پایان نامه ارشد با موضوع هوش فرهنگی، کیفیت خدمات، هوش عاطفی، هوش معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

از پارامترها، مقدار کای-اسکوئر مدل را باز هم کاهش داد اما هیچ کدام از شخص های اصلاح دارای توجیه منطقی و نظری نیستند.
شاخص های جزئی برازش مدل یعنی نسبت بحرانی و سطح معناداری نشان می دهد که کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معنادار با صفر هستند. این نتایج با نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی که برای بررسی مدل های اندازه گیری هوش عاطفی، هوش فرهنگی، هوش معنوی و کیفیت خدمات به کار گرفته شد نیز هماهنگی دارد. کلیه ضرایب ساختاری مدل به استثنای اثر هوش فرهنگی بر مبادات اجتماعی رهبر-پیرو دارای تفاوت معنادار با صفر هستند. به لحاظ آماری میتوان این پارامتر را حذف کرد بدون آنکه شاخص های برازش تفاوت قابل توجهی کنند. البته حذف پارامتر اثر هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو می تواند شاخص های مقتصد را اندکی بهبود بخشد.
حذف پارامتر ذکر شده مقدار PCFI را از 632/0 به 647/0 و مقدار PNFI را از 589/0 به 601/0 ارتقا می دهد. با این حال محققان علوم آماری معتقدند به صرف فقدان تفاوت معنادار با صفر برای یک پارامتر نمی توان آن را از یک مدل حذف کرد چه بسا دلیل اصلی در معنادار نشدن یک پارامتر ناشی از داده های گردآوری شده یا احتمالا وجود مشکل همخطی چندگانه در مدل باشد. تنها تکرار چنین نتیجه ای در مجموعه ای از مطالعات می تواند منجر به حذف یک پارامتر از مدلی شود که دارای زیربنای نظری است. از آنجا که نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش فرهنگی و مبادلات اجتماعی رهبر-عضو نشان از وجود همبستگی ضعیف اما معنادار (397/0) بین این دو متغیر دارد و از آنجا که حذف این پارامتر تاثیر بسیار کمی بر برازش مدل کلی تحقیق دارد لذا پارامتر اثر هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی را حذف نمیکنیم.
در مجموع شاخص های برازش مقادیر نسبتا قابل قبولی را برای مدل تدوین شده دارا هستند و بجز پارامتر اثر هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی رهبر-عضو کلیه ی پارامترها معنادار هستند. در بین عوامل تاثیر گذار بر مبادلات اجتماعی رهبر-عضو، هوش عاطفی با ضریب اثر 61/0 بیشترین نقش و هوش فرهنگی با ضریب اثر 18/0 کمترین نقش را دارا هستند.
در بین عوامل تاثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی هوش عاطفی با ضریب اثر 72/0 در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن هوش معنوی با 57/0 و هوش فرهنگی با 49/0 در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین ضریب اثر استاندارد مبادلات اجتماعی رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی برابر 63/0 است که مقدار قابل ملاحظه ای به حساب می رود. رفتار شهروندی سازمانی با 52/0 بیشترین ضریب اثر را بر کیفیت خدمات دارد و پس از آن مبادلات اجتماعی قرار دارد که با ضریب اثر 34/0 بر کیفیت خدمات تاثیرگذار است. نگاره1-5 مجموعه برآوردهای استاندارد برای وزن های رگرسیونی یا همان ضرایب اثر در مدل ساختاری تحقیق را نشان می دهد.

نگاره 1-5 برآوردهای استاندارد ضرایب اثر در مدل ساختاری تحقیق

4-5 نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق
میانگین هوش عاطفی92/3 بدست آمده که نشان دهنده سطح بالای این متغیر در میان نمونه مورد نظر دارد. میانگین ابعاد هوش عاطفی: ارزیابی عواطف خود 88/3، ارزیابی عواطف دیگران 15/4، تنظیم عواطف 06/4 و استفاده از عواطف 09/3 می باشند. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که مقدار شاخص هوش عاطفی و ابعاد آن در جامعه مورد نظر بیشتر از میانگین 3 است و جامعه آماری از لحاظ این متغیر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
میانگین هوش فرهنگی برای نمونه ی مورد مطالعه 04/3 بدست آمده است. میانگین ابعاد هوش فرهنگی: هوش فرهنگی فرا شناختی 08/3، هوش فرهنگی شناختی 45/3، هوش فرهنگی انگیزشی 66/3 و هوش فرهنگی رفتاری 49/2 می باشند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد که شاخص های هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی در جامعه مقادیر بالاتر از میانگین 3 را دارا هستند اما شاخص های هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری نسبت به دو شاخص دیگر در سطح پایین تری قرار داشته و برای جامعه آماری تقریبا برابر با 3 می باشند. بطور کل می توان نتیجه گرفت جامعه آماری از لحاظ هوش فرهنگی در وضعیت متوسطی قرار گرفته است.
میانگین هوش معنوی 45/3 بدست آمد که نشان دهنده سطح نسبتا خوب این متغیر در نمونه مورد نظر است. میانگین ابعاد هوش معنوی: تفکر انتقادی وجودی 31/3، معناسازی شخصی 76/3، آگاهی متعالی 99/3 و گسترش خود آگاهی 23/3 می باشد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین جامعه از نظر هوش معنوی و هر یک از ابعاد آن بیشتر از مقدار میانگین 3 و در سطح مطلوبی قرار دارد.
میانگین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو در نمونه مورد نظر برابر 49/3 و میانگین رفتارهای شهرندی سازمانی برابر 68/3 بدست آمد. نتایج آزمونt تک نمونه ای نشان داد که جامعه آماری تحقیق از لحاظ این دو متغیر در وضعیت مطلوب و بیشتر از مقدار میانگین 3 قرار دارد.
میانگین کیفیت خدمات در نمونه مورد نظر 72/3 بدست آمده است. میانگین کیفیت آموزشی و کیفیت ظاهری که دو بعد کیفیت خدمات در دانشگاه می باشند به ترتیب 41/3 و 05/3 می باشد. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که جامعه مورد نظر از نظر کیفیت خدمات در وضعیت مناسبی قرار دارد.
5-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها
در این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه متغیرهای هر فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر کیفیت خدمات اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با کیفیت خدمات 504/0 است. همچنین نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری به کمک Amos Graphics نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر کیفیت خدمات دارد و پس از آن هوش معنوی و در انتها هوش فرهنگی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد.
فرضیه فرعی (1) مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو 547/0 است. همچنین نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو دارد و پس از آن هوش معنوی و در انتها هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو اثر مثبت می گذارد.
فرضیه فرعی (2) مبنی بر اینکه هوش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت می گذارد پذیرفته شد (هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت دارند).
ضریب همبستگی معنادار بین هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 739/0 است که نشان دهنده تاثیر قوی هوش سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است. مشابه نتایجی که برای کیفیت خدمات و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بدست آمد، نتایج حاصل از برآورد پارامترها در مدل معادله ساختاری نشان داد که در بین ابعاد هوش سازمانی، هوش عاطفی بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و پس از آن هوش معنوی و هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار هستند.
فرضیه فرعی (3) مبنی بر اینکه مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو با کیفیت خدمات 536/0 است که نشان از تاثیر متوسط مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات دارد.
فرضیه فرعی (4) مبنی بر اینکه رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات 794/0 بدست آمد که نشان دهنده تاثیر قوی رفتار شهرندی سازمانی بر کیفیت خدمات است.
و در انتها فرضیه فرعی (5) مبنی بر اینکه مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت می گذارد، پذیرفته شد. ضریب همبستگی معنادار بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو با رفتار شهروندی سازمانی 783/0 بدست آمد.
6-5 نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای متغیرهای تحقیق
هر کدام از متغیرهای تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین گروه های مختلف جنسیت (گروه های مرد و زن) و سن (گروه های زیر 35 سال، 45-35، 55-45 سال و بالای 55 سال) مورد مقایسه قرار گرفته اند.
1-6-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های مرد و زن
سازه های هوش سازمانی، هوش عاطفی، هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در زنان بیشتر از مردان و سازه های هوش فرهنگی مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو در مردان بیشتر از زنان است.
2-6-5 نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های سنی
هوش سازمانی
55-45 بالای 55 45-35 زیر 35 سال
بالاترین میزان هوش سازمانی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین 45 تا 55 سال است و کمترین میزان هوش سازمانی متعلق به افراد زیر 35 سال است.
هوش عاطفی
55-45 بالای 55 45-35 زیر 35 سال
بالاترین میزان هوش عاطفی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین 45 تا 55 سال است و کمترین میزان هوش عاطفی متعلق به افراد زیر 35 سال است.
هوش فرهنگی
55-45 45-35 بالای 55 زیر 35 سال
بالاترین میزان هوش فرهنگی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین 45 تا 55 سال است و کمترین میزان هوش فرهنگی متعلق به افراد زیر 35 سال است.
هوش معنوی
بالای 55 55-45 45-35 زیر 35 سال
بالاترین میزان هوش معنوی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بالای 55 سال است و کمترین میزان هوش معنوی متعلق به افراد زیر 35 سال است.
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
55-45 بالای 55 45-35 زیر 35 سال
بالاترین میزان مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین 45 تا 55 سال است و کمترین میزان مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو متعلق به افراد زیر 35 سال است.
رفتار شهروندی سازمانی
55-45 بالای 55 45-35 زیر 35 سال
بالاترین میزان رفتار شهروندی سازمانی بین افرادی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفته اند متعلق به افراد بین 45 تا 55 سال است و کمترین میزان رفتار شهروندی سازمانی متعلق به افراد زیر 35 سال است.
بطور کلی میزان هوش عاطفی و هوش معنوی در زنان بیشتر از مردان است. این نتایج با یافته های تحقیقات گذشته در این زمینه مشابهت دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد احتمال بروز رفتارهای فراتر از وظیفه به شکل رفتارهای شهروندی سازمانی در زنان بیشتر از مردان است. اگر چه هیچ معیار مطلقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان متغیرهای تحقیق بویژه هوش عاطفی، هوش معنوی و رفتارهای شهروندی سازمانی با افزایش سن در افراد بیشتر می شود.
7-5 بحث و بررسی
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی در قالب ابعاد هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی اساتید بر کیفیت خدمات دانشگاه است. نتایج تحقیق نشان میدهد که هر سه نوع هوش با کیفیت خدمات رابطه مثبت معنادار دارند هرچند که بیشترین تاثیر متعلق به هوش عاطفی و پس از آن هوش معنوی و در نهایت هوش فرهنگی است. بعلاوه در این تحقیق نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و مبادلات اجتماعی آنها با مدیران را بر رابطه ی هوش سازمانی و کیفیت خدمات بررسی کردیم. نتایج حاصل از ارزیابی مدل مفهومی تحقیق به روش مدل معادله ساختاری نشان از برازش قابل قبول مدل تدوین شده دارد.
هوش عاطفی و هوش معنوی هم بر رفتارهای شهروندی سازمانی و هم بر مبادلات اجتماعی کارکنان با مدیران اثر مثبت معنادار دارند. هر چند که تاثیر هوش فرهنگی بر مبادلات اجتماعی کارکنان و مدیران اندک است اما این سازه تاثیر قابل توجهی بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش عاطفی، هوش فرهنگی، کیفیت خدمات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هوش سازمانی، هوش معنوی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی