پایان نامه ارشد با موضوع نوسانات نرخ ارز، تجارت دو جانبه، حداکثر درست نمایی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ي 2006- 1980، حکايت از آن دارد که نااطميناني نرخ ارز يک اثر مثبت و معنادار روي ناپایداری جريانات تجاري دوجانبه دارد. يک واحد افزايش انحراف استاندارد در نااطميناني نرخ ارز منجر به 8 درصد افزايش در ناپايداري تجارت مي‌‌شود. اين اثرات روي جريان تجاري براي کشورهاي صنعتي و کشورهاي جديداً صنعتي شده، متفاوت است. بر خلاف يافته‌هاي اوليه، اين مقاله همچنين پشنهاد مي‌کند که نااطميناني نرخ ارز حجم جريانات تجاري را در هيچ کدام از کشورهاي صنعتي و کشورهاي جديداً صنعتي شده، تحت تأثير قرار نمي‌دهد. در مقاله‌اي که توسط چوو، شلدون و مک‌کريستون15(2002) نوشته شده، با توجه به جريانات تجارت دو جانبه در بين کشورهاي توسعه‌يافته در دوره‌ي زماني 1995- 1974، اثر نااطميناني نرخ ارز را روي رشد تجارت بخش کشاورزي در مقايسه با ديگر بخش‌ها بررسي کرده است. نتايج نشان مي‌دهد که نااطميناني نرخ ارز، اثر منفي معناداري روي تجارت بخش کشاورزي در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفي اين نااطميناني روي تجارت بخش کشاورزي در مقايسه با ديگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌اي مشابه، هالي16(1995) اثر نااطميناني نرخ ارز را روي کارايي صادرات بررسي کرده است. در اين مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطميناني نرخ ارز مي‌تواند روي هر دو مورد عرضه و تقاضا براي صادرات اثر کند. سپس او با استفاده از مدل ARCH تعميم يافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را معرفي مي‌کند. نتايج پيشنهاد مي‌کنند که نااطميناني نرخ ارز روي عرضه‌ي صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداري روي تقاضاي صادرات ندارد. همچنين هاياکاوا و کيمورا17(2009) تأثير ناپايداري نرخ ارز را روي تجارت بين‌الملل در شرق آسيا مورد مطالعه قرار داده است. نتايج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بين‌المللي در شرق آسيا توسط ناپايداري در نرخ ارز، نسبت به ديگر مناطق به طور جدي تأثير مي‌پذيرد و کاهش پيدا مي‌کند. دوم، يک بخش مهمی از تجارت که کاهش مي‌يابد تجارت کالا‌هاي واسطه‌اي در شبکه‌هاي بين‌الملل توليد هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپايداري نرخ ‌ارز در مقايسه با انواع ديگر تجارت حساس است و بخش مهمي از تجارت شرق آسيا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفي ناپايداري بزرگتر از هزينه تعرفه‌ها و کمتر از هزينه‌هاي مربوط مسافت در شرق آسيا مي‌باشد. در مقاله‌اي مشابه که توسط آريز، اسنگ و اسلوتج18(2008) نوشته شده است به طور تجربي اثر ناپايداري نرخ ارز واقعي را روي جريانات صادراتي هشت کشور آمريکاي لاتين به طور فصلي براي دوره 2004- 1973 بررسي کرده است. نتايج اصلي اين مطالعه نشان مي‌دهد که افزايش در ناپايداري نرخ ارز واقعي و نا‌اطميناني نرخ ارز، اثر منفي معناداري روي تقاضاي صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر يک از هشت کشور آمريکاي لاتين داشته است. دوربک19(2008 ) اثر ناپايداري نرخ ارز را روي وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسيا بررسي مي‌کند. شرق آسيا توسط توليدات پيچيده و شبکه‌هاي‌ توزيع، مشخص شده است که امکان تفکيک توليدات بين کشورهاي منطقه بر پايه مزيت همکاري را مي‌دهد. اين شبکه‌ها سود‌هاي کارايي بزرگي را ايجاد کرده‌اند. ناپايداري نرخ ارز، توسط افزايش نااطميناني، ممکن است سود‌هاي منطقه‌اي ناشي از فروپاشي مرز‌ها را کاهش دهد. اين مقاله معرفي مي‌کند شواهدي را که ناپايداري نرخ ارز جريان تجاري اجزاء الکترونيکي در شرق آسيا را کاهش داده است. اجزاء الکترونيکي بزرگترين جزء از کالا‌هاي واسطه‌ای تجاری در اين شبکه‌ها مي‌باشد. اين نتايج اشاره مي‌کند که سياست‌گذاران بايستيی این مسئله را بررسی کنند که چگونه مي‌توان نرخ‌هاي ارز را در اين منطقه به منظور محيا کردن يک بستر مناسب و باثبات در شرق آسيا براي شبکه‌هاي توليد، تثبيت کنند. بعلاوه مقاله‌ای که توسط آريستوتلس20(2001) نوشته شده است، اثر ناپايداري نرخ‌ ارز و نظام‌هاي ارزي را روي صادرات انگليس به آمريکا با استفاده از داده‌هاي مربوط به دوره 1999- 1889 بررسي کرده است. يافته‌هاي تجربي بيان مي‌کنند که هيچ يک از متغيرهاي ناپايداري نرخ ارز و اختلاف نظام‌هاي ارزي، اثري روي حجم صادرات براي دوره‌ي مورد بررسي نداشته است. هال و همکاران21(2005) رابطه‌ي ناپايداري نرخ ارز و کار‌ايي صادرات را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در اين مقاله اشاره شده است که مطالعاتي که بين اقتصاد‌هاي نوظهور و ديگر کشور‌هاي توسعه‌يافته، تفاوت قابل نشده‌اند، به نتايجي از اثرات منفي و معنادار ناپايداري نرخ ارز روي تجارت رسيده‌اند. در اين مقاله اثرات ناپايداري نرخ ارز را روي صادرات براي 10 اقتصاد نوظهور و 11 کشور توسعه‌يافته ديگر که در طي دوره مورد بررسي جزء اقتصاد‌هاي نوظهور قرار نداشتند، بررسي شده است. در اين تحقيق از مجموعه داد‌ه‌هاي پانل براي دوره‌ي سه‌ماه نخست 1980 تا سه‌ ماه آخر 2006 براي اقتصاد‌هاي نوظهور و سه‌ماه نخست 1980 تا سه ‌ماه آخر 2005 براي ديگر کشور‌هاي توسعه‌يافته، استفاده شده است. نتايج بررسي‌ها براي يازده کشور توسعه‌يافته مشابه نتايج ديگر مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مي‌باشد. در مقابل، نتايج براي اقتصاد‌هاي نوظهور، اثر منفي و معنا‌دار ناپايداري نرخ ارز روي صادرات براي اين کشورها را نشان نمي‌دهد. يافته‌ها پيشنهاد مي‌کند که بازار‌هاي باز سرمايه در کشور‌هاي نوظهور ممکن است اثر منفي نوسانات نرخ ارز روي صادرات را کاهش داده است. همچنين در مقاله‌اي که توسط باگلا، بکچتي و حسن22(2006) گردآوري شده است، با به کارگيري يک شاخص مناسب براي نرخ ارز واقعي که در آن نرخ ارز‌هاي دوطرفه براي بخش‌هاي وابسته به صورت وزني مي‌باشند، نتيجه شده است که ناپايداري نرخ ارز واقعي اثر معناداري روي رشد درآمد سرانه دارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهند که اين اثر(هزينه ناپايداري) مي‌تواند با يک اثر منفي و معنادار روي رشد، ناشي از اتخاذ يک نظام نرخ ارز ثابت مطابق باشد. در مقاله‌اي که توسط رحمان و سرلتيس23(2009) نوشته شده است با استفاده از روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل اثر نااطميناني نرخ ارز را روي صادرات بررسي کرده‌اند. شاخصي که ميزان نااطميناني نرخ ارز را محاسبه مي‌کند، انحراف استاندار شرطي از خطاي پيش بيني تغيير در نرخ ارز، مي‌باشد. در اين مقاله اثرات نااطميناني نرخ ارز روي صادرات از هم تفکيک شده‌اند و همچنين مورد آناليز قرار گرفته شده که چطور صادرات به شوک‌هاي نرخ ارز واکنش نشان مي‌دهد. سپس مدلي با استفاده داده‌هاي ماهيانه براي آمريکا روي دوره‌‌اي که نظام نرخ ارز شناور حاکم بوده(از 1973)، برآورد شده است. نتايج نشان مي‌دهد که نااطميناني نرخ ارز يک اثر منفي و معنا‌دار روي صادرات آمريکا داشته است. همچنين سان و همکاران24(2002) در مقاله‌اي به بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز روي تجارت جهاني گندم پرداخته‌اند. در اين مقاله ميزان ناپايداري نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده و با يکديگر مقايسه شده‌اند. هر دو ميزان ناپايداري نرخ ارز، اثرات منفي روي تجارت جهاني گندم را، با اثري حتي بزرگ‌تر در بلندمدت، ارائه داده‌اند. چن25(2004) رابطه‌ي بين نوسانات نرخ ارز واقعي و شوک‌هاي پولي را آزمون کرده است. در اين مقاله، از مدل VAR و از داده‌هاي بلندمدت مربوط به آمریکا و بريتانيا در دوره‌ي 1995-1889 استفاده شده است. بر طبق تجزيه واريانس، در اين مقاله اشاره شده که شو‌ک‌هاي پولي مي‌تواند نزديک به 50 درصد از واريانس نرخ ارز واقعي را در دوره بلندمدت تحت بررسي، توضيح دهد. مشابهاً کمپل و لپام26(2002) رابطه‌ي بين نوسانات نرخ ارز واقعي و تجارت خرده‌فروشي صنايع در مرز آمريکا و کانادا بررسي کرده‌اند. در اين مقاله اشاره شده که مصرف ‌کنندگاني که در نزديکي مرز آمريکا و کانادا زندگي مي‌کنند مي‌توانند هزينه‌هايشان را بين اين دو کشور تغيير دهند، بنابراين نوسانات نرخ ارز مي‌توانند به عنوان شوک تقاضا عمل کند. با استفاده از داده‌هاي ساليانه، اثر نرخ ارز واقعي روي تعداد بنگاه‌ها و متوسط اشتغال آن‌ها در مناطق مرزي براي چهار صنعت خرده‌فروش برآورد شده است. در سه مورد از چهار صنعت، ملاحظه‌شده است که بنگاه‌هاي عامل به طور همزمان و يا با يک وقفه يک‌ساله عکس‌العمل نشان داده‌اند. در مقاله‌اي مشابه که توسط چئونگ، لو و پوديونسکي27(2004) نوشته شده است اثر ناپايداري نرخ ارز را روي جريانات تجاري دو جانبه‌ي آمریکا و بريتانيا بررسي کرده است. در اين مقاله اشاره شده که از مدل ARCH تعميم‌يافته(GARCH) براي اندازه‌گيري نااطميناني نرخ ارز استفاده شده است و به عنوان متغير جايگزين برای نااطميناني نرخ ارز واقعي در نظر گرفته مي‌شود. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که نااطميناني نرخ ارز يک اثر منفي و معنا‌دار از نظر آماري روي واردات آمریکا از بريتانيا داشته است. همچنين بوم و کاگلايان28(2007) اثر ناپايداري نرخ ارز روي حجم و ناپايداري صادرات دوطرفه را مورد مطالعه قرار داده و به طور تجربي، با ملاحظه‌ي جريانات تجاري واقعي دو جانبه براي مجموعه‌ي وسيعي از کشورها روي دوره‌ي 1998- 1980 پرداخته‌اند. در اين مطالعه متغيرهاي جايگزين براي ناپايداري جريانات تجاري و نرخ ارز واقعي، بعد از بررسي‌هاي موشکافانه‌ي خصوصيات سري زماني اين متغيرها در نظر گرفته شده است. مشابه يافته‌هاي تئوري‌هاي اوليه و مطالعات تجربي، نتايج اوليه‌ي اين بررسي نشان مي‌دهد که اثر نااطميناني نرخ ارز روي جريانات تجاري، نامعين است. نتايج ثانويه‌ي نشان مي‌دهد که ناپايداري نرخ ارز يک اثر مثبت و معني‌داري روي ناپايداري جريانات تجاري دوطرفه دارد. مقاله‌اي که توسط ازترک و همکارش29(2006) نوشته شده است اثر ناپايداري نرخ ارز روي صادرات کشور ترکيه با توجه به مدل هم‌انباشتگي، به صورت ماهيانه روي دوره‌ي 2002-1989 آزمون کرده‌اند. نتايج مهم اين مطالعه نشان مي‌دهد که افزايش در ناپايداري نرخ ارز واقعي يا مشابهاً نااطميناني نرخ ارز، يک اثر منفي معنا‌دار روي تقاضاي صادرات اعمال مي‌کند. همچنين آزيد، جميل و کوثر30(2005) اثر ناپايداري نرخ ارز را روي محصولات توليد شده در اقتصاد کشور پاکستان بررسي مي‌کند. در اين مطالعه بعد از معرفي مختصر تئوري‌هاي پايه‌اي و تحقيقات تجربي، رابطه‌ي بين اين دو متغير برآورد شده است و از الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم‌يافته(GARCH) براي محاسبه‌ی نااطميناني نرخ ارز استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که ناپايداري نرخ ارز اثر معنا‌داري روي توليد ندارد. در مقاله‌اي مشابه احمد31(2009) به طور تجربي به بررسي تأثير ناپايداري نرخ ارز روي رشد صادرات دو جانبه پرداخته است. براي برقرار کردن رابطه‌ي تجربي بين ناپايداري نرخ ارز و اثر آن روي رشد صادرات، تکنيک تصحيح خطا و مدل هم‌انباشتگي با توجه به داده‌هاي دوره‌ي زماني 2008- 2003 مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، نتايج نشان مي‌دهد ناپايداري نرخ ارز يک اثر منفي و قابل توجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی صادرات دو جانبه با شرکاي تجاري مهم دارد. همچنين در مقاله‌اي که توسط اشنابل32(2008) نوشته شده، ناپايداري نرخ ارز و رشد در اقتصادهاي باز کوچک منطقه‌ي يورو مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مقاله آمده که بعد از معرفي يورو در ژانويه 1999، پايداري نرخ ارز در منطقه‌ي يورو در حال افزايش است. اين مقاله اثر پايداري نرخ ارز را روي رشد اقتصادي براي 41 اقتصاد باز کوچک بررسي مي‌کند و از تجارت بين‌المللي، تحرکات بين‌المللي سرمايه و ثبات اقتصادي به عنوان مهمترين مجراهاي اثر گذاري پايداري نرخ ارز روي رشد، ياد شده است. برآوردهاي پانل حاصل از اين مطالعه آشکار مي‌کند که رابطه‌ي قوي منفی بين ناپايداري نرخ ارز و رشد اقتصادي وجود دارد.
مروري بر مطالعات خارجي شبکه‌ي عصبي در حوزه‌ي اقتصاد
در مورد مطالعات خارجي که در زمينه‌ي استفاده از شبکه عصبي براي پيش‌بيني صورت گرفته مي‌توان به مقاله‌اي که توسط گارتا، رومئو و ژيل33(2005) انجام شده اشاره کرد که با استفاده از روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، ساختار بازار، شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات، مقدار خطا