پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات، عرضه و تقاضا، اشتراک دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ها به منظور آن است که نياز ها و هدف هاي سازمان و اعضاي آن، تواما تحقق پيدا مي کند . بنابراين رهبري در مديريت ، حائز اهميت است .
در اين فصل سعي برآن شده است که به عنوان تحقيق ، بيان مسئله، اهميت و اهداف تحقيق ، تعاريف و مفاهيم پيرامون اصطلاحات ، و متغيرهاي تحقيق پرداخته شود.

1-1-عنوان تحقيق
بررسي رابطه بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان
1-2-بيان مسئله
يكي از ابزارهاي مهم در نظام مديريت منابع انساني ، بويژه در سازمآن هاي بزرگ “سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني” است . اين سيستم اطلاعاتي قادر است تا با استفاده از پايگاههاي داده در رابطه با نيروي انساني سازمان ، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران مياني و مديران ارشد سازمان در رابطه با مديريت منابع انساني سازمان فراهم سازد(طرقي و اسماعيلي،1386: 45).
در نگاهي سيستمي مي توان گفت كه اين سيستم اطلاعاتي ، مي تواند به عنوان “زير سيستم “در سيستم اطلاعات مديريت سازمان مطرح باشد و خود نيز به عنوان يك سيستم ، شامل دروندادهايي از داده هاي مرتبط با نيروي انساني و بروندادهايي است كه جهت برنامه ريزي هاي لازم در سطوح مختلف مديريت سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد(علوي ، ???? :36).
در رويكرد استراتژيك به مديريت منابع انساني، مديران منابع انساني براي گردآوري اطلاعات بيشتر و كارآمد درباره كاركنان سازمان و افزايش سهم خود در دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان تحت فشار هستند. به اين ترتيب مديريت منابع انساني بايد سريع تر، دقيق تر و بهره ورتر از پيش باشد. ازسوي ديگر، رشد ابعاد و عمليات سازمان، همچنين عدم تمركز، و توزيع وظايف سنتي مديريت منابع انساني در ميان مديران عملياتي، دستيابي به خواسته هاي فوق را بدون داشتن ابزار مناسب غيرممكن كرده است. روش ها ي سنتي ديگر قادر به پاسخگويي به اين خواسته هاي فزاينده نيستند. از اينرو به منظور تحقق خواسته هاي فوق، سيستمهاي اطلاعات منابع انساني به عنوان ابزاري اساسي در خدمت مديران درآمده اند (لاودن1 ،ترجمه رضايي زاده ، 1387: 27).
امروزه يکي از مشکلات ، عدم به کارگيري سيستم اطلاعات مناسب است . سيستم هاي اطلاعات مديريت ، توانايي پردازش اطلاعاتي در زمينه هاي جمعيت شناسي ، آموزش ، اشتغال و همچنين عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي کار دارند که در نهايت در زمينه برنامه ريزي نيروي انساني کاربرد فراواني خواهند داشت . مديران با داشتن اطلاعات مورد نياز از طريق مديريت آينده ساز مي توانند قبل از شروع هر بحراني براي رويارويي با مشکلات در حال و آينده آماده شوند ( کياني ، 1388 :1).
اگر تا چندي پيش مديريت دانش موضوع جالب توجهي در کانون هاي تفکر بود، اکنون سخن از رهبري دانش به ميان آمده است و توجه انديشمندان فعال در قلمروهاي مديريت و اطلاع رساني را به خود جلب نموده است. البته اين دو موضوع جداي از يکديگر نيستند و در بسياري از مباحث همپوشاني دارند. رهبري دانش حاکي از تغيير چشمگير چالش هاي فرا روي مديران طي سال هاي اخير است ( براتون2 ، 2000: 89).
يکي از وظايف مهم مديريت رهبري است . اولين وظيفه رهبري بيان دور نما و ارزش ها در يک سازمان است . رهبري در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئي مجزا و مستقل از مديريت طرح نبوده ، بلکه يکي از وظايف عمده و اصلي آن به شمار مي آيد ( الواني ، 1374: 138).
نياز جامعه به رهبران و عملکرد آنان امري بديهي است . تاثير رهبران اثر بخش ، بارها و بارها در مقياس ملي در تاريخ هر کشور و در مقياس محلي در گذشته هر سازمان به وضوح نمايش داده مي شود ، سازمان بدون رهبري اثر بخش با مشکل روبه روست . از اينجاست که اهميت رهبري خوب ، هميشه مورد نظر بوده است (فيدلر3 ، ترجمه فارسي، 1372: 9).
بدون شک رهبران دانش شکل جديدي از مديران سازماني هستند. اين مديران کاملاً در چارتهاي مرسوم سازماني نمي گنجند. اين دسته از مديران اغلب در نقاط اتصال درون سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهاي سازماني يافت مي شوند. پست هاي فرماندهي و کنترل سازمان نيز معمولاً خالي از اين نوع مديران نيستند (کارلسن و کيين4 ، 1979 : 36 ).
ارائه تعريفي براي رهبر دانش مستلزم پذيرش و داشتن درک واقع بينانه از اين عنوان است. همچنين مستلزم آن است که يک فرد فرهيخته به هنگام شنيدن اين اصطلاح، مسؤوليت هاي مديريت دانش را متمرکز بر توسعه کارکردها و راه حل هاي مديريت دانش در نظر آورد (باس5 ، 1990 : 19 ).
تجزيه و تحليل رهبري دانش نشان داد که ابعاد رهبري دانش عبارتند از (ويتالا6،2004 :528 ):
1- راهنمايي جهت يادگيري
2- ايجاد جوي براي کمک به يادگيري
3- حمايت از فرآيند يادگيري در سطح گروهي و فردي .
وظايف اصلي ونقش اصلي يک رهبر به عنوان تسهيل کننده يادگيري در واحد خود است .علاوه بر اين، ابعاد رهبري دانش را مي توان به عنوان اهداف اصلي در هدايت فعاليتهاي يک رهبر در نظر گرفت (تاپسل7 ، 1999: 20 ) .
رهبري دانش به عنوان يک فرايندي تعريف شده است که در آن يک فرد ديگر اعضاي گروه را در فرايند يادگيري مورد نياز براي رسيدن به اهداف گروه و يا سازماني حمايت مي کند( استاگديل8 ، 1974 : 9 ).
منابع انساني ارزشمندترين و مهمترين دارايي يك سازمان است نيروي انساني را بايد به عنوان مهمترين سرمايه يك سازمان دانست كه نقش كليدي و مهمي در دستيابي سازمان به اهدافش دارد (بحراني و سوخكيان، 1388).
با توجه به مطالب ذکر شده اين تحقيق بر آن است که مشخص کند که بين سبک رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم اطلاعات منابع نساني رابطه وجود دارد .
به طور خاص ، فن آوري اطلاعات در تمرکز خود روي “کانال اطلاعات9 ” براي پردازش اطلاعات مي تواند به عنوان يک ابزار و به عنوان يک تابع از رهبري دانش ديده شود(اولريخ10 ،1997: 15).
با توجه به مطالب فوق سوال اصلي تحقيق عبارت است از:
آيا بين رهبري دانشي با ميزان به کارگيري سيستم هاي اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي شهر کرمان رابطه وجود دارد يا خير؟ که پاسخ به اين سوال نيازمند يک کار عملي و تحقيقاتي مي باشد .

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
رابينز11 مي گويد : ” اهميت رهبري چيزي نيست که در بحبوحه سازمان گم شود . شرکت هاي سهامي ، سازمان هاي دولتي ، سيستم هاي آموزشي و انواع موسسات هر سال ميليارد ها دلار خرج مي کنند تا افرادي را گزينش کنند تا به آن ها آموزش دهند و براي پست هاي رهبري آماده سازند . ولي بهترين مدرکي که مي توان درباره اهميت رهبر در سازمان ارائه کرد ميزان حقوقي است که به اين افراد پرداخت مي شود . به طور معمول به رهبران حقوقي بيش از ده تا بيست برابر حقوق افراد غير رهبر پرداخت مي شود . هر قدر مسئوليت رهبري بيشتر باشد پول بيشتري دريافت خواهند کرد . حال اين پرسش مطرح است اگر در سازمان ها باور نداشتند که رهبرانشان واقعاً با ساير اعضاي سازمان متفاوتند ، آيا حاضر بودند چنان پول زيادي به آنان پرداخت کنند ؟ “(رابينز ، ترجمه فارسي ،1387: 702 ) .
امروزه نقش مدير به عنوان رهبر ، به قدري اهميت پيدا کرده است که در همه زمينه ها براي يافتن اشخاصي که توانايي لازم را براي رهبر داشته باشند ، کوشش مستمر به عمل مي آيد . کمبود رهبري ، تنها به موسسات خصوصي محدود نمي شود و در سازمان هاي دولتي نيز محسوس است . بنابراين وقتي که به کمبود استعداد رهبري در جامعه اشاره مي شود ، مراد فقدان افرادي نيست که مقامهاي اجرائي و اداري را اشغال مي کنند ، بلکه کمبود افرادي است که آماده پذيرش نقش هاي رهبري در جامعه باشند و بتواند وظيفه خود را به طور موثر انجام دهند (ايران نژاد پاريزي و ساسان گهر ، 1380: 419).
جوهره بسياري از اسطوره ها و افسانه هاي ملل مختلف حضور ، کارداني و قدرت تصميم رهبراني شجاع و زيرک بوده است که توانسته اند در لحظاتي حساس ملتها ،گروه ها و سازمان هايي را از لبه پرتگاه حوادث به سلامت عبور داده و به سر منزل مقصود برسانند . تاثير رهبري آنچنان قاطع و پر اهميت است که اغلب در ذهن آدمي جايي براي انديشيدن به ساير علل و عوامل توفيق يا شکست باقي نمي گذارد (شوريني ،15:1373).
به هر حال يکي از مسائل قابل توجه رهبري ، ايجاد انگيزه در کارمندان براي همکاري در جهت نيل به اهداف است چرا که در صورت عدم تمايل به همکاري کارکنان اهداف سازماني تامين نخواهد شد و بي شک قدرت نفوذ رهبري و ايجاد انگيزه هاي موثر در زير دستان به تحقق اهداف و مقاصد مورد نظر در هر سازماني کمک مهمي مي کنند و اهميت نقش رهبري از اين ضرورت نشأت مي گيرد که مدير بايد نياز هاي رواني و اجتماعي زير دستان را با اهداف سازماني مطابقت دهد و از اين طريق زمينه تحقيق اهداف سازماني را مساعد سازد ( هيکس و گرلت12 ، ترجمه فارسي ، 1381: 35).
در يک بررسي چند جانبه که توسط گروه دلفي صورت گرفت، روشن شد که در عمل رهبر دانش طيف گسترده اي از پست هاي سازماني را بدون توجه به عنوان پذيرفته شده سازماني در بر مي گيرد و شامل کارکردها و ويژگي هاي مشابهي است (سانچز و هيين13 ، 1997).
برجسته ترين وِيژگي عبارت است از تجربه ترکيبي تجارت و فناوري اطلاعات، چيزي که حداقل به ده سال تجربه کاري در هر دو حوزه نيازمند است( آرگريس14 ، 1999: 115) .
رهبران دانش تنها پل هايي را ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان دانش مي سازند. اين رهبري سازمان است که فرهنگ حاکم بر سازمان را مي سازد( پدلر15 ، 1991).
چرا سازمان ها به رهبران دانش نياز دارند؟ چنين نيازي بديهي است زيرا بايد بر موانع طبيعي فرا روي تسهيم و اشتراک دانش در محيط هاي بزرگ کسب و کار فايق آيند. اين در واقع عصاره مديريت دانش است. سازمآن ها با هر اندازه و هر تخصص به اين باور رسيده اند که تبادل تجربيات و نه فقط کاربرد فناوري، قلب و کانون توانايي مديريت دانش در تأمين اهداف تجاري و نياز کاربران و مشتريان است. اين امر به ويژه در يک فرهنگ آزاد با تقويت کانال هاي ارتباطي صورت مي پذيرد. رهبري دانش براي تسهيل ايجاد فضاي مورد نياز تشريک و تسهيم دانش لازم است( مينتزبرگ16 ، 2004) .
شکي نيست که رهبري دانش جزئي مهم در مجموعه کارکردهاي مديريتي هزاره جديد است. سازمان ها بايد در صدد تعريف ساز و کارهاي مناسبي براي بکار گيري اين امکان جديد در سازمان هاي خود باشند. قواعد و مقررات مکتوب بر کاغذ تنها مقدمه اي براي آغاز اين حرکت است و ابعاد واقعي مديريت دانش در عمل و به هنگام کار خود را نشان مي دهد(پوليتيز17 ، 2001 : 354).
نقش موثر مديران و رهبران در تغيير و تحولات بنيادي در سازمان اجتناب ناپذير است . نظريه‌هاي جديد رهبري سازمان هر روز افق‌هاي جديدي را در نحوه‌ي اداره‌ي سازمآن ها و حرکت آن ها در مسير رشد و توسعه مي‌گشايند و به مديران و رهبران آگاهي لازم را جهت رويارويي با تغيير و تحولات محيطي مي‌دهند (خاکساري ،1387: ???).
رهبري يکي از وظايف ضروري مديران است و محققان بسياري رهبري را به عنوان يک متغير کليدي در مديريت دانش شناسايي کرده اند موفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبک رهبري قرار داد(رابينز ، 2005 : 334).
از نقطه نظر سازماني رهبري داراي اهميت حياتي است زيرا رهبري نفوذ قدرتمندي بر رفتار فرد و گروه دارد . دليل ديگر اهميت رهبري آن است که رهبر کوشش هاي گروه را در جهت هدفي هدايت مي کند که هدف مورد نظر خود او نيز مي باشد و اين هدف ممکن است با اهداف سازماني هماهنگ بوده و يا هماهنگ نباشد (افجه ، 24:1380 ).

رهبري يکي از ضرورت هاي اصلي براي انجام فعاليت هاي بسياري از سازمان هاي امروزي است همچنين امروزه اکثر سازمان ها براي حفظ موقعيت رقابتي خود نياز به تغيير سريع دارند. تغييرات سريع مستلزم آن است که سازمآن ها داراي رهبران و کارکناني باشند که انطباق پذير بوده و به صورت مؤثر کار کنند؛ به طور مداوم سيستمها و فرايندها را بهبود بخشند و مشتري مدار باشند چون هر برنامه اي نياز به اطلاعات دارد و اطلاعات نيز يكي از سرمايه هاي سازمان و عامل قدرت در آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، شهرستان کرمان، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات، سلسله مراتب، عامل قدرت