پایان نامه ارشد با موضوع وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

است که به طورکامل نمی توان آنرا توصیف نمود .

114
اغلب وقتی به چیزی معمولی نگاه می کنم اتفاق جالبی رخ می دهد، بدین ترتیب که احساس می کنم که گویی برای اولین با است آنرا می بینم .

115
وقتی باید کاری نو و نا آشنایی را انجام دهم معمولاً عصبی می شوم و احساس نگرانی می کنم .

116
غالباً تا حد خستگی و از پا افتادن به خودم فشار می آورم و تلاش میکنم بیش از آن چه که وقعاً در توانم است، انجام دهم.

117
قدرت اراده من ضعیف است به طوریکه نمی توانم در برابر وسوسه های بسیار قوی مقاومت کنم، حتی اگر بدانم که عواقب بدی در انتظارم است .

118
از دیدن رنج دیگران بیزارم .

119
در موقع آشفتگی و ناراحتی، معمولاً در کنار دوستان و آشنایان احساس بهتری دارم تا در عالم تنهایی .

120
دلم می خواست زیباتر از دیگران بودم .

121
عاشق شفکتن گلهای بهاری هستم همانطور که شیفته دیدن یک دوست قدیمی ام .

122
من معمولاً به موقعیت های دشوار به عنوان یک چالش (مبارزه) و یا فرصت نگاه می کنم .

123
کسانی که با من سرو کاردارند بایستی یاد بگیرند کارها را به روش من انجام دهند .

124
من معمولا بیش از اکثر افراد اعتماد به نفس و انرژی دارم، حتی پس از فشارهای روحی و بیماری های خفیف

125
وقتی همه چیز عادی است، معمولاً به دنبال چیزی می گردم که هیجان انگیز و تحریک کننده باشد.

پرسشنامه دموگرافیک
شماره :
در این پرسشنامه از شما خواسته شده تا سئوالاتی در زمینه های مختلف شخصی خود ارائه دهید . خواهشمند است که گزینه مورد نظر را با توجه به مشخصات خود تکمیل نمایید .
ردیف
سئوال پرسشنامه
توضیح
1

نوع جنس
مرد

زن

2

میزان تحصیلات
عالی

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

سیکل

ابتدایی

بی سواد

3
محل زندگی
شهر

روستا

4

وضعیت اقتصادی
خوب

متوسط

ضعیف

5
میزان سن

6
تاریخ اقدام به خودکشی

7
نوع روش اقدام به خودکشی

8
نام مواد مصرف شده جهت اقدام به خودکشی

9
میزان مصرف ماده جهت اقدام به خودکشی

10
تعداد دفعات اقدام به خودکشی

A comparison of temperament and character dimensions of suicide attempters and normal individuals based on Cloninger’s bio- psycho model
Fereidoon Soleimani
Abstract
The present study aimed to determine the role of temperament and character dimensions in suicide attempters. 100 suicide attempters who were selected using simple sampling method among the individuals who had referred to hospitals in Shiraz, were compared with normal individuals from three different research samples according to Cloninger’s Temperament and character Inventory (TCI-125). Data were compared with normal data of Iran, Shiraz and Tehran using t-test.
Results showed that there were significant differences between suicide attempters and normal individuals in different dimensions of temperament and character including novelty seeking, inhibitability and reward-dependence but the difference was not significant in the dimension of persistence.
Also, the difference was significant in other dimensions including cooperativeness and self-directedness but there was no significant difference in self-transcendence. It seems necessary that policymakers take the results of the present study into account in order to compile a systematized program for suicide prevention and education and reduce its catastrophic aspects in different organizational and official levels including ministers of Education and Health, Police and military forces, universities, media and the press.
Key words: Temperament and character dimensions, suicide attempters, normal individuals.

1 -Gilifyon
2 -James
3 – Sadock & Sadock
4- Word health organisashen
5- Gilion
6- Gang
7-Christensen
8- Sorakic
9- Sher
10- Kerby
11- attachment and temperament
12-Cloninge
13 – Gillinad
14 – James
15 – Etecsion
16 – Hiligard
17 – Robins

18- Sheldon

19- paoloof
20-Robins
21- Moorhed
22- Greifen
23-Empedocleks
24- Gautama Buddha
25- Therevadans
26-Chan
27-Zen
28- Abhidhamma
29-Sanskrit-
30-Abhidharma
31-Atta
32-omonism
33-egzizstansiyalism
34-Moored
35-Girifin
36-Iizeng
37-Oldez
38. Edwin Shneidman
39. sui
40. caedere
41. Emil Durkheim
42. Taylor
43 . Dobu
44 . Iroquois
45 . Mohave
46 . psychological factors
47 . Squirol
48 . Frouid
49 . Deuiet Melancholie
50 . Fromm
51. Amish Ammann
52. 5-HIAA
53 . Ahran Tbeck
54 . Sarason & Sarason
55 . Albert Alice
56 . predisposing factors
57 . manifesting factors
58 . perpetuating factors
59. Durkheim
60 .altruistic suicide
61 . Rose
62. Girard
63 . Poppel & Day
64 . Westman, Erin, Cicilini
65 . Wasserman
2 . Fledman

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط با طبیعت، شگفت انگیز، بی عدالتی، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با موضوع نشانه شناسی، هنر اسلامی، فلسفه اشراق، عوامل انسانی