پایان نامه ارشد با موضوع هوش سازمانی، هوش معنوی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

ل توجهی بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. همچنین فرضیه ی تاثیر مبادلات اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی نیز تایید شد که این نتایج با نتایج تحقیقات گذشته در این زمینه همخوانی دارد. تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی در مقایسه با مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات بیشتر است.
1-7-5 پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر هوش سازمانی اساتید بر دیدگاه دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات دانشگاه ها، پیشنهاد میگردد مدیران و روسای دانشگاه ها به این امر توجه ویژه مبذول نمایند. یافته ها ی تجربی نشان می دهد که تمامی ابعاد هوش سازمانی را می توان از طریق آموزش کارکنان در سازمان ارتقا داد. با برگزاری کلاس های هوش سازمانی و همچنین انتشار مجلات و بروشورهای آموزشی در زمینه ی هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی می توان زمینه را برای افزایش سطح هوش سازمانی اساتید و کارکنان دانشگاه فراهم نمود. این امر روابط اساتید و کارمندان را با دانشجویان و با همکاران خود تعدیل کرده و مي تواند يك محيط آموزشی و فرهنگی مطبوع را به وجود آورد و بر رضايت شغلي اساتید و كارمندان ، مديريت كارآمد و پيشرفت علمی دانشگاه تاثیر مثبت گذارد. هوش سازمانی بالا باعث مي شود كه عملكرد اساتید و کارمندان و درك و شناخت آنها از وظایف شغلیشان ارتقا یابد و این خود به خود به ارائه ی خدمات بهتر به دانشجویان منجر می شود. اساتیدی که هوش سازمانی بالاتری دارند رفتارهای فراتر از وظیفه ی بیشتری در قبال دانشجویان از خود نشان می دهند. دلسوزی، نزاکت و وجدان مداری سه ویژگی منحصر به فرد رفتارهای شهروندی سازمانی هستند که بروز آنها در رفتارهای اساتید و کارکنان تاثیر قابل توجهی بر رضایت دانشجویان از خدمات دانشگاه ها دارد.
بطور کلی به مدیران سازمان ها و نهاد های خدماتی از جمله دانشگاه ها، بانک ها، هتل ها، بیمارستان ها و سازمان هایی از این دست که درک مشتریان از خدمات آنها به میزان زیاد بستگی به رفتارها و برخوردهای کارکنان آنها دارد، پیشنهاد می گردد زمینه لازم را برای توسعه ی هوش سازمانی در کارکنانشان فراهم آورند. در دوره های آموزشی هوش عاطفی باید تکنیک های لازم جهت شناسایی، درک و کنترل هیجانات و عواطف فردی و بین فردی به کارکنان آموزش داده شود. همچنین در دوره های آموزش هوش فرهنگی باید شیوه های صحیح شناخت، برخورد و سازگاری با افرادی با فرهنگ ها و ملیت های متفاوت و همینطور در دوره های آموزش هوش معنوی باید رویکردهای توسعه ی معنویت و اخلاق به کارکنان آموزش داده شود.
مدلی که در این تحقیق برای ارزیابی هوش سازمانی مورد استفاده قرار گرفت یعنی ترکیب سه مدل هوش عاطفی سالووی و مایر، مدل هوش فرهنگی ارلی و انگ و مدل هوش معنوی کینگ، مدل جامعی می باشد در نتیجه به مدیران نهادهای خدماتی بویژه دانشگاه ها پیشنهاد می شود برای گسترش هوش سازمانی در میان پرسنل خود از این مدل استفاده نمایند.
برای ارتقای هوش سازمانی لازم است مدیران ارگان های خدماتی، سازمان خود را از همه ابعاد هوش سازمانی (نظیر هوش اجتماعی، هوش عاطفی، هوش رقابتی، هوش بازاریابی، هوش فرهنگی و هوش معنوی) مورد ارزیابی قرار دهند و از تکنیک های مدیریت دانش در جهت حفظ و اشاعه ی این هوش در سازمان خود بهره گیرند.
به مدیران پیشنهاد می شود برای ارتقای کارایی و بهره وری سازمان خود به سازه هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند توجه ویژه نشان دهند چرا که نتایج این بررسی نشان داد که همه ی سازه های تحقیق بر کیفیت خدمات موثراند. از آنجا که یافته های تحقیقات گذشته نشان داده است در سازمان های خدماتی، کارایی و اثربخشی سازمانی در گرو سطح کیفیت خدمات ادراک شده از سوی مشتریان است لذا کلیه ی سازه های این تحقیق بویژه هوش عاطفی، هوش معنوی و رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارند.
به مدیران سازمان های خدماتی پیشنهاد می شود در تامین منابع انسانی سازمان خود از تست های هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی بهره گیرند. نتایج تحقیقاتی از این دست نشان می دهد یکی از عواملی که به سازمان ها در رسیدن به اهدافشان بصورت کارا و موثر کمک می کند جذب و استخدام مدیران، سرپرستان و کارکنان دارای هوش سازمانی بالا می باشد. این افراد با رفتارهای شهروندی سازمانی بالایی که از خود نشان می دهند، زمینه رشد خود و سایر اعضای سازمان را تسهیل می نمایند.
از منظر حفظ و توسعهی نیروی انسانی، افراد با هوش سازمانی بالا فرآیندهایی را ایجاد می کنند که رشد عملکرد خود و سایر منابع انسانی را برای سازمان ساده تر و عملیتر می نماید. کنشها و واکنشهای مورد نیاز برای حفظ و رشد منابع انسانی بوسیله مدیران، سرپرستان و کارکنان دارای هوش سازمانی بالا، خود به خود تسهیل می گردد. در واقع هوش سازمانی به نوعی نقش کاتالیزور را در اجرای کنش ها و واکنش های سازمانی بازی می کند و از طریق تسهیل آنها در وقت، انرژی و هزینه های مورد نیاز سازمان جهت جذب، حفظ و رشد منابع انسانی صرفه جویی می کند و زمینه ی مناسبی را برای توسعه سازمانی و سازگاری با تغییرات سازمانی فراهم می آورد. پیشنهاد می شود در ارتقای شغلی بویژه برای پست های کلیدی سازمان به عامل هوش سازمانی در افراد توجه شود. بهبود مهارت های هوش سازمانی در کارکنان یک سناریوی برنده- برنده برای فرد و سازمان خواهد بود.
افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند تعاملات بهتری با دیگران خواهند داشت و این عامل هم در زندگی فردی و هم در زندگی سازمانی به آنها کمک خواهد کرد. افرادی که هوش فرهنگی بالایی دارند سازگاری بیشتری با محیط های کاری جدید و متفاوت خواهند داشت که این امر منجر به کاهش استرس های شغلی در آنها شده و احتمال ارائه خدمات بهتر را برای مشتریان توسط این کارکنان در پی خواهد داشت. افرادی که هوش معنوی بالایی دارند معنایی ورای از امور ظاهری و مادی شغل خود در فعالیت های کاری خود می بینند و این معنایابی درونی به آنها کمک می کند در شرایط سخت کاری امید خود را از دست ندهند و با روحیه به ارائه خدمات به مشتریان بپردازند. نتایج تحقیقات نشان داده است هوش معنوی بویژه در مشاغلی چون پرستاری و معلمی و بطور کل مشاغلی که فعالیت زیاد و روحیه ی قوی طلب می کنند، تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیشرفت شغلی فرد خواهد داشت.
پیشنهاد می شود در سازمان های خدماتی که از گروههايي با تنوع فرهنگي بالا تشکیل شده اند، از طريق ارتقاي هوش فرهنگي كاركنان اثربخشي گروه ها را افزايش داد .تمايل اعضاي گروه براي آشنايي با فرهنگ هاي افراد ديگر باعث می شود آنها بتوانند در موقعیت های فرهنگي مختلف به صورتي اثربخش عمل نمايند و سعي کنند مولفه های هاي فرهنگي آنها را بپذیرند و به آن احترام بگذارند. در نتيجه افراد می توانند در گروه های کاری خود به صورتي اثربخش فعاليت نمايند.
آموزش هاي فرهنگي به كاركنان، آشناسازي آنها با ارزش ها، هنجارها، رفتارها، تفاوت ها و تشابهات فرهنگ هاي مختلف، فراهم سازی شرايطي كه افراد بتوانند تعامل بیش تری با يكديگر داشته باشند، مورد توجه قرار دادن نمادها، مراسم و مناسبت ها در فرهنگ هاي مختلف توسط سازمان، از جمله راه هاي توسعه و ارتقاي هوش فرهنگي کارکنان می باشند. اين شيوه ها قادر خواهند بود درك، علاقه، قدرت سازگاري، اثربخشي ارتباطات، و تحمل افراد نسبت به افراد ديگر فرهنگ ها و همچنين انگيزه براي درآميختن با همكاران از فرهنگ های ديگر را افزايش دهند.
در این تحقیق همچنین تاثیر مستقیم مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو بر کیفیت خدمات و تاثیر غیر مستقیم آن از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. امروزه با مشخص شدن نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در رسیدن به اهداف سازمانی مطالعات گسترده ای در خصوص عوامل موثر بر ایجاد این رفتارها صورت پذیرفته است و آنگونه که نتایج این تحقیق نشان داد یکی از عوامل موثر بر گسترش این رفتارها در کارکنان رابطه بین رهبران و زیردستان آنها است.
اساتیدی که از روابط خود با مدیران گروه و روسای دانشکده ها و دانشگاه ادراک بهتری دارند رفتارهای فرانقش بیشتری از خود نشان می دهند. طبق تئوری مبادله اجتماعی رهبر-پیرو دو رکن اصلی مبادلات اجتماعی بین کارمندان و روسای سازمان، همکاری و احترام متقابل است. بعد همکاری در خصوص مبادلات کاری بین رهبر و اعضا و بعد احترام متقابل در خصوص مبادلات غیرکاری بین رهبر و اعضا است.
پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه بطور عام و مدیران گروه و دانشکده ها بطور خاص با بهبود روابط کاری و غیرکاری خود با اساتید به گسترش سطح رفتارهای فرانقشی از جانب آنها کمک کنند. ارتقای سطح رفتارهای فرانقشی در میان اساتید خود به خود بر کیفیت خدمات ارائه شده از جانب آنها به دانشجویان اثر مثبت می گذارد. مبادلات اجتماعی کیفی سطح بالا در بین مدیران دانشگاه و اساتید می تواند به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتر در قالب ابعاد نوع دوستی، جوانمردی، وجدان گرایی، نزاکت و فضیلت شهروندی منجر شود.
2-7-5 پیشنهادات به محققین آینده
در این تحقیق رابطه هوش سازمانی در قالب سه عامل هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو در میان اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. به محققانی که در آینده قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند پیشنهاد می شود که تاثیر هوش سازمانی بویژه دو بعد هوش فرهنگی و هوش معنوی که اخیرا وارد ادبیات رفتار سازمانی شده اند را بر سایر پیامدهای سازمانی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، سبک رهبری، کیفیت زندگی کاری، وفاداری مشتریان و کار تیمی در سازمان بررسی کنند. همچنین آنها می توانند تاثیر سایر جنبه های هوش سازمانی نظیر هوش رقابتی و هوش بازاریابی را بر کیفیت خدمات در سازمان های خدماتی مورد بررسی قرار دهند.
در تحقیقات آینده می توان تاثیر سازه های این تحقیق را در محیط های خدماتی دیگر نظیر بانک ها، هتل ها، سرویس های حمل و نقل شهری، مدارس، نهادهای خدمات دولتی، موسسات بیمه و … مورد بررسی قرار داد و نتایج آن را با نتایج حاصل از تحقیق حاضر که مدل نظری محقق را با داده های بدست آمده از اساتید دانشگاه مورد آزمون قرار داده است، مقایسه کرد.
در زمینه هوش معنوی به محققان آینده پیشنهاد می شود در رابطه با تاثیر عواملی چون بافت فرهنگی- محیطی، خانواده، مربیان، دوستان و نوع مذهب فرد بر هوش معنوی وی تحقیقاتی صورت گیرد. همچنین محققان آینده می توانند در زمینه مفهوم سازی هوش معنوی در مطالعات سازمانی و طراحی ابزار مناسب برای سنجش آن بویژه ابزاری که با مذهب و روحیات معنوی مردم کشورمان سازگار باشد و در عین حال اعتبار و روایی بالایی داشته باشد، تحقیقاتی انجام دهند.
پیشنهاد میگردد پژوهش های دیگری در زمینه ی تاثیر سایر عوامل سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شود تا بتوان به شناخت کاملتری از شاخص های پیشبینی کنندهی این رفتارها دست یافت. از طرفی از نتایج بدست آمده در طول مطالعات انجام شده مشخص شده است که موضوع مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو علی رغم تاثیر قابل ملاحظه ای که بر رفتارهای کارکنان و خروجی های سازمانی دارد، توجه اندکی را در تحقیقات و پژوهش های داخلی به خود اختصاص داده است و مقالات فارسی نوشته شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی در زمینه ی مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو بسیار اندک است از اینرو قویا به محققان داخلی پیشنهاد میشود به بررسی دقیقتتر این سازه و تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی در سازمان های خدماتی و تولیدی بپردازند.
8-5 محدودیت های تحقیق
هر پژوهشی با محدودیت هایی روبروست که تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده است. علاوه بر اینکه تحقیقات مبتنی بر پرسشنامه دارای نارسایی های ذاتی خود هستند در این تحقیق برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه SISRI (کینگ، 2008) استفاده کردیم که نیاز به اصلاح آن با توجه به مقتضیات دینی و مذهبی در ایران وجود دارد.
همچنین در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع هوش فرهنگی، کیفیت خدمات، هوش عاطفی، هوش معنوی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، هوش هیجانی، رگرسیون خطی، برنامه ریزی استراتژیک