پایان نامه ارشد با موضوع نیروی انسانی، مقایسات زوجی، وابستگی متقابل، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

که به عنوان مثال، نمایشگر 12-4 نشان دهنده مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی” میباشد.
نمایشگر 12-4
بردار ویژه (W)
توانایی نوآوری در محصول
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
دانش فنی
زیرمعیارها
0.36
1.48
0.901
1
دانش فنی
0.41
1.8
1
1.2
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده
0.23
1
0.55
0.67
توانایی نوآوری در محصول

نمایشگر 12-4 مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”
نرخ سازگاری: 0.0009
بر همین اساس برای 11 زیرمعیار دیگر با توجه به زیرمعیارهایی که دارای وابستگیهای متقابل هستند، ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شد که خروجی هریک از این ماتریسها بردار ویژه ای است که ضریب اهمیت هریک از زیرمعیارها را نشان میدهد. بردارهای ویژه بدست آمده از مقایسات زوجی روابط درونی هریک از 12 زیرمعیار، ماتریس W33 را تشکیل میدهند. نمایشگر 13-4 این ماتریس را نشان میدهد. (لازم به ذکر است که کلیه مراحل توسط نرم افزار انجام شده و مثال ها برای توضیح بیشتر و تکمیل تر ارائه شده است.)
نمایشگر 13-4
زیرمعیارها
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S1
0
0.6
0
0
0
0
0.23
0
0
0
0.16
0
S2
0.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
S3
0
0
0
0
0.37
0.44
0
0
0
0.38
0.19
0.11
S4
0
0
0
0
0
0
0.18
0.19
0
0.22
0
0
S5
0
0
0.07
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0.07
S6
0
0
0.19
0
0
0
0
0
0
0.29
0
0
S7
0.36
0
0
0.4
0
0
0
0.34
0
0
0.35
0
S8
0
0
0
0.38
0
0
0.17
0
0.22
0
0
0.31
S9
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0
0
0.3
0.25
S10
0
0
0.22
0.22
0.24
0.56
0
0
0
0
0
0
S11
0.23
0
0.22
0
0
0
0.41
0
0.45
0
0
0
S12
0
0.4
0.29
0
0.39
0
0
0.2
0.33
0
0
0

نمایشگر 13-4 ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33)
بر اساس روابط درونی زیرمعیارهای ارزیابی، ماتریسهای مقایسه ای زوجی تشکیل گردید، و در نتیجه 12 بردار ویژه به دست آمد. همانگونه که در نمایشگر 13-4 مشاهده میشود ماتریس W33 تشکیل شده است.
3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم(سوپر ماتریس)
سوپر ماتریسیک ماتریس بخش بندی شده است که هر قسمت ماتریس، ارتباط بین دو دسته را درسیستم نشان میدهد. در این مرحله سوپر ماتریس حد محاسبه میشود، برای محاسبه و ارائه این ماتریس نیاز است ابتدا ماتریس ناموزون به ماتریس موزون تبدیل و بعد از آن ماتریس موزون به ماتریس حد تبدیل شود.
انجام مراحل قبلی باعث شد بردار اولویتهای داخلی( ضرایب اهمیت) عناصر و خوشهها بدست آید و این بردارها ماتریسهای W21,W22,W32,W33 را تشکیل دادند. با جایگذاری این ماتریسها در سوپرماتریس اولیه (نمایشگر 6-4) سوپر ماتریس ناموزون بدست میآید.
در سوپرماتريس، در هنگام وارد كردن مقايسات زوجي انجام شده ميان عناصر سطوح تصميمگيري، معمولاً اين حالت رخ ميدهد كه جمع ستونها بيشتر از 1 میشود، به همین خاطر این سوپرماتريس را، سوپرماتريس ناموزون ميگويند. اين سوپرماتريس بايد به يك سوپرماتريس كه جمع ستونهاي آن واحد است و به آن سوپر ماتريس موزون ميگويند، تبديل شود تا بتوان در مراحل بعد اولويتهاي حدي را از طريق سوپرماتریس حدي محاسبه كرد.
برای تشکیل ماتریس موزون باید وزن هر خوشه را كه از طريق مقايسات زوجي ميان خوشهها به دست ميآيد، در وزن عناصر آن خوشه ضرب كرد، تا با اين روش اولويت يك عنصر در مجموعه كل خوشهها به دست آيد. در نهايت برای رسیدن به اولويت بندي نهايي، تعيين اهميت نسبي معيارهاي تصميمگيري و حل مسأله، سوپر ماتريس حد دار بايد به دست آيد. سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل شود(از طریق تکرار)، یا به عبارت دیگر تمامیعناصر سوپرماتریس همانند هم شوند، محاسبه میشود.
lim┬(K→∞)⁡〖(W)^K 〗
برای این کار سوپر ماتريس وزني را باید به توان بي نهايت رساند.
باتوجه به مطالبی که بیان شد، در این پژوهش تمامی ماتریسهای بدست آمده در سوپرماتریس اولیه جایگذاری شد و بدین ترتیب سوپر ماتریس ناموزون بدست آمد که نمایشگر 14-4 این مطلب را نشان میدهد. سپس سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپرماتریس ناموزون در ماتریس خوشه ای محاسبه شدکه نمایشگر 15-4 این موضوع را به خوبی نشان میدهد و در آخر با توان رساندن سوپر ماتریس موزون تا جایی که تمامی عناصر همانند هم شوند، سوپرماتریس حد ( نمایشگر 16-4) محاسبه گردید.
 
C1
C2
C3
C4
C5
G
s1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
C1
0
0.3
0.4
0.42
0.37
0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C2
0.25
0
0.21
0.2
0.17
0.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C3
0.31
0.26
0
0.26
0.22
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C4
0.31
0.24
0.27
0
0.23
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C5
0.13
0.2
0.12
0.12
0
0.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
0
0
0.23
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
0.23
0
0
0
0.16
0
S2
0
0
0
0.3
0
0
0.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
S3
0
0
0
0
0.56
0
0
0
0
0
0.37
0.44
0
0
0
0.38
0.19
0.11
S4
0.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0.19
0
0.22
0
0
S5
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0.07
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0.07
S6
0.64
0
0
0
0
0
0
0
0.19
0
0
0
0
0
0
0.29
0
0
S7
0
0
0
0
0.19
0
0.36
0
0
0.4
0
0
0
0.34
0
0
0.35
0
S8
0
0
0
0
0.25
0
0
0
0
0.38
0
0
0.17
0
0.22
0
0
0.31
S9
0
0
0.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0
0
0.3
0.25
S10
0
1
0
0
0
0
0
0
0.22
0.22
0.24
0.56
0
0
0
0
0
0
S11
0
0
0
0.7
0
0
0.23
0
0.22
0
0
0
0.41
0
0.45
0
0
0
S12
0
0
0.33
0
0
0
0
0.4
0.29
0
0.39
0
0
0.2
0.33
0
0
0

نمایشگر فوق نشان میدهد که بردارها و ماتریسهای بدست آمده از مراحل قبلی، دسته بندی شده و درجای مناسب در سوپرماتریس قرارگرفته اند. و از آنجایی که بعضی از ستونها به صورت ستون احتمالی نبوده یا به عبارت ساده تر حاصل جمع عناصر ستونها برابر یک نمیباشد، به همین خاطر نمیتوان گفت که تاثیر نهایی ملاک کنترلی مورد نظر بر تمامی عناصر به درستی نشان داده شده است. لذا، این سوپر ماتریس باید به سوپر ماتریس موزون (ماتریسی که جمع ستونهای آن یک میباشد) تبدیل شود. که همانطور که در نمایشگر 15-4 ملاحظه میکنید اگر تمام اوزان هریک از ستونهای ماتریس موزون جمع شود مجموع آن عدد واحدی را نشان میدهد.

 
C1
C2
C3
C4
C5
G
s1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
C1
0
0.15
0.2
0.21
0.19
0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C2
0.12
0
0.11
0.1
0.09
0.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C3
0.16
0.13
0
0.13
0.11
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C4
0.15
0.12
0.13
0
0.12
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C5
0.07
0.1
0.06
0.06
0
0.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
0
0
0.12
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
0.23
0
0
0
0.16
0
S2
0
0
0
0.15
0
0
0.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
S3
0
0
0
0
0.28
0
0
0
0
0
0.37
0.44
0
0
0
0.38
0.19
0.11
S4
0.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0.19
0
0.22
0
0
S5
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0.07
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0.07
S6
0.32
0
0
0
0
0
0
0
0.19
0
0
0
0
0
0
0.29
0
0
S7
0
0
0
0
0.1
0
0.36
0
0
0.4
0
0
0
0.34
0
0
0.35
0
S8
0
0
0
0
0.12
0
0
0
0
0.38
0
0
0.17
0
0.22
0
0
0.31
S9
0
0
0.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0
0
0.3
0.25
S10
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0.22
0.22
0.24
0.56
0
0
0
0
0
0
S11
0
0
0
0.35
0
0
0.23
0
0.22
0
0
0
0.41
0
0.45
0
0
0
S12
0
0
0.17
0
0
0
0
0.4
0.29
0
0.39
0
0
0.2
0.33
0
0
0
نمایشگر 15-4. سوپرماتریس موزون
 
C1
C2
C3
C4
C5
G
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
C1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
0.096
S2
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
S3
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
S4
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
S5
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
S6
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
S7
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
S8
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
S9
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
0.099
S10
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
0.052
S11
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
S12
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
0.111
براساس محاسبات انجام شده میزان اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید. نتایج حاصله در جدول 5-4 نشان داده شده است.
جدول 5-4: رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها
رتبه
وزن نهایی
عوامل موفقیت
ضریب اهمیت
معیارهای اصلی
3
0.11089
کیفیت تولید
0.33
عوامل مرتبط با تولید
5
0.0993
دسترسی به نیروی ماهر

6
0.09613
بهروری نیروی انسانی

12
0.02009
تولید با هزینه پایین

2
0.1419
دانش فنی
0.32
سایر موارد
4
0.10203
دسترسی به مواد اولیه و افزودنی

7
0.08004
ایجاد تصویر یا برند مناسب وخوب در میان مشتریان بازار

1
0.14319
توانایی نوآوری در محصول
0.21
عوامل مرتبط با تکنولوژی
8
0.06706
تجربه در تکنولوژی مورد استفاده

9
0.05643
خط محصول و یا تنوع محصولات تولید
0.088
عوامل مرتبط با بازاریابی
11
0.0304
تکنیکهای ارزیابی سریع و صریح بازار

10
0.05169
ایجاد شبکه قوی از عمده فروشان وخرده فروشان
0.052
عوامل مرتبط با توزیع
با توجه به جدول فوق برایند دیدگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، سابقه خدمت، عوامل حیاتی موفقیت، مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت استراتژیک، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل کلیدی