پایان نامه ارشد با موضوع هنجاریابی، انحراف معیار، خودراهبری، سرشت و منش

دانلود پایان نامه ارشد

بد. لذا با توجه به نتایج این پژوهش می‏بایست مسئولین امر در موضوع سلامت کشور، در زمینه برنامه‏ریزی آموزشی و پیشگیری از اقدام به خودکشی بیشتر توجه خود را به مناطق شهری، به‏خصوص حاشیه شهرها مبذول دارند.
جدول شماره 3-16: در جدول شماره 3-16 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در طرح از نظر
میزان درآمد مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
میزان درآمد‏افراد اقدام کننده به خودکشی
ردیف
میزان درآمد
فراوانی
درصد
1
خوب
12
12%
2
متوسط
64
64%
3
ضعیف
24
24%
4
کل
100
100%
چنانچه در این جدول مشاهده می شود 64 درصد از کل شرکت کنندگان در مطالعه دارای وضعیت اقتصادی متوسط بوده‏اند. که این می‏تواند مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و علت های آن مورد بررسی قرار گیرد.
جدول شماره 3-17: در جدول شماره 3-17 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر روش خودکشی و نوع ماده مصرف شده جهت اقدام مورد ارزیابی قرار گرفته اند. چنانچه در این جدول مشاهده می شود 65 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه جهت اقدام به خودکشی از دارو استفاده نموده‏اند. 14 درصد از شرکت کنندگان از داروی ترامادول و 8 درصد، از سموم مختلف استفاده نموده‏اند.
3-17- نوع ماده مصرف شده جهت اقدام کننده به خودکشی درافراد شرکت کننده در پژوهش
جدول شماره 3-18:
در جدول شماره 3-18 افراد اقدام کننده به خودکشی شرکت کننده در پژوهش از نظر تعداد دفعات اقدام به خودکشی مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. چنان‏که در این جدول مشاهده می شود حدود 24 درصد از موارد بیش از یک بار اقدام به خودکشی نموده‏اند.
3-18- تعداد دفعات اقدام به خودکشی
ردیف
تعداد دفعات اقدام به خودکشی
فراوانی
درصد
1
1
76
76%
2
2
11
11%
3
3
7
7%
4
4
3
3%
5
5
2
2%
6
11
1
1%
7
کل
100
100%

جدول شماره 3-19: در جدول 3-19 توزیع سنی شرکت کنندگان بر مبنای شاخص های مرکزی و پراکندگی بیان شده است.

میانگین
میانه
نما
انحراف معیار
واریانس
حداقل سن
حداکثر سن
توزیع سنی
36/25
23
21
678/9
66/93
14
80

3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی‏ شامل روشهای مقایسه مقادیر کمی در گروه‏های کیفی شامل آزمون تی مستقل بود که نتایج آن ابتدا به نرم افزار اکسل انتقال داده شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS11.30 استفاده شد.

3-7-ملاحضات اخلاقی
شرکت در این پژوهش داوطلبانه بود و شرکت کنندگان در صورت عدم‏ تمایل به ادامه همکاری می‏توانستند از پژوهش خارج شوند.
اهمیت علمی‏ و نظری موضوع تحقیق برای آزمودنی‏ها شرح داده شد و پس از آن، درخواست شرکت در پژوهش برای آزمودنی‏ها توضیح داده شده و علاقه و اعتماد آن‏ها جلب گردید.
از کلیه شرکت کنندگان در پژوهش، رضایت نامه کتبی اخذ و تکمیل پرسش‏نامه بدون نام صورت گرفت.
به همگی آنان این اطمینان داده شد که اطلاعات شخصی مربوط به آنان محفوظ می‏ماند و به غیر از محقق، شخص دیگری از آن‏ها مطلع نخواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج

در این فصل ابتدا به یافته‏های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس نتایج یافته‏های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش آورده شده است.
با توجه به این‏که بررسی آماری پژوهش با هنجار ایرانی دکتر کاویانی به عنوان ملاک اصلی مقایسه و هنجار دکتر حسن حق شناس (برروی جوانان درشهرشیراز) و هم‏چنین هنجار دکتر کاویانی (بر روی جوانان در شهر تهران) به عنوان تکمیل کننده مقایسه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در ذیل میانگین ابعاد شخصیتی سرشت و منش هنجاریابی شده فوق آورده شده است.
جدول4-1- هنجار ایرانی کاویانی
یافته‏های هنجاری نمرات مقیاس های هفت گانه پرسشنامه TCI به تفکیک طبقات سنی و جنسی مختلف را نشان می‏دهدو نمرات کل به تفکیک جنس برای تمام مقیاس ها ثبت است.

جدول 4-1- میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) نمرات کل و به تفکیک جنس در مقیاس های TCI (1212=n)

مقیاس
میانگین کل
میانگین مرد
میانگین زن
نوجویی
(67/3)45/8
(67/3)35/8
(70/3)55/8
اجتناب از آسیب
(30/4)50/7
(11/4)81/6
(39/4)23/8
پاداش – وابستگی
(30/4)50/7
(35/2)37/8
(40/2)64/8
پشتکار
(42/1)11/3
(42/1)18/3
(41/1)04/3
همکاری
(99/3)47/18
(01/4)23/18
(97/3)73/18
خودراهبری
(05/5)08/15
(76/4)61/15
(29/5)53/14
خود فرآوری
(10/3)96/9
(17/3)83/9
(02/3)09/10

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 89 تا 98، (1384)

جدول4-2- هنجار شیراز حق شناس و هنجار تهران کاویانی بر روی جوانان دانشجو

جدول شماره 4-2: میانگین و انحراف معیار(در پرانتز) به تفکیک جنسیت و هر محل نمونه‏گیری

شهر
جنسیت
نوجویی
آسیب پرهیزی
پاداش وابستگی
پشتکار
همکاری
خودراهبری
خودفرآوری
شیراز
زن
مرد
05/9(65/3)
79/8(85/2)
93/6(51/4)
59/8(26/4)
87/8(67/2)
03/9(31/2)
49/2(48/1)
71/2(49/1)
1/17(06/4)
3/15(67/3)
2/16(36/4)
2/13(25/3)
2/1(95/2)
8/10(86/2)
تهران
زن
مرد
36/8(60/3)
69/7(21/3)
88/8(96/4)
08/8(42/4)
78/8(25/2)
93/8(36/2)
86/2(92/2)
49/2(52/1)
9/18(37/4)
4/19(25/3)
4/15(02/5)
0/17(33/4)
98/7(72/3)
8/10(86/29)
کل
زن
مرد
72/8(62/3)
28/8(06/3)
86/7(81/4)
36/8(32/4)
83/8(47/2)
98/8(33/2)
67/2(28/2)
63/2(50/1)
0/18(29/4)
2/17(03/4)
8/15(70/4)
7/14(20/5)
66/9(69/3)
98/8(33/2)
کل
شیراز
90/9(39/3)
87/7(43/4)
96/8(46/2)
63/2(48/1)
1/16(94/3)
5/14(09/5)
1/10(89/2)

تهران
99/7(39/3)
44/8(67/4)
86/8(31/2)
66/2(26/2)
2/19(78/3)
3/16(71/4)
85/7(36/3)
کل نمونه
01/8(38/3)
48/8(67/4)
87/8(30/2)
64/2(25/2)
2/19(87/2)
2/16(80/4)
88/7(37/3)

منبع: کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر که برای ایشان پرسشنامه تکمیل شده 136 نفر بود. و از بین آنان تعداد 100 نفر که پرسشنامه آن‏ها با دقت بیشتری تکمیل شده بود و دارای تمام معیارهای لازم بود مورد پذیرش قرار گرفت. سپس پرسشنامه‏های فوق تحلیل شده و اطلاعات ذیل به دست آمد.
جدول 4-3 : در جدول 3-4 نتایج پژوهش حاضر به صورت میانگین و انحراف معیار، جهت مقایسه با نتایج هنجارهای ایران، شیراز و تهران آورده شده است.
جدول 4-3- میانگین (انحراف استاندارد، با فاصله اطمینان95%) پژوهش حاضر و مقایسه با هنجارهای ایران، شیراز و تهران
مقیاس
پژوهش حاضر
هنجار ایرانی
هنجار شیراز
هنجار تهران
نوجویی
(743/3)70/11
(67/3)45/8
(39/3)‏90/9
(39/3)99/7
اجتناب از آسیب
(938/3)87/10
(30/4)50/7
(43/4)87/7
(67/4)44/8
پاداش – وابستگی
(365/2)11/8
(30/4)50/7
(46/2)96/8
(31/2)86/8
پشتکار
(467/1)90/2
(42/1)11/3
(48/1)63/2
(26/2)66/2
همکاری
(679/4)06/14
(99/3)47/18
(94/3)1/16
(78/3)2/19
خودراهبری
(412/4)15/9
(05/5)08/15
(09/5)5/14
(71/4)3/16
خود فرآوری
(235/3)14/10
(10/3)96/9
(89/2)1/10
(36/3)85/7

4-3- بررسی فرضیه های پژوهش:
4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش :
بین ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار تفاوت معنی‏داری وجود دارد.
یافته‏های این پژوهش حاکی از آن بود که که اختلاف آماری معنی‏داری بین گروه تحت مطالعه ( افراد اقدام کننده به خودکشی) با افراد به‏هنجار جامعه در بیشتر ابعاد وجود دارد. با توجه به این‏که مقایسه اصلی این پژوهش با هنجار ایرانی (هنجاریابی شده توسط دکتر کاویانی در سال 1384) بود؛ نتایج حاکی از آن بود بین اقدام کنندگان به خودکشی و افراد به‏هنجار در کلیه ابعاد سرشتی به‏جز بُعد پشتکار تفاوت معنی‏داری وجود دارد و در ابعاد منشی نیز تفاوت معنی‏داری در ابعاد همکاری و خودراهبری دیده شده و در بُعد خودفرآوری تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد.
جهت اطمینان بیشتر یافته‏های این پژوهش با یافته‏های هنجاریابی شده حق شناس در شیراز (هنجاریابی تست سرشت و منش بر روی جوانان دانشجو) مقایسه شد که در این زمینه نیز یافته‏های دقیقاً با مقایسه هنجار ایرانی یکسان بود، هم‏چنین یافته‏های پژوهش حاضر برای بار سوم با یافته‏های هنجاریابی دکتر کاویانی (هنجاریابی تست سرشت و منش بر روی جوانان دانشجوی شیراز) مقایسه شد که یافته‏ها در کلیه ابعاد سرشتی و منشی با هنجار ایران تقریباً یکسان بوده به‏جز بعد خودفرآوری که در مقایسه با هنجار تهران تفاوت معنی‏داری مشاهده نگردید (بنابراین با توجه به یافته‏های فوق می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه اصلی این پژوهش می‏تواند مورد تأیید باشد).
4-3-2- فرضیه های فرعی:
4-3-2-1- فرضیه فرعی اول:
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی نوجویی تفاوت معنی‏دار وجود دارد.
جدول 4-4: جدول 4-4 منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی (شرکت کنندگان پژوهش حاضر) با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی )، افراد به‏هنجار شیراز(نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.

جدول 4-4 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد نوجویی در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
683/8
99
001/0
مقایسه با هنجارشیراز
809/4
99
001/0
مقایسه با هنجار تهران
912/9
99
001/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی (با میانگین 70/11 و انحراف معیار 743/3) و افراد هر سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده می‏شود. بنابر‏این می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی اول پژوهش مورد تأیید است.
4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم :
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی اجتناب از آسیب تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

جدول 4-5 : جدول 4-5 ذیل منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد اجتناب از آسیب بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی (شرکت کنندگان پژوهش حاضر) با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی )، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو ) می‏باشد.
جدول 4-5 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد اجتناب از آسیب در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
558/8
99
001/0
مقایسه با هنجارشیراز
618/7
99
001/0
مقایسه با هنجار تهران
171/6
99
001/0

همان‏گونه که جدول فوق نشان می‏دهد اختلاف آماری معنی‏داری (05/0P ) بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی(با میانگین 87/10 و انحراف معیار 938/3) و افراد هر سه گروه هنجاریابی شده جامعه دیده می شود .بنابراین می‏توان این‏گونه نتیجه‏گیری کرد که فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تأیید است.
4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم :
بین افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد به‏هنجار دربعد شخصیتی پاداش- وابستگی تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

جدول 4-6 : جدول 4-6 منعکس کننده نتایج آزمون t مستقل در بُعد پاداش – وابستگی بین دو گروه اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار ایرانی (نمونه پژوهش دکتر کاویانی)، افراد به‏هنجار شیراز (نمونه پژوهش دکتر حق شناس بر روی جوانان دانشجو) و افراد به‏هنجار تهران (نمونه دکتر کاویانی بر روی جوانان دانشجو) می‏باشد.
جدول 4-6 : نتایج آزمون t مستقل در بُعد پاداش- وابستگی در مقایسه با هنجارهای موجود

برآورد t
درجه آزادی
ارزش P
مقایسه با هنجار ایران
579/2
99
011/0
مقایسه با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خودراهبری، بیمارستان، علوم پزشکی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هنجاریابی، خودراهبری، انحراف معیار، بیمارستان