پایان نامه ارشد با موضوع پیش‌فرض‌ها، انحراف معیار، کیفیت سود، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

اصفهان
1
017/0
13
کانه‌های فلزی و غیرفلزی
باما. چادرملو. گل گهر. شیشه دارویی رازی. فرآورده‌های نسوز اذر
5
087/0
14
لاستیک وپلاستیک
لاستیک سهند.
1
017/0
15
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار. خدمات کشاورزی. ماشین سازی نیرو محرکه. مهندسی فیروزا
4
070/0
16
دستگاه های برقی
نیرو ترانس
1
017/0
17
مواد دارویی
کارخانجات دارو پخش، البرزدارو. ایران دارو. پارس دارو. دارو ابوریحان. دارو اسوه. دارو اکسیر. دارو امین. دارو جابرابن حیان. دارو داملران رازک. دارو زهراوی. دارو فارابی. دارو لقمان. داروسازی کوثر. روز دارو. سینادارو. کیمیدارو
12
210/0
جمــــع
57
100

توصیف یافته‌ها
در این بخش از گزارش تحقیق، داده‌ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص‌های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. نتایج توصیف یافته‌ها در جدول شماره 3-4 آورده شده است. در این جدول، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق محاسبه شده است. کل مشاهدات در هرسال بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی به ازای هرسال برابر با 57 و در یک دوره 5 ساله (88 تا 92) برابر با 285 سال-شرکت بوده که از جدول توصیف داده‌ها به ازای متغیرها حذف شده است. شاخص‌های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول 3-4 به شرح زیر ارائه گردیده است.
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق
شرح
نام متغیر
کمینه
بیشینه
متوسط
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
Y
نوسان سود
0047/0
345/0
064/0
051/0
40/2
26/10
X_۱
کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر
23/569-
27/644
73/5
46/66
407/1
96/57

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره 4-3 در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
1) نوسان سود در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 0047/0 و حداکثر 345/0 بوده است. متوسط نوسان سود 064/0 با انحراف معیار 051/0 بوده است.
2) کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 23/569-و حداکثر برابر 27/644 بوده است. مقدار متوسط آن 73/5 با انحراف معیار 46/66 بوده است.
تحلیل پیش‌فرض‌ها
در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
آماره‌های توصیفی جدول شماره 4-4 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی است که در حالت توصیفی می‌تواند معیاری برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها باشد. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهند بلندای توزیع است که در مقایسه با توزیع نرمال سنجیده می‌شود. در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضرایب به سمت صفر میل نماید:
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد
ردیف
نماد
نام متغیر
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
1
Y
نوسان سود
40/2
26/10
2
X_۱
کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر
407/1
96/57

بر مبنای جدول شماره 4-4 ملاحظه می‌شود که متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. ازآن‌جهت که مقادیر یا قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی به سمت صفر میل نکرده است.
درعین‌حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون جارک-برا استفاده شده است. در اين آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می‌شود. این آزمون را غالباً در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام داده‌اند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیر مستقل انجام پذیرفته است.
در تحقیقاتي كه نرمال بودن توزيع متغيرها را مورد آزمون قرار داده‌اند، عموماً با طبقه‌بندی هر یک از متغیرها از آزمون کااسکوئر استفاده کرده یا بدون طبقه‌بندی از آزمون جارک-برا استفاده کرده‌اند که در اینجا روش دوم مورداستفاده واقع‌شده است. در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون جارک-برا استفاده شده است. این آزمون برای متغیر نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد و نتیجه این آزمون به‌طور خلاصه در جدول خروجی آزمون جارک-برا در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول 5-4 است:
جدول (4-5): نتايج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته
متغیر
آماره جارک
سطح معناداری
نتیجه
نوسان سود
Y
34/901
000/0
توزیع نرمال نیست

بر مبنای جدول شماره 4-5 سطح معنی‌دار محاسبه شده متناظر با آماره جارک-برا برابر با 000/0 می‌باشد. با توجه به اینکه سطح معنی‌دار در این جدول کمتر از 05/0 یا سطح آزمون است فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته رد ‌شده لذا با اطمینان 95% می‌توان گفت متغیر وابسته یا نوسان سود در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران از توزیع غیر نرمال برخوردار است. مشابه تحقیقات مرتبط پس از نرمالیزه کردن متغیر وابسته با به‌کارگیری لگاريتم، مجدداً آزمون نرمال بودن توزيع متغير مستقل با استفاده از آماره جارک-برا تکرار شده است. نتایج آزمون مجدد جارک پس از نرمال‌سازی متغير وابسته بر مبناي استفاده از لگاريتم مقادير اوليه متغيرها، به شرح جدول شماره 4-6 خلاصه شده است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع پیش‌فرض‌ها، جامعه آماری، رگرسیون، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت سهام، متغیرهای حسابداری، سود سهام، ارزش دفتری