پایان نامه ارشد با موضوع کميل،، شيطان، خداي

دانلود پایان نامه ارشد

است؟ گفتم: آري. گفت76: روزي علي عليه السلام به من چنين سفارش فرمود:
1. اي کميل، هر روز نام الله را ياد کن و بگو: لاحول و لاقوة إلّا بالله؛ و بر خدا توکّل و ما را ياد کن و نام ما را ببر و بر ما صلوات فرست. و به وسليه ما به خدا پناه ببر و بدينگونه از خودت و آنچه برايت مهم است، شر را دور کن که اگر چنين کردي، از شر آن روز رهايي مي يابي، إن شاء الله77.
از جمله اسرار بزرگ اين است که اين سخن حضرت عليه السلام اشاره به تأثيرات اسامي اهل بيت عليهم السلام: در حل مشکلات و حفظ از شرور دارد. گفتن اين گونه مسائل به جناب کميل در زماني که مردم حتي توان و ظرفيت اعتقاد به بعضي امور ساده و عادي حضرت را نداشتند، خود نشان دهنده جايگاه و استعداد والاي جناب کميل در نظر حضرت است.
2. اي کميل! همانا خداوند عزوجل رسول خدا صلي الله عليه و آله را تربيت کرد و او مرا تربيت نمود و من مؤمنان را تربيت مي کنم براي مردمان گرامي ادب را به ارث مي گذارم.
“سرّ” ديگري آن حضرت بيان فرموده، آن است که خود را به عنوان مربي اخلاق و معرفت براي مومنين معرفي مي کند و صراحتاً تأديب مؤمنان را به خود نسبت مي دهد و اين به صراحت، اعلان موجوديت براي دستگاه عرفاني شيعه در زمان حضرت به شمار مي رود.
3. اي کميل، جز از ما، مگير تا از ما باشي. اي کميل! حرکتي نيست، مگر اينکه تو در آن حرکت نيازمند شناخت هستي و……
4. اي کميل، از جدال بپرهيز؛ زيرا خود را به نادانان مي چسباني و برادران را تباه مي کني. اي کميل، هر گاه درباره خدا بحث مي کني، جز با خردمندان روبه رو مشو و اين سخن، واجب است.
5. اي کميل، در هر حال سخن حق را بگو، و پرهيزکاران را دوست بدار، و از فاسقان دوري جوي. اي کميل، از دورويان و همنشيني با خائنان دوري کن. زينهار زينهار، مبادا درب ستمگران را بکوبي و با آنان رفت و آمد کني و از آنان طلب معاش کني. مبادا تعظيم شان کني و در مجلس هايشان حضور يابي؛ زيرا در اين صورت خداوند بر تو خشم مي کند.
6. اي کميل، هر گاه ناچار شدي در مجلس ستمگران حضور يابي، ذکر خداي تعالي و توکل بر او را ادامه ده و از شرشان به خدا پناه ببر و با آنان سخن مگو و کردارشان را به دلت انکار کن و آشکارا تعظيم خداي تعالي کن تا آنان بشنوند؛ زيرا با اين کار تأييد مي شوي و از شرشان کفايت مي يابي.
7. اي کميل، هر گاه برادرت را دوست نداشته باشي، پس تو برادرش نيستي. اي کميل، همانا مؤمن کسي است که سخن ما را بگويد و هر کس از سخن ما برگردد؛ در حق ما کوتاهي کرده و کسي که در حق ما کوتاهي کند، به ما ملحق نمي شود. آن که با ما نباشد، در درجه پآيين از آتش است.
8. اي کميل، هر کس که سينه اش از دوستي ما پر شود، نمي تواند آن را نگه دارد، اما نبايد آن را آشکار کند و هر گاه آشکار کرد و حال اينکه به پنهان داشتن آن مأمور است، تو پنهان دار. مبادا آشکار کني که اگر آشکار سازي، توبه اي نيست و هر گاه هم توبه اي نبود، پس برگشت به سوي جهنم است.
9. اي کميل، فاش نمودن راز آل محمّد صلي الله عليه و آله را خداي تعالي نمي پذيرد.
10. اي کميل، آنچه را که براي تو گفته اند بجز مؤمن اهل يقين به کسي ديگري مگو.
11. اي کميل، اخبار ما را به کافران مياموز که بر آن اخبار اضافه مي کنند، سپس آنها را بر شما ظاهر کنند، روزي که آنها را دنبال کنند.
اين عبارت ها بخوبي نشان مي دهند که کميل اسرار فراوان و مهمي را از امام عليه السلام فراگرفته که اين چنين بر او تأکيد مي شود که اسرار را فاش نکند و به او به شدت هشدار مي دهند که اگر فاش کردي، براي تو توبه اي نيست.
12. اي کميل، در وقت هر سختي، بگو: “لا حول و لا قوة الا باللَّه العلي العظيم” تو را در وقت هر نعمتي، بگو: “الحمد للَّه”، خداوند آن نعمت را فراوان گرداند. هر گاه روزي ات دير برسد، بگو: “استغفر الله” خداوند روزي تو را فراخ گرداند.
13. اي کميل، هر گاه شيطان در سينه ات وسوسه کرد، پس بگو: “أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي و أعوذ بمحمد الرضي من شر ماقُدّر و قضي و أعوذ باله الناس من شرّ الجنة و الناس اجمعين؛ پناه مي برم به خداي توانا از شيطان گمراه کننده و پناه مي برم به محمدصلي الله عليه و آله پسنديده از شر آنچه مقدر شده و گذشته بر قلم قدرت و پناه ميبرم بخداي مردم از شر تمامي جن و انس”. و تسليم خدا شو که شر شيطان و ديوهاي با او را دفع مي کند؛ اگر چه ديوها هم مانند ابليس اند.
چنان که پيداست مسئله پناه بردن به محمد صلي الله عليه و آله خود سرّ عظيمي است که حضرت در آن زمان فقط براي کميل بيان مي فرمايند؛ چرا که مي دانند تنها او و مانند او هستند که با بينش وسيعي که دارند، توهّم شرک نمي کنند.
14. اي کميل! ديوها تو را با تمام وجودشان فريب دهند و هر گاه نپذيري، با نيکو نشان دادن تمايلات و آرزوها و بخشيدن آرمان ها و خواسته هايت فريبت دهند و تو را به ورطه فراموشي و غفلت کشانند و در نتيجه امر و نهي مي کنند (چنان که از سر غفلت) گمان تو را به خدا نيکو گردانند تا به خدا اميدوار باشي و به اين اميد مغرور گردي و فريب بخوري و سپس نافرماني خدا را کني، پاداش نافرماني آتش است.
15. اي کميل، همانا شيطان از خودش وعده نمي دهد، بلکه از خدا وعده مي دهد تا مردم را به گناه وادار کند. پس ايشان را گرفتار مي کند.
16. اي کميل، کلام خدا را همواره پيش رو دار که: همانا شيطان با مهرباني و فريبش نزد تو مي آيد. پس فرمانت مي دهد به آنچه مي داند که تو به آن انس داري، به وسيله اطاعتي که آن را وانمي گذاري. پس تو گمان مي کني آن شيطان؛ فرشته اي گرامي است، اما او شيطان رانده شده است. پس هر گاه به او آرامش يافتي و خاطر جمع شدي، تو را وادار به نابودي هاي بزرگي کند که اصلاً نجاتي با آنها نيست.
17. اي کميل، به اين کلام الهي توجه داشته باش که شيطان با تو در مال و فرزندت شريک نشود….، با دوستي ما خود را نجات ده.
اينکه دوستي اهل بيت: عاملي است براي جلوگيري از داخل شدن شيطان در مال و فرزند و نسل انسان ، خود از اسرار بلند ولايي است.
18. اي کميل، طول نماز و روزه و صدقه مردم تو را فريب ندهد.
19. اي کميل، شنيدم که رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمود که شيطان هر گاه مردم را به زنا و شراب خوردن و ربا و مانند اينها از گناه و فحشا مايل مي کند، بعد از آن، عبادت و فروتني و رکوع و سجود را محبوب آنها قرار مي دهد و آنان را به ولايت پيشواياني که به آتش دعوت مي کنند، سوق مي دهد و روز قيامت ياري نمي شوند و …..
20. اي کميل، ايمان دو قسم است: ثابت و غير ثابت. زينهار مبادا از آنان باشي که ايمانشان غير ثابت است.
21. اي کميل، از واجبات نمي توان سر پيچيد و فشاري هم در مستحبات نيست. اي کميل، همانا خداي عزوجل جز از واجبات نمي پرسد و همانا ما مقدم داشتيم انجام دادن نافله را براي ترس و بيم و سختي روز قيامت. اي کميل، همانا واجبات براي خدا بالاتر از اين است که مستحبات و اعمال شايسته مزاحم به جاي آنها آورده شوند، ولي کسي که بعد از واجبات مقدم داشتيم مستحبات را انجام دهد، برايش بهتر است.
اين سخنان دقيقاً بيانگر مهالک و مواقف خطرناکي است که ممکن است براي سالکين پيش بيايد که امامِ سالکان، آن را به کميل و امثال او هشدار مي دهد و بدين گونه، اساس عرفان شيعي را بنا مي گذارند.
22. اي کميل، همانا گناهانت بيشتر از ثواب هايت و بي خبري ات بيشتر از يادآوري و نعمت هاي خدا بيشتر از کردار تو است.
23. اي کميل، مبادا از آنها باشي که خداي عزوجل درباره شان فرموده: “نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ خدا را فراموش کردند. پس خدا هم خودشان را از يادشان برد…”. اي کميل، بزرگي تنها در نماز خواندن و روزه گرفتن و صدقه دادن تو نيست، بلکه بزرگي در اين است که تو با دلي پاک نماز گزاري و کردارت پيش خدا پسنديده باشد و ترس از او و کوشش در آنها باقي داري.
24. اي کميل، قسم به خدا ما آناني هستيم که پرهيزکارند و نيکوکار. اي کميل، خداي عزوجل، کريم، حليم و عظيم و رحيم است. ما را به خوي خويش راهنمايي کرده و به گرفتن همين صفات پسنديده فرمان داده و به مردم نيز امر مي کنيم تا آنها را از ما بگيرند. پس ما آن را به مردم رسانديم، بدون اختلاف و بدون نفاق و آنها را تصديق کرديم نه تکذيب، پذيرفتيم بدون شک.
25. اي کميل، ما ثقل کوچکيم و قرآن ثقل بزرگ. رسول خدا به مردم رساند و آنان را گرد آورد.
26. اي کميل، رسول خدا به من سخني گفت؛ در حالي که مهاجر و انصار فراوان بودند. روزي بعد از عصر روز نيمه ماه رمضان، رسول خدا بر منبر ايستاد. فرمود: علي از من است و دو فرزندم حسن و حسين از اوست و پاکان از من اند و من از ايشان و اينان پاکان اند بعد از مادرشان و ايشان کشتي نجات اند. هر کس سوار شود، نجات مي يابد و هر کس از آنها دوري کند، نابود شود و هر کس نجات يابد، در بهشت خواهد بود و هر کس هلاک شود در جهنم.
27. اي کميل، برتري به دست خدا است. به هر کس بخواهد مي بخشد و خدا صاحب فضلي بزرگ است. اي کميل، چرا مردم بر ما حسد مي برند. خدا پيش از آنکه مردم ما را بشناسند، ما را آفريده است.
اين بيان بلند اشاره دارد به خلقت نوري و اتصال حضرات معصوم به حضرت حق و مقامات بلند عرفاني ايشان که از اسرار بزرگ ايشان است.
28. اي کميل، هر کس ساکن بهشت نشود، مژده ده او را به عذاب سخت و دردناک و پستي جاويدان، زنجيرها و گرزهاي آهنين و رشته هاي زنجير طولاني و پاره هاي آتش و نزديکي ديوها، شراب هاي چرکين، لباس هاي آهنين، دربانان بدخوي، آتش شعله کشنده، درهاي محکم بسته. فرياد مي زنند و جواب نمي شوند. پناه مي خواهند، بر آنان رحم نمي شود. فريادشان اين است که اي مالک، پروردگارت بايد در باره ما حکم کند. مالک مي گويد: همانا شما در اينجا درنگ کنيد. مسلماً ما حق را مي آوريم، ولي بيشتر شما حق را خوش نداريد.
29. اي کميل، ما به خدا سوگند حقي هستيم که خداي عز و جل فرموده: وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ.

دعاى كميل‏
نکته ديگرى كه در بررسى زندگينامه كميل شايان توجّه است، “دعاى كميل” است. و آن از ادعيه معروفه است و علاّمه مجلسى قدس سره فرموده كه بهترين دعاهاست و آن دعاى حضرت خضر عليه السلام مى‏باشد. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام آن به كميل ياد داد. در شب‏هاى نيمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده مى‏شود و براى كفايت از شرّ اعدا و فتح باب رزق و آمرزش گناهان، نافع است. 78
كميل بن زياد مى‏گويد:
با مولايم على عليه السلام در مسجد بصره نشسته بوديم و جمعى از اصحاب آن حضرت نيز حضور داشتند. يكى از آنها خطاب به على عليه السلام راجع به اين آيه مباركه “فيها يفرق كلّ امر حكيم”79 سؤال كرد. حضرت فرمود: مقصود، شب نيمه شعبان است. آن گاه فرمود:
قسم به كسى كه جان على به دست اوست، هيچ بنده‏اى نيست مگر اينكه جميع مقدّراتى كه تا سال آينده بر او جارى مى‏شود از خير و شر، در شب نيمه شعبان براى او تقدير مى‏گردد. و هيچ بنده‏اى نيست كه اين شب را احيا بدارد و دعاى خضر عليه السلام را بخواند مگر آنكه دعايش مستجاب شود.
مجلس پايان يافت و حضرت به منزل تشريف برد. من شبانه درِ خانه على عليه السلام را زدم. حضرت فرمود: چه چيز (در اين وقت شب) تو را به اينجا آورده؟
عرض كردم: اى اميرمؤمنان! دعاى خضر!
فرمود: بنشين اى كميل! اگر اين دعا را حفظ كنى و هر شب جمعه، يا در ماه، يا در سال، يا در عمرت يك مرتبه بخوانى، كفايت و يارى مى‏شوى و مشمول رزق قرار مى‏گيرى و مغفرت الهى شامل حالت خواهد شد! اى كميل! مصاحبت طولانى تو با ما، سبب گرديد تا پاسخ تو را بگويم.
حضرت سپس فرمود: بنويس: اللّهمّ انّى اسألك برحمتك الّتى وسعت كلّ شى‏ء…
شيخ طوسى از كميل بن زياد نقل مى‏كند كه وى مشاهده كرد امام على عليه السلام در سجده اين دعا را مى‏خواند.
برخي محورهاي عمده دعاى كميل‏
عبارت است از :
1. توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي در سياق دعا و راز و نياز با خداوند
2. اقرار به عظمت پروردگار
3. درخواست مغفرت و ترحم و قبول عذر از پيشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع کميل، بعضي، امير Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فصوص الحکم