پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت خدمات، رضایت مشتری، خدمات آموزشی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل SERVQUAL استفاده شده است که این مدل مشکلات خاص خود را دارد. اگر چه در این تحقیق با تحلیل عاملی اکتشافی روایی ابزار سنجش کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت اما نیاز به استفاده از پرسشنامه استاندارد در زمینه ی سنجش خدمات آموزشی در مدارس و دانشگاه ها احساس می شود.
گرچه SERVQUAL بهصورت موفقیت آمیز در تحقیقات بسیاری برای اندازهگیری کیفیت خدمات بکار رفته است اما در زمینه مفهوم سازی و بُعدشناسی و قابلیت بکارگیری این مدل شک و شبهه هایی وجود دارد. بسیاری از محققان قابلیت تعمیمپذیری این مقیاس را به چالش کشیده اند. نتایج تحقیقات تجربی نشان داده است که مدل SERVQUAL برای تمامی صنایع خدماتی مناسب نیست و مقایسه بین انتظارات و ادراکات مشتری برای سنجش کیفیت خدمات (آنگونه که در این مدل مطرح است) عامل مناسبی برای پیش بینی رضایت مشتری و تمایل وی به استفاده مجدد از سرویس مورد نظر نیست. برخی محققان مدل SERVQUAL را یک مدل “محدود به زمینه”163 میدانند یعنی این مدل تنها در زمینهها و بسترهای خدماتی خاصی قابلیت بهکارگیری مفید دارد.
محدودیت دیگر این تحقیق تعریف دقیق “رهبر” و “پیرو” میان اساتید دانشگاه بوده است زیرا اساتید دانشگاه بطور نسبی از استقلال کاری خاص خود برخوردارند و درک اولیه ای از رهبر در آنها وجود ندارد. اصطلاح رهبر بیشتر مربوط به سرپرستان و مدیران ناظر بر کار کارکنان یک سازمان است. به منظور تقلیل این محدودیت در پرسشنامه بطور مشخص ذکر شده است که منظور از رهبر در این پژوهش مدیران گروه و مدیران دانشکده ها هستند.
9-5 خلاصه فصل 5
در این فصل به تشریح کامل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداختیم. همچنین با توجه به یافته های بدست آمده، پیشنهاداتی به مدیران سازمانهای خدماتی بویژه دانشگاه ها ارائه کردیم. همچنین به محققانی که علاقمند به مطالعه و انجام پژوهش ها بیشتر در این زمینه هستند پیشنهاداتی ارائه شد و در نهایت به محدودیت هایی که محقق در اجرای این تحقیق با آنها مواجه بود اشاره کردیم. با مطالعه این فصل می توان اصلی ترین کار محقق در اجرای این پژوهش را مورد توجه قرار داد.

پیوست

منابع و مواخذ

ابزری، مهدی؛ اعتباریان، اکبر؛ خانی، اعظم، 1389، “تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان)”، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، ص 25-41.
احمدی، حسن؛ ماهر، فرهاد، 1385. ” شناخت بازی های ذهن”، انتشارات پردیس، تهران، چاپ اول.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع هوش فرهنگی، کیفیت خدمات، هوش عاطفی، هوش معنوی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، هوش هیجانی، رگرسیون خطی، برنامه ریزی استراتژیک