پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، جریان نقدی، انتشار سهام، نگهداری وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

قبل از تحریم 105
جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم 107
جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم 108
جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم 109
جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم 110
جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون F لیمر 111
جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن 112
جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم 112
جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم 112

جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت 113
جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت 114
جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم 114
جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم 115
جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم 116
جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم 116
جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق 118

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکتهای بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریانهای نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایهگذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید و دادههای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصتهای سرمایهگذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای تحقیق نشان میدهد که شرکتهای با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابستهاند و زمانی اهرم مالی را کاهش میدهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقايسه شركتهاي بدون محدودیت در انتخاب سرمايههاي خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون يا هزينههای نمایندگی مواجه نيستند، از اين رو سرمايهگذاري براي شركتهاي بدون محدودیت بیرونی است. نتایج نشان میدهد هر دو شرکتهای بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی میباشند.
واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین مالی.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
شرکتها براي اجراي پروژههاي سرمایهگذاري سودآوردر دسترس، تسویه بدهیهاي موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بهعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکتها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیمگیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار میرود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران میباشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینههاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد اکثر مطالعات روشهاي تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روي مواردي چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشتهاند (ملانظری، 1388).
بحث محدوديتهای مالی يکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکتها میباشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدوديتهای مالی، ارزش وجه نقد وسرمايهگذاری تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محددوديت مالی و بدون محدوديت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال میکنند که شرکتهايی که دارای محدوديت مالی شديد هستند در هنگام تصمیم گیریهای سرمايهگذاری بر جريانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزايش اختلاف بین هزينههای تأمین مالی داخلی و خارجی
حساسیت سرمايهگذاری به وجوه نقد داخلی افزايش میيابد. تئوریهايی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان میکنند که اين تئوریها عبارتند از تئوری مبادلهای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادلهای، شرکتها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ايجاد توازن بین منافع و هزينههای نگهداری وجه نقد تعیین میکنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را میتوان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکتها اغلب برای انگیزههای سفته بازی و استفاده از فرصتهای سرمايهگذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده مینمايند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز میتوان برای مقابله با بحرانها و جلوگیری از مشکلات نقدينگی و کاهش هزينههای تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان میشود که رويههای تأمین مالی از يک رويه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژههای سودآور میتواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانکها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهیها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکتها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه مینمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد میشود در زمانهای معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حياتي در هر واحد انتفاعي است و ايجاد توازن بين وجوه نقد در دسترس و نيازهاي نقدي، مهمترين عامل سلامت هر واحد تجاري شمرده ميشود. وجه نقد از طريق عمليات عادي و منابع تأمين مالي ديگر، به واحد تجاري وارد و براي اجراي عمليات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهيها و گسترش واحد تجاري، به مصرف ميرسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاري، بازتاب تصميمگيريهاي مديريت در مورد برنامههاي كوتاه مدت و بلندمدت عملياتي و طرحهاي سرمايهگذاري و تأمين مالي است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداري شدة شركتها و جريانهاي نقدي، از دسته عناصر مهم صورتهاي مالي هستند و بررسي رابطه بين تغييرات در سطح نگهداشت وجه نقد، به واسطة جريانهاي نقدي (حساسيت سطح نگهداشت وجهنقد به جريانهاي نقدي) مسئلة پيش روی شرکتهاست (دستگیر، 1385).
پیشبینی جریان نقدی امر مهمی میباشد که در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریانهای نقدی نقش مهمی در تصمیمگیریهای گروههایی مانند تحلیلگران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی میکنند. اینان علاقه دارند که جریانهای نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطهی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریانهای نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیلهای بنیادی، پیشبینی جریانهای آتی شرکتها میباشد، زیرا که جریانهای نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی میباشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از تواناییاش در ایجاد جریان نقدی منتج میشود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمانهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همهی عواملی که میتوانند به آنها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه میکنند و به شناسایی این عوامل میپردازند. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیتهای اقتصادی در هر شرکتی میگردد. پیشبینی وجه نقد میتواند به برنامهریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سالهای آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفقتر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیشبینی کرده و در جهت تأمین آن گام بردارد (غلامعلیپور، 1383).
جریان نقدی به طور فزایندهای برای درآمدها، از سه نظر مفید میباشد:
جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی بهعنوان یک ملاک بهتر میتواند عملیات شرکت را بیان نماید.
جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین مینماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم میباشد.
پیشبینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود میکند، زیرا سرمایهگذاران میتوانند اقلام تعهدی را برآورد و پیشبینی نمایند، بوسیله پیشبینی اطلاعات درآمدها و پیشبینی جریان نقد و بدین ترتیب صورتهای مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.
با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیشبینی جریان نقدی تحلیلگران مالی به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. به طوری که در دههی گذشته تنها 4 درصد شرکتها از این پیشبینی استفاده میکردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران1، 2006).

بیان مسأله
شرکتهای دارای محدوديت های مالی، نگهداری موجودیهای نقدی خود را در پاسخ به افزايش نوسانات جريانهای وجوه نقد افزايش میدهند، زيرا محدوديتهای مالی يک نوع رقابت و تضاد بین سرمايهگذاریهای جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ريسک جريانهای وجوه نقد آتی، باعث ايجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی میشود. به علاوه روشهای تأمین مالی و مديريت مطالبات، بر وضعیت نقدينگی شرکت مؤثرند. مديريت بايستی متناسب با سطح محدوديت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نمايد. شرکتهايی که دارای محدوديت مالی بیشتر هستند بايد وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هايی که دارای محدوديت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمايند. عدم تعادل بین محدوديت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایهگذاری میتواند شرکت را دچار مشکلات نقدينگی نموده و هزينههای شرکت را افزايش دهد حال يا در قالب هزينههای تأمین مالی و يا در قالب هزينه فرصت از دست رفته که هر دوی اين هزينهها در نهايت سودآوری شرکتها را تهديد خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکتها نیز میتواند منوط به تصمیمات صحیح مديريت و در رابطه بین محدوديت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمايهگذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمايهگذاری در شرکتهايی که دارای محدوديت مالی هستند میتواند برای مديريت شرکت از اولويتهای تصمیمگیری باشد (باآورودرخور،1392). انگيزة معاملاتي، انگيزة احتياطي و انگيزة سفته بازي، سه انگيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، رگرسیون، مدل رگرسیون، جریان نقدی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع انتشار سهام، تأمین مالی خارجی، استانداردهای حسابداری، حسابداری مالی