پایان نامه ارشد با موضوع میراث فرهنگی، جنایات علیه بشریت، حقوق بشر، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم علیه بشریت به معاهدات بین المللی راه یافت. در قوانین لاهه 1907- 1899 که راجع به قوانین و عرف جنگ های زمینی است؛ از اصطلاح قوانین بشری استفاده شده است قبل از منشورنورنبرگ این اولین استفاده از اصطلاح جرایم علیه بشریت است .مقررات کنوانسیون لاهه این نکته را تاکید می کند که حق طرف های جنگ در انتخاب ابزار و شیوه های جنگ نامحدود نیست .
در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت بوده و برخی اصول کلی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها و اساس نامه های مختلف از آن نام برده است.
اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ بود بند 3 ماده 6 این منشور که شامل مواردی از جمله قتل عمدی؛ ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن ،تبعید، یا هر عمل غیر انسانی دیگر که علیه مردم غیر نظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه می باشد. در سال 1945 در قانون شماره 10 شورای کنترل یک سری موارد را به جنایات علیه بشریت اضافه کرد.
جنایات علیه بشریت در 3 سطح مطرح می شود:
1- سطح داخلی: برخی آن را با توجه به اهمیتشان در قانون داخلی وارد کرده اند.
2- منطقه ای: بر اساس کنوانسیون ها ی ارتقای حقوق بشر میان قاره ای یا منطقه ای منعقد گردیده مثل کنوانسیون های اروپایی، آمریکایی، افریقایی حقوق بشر.
3- در سطح بین المللی : که محور بحث ما می باشد .
این جنایات امروزه ریشه عرفی دارد و در زمره قواعد آمره است و جز تعهدات الزام آور دولت ها نسبت به یکدیگر شمرده می شود. ویژگی های جنایات علیه بشریت را می توان در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی یا کیفری موقت (یوگسلاوی و رواندا) دادگاه بین المللی کیفری دایمی(icc) به تفصیل پیدا کرد . موارد و مصادیق جنایت علیه بشریت در ادامه به تفصیل، تشریح خواهد شد.
2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی
مقررات بین المللی از طرفین مخاصمه می خواهد بین اهداف نظامی و غیر نظامی قائل به تفکیک باشند به عبارت دیگر طرفین به هیچ عنوان حق ندارند برای ایجاد فشار روحی به نظامیان طرف مقابل با هدف گرفتن اماکن مسکونی و خالی از وجود نظامیان، در تخریب روحیه نظامیان طرف خصم لطمه وارد نمایند. در ماده 22 مقررات لاهه173 اشاره شده است: «حق متخاصمین برای توسل به وسایل ایراد جراحت به دشمن، نامحدود نیست».174 بر اساس ماده 50 پروتکل اول الحاقی، غیر نظامی فردی است که رزمنده نباشد. در اسناد بین المللی اصل بر غیر نظامی بودن افراد است مگر این که بتوان خلاف آن را به اثبات رساند و این به عنوان قاعده اساسی در تمییز بین افراد نظامی و غیر نظامی مطرح است به عبارت دیگر در موارد وجود شک یا تردید در خصوص انطباق نظامی یا غیر نظامی بودن فرد یا افراد؛ می بایست اصل را بر غیر نظامی بودن بنا نهیم و در صورت ادعای نظامی بودن می بایست خلاف آن را اثبات کنیم که این موضوع در ماده 50 پروتکل اول الحاقی175 به این شرح بیان شده است:«در صورتی که در مورد این که فرد نظامی محسوب می شود یا خیر شکی بروز کرد؛ فرد مذکور غیرنظامی محسوب می شود».
همچنین هیچ عذری از طرف خصم دائر بر هدف قرار دادن غیر نظامی ها پذیرفته نیست به عبارت دیگر ماده 48 پروتکل اول الحاقی بیان می دارد« … طرف مخاصمه در همه زمان ها می بایست میان جمعیت غیر نظامی و رزمنده و اهداف غیرنظامی و نظامی قائل به تفکیک باشد» و برابر بند 3 ماده 50 پروتکل اول الحاقی «حضور افرادی در میان جمعیت غیر نظامی که داخل در تعریف غیرنظامیان نمی شود، آن جمعیت را از خصوصیت غیرنظامی بودنشان محروم نمی نماید». همانگونه که مشاهده می شود در هیچ حالتی نمی توانند جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیر نظامی (بیمارستان ها، مدارس، داروخانه ها و …) را مورد هدف قرار دهند حتی در فرضی که عده ای رزمنده و نظامی در بین جمعیت حاضر باشد. چنانچه طرف خصم به جمعیت ها و اهداف غیر نظامی حمله نماید، می تواند از مصادیق جنایت جنگی176 تلقی گردد.177
در برخی مواقع افراد نظامی نیز از مصونیت های افراد غیر نظامی برخوردار می گردند. به عنوان مثال ماده 41 پروتکل اول الحاقی، اشخاص نظامی که به عنوان فرد خارج شده از خصم تلقی گردد از مصونیت افراد غیر نظامی برخوردار می شوند. که این خارج شدن از خصم می تواند به صورت: الف- اسیر شدن در دست نیروهای دشمن باشد ب- به طور روشن قصد خود را مبنی بر تسلیم شدن بیان نماید ج- درحال بیهوشی و یا به دلیل جراحت یا بیماری قادر به دفاع از خود نباشد.
کشتن و قتل غیرنظامیان در سطح بین المللی وقتی مطرح می شود، صرفاً مراد ازهاق مستقیم روح نیست بلكه موارد غیر مستقیم ازهاق روح را هم شامل می شود مثلاً ایجاد شرایط ناگواری توسط دولت ها برای هلاكت اسرای جنگی.
اگرچه همانگونه که در بالا اشاره شد که مراد از قتل صرفاً ازهاق نفس نیست بلکه ایجاد شرایط ناگوار برای اسرای جنگی نیز می توان از مصادیق قتل برشمرد ولیکن چنانچه قتل را ازهاق نفس بدانیم؛ بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر178 در کشور سوریه؛ در سال 2014 تعداد 10187 غیرنظامی سوری کشته و تعداد 16973 نفر مجروح گردیده است که در مجموع 27160 نفر غیرنظامی مورد هدف تکفیریان قرار گرفته اند و آمارها حاکی از آن است که تنها در ماه آپریل سال 2015 تعداد 535 غیر نظامی کشته و تعداد 1456 نفرمجروح شده اند. این در حالی است که سازمان ملل تاکید می کند با توجه به امکان تشدید گرفتن سرعت تسلط داعش به سرزمین های طرف خصم، آمار قربانیان رو به افزایش خواهد بود.
Month
Killed
Injured
April 2015
535
1456
March 2015
729
785
February 2015
611
1353
January 2015
790
1469
December 2014
680
1360
November 2014
936
1826
October 2014
856
1490
September 2014
854
1604
August 2014
1265
1198
July 2014
1186
1978
June 2014
1531
1763
May 2014
603
1108
April 2014
610
1311
March 2014
484
1104
February 2014
564
1179
January 2014
618
1052
December 2013
661
1201
November 2013
565
1186
October 2013
852
1793
September 2013
887
1957
August 2013
716
1936
July 2013
928
2109
June 2013
685
1610
May 2013
963
2191
April 2013
595
1481
March 2013
229
853
February 2013
418
704
January 2013
319
960
December 2012
230
655
November 2012
445
1306
جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه
آمارهای رسمی از کشور عراق نیز حکایت از افزایش جرایم علیه غیر نظامیان دارد. بر اساس گزارش منتشره از سازمان حمایت از گروه های اقلیت سازمان ملل متحد؛ آمار کشته های غیر نظامی در فاصله سال 2003 تا 2013، در مجموع 205/132 هزار نفر غیرنظامی کشته شده است. (تصاویر برخی از هزاران قتل غیر نظامیان توسط تکفیریان در پیوست قرار دارد).179

نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق

2ـ1ـ2. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی
اموال منقول یا غیر منقول که برای میراث فرهنگی مردم اعم از تاریخی؛ هنری؛ معماری که خواه جنبه مذهبی داشته باشد و خواه نداشته باشد مورد حمایت می باشد180 و طرفین مخاصمه حق لطمه زدن یا تغییر ماهیت دادن آن ها را ندارند. میراث عبارت :«میراث فرهنگی و معنوی ملت ها» از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ تفسیری به عمل آمده است که مقرر می دارد :«میراث فرهنگی و معنوی اموالی را پوشش می دهد که ارزش ان ها محدود به مرزهای داخلی نیست و فراتر از مرز کشور است و عموما صفت فرهنگی به به بناهای تاریخی و یا آثار هنری اطلاق می گردد در حالیکه صفت معنوی به عبادتگاه ها اطلاق می شود… به عبارت دیگر تمامی اموالی که از اهمیت کافی هنری یا دینی در بین ملت برخوردار باشد، میراث مردمان به حساب امده و لذا مورد حمایت است».181
معمولا دولت ها به منظور حمایت از این اموال فرهنگی، لیست هایی تهیه می نماند تا اموال فرهنگی کشورشان را در این لیست و نقشه مشخص نمایند تا مصون از تعرض باقی بماند.
برابر ماده 16 پروتکل دوم الحاقی مقرر شده است :«بدون هیچگونه خدشه ای به کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در خلال مخاصمات مسلحانه مصوب 14 می 1954، انجام هرگونه عملیات جنگی علیه آثار تاریخی، کارهای هنری و مکان های پرستشی که تشکیل دهنده میراث معنوی یا فرهنگی مردم باشد ممنوع است…». مستند به بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که مقرر داشته :«هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان های مختص امور دینی، آموزشی، هنری، علمی، یا خیریه، آثار تاریخی، بیمارستان ها و محل های نگهداری بیماران و مجروحان به شرط آنکه نظامی نباشند» حمله به آثار فرهنگی یا ساختمان های تاریخی را از مصادیق جنایات جنگی و قابل طرح و پیگرد در دیوان کیفری بین المللی بر شمرده است. همچنین ماده 53 پروتکل اول الحاقی، مقرر داشته است :«بدون خدشه به مقررات کنوانسیون لاهه در خصوص حمایت از آثار و اموال فرهنگی در زمان مخاصمه مسلحانه مورخ 14 می 1954 و نیز سایر اسناد بین المللی ذیربط ارتکاب اعمال زیر ممنوع است: الف- ارتکاب اعمال خصمانه علیه بناهای یاد بود تاریخی، آثار هنری یا عبادتگاه ها که میراث فرهنگی و معنوی ملت ها را تشکیل می دهند.
ب- استفاده از اموال و اشیای یاد شده برای پشتیبانی از تلاش های نظامی
ج- هدف قرار دادن این اموال به عنوان اقدام تلافی جویانه»182
نقطه قابل ذکر این که بر اساس اساسنامه دیوان، صرف حمله به ساختمان های دینی یا تاریخ و فرهنگی، جرم محسوب می شود و ضرورتی ندارد که حمله به این ساختمان ها در بر دارنده خسارت های شدید باشد. این مقررات از مواد 27 و 56 مقررات 1907 لاهه و کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از بیمارستان ها و محل نگهداری مجروحین ؛ اقتباس شده است.
متاسفانه تکفیریان که ساختن بقعه و بنا و حتی مساجدی که عموماً به دست شیعیان ساخته شده است را از مصادیق شرک می دانند؛ نه تنها بناهای مسلمانان که میراث فرهنگی بشری و شاهکار اسلامی است، از تجاوز مصون باقی نمانده بلکه به میراث فرهنگی دیگر اهل کتب همچون ایزدیان و مسیحیان نیز یورش و باعث تخریب این اموال شده اند. در این قسمت به گوشه ای از اقدامات ضد فرهنگی و خرابکارانه و مغایر اسناد و قوانین بین الملل در خصوص تخریب اموال فرهنگی توسط تکفیریان در برخی از سرزمین های اسلامی همچون سوریه، عراق، لیبی و مالی و تونس می پردازیم:
– در سوريه بقعه‏ها و زيارتگاه‏هاى پيامبران و اهل بيت پيامبر (عليهم السلام) وجود دارد؛ علاوه بر اين‏ها قبور صحابه، پادشاهان و مشايخ فرقه‏هاى صوفى- كه سوريه به اين‏ها شهره است- هم وجود دارد. در سوريه يكى از مزارهاى بنيادى شيعه، حرم حضرت زينب (عليهاالسلام) است كه بسيارى از شيعيان كشورهاى خليج فارس، عراق و ايران آن را زيارت مى‏كنند. زيارتگاه حضرت رقيه دختر امام حسين (عليهاالسلام) كه نزديك مسجد جامع اموى قرار دارد؛ دومين مزار مهمّ پس از حرم حضرت زينب (عليهاالسلام) است. از جمله زيارت‏گاه‏هاى ديگر شيعيان حرم حضرت سكينه و امّ‏كلثوم دختران امام حسين (عليهما السلام) است‏183. مسلّحين تكفيرى تلاش كردند تا به حرم حضرت سكينه (عليهاالسلام) وارد شده و بر آن مسلّط شوند. تهديدات پيوسته‏اى هم از سوى تكفيرى‏ها نسبت به حرم حضرت زينب و حضرت رقيه (عليهما السلام) انجام مى‏شود. در محوّطه حرم حضرت زينب (عليهاالسلام) شعارهايى مانند: «به همراه حكومت بشّاراسدخواهيد رفت». نوشته شده است.184
– تخریب زيارتگاه امامزاده محسن پسر امام حسين (ع) در منطقه مشهد شهر حلب در شمال سوریه185.
– منفجر كردن مرقد صحابى جليل‏القدر، عمّار بن ياسر (رحمه الله) در شهر «رقّه». ( نوار ويديويى شمارى از مسلّحين را نشان مى‏دهد كه تكبيرگويان انفجار مرقد را اعلام مى‏كنند و آن را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع گروه های تکفیری، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی، جنایات علیه بشریت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع خشونت علیه زنان، حقوق زنان، دادگاه کیفری، اسناد بین الملل