحیح بهداشتی و همچنین افزایش سطح آگاهی های زوجین برداشته شود. به نظر می رسد که برخورداری زوجین از این آگاهی ها ،برای برنامه ریزی های آینده آن ها اهمیت به سزایی دارد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
– بررسی مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در بین ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی شهر بندرعباس
1-4-2- اهداف جزیی
– بررسی مقایسه رضايت زناشويي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه کيفيت زندگي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه مسائل شخصيتي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه ارتباط زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه حل تعارض زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مديريت مالي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه اوقات فراغت زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه رابطه جنسي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه فرزندان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
– بررسی مقایسه مولفه جهت گيري مذهبي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي
سؤالات جزئی:
– آیا بين رضايت زناشويي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين کيفيت زندگي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه مسائل شخصيتي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه ارتباط زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه حل تعارض زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مديريت مالي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه اوقات فراغت زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه رابطه جنسي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه فرزندان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟
– آیا بين مولفه جهت گيري مذهبي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : بين رضايت زناشويي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه دوم : بين کيفيت زندگي در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه سوم : بين مولفه مسائل شخصيتي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه چهارم : بين مولفه ارتباط زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه پنجم : بين مولفه حل تعارض زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه ششم : بين مديريت مالي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه هفتم : بين مولفه اوقات فراغت زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه هشتم : بين مولفه رابطه جنسي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه نهم : بين مولفه فرزندان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه دهم : بين مولفه خانواده و دوستان زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
فرضیه یازدهم : بين مولفه جهت گيري مذهبي زناشویی در ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي تفاوت وجود دارد.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1- تعریف مفهومی
رضایت زناشویی:
رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند (امیری مجد و زری مقدم، 1389).
رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر و وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین (کجباف و همکاران، 1383).

کیفیت زندگی:
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را به عنوان «ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در زمینه فرهنگ و نظام‌های ارزشی که در آن زندگی می کند و در رابطه با اهداف، انتظارات، معیارها و دل مشغولی ها» تعریف کرده است (آقایوسفی و همکاران، 1391).
پال9 (2005)، معتقد است که کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش میزان تأمین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده، که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است (پال، 2005).
کیفیت زندگی به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می شود که نیازها و و سایر عوامل ملموس و غیرملموس را که بر بهزیستی همه جانبه فرد تأکید دارند، در بر می گیرد (گشتاسبی، 1383).
ویسینگ (1998)، کیفیت زندگی را یک سازه بهزیستی روان شناختی کلی معرفی کردند که به وسیله احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی مشخص و اندازه گیری می شود (زنجانی طبسی، 1383).
ازدواج خویشاوندی:
ازدواج خویشاوندی یعنی ازدواج افرادی که در چهار نسل گذشته حداقل دارای یک جد مشترک باشند (سعادت، 2003).
از نظر سازمان بهداشت جهانی10 ازدواج درجه چهار یا نزدیک‌تر به عنوان ازدواج خویشاوندی (فامیلی) تلقی می شود (تیبی و فراگ، 1997).
ازدواج فامیلی، شایع ترین فرم آن ازدواج درجه سه (دختر عمو پسرعمو و …) است که زن و شوهر در یک هشتم جایگاه های ژنی مشترک هستند (دواتی و همکاران، 1388)
1-7-2- تعریف عملیاتی
رضایت زناشویی : در این پژوهش منظور نمره ای است که آزمودنی از مقیاس رضایت زناشویی انریچ کسب می کند.
کیفیت زندگی: در این پژوهش منظور امتیازی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی11(فرم کوتاه 26 سوالی) کسب می کند.
ازدواج خویشاوندی: در این پژوهش منظور از ازدواج خویشاوندی، ازدواجی است که زوجین دارای جد مشترکی باشند.

فصل دوم
پیشینه ی‌تحقیق

در این فصل ابتدا پیشینه نظری رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و ازدواج های خویشاوندی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در قسمت پیشینه پژوهشی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-1- پیشینه نظری
2-1-1- رضایت زناشویی
رضامندي زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم‌بودن احساس شادماني و رضايت دارند .بنر و هيل(2001)، رضا‌مندي زناشويي را پيامد توافق زناشويي دانسته كه رابطة مناسب بين زن و شوهر را توصيف مي‌كند.‌ايشان مي‌نويسند: هنگامي‌كه زن و شوهر به ميزان قابل توجهي از برآورده‌شدن نيازها و انتظاراتشان در رابطة‌ زناشويي رضايت داشته باشند، رضا‌مندي زناشويي را گزارش خواهند كرد. آلوجا، و باريو و گارسيا به نقل از هاولت(2000) مي‌نويسند: رضا‌مندي زناشويي عبارت است از: برونداد ناشي از مجموعه‌اي از عوامل، نظير حل تعارض موفقيت‌آميز، يا موفقيت در فعاليت‌هاي مرتبط با شادكامي‌در فرآيند ازدواج. در واقع، رضا‌مندي زناشويي، يك ارزيابي كلي از وضع فعلي ارتباط ارائه مي‌دهد. همچنين رضايت زناشويي يكي از گسترده‌ترين مفاهيم براي تعيين و نشان‌دادن ميزان شادي و ميزان پايداري رابطه است(جديري وهم كاران ،1388).
رضايت‌مندي زناشويي پيامد توافق زناشويي است و به صورت دروني احساس مي‌شود. اصطلاح توافق زناشويي، رابطة مناسب زن و شوهر را توصيف مي‌كند. در رابطه با توافق بالا، هر دو زوج به گونه‌اي رفتار، تصور و ادارك مي‌كنند كه گويا نيازها و انتظار‌هايشان برآورده شده و چيزي وجود ندارد. كه در روابطشان خلل ايجاد كند. در ازدواج بدون توافق زناشويي مشكلات موجود ميان زوجين به حدي بالاست كه آنها را از احساس برآورده شدن نيازها و انتظارات باز مي‌دارد. اغلب زوج‌ها، جايي بين اين دو انتها قرار دارند و زمينه‌هايي از توافق و نبود توافق را تجربه مي‌كنند. رضايت‌مندي زناشويي حالتي است كه طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني ورضايت دارند. اغلب رضايت‌مندي زناشويي را به صورت نگرش‌ها يا احساسات كلي فرد راجع به همسر و رابطه‌اش تعريف مي‌كنند . يعني رضايت‌مندي زناشويي يك پديده درون‌فردي و يك برداشت فردي از همسر و رابطه است. چنين تعريفي از رضايت‌مندي زناشويي بيانگر آن است كه رضايت‌مندي يك مفهوم تك بعدي و مبين ارزيابي كلي فرد دربارة همسر و رابطة اوست(حسيني و فتحي، 1389 ).
اساساً اگر رضایت مندی زناشویی حاصل مبادله رفتارهای پاداش بخش باشد ، عدم رضایت مندی فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند .البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش و یا نارضایت بخش است ،ممکن است با گذشت زمان ، رشد طبیعی انشان تغییرکند . رابطه ای را که یک زوج در بیست سالگی ، فوق العاده رضایت بخش می دانند ممکن است در چهل سالگی با ایجاد علایق و شغل های جدید در طی این سال ها چندان رضایت بخش نیابند , هم چنین نامزدی که زمانی بهترین انتخاب تلقی می شده است , در صورتی که امکان انتخاب نامزدهایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد , احتمالاً دیگر آن چنان راضی کننده نخواهد بود . هم چنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر درطول سال ها ، رضایت از همسر کاهش یابد(صالحی و امین یزدی ،1375).
سليمانيان به نقل از اليس12 (1989)، عنوان مي كند: طرق مختلفي براي تعريف رضايت زناشويي وجود دارد ، كه يكي از بهترين تعاريف توسط هاكينز13انجام گرفته است.وي رضايت زناشويي را چنين تعريف مي كند: ‹ احساسات عيني از خشنودي رضايت و لذت تجرب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، اوقات فراغت، سازمان بهداشت جهانی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع نهاد خانواده، رضایت زناشویی، زنان متاهل، روابط اجتماعی