پایان نامه ارشد با موضوع هنجاریابی، خودراهبری، انحراف معیار، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

ا هنجارشیراز
594/3
99
001/0
مقایسه با هنجار تهران
171/3
99
002/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی (با میانگین 11/8 و انحراف معیار 365/2 ) و افراد هر سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده می شود. بنابراین می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی سوم پژوهش مورد تأیید است.
4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم‏:
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی پشتکار تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

جدول 4-7 : جدول 4-7 ف منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی)، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.
جدول 4-7 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد پشتکار در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
432/1
99
155/0
مقایسه با هنجارشیراز
841/1
99
069/0
مقایسه با هنجار تهران
636/1
99
105/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی( با میانگین 90/2 و انحراف معیار 467/1 ) و افراد هر سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده نمی شود. بنابراین می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی چهارم پژوهش مورد تأیید نیست.

4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم :

بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی همکاری تفاوت معنی‏دار وجود دارد.
جدول 4-8 : جدول 4-8 منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی)، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.
جدول 4-8 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد همکاری در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
425/9
99
001/0
مقایسه با هنجار شیراز
360/4
99
001/0
مقایسه با هنجار تهران
207/16
99
001/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی(با میانگین 06/14 و انحراف معیار 679/4) و افراد سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده می شود.بنابراین می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی پنجم پژوهش مورد تأیید است.

4-3-2-6- فرضیه فرعی ششم :
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی خودراهبری تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

جدول 4-9: جدول4-9 منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودراهبری بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی )، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.
جدول 4-9 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودراهبری در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
442/13
99
001/0
مقایسه با هنجار شیراز
127/12
99
001/0
مقایسه با هنجار تهران
985/10
99
001/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی(با میانگین 15/9 و انحراف معیار 412/4) و افراد هر سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده می شود. بنابراین می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی ششم پژوهش مورد تأیید است.

4-3-2-7- فرضیه فرعی هفتم :
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی خودفرآوری تفاوت معنی‏دار وجود دارد.
جدول 4-10: جدول 4-10 منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودفرآوری بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی )، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.
جدول 4-10 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد خودفرآوری در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
556/0
99
579/0
مقایسه با هنجار شیراز
124/0
99
902/0
مقایسه با هنجار تهران
079/7
99
001/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین گروه اقدام کننده به خودکشی(با میانگین 14/10 و انحراف معیار 235/3) و افراد گروه هنجاریابی شده ایرانی و شیراز دیده نمی شود(05/0P ). ولی اختلاف معنی‏داری (05/0P ) بین گروه اقدام کننده به خودکشی با گروه هنجاریابی شده تهران جامعه دیده می شود (بنابراین با توجه به این‏که مقایسه اصلی این پژوهش با هنجار ایرانی می‏باشد می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی هفتم پژوهش مورد تأیید نیست.

فصل پنجم
بحث و نتیجه‏گیری

در این بخش، ابتدا به خلاصه‏ای از پژوهش اشاره خواهد شد و بعد از آن یافته‏های مرتبط با هر یک از فرضیه‏های پژوهش مرور شده و بحث و تبیین‏های مربوط به آن‏ها مطرح می‏گردد.

5-1- خلاصه پژوهش
هدف این پژوهش مقایسه‏ی شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با شخصیت افراد عادی جامعه در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر بود. محقق با توجه به پیشینه تحقیقاتی فرض را بر این گذاشت که بین افراد اقدام‏کننده ‏به خودکشی و افراد به‏هنجار جامعه از نظر ابعاد شخصیتی سرشتی و منشی تفاوت‏های معنی‏داری وجود خواهد داشت. لذا برای پاسخ دادن به فرضیه‏های پژوهش، دو گروه جهت مطالعه انتخاب شدند. ابتدا تعداد 136 نفر از اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به چهار بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)، بیمارستان نمازی، بیمارستان شهید فقیهی و بیمارستان قطب الدین شیرازی که هر چهار بیمارستان دولتی بوده و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‏باشند، به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش TCI-125 با کسب رضایت شفاهی از ایشان توسط پژوهشگر تکمیل گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس از بین پرسشنامه‏های فوق 100 پرسشنامه که دارای معیارهای لازم بود انتخاب شده و نتایج ابعاد شخصیت افراد فوق با نمونه‏های هنجاریابی شده ایرانی توسط دکتر کاویانی و نمونه‏های هنجاریابی شده دکتر حق‏شناس در شیراز و نمونه هنجاریابی دانشجویان توسط دکتر کاویانی در تهران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی ابعاد شخصیت سرشتی هم‏چون نوجویی، اجتناب از آسیب، پاداش- وابستگی تفاوت معناداری با افراد عادی جامعه دیده می‏شود، اما در بُعد سرشتی پشتکار تفاوت معناداری دیده نشد، هم‏چنین در ابعاد منشی هم‏چون همکاری و خودراهبری تفاوت معنی‏داری با افراد جامعه دیده شده ولی در بُعد خودفرآوری منش تفاوت معنی‏داری مشاهده نگردید.
هم‏چنین در زمینه اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک مشاهده گردید میانگین سنی افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی 36/25 سال بود و در زنان بیشتر از مردان بود (زنان 56% و مردان 46%) و بیشترین اقدام به خودکشی در بین افراد مجرد بود 56%. طی این پژوهش مشخص شد که بیشترین اقدام توسط افرادی انجام گرفته که دارای سطح تحصیلی دیپلم به بالا بوده‏اند (74%)، ولی هرچه که از میزان سواد کاسته شده اقدام به روش خشن‏تری انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اقدام‏کننده ‏به خودکشی در سطح شهر نسبت به روستا فراوانی بیشتری داشت (83% شهر و 17% روستا). هم‏چنین در قشر متوسط جامعه از نظر وضعیت مالی نسبت به قشر عالی و ضعیف جامعه، اقدام به خودکشی بیشتری مشاهده شد (متوسط64% خوب 24% و ضعیف 12%). بیشترین روش اقدام به خودکشی به وسیله خوردن دارو بود (65%) و بیشترین داروی مورد استفاده مخلوطی از چند دارو بوده است. در این تحقیق میزان افرادی که بیش از یکبار اقدام به خودکشی نمودند ( 24%) در مقایسه با بعضی پژوهش‏ها در سال‏های گذشته روند صعودی طی کرده است. پس از بررسی نتایج این پژوهش با تعداد پژوهش‏های داخلی و خارجی مشخص شد که بررسی نتایج دموگرافیک این پژوهش با بیشتر پژوهش‏های خارجی و داخلی همسو بوده است.
به منظور ارائه یک گزارش جامع در این فصل نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های اصلی و فرعی مورد بحث دقیق تری قرار خواهد گرفت.

5-2- بحث ونتیجه‏گیری
5-2-1- بحث و نتیجه‏گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش:
بین ابعاد شخصیتی سرشت‏ و ‏منش افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی با افراد به‏هنجار تفاوت معنی‏دار وجود دارد.
یافته‏های این پژوهش حاکی از آن بود که اختلاف آماری معنی‏داری بین اقدام‏کننده‏گان ‏به خودکشی با افراد به‏هنجار جامعه در بیشتر ابعاد وجود دارد. افراد اقدام‏کننده ‏به خودکشی در زمینه سامانه‏های سرشتی در مغز که دارای سازمان یافتگی کارکردی متشکل از یک‏دیگر برای فعال‏سازی، تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروه‏های معینی از محرک‏ها است تفاوت محسوسی دارند و از عملکرد کمتری برخوردار‏ند. هم‏چنین در زمینه منش شخصیت ایشان که شامل دریافت‏های منطقی در‏باره خود، دیگران و دنیاست و تحت تاثیر عوامل محیطی در ساختار شخصیتی فرد پدید آمده با افراد عادی تفاوت دیده می‏شود و شاید علت افراد فوق در مهارت تصیمیم گیری در برخورد با مسائل روزمره زندگی و استرس‏زا دچار مشکل شده و دست به چنین اقدامی می‏زنند از همین موضوع سرچشمه می‏گیرد.
این افراد در پاسخ دادن به چیزهای جدید، ترس از شرایط نامطمئن، تکرار رفتارهای مثبتی که پاداش به همراه نداشته باشد دچار مشکل بوده و در زمینه پنداشت مثبت به خویشتن، حمایت دیگران، همدلی و صبوری با افراد عادی تفاوت دارند. هم‏چنین یافته‏های پژوهش بیانگر آن بود که نمونه‏های این پژوهش در زمینه پشتکار و انجام کار اضافی برای جبران مشکلات، خودانگاره احساساتی، مشارکت عارفانه ، متانت و صبوری غیر مشروط با افراد عادی یکسان هستند.
یافته‏های این پژوهش با یافته پژوهش‏های مختلفی چه در خارج و چه در داخل کشور همسو بوده است. از جلمه می‏توان به موارد ذیل اشاره نمود.
پژوهش‏های خارجی همسو با پژوهش حاضر:
اکینچی116‏و همکاران (2012) در زمینه بررسی مقایسه افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی با افراد بهجار جامعه به این نتیجه رسید که این افراد در بُعد اجتناب از آسیب از ابعاد سرشت دارای نمره بالا و در بُعد خودراهبری از ابعاد منش دارای نمره بسیار پایین‏تری نسبت به گروه به‏هنجار می‏باشند. ‏میتسویی117 و همکاران(2012) طی پژوهش خود نشان دادند که نمرات بالای اجتناب از آسیب در افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی وجود داشت. فورکانو118‏وهمکاران (2009) دریافتند که نوجوانانی که اقدام به خودکشی داشته‏اند در بُعد اجتناب از آسیب نمره بسیار بالاتر و در ابعاد پاداش‏– وابستگی و خودراهبری دارای نمرات پایین‏تری هستند، آن‏ها هم‏چنین چاقی و سوءمصرف الکل در والدین را یکی از علل ایجاد این ابعاد عنوان کرده‏اند. گیوتاکوس119و همکاران (2006) دریافتند که افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی که دارای رفتارهای تکانشگری، پرخاشگری داشته‏اند در بعد نوجویی نمرات بالاتر و در ابعاد پشتکارو خودراهبری نسبت به گروه گواه نمرات پایین‏تری را کسب کرده‏اند. انگلسکو120 و همکاران(2005) در‏یافتند که افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی که بیماران وابسته به الکل نیز هستند در اجتناب از آسیب دارای نمره بالاتر و در بعد خودراهبری دارای نمرات پایین‏تری هستند. روپرت‏کنراد121 وهمکاران (2009) عنوان کردند که نمرات اجتناب از آسیب بالا و نمرات خودراهبری پایین در افکار خودکشی و اقدام به خودکشی موثر است. ریچارد122و همکاران (2003)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع هنجاریابی، انحراف معیار، خودراهبری، سرشت و منش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع خودراهبری، پرخاشگری، اختلال شخصیت، اختلالات شخصیت