پایان نامه ارشد با موضوع ن:، س:، س،، ج،

دانلود پایان نامه ارشد

کردند.
1203. ج: – دل.
1204. د: + خوف دارم که مبادا اختلاف حق صادر شود.
1205. ج: عقبه.
1206. د: در ميان؛ ع: در راه.
1207. ن: وزراء از جمله اولياء الله مي بودند؛ ت: وزيران از اولياء الله بودندي.
1208. ج: است.
1209. س،ج: از وي که به حق باشد برابر.
1210. ت، ج: مي کشند.
1211. ت: نشميدي.
1212. ت:+ وي
1213. ت: دوّم.
1214. س، ج: کبير و صغير.
1215 . ع: حامل.
1216 . س: – خاطر.
1217 . ت: تر.
1218 . ج: مرکز.
1219. د: محافظت.
1220 . ج: – عنايت.
1221 . س: و عاطفت معذور.
1222 . ت: باشد ولي.
1223 . س: مستوجب؛ ن: بي موجبي.
1224. د، ع: – سقي الله مثواه.
1225 . ن: سوابق.
1226 . ت: + و گفتم.
1227 . ج: – مسلمانان.
1228.د: ذكاء و کارهاي؛ ع: ذها و ذکاء؛ س: ذکاء و دهاء.
1229 . ن: + در خاطر.
1230 . ت: مدّتهاي.
1231 . ت، س، ن، ج، ع: + آن.
1232 . ت: + مخلص.
1233 . ج: کني.
1234 . ت: جهد.
1235.د: بشري.
1236 . ن: است.
1237 . ن: حقوق.
1238. ب، د: – و ميسور.
1239 . ن: نيست.
1240 . ت: تدبّر.
1241.الف، ب: جنايتي هم خوانده مي شود؛ س، ت: جنايتي.
1242.د، ن: علانياً.
1243 . س: اساعت.
1244. ت: مملکت.
1245. ت: کرده.
1246.الف(حاشيه): معتقدم؛ ت: مستقيم.
1247. ن: نيافته.
1248. د: امنائي.
1249 . ت: – به.
1250 . س، ع: ملک و مال و؛ ن: + دنيوي .
1251 . س: معشوق و محبوب.
1252 . د: جمله؛ س، ج: – جميع.
1253 . ب، د، ت، س: بني آدم؛ ن: اهل دنيوي؛ ع: – جميع بني آدمي است خصوصاً از آن ملوک و سلاطين.
1254 . س: – و معشوق.
1255 . ج: کسي را در تحت يد خود گرفته؛ ن: خود در آورده و در يد محبّت خود داري؛ س: در آوردي و در تحت يد خود گرفتي.
1256 . س، ج: با.
1257 . د: صفائي.
1258 . س، ج: – به تمام.
1259 . ن، ع: آن؛ ج: که بدان.
1260 . ع: آن.
1261 . س: او نشيند.
1262 . ن: تقالب.
1263 . الف: تتعابع عوام؛ متن مطابق است با: ب، د، ت، ن، س، ج، ع.
1264 . س، ن، ع: زياده؛ ج: زيادت.
1265 . ن، س: مي شود؛ ت: زيادت مي شود.
1266 . ج، ع: – رسد.
1267 . س، ج: آيد.
1268 . ت: بيماري.
1269 . ت: + مغلوب.
1270 . ن: جهت.
1271 . ج: که.
1272 . ع: – آن را.
1273 . ت، ن، ج، ع: تکثير.
1274 . س، ن، ج: زياده.
1275 . د: پنجاه.
1276 . ع: + کفايت خود کرده و؛ ج، س، ن: جهت خود برده باشد.
1277 . ن: ملامت.
1278 . ت، ن، ع: دينار.
1279 . ت، س، ن، ع: دينار.
1280 . س: قبل تکلّف.
1281 . ت: به.
1282 . ج: – تصرّفات.
1283 . ج: و دست توابع و لواحق ايشان را از ماخذ دست کوتاه.
1284 . ت: ماخذ؛ ن: مواخذه.
1285 ج: – از اين.
1286 . ت: ايشان را هرگز آزرده بايد داشت؛ ج: نباشند.
1287 . ن: مشاهده.
1288 . ع: – يا.
1289 . س: صد هزار توفير ما به.
1290 . الف: – و؛ متن قياساً تصحيح شد.
1291 . ج: و عاقبتش.
1292 . ت: بر.
1293 . د: + دولت.
1294 . ت، ن، ج، ع: نکنند.
1295 . ن: برزبان.
1296 . س: مجلس.
1297 . س: مختصر.
1298 . ع: ملکي.
1299 . ت، ن، ج: بگويند.
1300 . ج: در.
1301 . د: او.
1302 . ع: ذلل.
1303 . د: استعانتي.
1304 . ت: + بن؛
1305 . ن: فضل ربيع.
1306 . ن، ع: متحلّل؛ ج: متحمّل.
1307 . ت: سياست.
1308 . ج: با وي.
1309 . د: + وزير؛ ع: کند.
1310 . ج، ع: – رعايت.
1311 . ب: نيابت؛ ن: کفالت.
1312 . ت: اميري.
1313 . ت: احق.
1314 . ن: اجابت.
1315 . ع: فرمايند.
1316 . ج: ذمّت.
1317 . ت: نمود.
1318 . ت: – قناعت.
1319 . ع: اشغال.
1320 . د: متبرّکه.
1321 . ت: + که.
1322 . ج: قصد.
1323 . ج: يا که.
1324 . ت،ن ،ج: کرد.
1325 . س: کسي که.
1326 . ج: ذمّت.
1327 . الف(حاشيه)، ج: + ما؛ ن: صحبت.
1328 . الف: – باز؛ متن مطابق است با: ج، ت، س، ن.
1329 ع: حالت چونست؛ ت: حالت چيست.
1330 . د: اجر.
1331 . س: مي داد.
1332 . ن: خدمت.
1333 . ن: مي کنم.
1334 . د: اجر.
1335 . ن: نمي خواستم؛ ج: + که.
1336 . ب: كأبت.
1337 . ج: چه.
1338 . ج: مي گذرد؛ س: ضميرم مي گذرد او.
1339 . د: مي بايد.
1340 . ج، ع: کرد.
1341 . ع: حال.
1342 . ت: متکفّل امر نيست؛ ج: + قوله تعالي.
1343 . ع: – و .
1344 . الف: يسقيني؛ د: – والّذي … يَسقينِ؛ ن: يستقيني؛ س: يستعين؛ ت: يسقني؛ متن مطابق است با قرآن، سوره الشعراء/79.
1345 . ن، ج: بودم.
1346 . ت: – چون.
1347 . ج: قوله تعالي.
1348 . ج: رزق من و روزي من.
1349 . الف(حاشيه): + و.
1350 . س: رزق همه.
1351 . ب، ع، ج، س، ن، ت : چندان.
1352. ن، ه: گفت.
1353. ت: – اگر.
1354. ج: اكنون.
1355. ج: + تعالي.
1356 . ب: + مرا.
1357. ت، س، ج، ع، ن: باد.
1358. ج : شيريني اين کار در اوايل.
1359. س: – مخاطره.
1360. ت: ملالي كه از.
1361. ج: اولاد؛ س، ن: – ابناء.
1362. ج: – است.
1363. ن: – و تدارک.
1364. ت: – امور.
1365. د: نامه.
1366. ج: – از.
1367. ع: محمل.
1368. ن: در تمشيت.
1369. ج، ه، ع: – كه.
1370. ع: + به.
1371. ب، ع، د، ن: و؛ س: امور فتور و؛ ت: امور آن قصور را از.
1372. ن: نافع.
1373. ت،ع: ملال.
1374. س، ج: ملالي.
1375. ن: ديگر به وجه مضاعف.
1376. ع، ن: ملال.
1377. س، ج: + باشد.
1378. ت، ج: اگر.
1379. ب: نشور؛ د: نشاه
1380. س، ج: در.
1381. ع: به سبب؛ س: + كسي.
1382. ج: + چيزي.
1383. د، ع: تمکين.
1384. ع: مزاج كوشيده.
1385. ج: – جاده.
1386. ج، س، ن، ه: خاطر.
1387. ج: تفقّدي.
1388. س: مرجوالوصول.
1389. ت، س، ع، ن: نمي ماند.
1390. ت، ج، س، ع، ن،ه: – دستگاه.
1391. ب: شبه؛ س: شايسته؛ ع : پسند.
1392. س: سادات.
1393. ج: و اگر.
1394. ج: – بابت.
1395. ج: – اتباع رضاي ايشان.
1396. ج: الملوك.
1397. ب، س، ع: ترمد؛ د: تبريز؛ ج، ن: تربد.
1398. س: عزيمت.
1399. س، ه: استقبال.
1400. الف: + از آن گشت و بعد(تكراري).
1401. ب: + علي.
1402. ه: مقاديري.
1403. ج: شد.
1404. ج، ن: گردند.
.1405 س: + تا.
.1406 د، س: + تا.
.1407 ج، ن: پادشاه.
1408. ج، ع: قومش، ت(حاشيه): قم.
1409. ج، س: هنوز از مزاجش انحراف.
1410. الف(حاشيه)، ه: علي يار و منكو دو پسر بودند ملازم سلطان ملكشاه.
1411. ب: مقرّر است كه به نيكوهيده ترين.
1412. ت، ن، س، ح: بدتر صورتي بر (ت: به) يادش، ع: صورتي پاداش.
1413. س: پي.
1414. د: تحذّر؛ ن: احتراز.
1415. ه: وليكن ترك عادت از مشمعات.
1416. ج: متقلّب.
.1417 س: – مخالفان.
.1418 ب: + اوان.
.1419 ج، س: به عرض مي رسانند.
.1420 د: مجال؛ س، ن: مجاهل.
.1421 ج، س: دارند.
.1422 س: مزاج به تغيير.
1423. س، ن: – و آجلاً.
1424. ج: ممالك.
1425. ب: – خصوصاً.
1426. ج: نصرانيات.
1427. ن: مطيع.
1428. ب: مبالغه.
1429. ت، س: + نموده اند.
1430. ت: اسلام خصوصاً.
1431. ت: + بغداد.
.1432 الف(حاشيه): + سلطان پرسيد كه با تو چه كنم. گفت.
.1433 الف: دالي؛ د: سوداگري؛ متن مطابق است با: ب، ع.
.1434 ع: نمي بايد.
.1435 س: + ديگر بار.
.1436 ع: نقود.
1437. ب: و هر سال از؛ ع: و وزراء.
1438. ع، د: + از.
1439. د: مي کردند.
1440. ب: + را؛ د: ديباکالات را.
.1441 ت، ج: صبي.
.1442 ب: قومي.
1443. ب: خان.
.1444 ج: ولايت.
1445. ب، ع: كرج؛ احتمالاً: گُرج.
.1446 ج: اين جماعت.
.1447 ت: + ايشان.
.1448 ب: عقبة.
.1449 ب، ع: کافيّت.
.1450 د: چون در آن ايّام روميان با هدايا.
.1451 د: چون در آن ايّام روميان با هدايا رسيدند.
.1452 س: شهزاده.
.1453 الف: – و؛ متن مطابق است با: ع، د.
1454. د: احوال ديباکالات.
1455. د: از كميّت احوال.
1456. الف(حاشيه): + الوان؛ الف: صوفيان؛ متن مطابق است با: ب، ع.
1457. د: از صوفها فروسي.
1458. ع، د: طاقه.
1459. ع: مفقوده.
1460. ب، د: ارادت.
1461. ع: تمهيد.
1462. د: منشيان.
1463. ب، ع: گفت؛ د: فرمود.
1464. ج: او را.
.1465. ب، د، ع: همه.
1466. ت: نشود؛ ج: نباشد؛ د، ع: نرسد.
1467. ج:حميد.
1468. ج:رسانيدند.
1469. س:را.
1470. ج: حميد.
1471. د، ت، ج: تغييري.
1472. ج: کردم.
1473. ع، ج: از وي.
1474. ب: اين مباحث به.
1475 . د: حکمت همه جا تعلّق دارد.
1476. ز: الوان.
1477. س، ج: نه.
1478. س، ت، ج: از براي.
1479. ج: – نفيس.
1480. ع: احتلاج.
1481. ج: – به.
1482. الف: مفاجا؛ س، ت: مفاجات؛ متن قياساً تصحيح شد.
1483. ج: – و.
1484 . د: سخنها؛ الف: نسخها؛ متن قياساً و اگر ناشي از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رايج که مبناي اين تصحيح است، تصحيح شد.
1485. ت: نشد.
1486. ج: محملي.
1487. ب، د، س، ن، ع، ج، ز: فرتوت؛ ت: – فرتوت.
1488. ج، ع: – به.
1489. ب، د: طاووس آن حضرت.
1490. س، ج: -چنين.
1491. الف: مناقشها؛ متن قياساً و اگر ناشي از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رايج که مبناي اين تصحيح است، تصحيح شد.
1492. د: زيانات.
1493. ز: + ضم.
1494. س، ح: – بيشتر.
1495. ج: – تا.
1496. س،ح : رسيد.
1497. الف: تحفها؛ متن قياساً و اگر ناشي از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رايج که مبناي اين تصحيح است، تصحيح شد.
1498. س،ت، ج: مر او از اين مرض؛ ت: اين
1499. ج: در دست.
1500. ج: اين.
1501. ج: هم.
1502. ن: مرت.
1503. الف: مراضي؛ متن مطابق است با: ع.
1504. ج: گشت.
1505. ب، ن، س، ع: استنشاق؛ د: استشاف.
1506. ج: بدان جانب.
1507. ت: برآمد.
1508. ع، ج: + از.
1509. الف(حاشيه)، ت: + سفيد.
1510. ج: – به خلوت.
1511. س، ج: انصراف؛ ج،ع: مجال.
1512. د: مجال؛ ت: افکار را مجال.
1513. ج: چنانچه.
1514. ت، ع: – در.
1515. ت، ع: کردم.
1516. ج: – مبادا.
1517. ج: – که به.
1518. الف: گردم؛ د: منجر گردد؛ متن مطابق است با: ن، س.
1519. س، ج: – خود.
1520. ج: + و.
1521. الف: خشونت؛ متن مطابق است با: د.
1522. س، ج: – بدو.
1523. ن: + بدين مضمون که.
1524. د: نظم؛ ن، ج، ع: – نظم؛ ت: رباعي؛ س: بيت.
1525 . د: يعني همه سوفهاي قيروسي.
1526. ت: پيش.
1527. ز: مخوان.
1528. د: اصرار نموده احتراز از ضمير.
1529. س، ج: فکر.
.1530 الف: مخاطر؛ متن مطابق است با: ت.
.1531 ن: – مخاطبه؛ س، ج: مخاطبت.
.1532 ج: – با؛ ح: + وزير را.
.1533 ع: + است.
.1534 ج: + آن است که؛ ع: + آن.
.1535 ن، س، ج، ع: بود.
.1536 ن: که استحکام.
.1537 ع: – في.
.1538 ع: – و.
.1539 د: انفاق.
1540. ع: منقضت.
1541. ج: – تمنّي؛ س: دشمني.
1542. ج: – و.
1543. س، ج: فهم اوي؛ ع: مردي.
1544. ج: + اين.
1545. ج، ع: اين.
1546. ج: هم با.
1547. س: – اصل مزاج.
1548. ع: – تنفّر.
1549. ع: مقرر است.
1550. ج: هم.
1551. د: انفاق.
1552. الف: از تكالف؛ د، ن، س، ت: از ارتكاب؛ متن مطابق است با: ع، ج.
1553. س: – آن.
1554. الف: + مصراع؛ متن مطابق است با: ن، س، ج، ع.
1555. ت: پس مجموع در اين مقدّمه مضرّت محبّت با ضرر مخاصمت.
1556. ع: بانفراد؛ س: افراده.
1557. ت: خطرهايي.
1558. ج: + که.
1559. ع: فايد.
1560. د: به ظهور نيامده.
1561. س، ت، ع، و، ج: مي کند.
1562. ع، ج: – ي.
1563. ع، ج: هست.
1564. س، ج: زياده.
1565. ج: + زياده.
1566. س: نبوده اند.
1567. الف(حاشيه): + جمله.
1568. ع: مظان تهمت.
1569. ن: بوده.
1570. الف(حاشيه)، ت: قتلّق؛ س،ع: قيليس؛ ن، ج: قتلس.
1571. د، ع، ج، ن، س: ري.
1572. ج: + و.
1573. ع: آن؛ ج: + آن حکايت.
1574. ع: شد.
.1575 ت: دارالمسلح؛ س: + نزول.
1576. ت: خزانه؛ س: خزينه.
1577. ن: + ارباب.
1578. ع: مجنده.
1579. الف: + به هر طرف تردد(تکراري).
1580. ج: عبور.
1581. د: گذار در.
.1582 س: نزول.
.1583 ج: التوتياق؛ ع: التون تاش؛ ت: التون ايناق.
.1584 ج: + و او.
.1585 ج: – جانب.
1586. س، ت، ع، و، ج:+به.
.1587 ج: رسانيدند؛ س:رسيده بود.
.1588 ج: کردند.
.1589 ج: تركمان.
.1590 ع: ديواني.
1591. ع: افتاده.
1592. ج: پيش.
1593. ع، ج: +

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خواجه نظام الملک Next Entries مقاله درباره مسئولیت قراردادی، ضمن عقد، قانون مدنی، ضمان قهری