پایان نامه ارشد با موضوع هوش فرهنگی، کیفیت خدمات، ضریب همبستگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

است. شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) نیز یکی از شاخص های برازش مقتصد است که هر چه مقدار آن کمتر باشد نشان دهنده ی برازش بهتر مدل است. مدل های قابل قبول دارای مقادیر 05/0 یا کوچکتر برای این شاخص هستند. برازش مدل هایی که دارای مقادیر بالاتر از 1/0 برای این شاخص هستند ضعیف قلمداد می شود.
11-3 خلاصه فصل 3
دراین فصل چهارچوب نظری تحقیق، متدلوژی تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه ی آماری تحقیق، حجم نمونه، روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری داده های تحقیق در قلمرو زمانی و مکانی پژوهش بیان شده است. همچنین در این فصل منبع سوالات پرسشنامه و میزان روایی و پایایی آن مشخص شده است. بعلاوه در مورد روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توضیحات کاملی ارائه شده است. در فصل بعدی نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق ارائه می شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه
در تحقیقات علمی برای تایید یا رد فرضیه ها و همچنین بررسی اعتبار مدل نظری تحقیق باید اقدام به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده کرد. داده های بدست آمده از پاسخ دهندگان به پرسشنامه پس از دسته بندی و تلخیص، جهت پاسخ به سوالاتی که تحقیق مورد نظر بدنبال پاسخ به آنها است مورد تحلیل قرار میگیرند. پس از تحلیل داده ها می توان به بحث و نتیجه گیری پیرامون مساله ی تحقیق پرداخت. در این بخش بر مبنای آزمون های آماری شرح داده شده در فصل سوم به تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی فرضیه ها و برآورد مدل می پردازیم.
2-4 آمار توصیفی
در نگاره 1-4 خصوصیات جمعیت شناختی اساتید پاسخ دهنده به پرسشنامه نشان داده شده است.
نگاره 1-4 آمار توصیفی پاسخ دهندگان
متغیر
سطوح
فراوانی
درصد
جنسیت
زن
37
4/28 %

مرد
93
6/71 %
سن
زیر 35 سال
14
7/10 %

45-35
19
6/14 %

55-45
66
7/50 %

ببشتر از 55 سال
31
24 %
مرتبه علمی
مربی
9
7%

استادیار
95
73 %

دانشیار
25
2/19%

استاد
1
8/0%
سابقه تدریس
زیر 5 سال
18
8/13 %

10-5
23
6/17 %

15-10
61
47 %

بیش از 15 سال
28
6/21 %
3-4 تحلیل عاملی اکتشافی برای سازه کیفیت خدمات
قبل از آغاز تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی روایی پرسشنامه کیفیت خدمات و شناسایی عوامل مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. با توجه به تحقیقات انجام شده 5 سوال برای سنجش کیفیت خدمات در دانشگاه از دید دانشجویان بکار رفته است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سازه کیفیت خدمات نشان می دهد گویه های این سازه قابل تفکیک به دو عامل معنادار هستند. نگاره 2-4 مقدار آماره آزمون بارتلت160 ، درجه آزادی و Sig. آزمون و همچنین مقدار شاخص KMO را نشان می دهد. آزمون بارتلت فرض یکه بودن ماتریس همبستگی گویه های مورد نظر را بررسی می کند. شاخص KMO نیز مناسب بودن اندازه نمونه را برای تحلیل عاملی بررسی می کند. برای اینکه داده های مورد نظر جهت تحلیل عاملی مناسب باشند لازم است Sig. آزمون بارتلت کمتر از 0.05 و شاخص KMO دارای مقداری نزدیک به یک (بیش از 7/0) باشد. نتایج تست بارتلت و KMO نشان می دهد که نمونه ی مورد نظر برای انجام تحلیل عاملی مناسب است.
نگاره 2-4 آزمون بارتلت و KMO
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.863
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
42.823

df
10

Sig.
.000

نگاره 3-4 مقادیر اولیه و مقادیر استخراجی هر یک از پنج گویه را نشان می دهد. از آنجا که مقادیر استخراجی همه ی گویه ها از 5/0 بالاتر است لذا نیازی به حذف هیچ کدام از گویه ها نیست.
نگاره 3-4 مقادیر اولیه و مقادیر استخراجی گویه های کیفیت خدمات

Initial
Extraction
SQ1
1.000
.679
SQ2
1.000
.511
SQ3
1.000
.671
SQ4
1.000
.780
SQ5
1.000
.590

نگاره 4-4 نشان می دهد که گویه ها قابل بارگذاری در دو عامل هستند. این دو عامل در مجموع می توانند 6/56 % واریانس کیفیت خدمات را تبیین کنند. عامل اول تقریبا 32% و عامل دوم تقریبا 24% از واریانس را تبیین می کنند که نشان دهنده میزان اهمیت این عامل ها در تشکیل سازه کیفیت خدمات است. دو عامل مورد نظر را به ترتیب “کیفیت آموزشی” و “کیفیت ظاهری” نامگذاری کردیم. سوالات 2، 3 و 4 پرسشنامه مربوط به عامل کیفیت آموزشی و سوالات 1 و 5 پرسشنامه ی دانشجویان مربوط به عامل کیفیت ظاهری می باشند.

نگاره 4-4 کل واریانس تبیین شده توسط دو عامل استخراجی کیفیت خدمات
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
1
1.603
32.058
32.058
1.603
32.058
32.058
2
1.227
24.550
56.608
1.227
24.550
56.608
3
.860
17.196
73.804

4
.742
14.834
88.638

5
.568
11.362
100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4-4 میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ هر یک از سازه های تحقیق
نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ هر یک از شاخص های تحقیق و مقادیر میانگین و انحراف معیار سازه های تحقیق در نگاره 5-4 قابل ملاحظه است.
نگاره 5-4 نتایج حاصل از محاسبه میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ سازه های تحقیق
شاخص
آلفای کرونباخ
میانگین
انحراف معیار

هوش سازمانی
726/0
54/3
513/0
هوش عاطفی
896/0
92/3
412/0
ارزیابی عواطف خود
867/0
88/3
543/0
ارزیابی عواطف دیگران
813/0
15/4
571/0
تنظیم عواطف
742/0
06/4
839/0
استفاده از عواطف
701/0
09/3
717/0
هوش فرهنگی
852/0
04/3
703/0
هوش فرهنگی فراشناختی
841/0
08/3
549/0
هوش فرهنگی شناختی
720/0
45/3
860/0
هوش فرهنگی انگیزشی
703/0
66/3
541/0
هوش فرهنگی رفتاری
774/0
49/2
778/0
هوش معنوی
925/0
45/3
831/0
تفکر انتقادی وجودی
846/0
31/3
351/0
معناسازی شخصی
712/0
76/3
610/0
آگاهی متعالی
768/0
99/3
694/0
گسترش خودآگاهی
850/0
23/3
558/0
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
821/0
49/3
457/0
رفتار شهروندی سازمانی
903/0
68/3
371/0
کیفیت خدمات
837/0
72/3
929/0
کیفیت آموزشی
821/0
41/3
893/0
کیفیت ظاهری
706/0
05/3
951/0
5-4 آزمون میانگین تک نمونه ای شاخص های تحقیق
اولین آزمونی که بر روی داده ها صورت می گیرد آزمون میانگین تک نمونه ای161 است.
نگاره 6-4 نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای
شاخص
آماره t
Sig.
(2-tailed)
فاصله اطمینان 95 %

Value =3

دامنه پایین
دامنه بالا
هوش سازمانی
982/11
000/0
118/0
438/0
هوش عاطفی
761/9
000/0
209/0
877/0
ارزیابی عواطف خود
611/4
000/0
458/0
741/0
ارزیابی عواطف دیگران
389/8
000/0
317/0
662/0
تنظیم عواطف
502/5
000/0
213/0
608/0
استفاده از عواطف
780/9
003/0
252/0
577/0
هوش فرهنگی
482/3
001/0
329/0
593/0
هوش فرهنگی فراشناختی
602/0
073/0
337/0-
588/0
هوش فرهنگی شناختی
134/10
000/0
588/0
598/0
هوش فرهنگی انگیزشی
912/7
000/0
588/0
588/0
هوش فرهنگی رفتاری
999/1
089/0
148/0-
180/0
هوش معنوی
358/7
000/0
769/0
942/0
تفکر انتقادی وجودی
037/8
002/0
539/0
903/0
معناسازی شخصی
326/23
000/0
062/1
328/1
آگاهی متعالی
452/7
000/0
065/0
982/0
گسترش خودآگاهی
547/2
000/0
144/0
555/0
مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
788/14
000/0
491/0
611/0
رفتار شهروندی سازمانی
657/10
000/0
213/0
678/0
کیفیت خدمات
322/5
000/0
448/0
769/0
کیفیت آموزشی
781/3
000/0
347/0
429/0
کیفیت ظاهری
801/7
000/0
284/0
560/0

از آزمون تک نمونه ای برای بررسی مناسب بودن وضعیت هر یک از سازه های تحقیق در جامعه آماری استفاده می شود. با مقایسه میانگین هر یک از عوامل با مقدار 3 در سطح خطای می توان وضعیت متغیرهای تحقیق را در جامعه بررسی کرد. چون میانگین بدست آمده در همه موارد (بجز دو عامل هوش فرهنگی فرا شناختی و هوش فرهنگی رفتاری) بزرگتر از ارزش آزمون 3 است و سطح معنی داری آزمون در همه موارد کمتر از میزان خطا (05/0) است لذا فرض H0 مبنی بر برابری میانگین جامعه با مقدار 3 رد میشود. از طرفی چون فاصله اطمینان در همه موارد در دو دامنه بالا و پایین مثبت است، با اطمینان 95% میتوان ادعا کرد که میزان هر یک از شاخص های تحقیق (بجز دو عامل هوش فرهنگی فرا شناختی و هوش فرهنگی رفتاری) بزرگتر از میانگین 3 است و وضعیت این عوامل در جامعه در سطح بالایی است.
H0: µ=3
H1: µ≠3
از سوی دیگر از آنجا که مقادیر حد بالا و پایین برای دو شاخص هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری مثبت و منفی است می توان نتیجه گرفت که مقدار این شاخص در جامعه مورد نظر حدودا برابر با میانگین 3 است و جامعه آماری از نظر این دو شاخص در وضعیت متوسطی قرار دارد.

6-4 همبستگی بین سازه های تحقیق
نتایج آزمون نرمالیته بودن داده ها نشان می دهد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند لذا برای بررسی همبستگی بین سازه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نگاره 7-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.
نگاره 7-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
سازه های تحقیق
1
2
3
4
5
6
7
1. هوش سازمانی
ضریب همبستگی
1
763/0
621/0
669/0
547/0
739/0
504/0
1.
معنی داری

000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
2. هوش عاطفی
ضریب همبستگی

1
567/0
474/0
891/0
641/0
703/0
1.
معنی داری


000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
3. هوش فرهنگی
ضریب همبستگی

1
381/0
397/0
328/0
439/0
1.
معنی داری


000/0
000/0
000/0
000/0
4. هوش معنوی
ضریب همبستگی

1
568/0
882/0
524/0
1.
معنی داری


000/0
000/0
000/0
5. مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو
ضریب همبستگی

1
783/0
536/0
1.
معنی داری


000/0
000/0
6. رفتار شهروندی سازمانی
ضریب همبستگی

1
794/0
1.
معنی داری


000/0
7. کیفیت خدمات
ضریب همبستگی

1
1.
معنی داری

همه ی همبستگی ها در سطح P 0.01 دو دنباله معنی دار هستند. نتایج نگاره 7-4 نشان می دهد بین کلیه ی سازه های تحقیق همبستگی مثبت وجود دارد.

7-4 آزمون فرضیه ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان سازه های تحقیق در نگاره 7-4 نشان داده شده است. از آنجا که رابطه بین متغیرها به شکل فرضیه های تحقیقی بیان شده است، آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون دنبال می گردد. برای آزمون معنی داری همبستگی بین متغیرها، فرضیه آماری به شرح زیر تدوین می شود:

از اینرو بر اساس ضریب همبستگی بدست آمده می توان درباره پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق تصمیم گیری نمود. نگاره 8-4 پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق در جامعه آماری تحقیق را نشان می دهد.

نگاره 8-4 بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه های تحقیق
ردیف
فرضیه های تحقیق
درجه همبستگی
معنی داری
تایید(*) رد(-)
شدت همبستگی
فرضیه اصلی
بین هوش سازمانی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد
504/0
000/0
*
متوسط
فرضیه فرعی 1
بین هوش سازمانی و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو رابطه مثبت وجود دارد
547/0
000/0
*
متوسط
فرضیه فرعی 2
بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد
739/0
000/0
*
قوی
فرضیه فرعی3
بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد
536/0
000/0
*
متوسط
فرضیه فرعی4
بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد
794/0
000/0
*
قوی
فرضیه فرعی5
بین مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو و رفتار شهروندی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معادله ساختاری، مدل سازی، کیفیت خدمات، روایی محتوا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدل اندازه گیری، هوش فرهنگی، هوش عاطفی، هوش معنوی