پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، سود حسابداری، جریان نقدی، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مورد استفاده قرار میگیرد (چالاکی، 1382).

2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نيست. این فرضیه بیان میکند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایهگذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود بهعنوان وسیلهای برای کنترل مشکل سرمایهگذاری بیش از حد شرکتها در نظر گرفته میشود (چالاکی، 1382‏).

2-2-9- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام
اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگیهای معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایهگذاران قرار میگیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایهگذاران نسبت به این مشخصهها میباشد و از اینرو قیمت سهام را تغییر میدهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاشهای تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد میشود (آقایی، رضازاده ، 1375).
اگر سود و جریانهای نقدی به تسهیل پیشبینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریانهای نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی میشود (آقایی و رضازاده، 1375).
در دهه 1960 فرضیه بازار کارا با نظریههای حسابداری در تضاد بود به ویژه از این جهت که در آن زمان صاحبنظران معتقد بودند که مدیران میتوانند با استفاده از اعمال تغییرات در سود حسابداری بازار را گمراه کنند در حالی که طرفداران فرضیه بازار کارا بر این باور بودند که اگر سود حسابداری بر قیمت سهام تاثیر میگذارد پس می تواند شاخص مناسبی برای ارزش سهام باشد. اگر سود حسابداری شاخص بهتری از جریانهای نقدی آتی نسبت به جریانهای نقدی جاری باشد، سود حسابداری میتواند ارتباط بیشتری نسبت به جریانهای نقدی با بازدههای غیر نرمال داشته باشد. تحقیقات بیان میکنند که سود حسابداری یا جریانهای نقدی کدامیک بیشتر با بازده ارتباط دارند. این تحقیقات از جریانهای نقدی عملیاتی به جای کل جریان نقدی استفاده کردهاند. زیرا بهنظر میرسد جریانهای نقدی حاصل از سرمایهگذاری (مبالغ سرمایهگذاری شده و بازیافت آن) در طول زمان متغیر می باشد (زیمرمن ، 1986).
بال و براون در مطالعات خود که توسط سایر محققان مورد پیگیری قرار گرفت ارتباط بین سود غیر منتظره ‏و میانگین نرخ بازده ‏غیرعادی را بررسی کرده‏اند. نتایج اساسی مطالعه ارتباط بین سود و بازده این چنین بوده است که سود و نرخ بازده غیر عادی با یکدیگر در ارتباط هستند و همچنین سود، اطلاعاتی به بازار منتقل میکند. آنها همین تحقیق را با متغیر جریان نقدی عملیاتی به جای سود تعهدی عملیاتی تکرار نمودند و نتیجه گرفتند که جریانهای نقدی جاری با بازده ‏ارتباط کمتری دارد (زیمرمن، 1986).
به نظر زیمرمن با توجه به این که نتایج نشان می دهد سود حسابداری پیشگویی کننده بهتری از جریانهای نقدی آتی نسبت به جریانهای نقدی فعلی میباشد هیچ یک از تحقیقات واقعا از جریانهای نقدی عملیاتی استفاده نکرده است.
زیرا هنگام حذف اثر بعضی از تعهدات در سود حسابداری برای برآورد جریان نقدی عملیاتی تعهد آتی مانند تغییرات در موجودی کالا و تغییرات در حسابهای دریافتنی را منعکس نمیکنند زیرا شواهدی وجود دارد که مدیران این تعهدات را دستکاری مینمایند تا برروی پاداششان تأثیر بگذارد. منعکس کردن این تعهدات ممکن است ارتباط جریان نقدی عملیاتی با بازده ‏های غیر نرمال را افزایش دهد. همچنین میتوان بهجای جریان نقدی عملیاتی از کل جریانهای نقدی استفاده ‏نمود. حذف جریانهای نقدی سرمایهگذاری میتواند ارتباط بین بازدههای غیر نرمال و جریانهای نقدی را کاهش دهد (زیمرمن، 1986).

2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریانهای نقدی
سود خالص، شاخص سود آوری واحد انتفاعی است. سود یا زیان خالص یک واحد انتفاعی درطول عمر آن واحد برابر با خالص ورود وجه نقد به واحد انتفاعی یا خالص خروج وجه نقد از آن واحد است. اما چون سود خالص بر مبنای حسابداری تعهدی اندازهگیری و گزارش میشود، بنابراین تساوی بین سود خالص و خالص گردش وجوه ‏نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در دوره‏های کوتاه ‏به ندرت تحقق مییابد.
با این وجود، همبستگی بالای بین سود حسابداری و جریانهای نقدی، کیفیت بالای سود را نشان میدهد. کیفیت سود واژهای است که تحلیلگران مالی برای توصیف این ارتباط استفاده ‏مینمایند.
بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که ارائه اطلاعات جریانهای نقدی و تعهدی در کنار یکدیگر بسیار سودمندتر خواهند بود تا این که بهتنهایی گزارش شوند و هر دو این اطلاعات در ارزیابی عملکرد و وضعیت بنگاه های اقتصادی مفید هستند.
عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و دیگر طرف قراردادها تقاضا برای معیار درون زاد عمکرد شرکت که در فاصله زمانی محدود گزارش شده را بوجود میآورد. این معیار میتواند در قراردادها و ایفای قرارداد و همچنین ارزشیابی و پاداش مدیران مورد ‏استفاده قرار میگیرد ‏موفقیت یک شرکت در نهایت بستگی به ایجاد وجه نقد مازاد بر مخارج دارد. بنابراین یک معیار عملکرد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد، خالص جریانهای نقدی است اگر چه در محدوده زمانی محدود گزارش جریانهای نقدی شناسایی شده ‏ضرورتا آگاهی بخش نیست و این امر بدین دلیل است که جریانهای نقدی شناسایی شده ‏دارای مشکلات زمان بندی و تطابق است که ایجاب میکند جریانهای نقدی یک معیار دارای پارازیت (اختلال) باشد. برای تخفیف و کاهش این مشکل اصول پذیرفته شده ‏حسابداری راهی برای تسهیل اندازهگیری عملکرد گشود و از اقلام تعهدی برای اصلاح زمان بندی شناخت جریانهای نقدی در سود استفاده کرد. دو اصل پذیرفته شده حسابداری که ما را در بدست آوردن سود راهنمایی میکند اصل شناخت در آمد (تحقق) و اصل تطابق است. با داشتن این اصول فرض می شود که فرآیند تعهدی مشکلات ذاتی زمان بندی و تطابق جریانهای نقدی را تخفیف میدهد بطوری که عملکرد شرکت را بهتر منعکس میکند.

2-2-11- گزارش جریانهای نقدی یا گزارشگری سود
از یک دیدگاه جریانهای نقدی معیار بهتری از عملکرد نسبت به سود شرکت هستند زیرا میتوانند تعهدات جاری را بهوسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره ‏کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند ( شیانحو16 ،2004 ‏).
تئوری حسابداری به سود بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد نگاه می کند، در طی یک دوره معین اطلاعات جریانهای نقدی میتواند جزئیات بیشتری ارائه نماید و در نتیجه ارزیابی معنی داری از عملکرد ارائه میدهد اما اگر به جریانهای نقدی بهتنهایی بهعنوان نشانگر عملکرد نگاه شود گمراه کننده ‏خواهد بود. اگر چه برای محاسبه سود و خالص جریانهای نقدی از وقایع و اطلاعات مشابهی استفاده ‏میشود اما آنها نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند (بنایی، 1375).
ایجینتن17 میگوید: این یک امر بدیهی است که شرکتهای ورشکسته وجوه ‏نقد کافی ندارند بنابراین صورت جریانهای نقدی اینگونه موسسات کمبود وجه نقد را افشا میکند. اما عکس این صادق نمیباشد یعنی موسساتی که دارای وجه نقد هستند الزاماً شرکتهای ورشکسته نیستند. او به وضعیت شرکت روگال (Rogal) در بین سالهای 1975 ‏تا 1981 ‏اشاره میکند که جریانهای نقدی منفی را نشان میداد اما ورشکسته نشد (بنایی، 1375).

2-2-12- مزایای صورت جریان وجوهنقد
هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره 5 مفاهیم حسابداری ویژگیهای مثبت صورت جریان وجوه نقد را به شرح زیر بیان کرده است:
صورت جریان وجوه نقد اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیتهای بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهیها، تقسیم سود یا سرمایهگذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیتهای تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیتهای سرمایهگذاری یا پرداختهای نقدی ارایه میکند. استفادههای مهم از اطلاعات مربوط به دریافتها و پرداختهای نقدی جاری به منظور کمک کردن در دستیابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطافپذیری مالی، سودآوری و ریسک است (استانداردهای حسابداری مالی 1984).
مزایای استفاده از صورت جریان وجوه نقد موارد زیر میباشد (دیفوند و همکاران18، 2003):
1- تعیین اطلاعات بازخورد جریانهای نقدی واقعی
2- کمک به تعیین رابطه بین سود و جریانهای نقدی
3- تهیه اطلاعات در مورد کیفیت سود
4- بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشگری مالی
5- کمک به ارزیابی انعطافپذیری و قابلیت تبدیل داراییها به وجوه نقد
6- کمک به پیشبینی جریانهای نقدی آتی

2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد
به نظر مانتر19(1990)، طبقهبندی صورت جریان وجوه نقد براساس طبقهبندی ترازنامه و روشهای شناسایی اقلام در صورت سود و زیان است.
از نظر نورنبرگ20(1993)، طبقهبندی صورت جریان وجوه نقد به سه بخش عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی منطبق با متون مدیریت مالی بوده و فرض شده است که این طبقهبندی میتواند اطلاعات سودمند را در مورد تصمیمها فراهم کند. با وجود انطباق ساختار کلی جریان وجوه نقد با متون مدیریت مالی، طبقهبندی بهره سود سهام دریافتنی و بهره پرداختنی در صورت جریان وجوه نقد منطبق با این متون نیست. این اقلام در صورت جریان وجوه نقد بهترتیب تحت عنوان جریانهای نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منعکس میشود، لیکن در متون مدیریت مالی بهره و سود سهام دریافتی بهعنوان فعالیتهای سرمایهگذاری و بهره پرداختنی بهعنوان فعالیتهای تأمین مالی تلقی میشود.

2-2-14- سودمندي اطلاعات مربوط به جريان وجوه نقد
روند جريان وجوه نقد طي يك دوره چند ساله امكان ارزيابي انعطافپذيري مالي و همچنين ارزيابي وضعيت تداوم فعاليت واحد تجاري را فراهم ميآورد. مقصود از انعطافپذيري مالي، توان تغيير مبلغ و زمانبندي جريان وجوه نقد به گونهاي است كه واحد انتفاعي قادر باشد نسبت به نيازها و فرصتهاي غيرمنتظره واكنش نشان دهد. بهبيان ديگر انعطافپذيري مالي را ميتوان قابليت تطبيق واحد انتفاعي با تغييرات مساعد و نامساعد در شرايط عملياتي توصيف كرد. مثلاً يك واحد انتفاعي كه قادر است سرمايه خود را افزايش دهد، برخي از داراييهاي عملياتي خود را به فروش رساند و ورود وجه نقد خود را از طريق بالابردن كارايي و كاهش هزينهها افزايش دهد، از لحاظ مالي انعطافپذير است. سلامت در جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي، مبناي ساير موارد عمده صورت جريان وجوه نقد را فراهم ميآورد و حاكي از انعطافپذيري مالي است.
برعكس، هنگامي كه تغيير در شرايط عملياتي جنبه منفي دارد، انعطافپذيري مالي ميتواند از لحاظ دوام و بقا واحد انتفاعي حياتي باشد. چنانچه خالص ورود وجه نقد ناشي فعاليتهاي عملياتي سير نزولي داشته باشد و نقدينگي واحد تجاري كاهش يابد ميتواند نشانهاي از مشكلات قريبالوقوع براي واحد انتفاعي باشد. توان واحد تجاري در واريز به موقع بدهيها ميتواند بر انعطافپذيري مالي آن واحد انتفاعي مبتني باشد. اطلاعات در مورد جريان نقد در گذشته و نقدينگي داراييها و بدهيها ميتواند در ارزيابي انعطافپذيري مالي سودمند واقع شود. علاوه بر اين اطلاعات جريان وجوه نقد ميتواند در ارزيابي كيفيت سودآوري واحد انتفاعي نيز سودمند واقع شود. هر قدر همبستگي بين سود و جريان وجوه نقد مرتبط با آن بيشتر باشد، كيفيت سودآوري نيز بالاتر خواهد رفت.
مزاياي ديگري كه ميتوان براي صورت جريانهاي نقدي برشمرد به شرح زير است (وفادار و بحرینی، 1382):
بقاي مداوم و رشد يك واحد تجاري به توانايي آن در تحصيل و ايجاد وجه نقد بستگي دارد كه اين موضوع مهم را از تنها صورت جريان وجوه نقد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، جریان نقدی، سود عملیاتی، صورت سود و زیان Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جریان نقدی، محدودیت مالی، درماندگی مالی، ادبیات تحقیق