پایان نامه ارشد با موضوع منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

مي كردند (چشم براه و مرتضوي، 1386 ). در واقع شايد بتوان گفت كه ايده ي واگذاری اولين بار در كتاب «آدام اسمیت» به نام «ارزش ملل» که در سال 1776 انتشاريافته، نمايان شده است(مینگ20، 2005 : 7).
آدام اسمیت در جمله ی معروف خود می گوید : « اصطلاح درستي است كه ارباب دورانديش يك خانواده هرگز تلاش نمي كند چيزي را در خانه بسازد كه مي تواند براي وي هزينه بيش تري از خريد آن داشته باشد (وکیلی، 1386 : 26).
ازطرف ديگر مي توان گفت كه، واگذاری نوعي از تصميمات «ساخت ـ خرید» بوده (گری21، 2006: 28). و قديمي ترين مطالعات درباره ي برو ن سپاري نيز تحت اين عنوان است . بعد از آن موضوع ات اقتصادي در اين زمينه با استفاده از نظريه ي هزينه ي معامله الگوسازی شده (آل سلیم22، 2007 : 46)
در دهه اخير، مولفان مختلفي رويكردهايي براي استراتژي واگذاری توسعه داده اند. در اين ميان مي توان به نظريه هاي زير اشاره نمود:
پیتر دراگر23 در ارتباط با واگذاری و آثار آن مي گويد: چنين امري در واقع در حكم تحولي بنيادين در ساختار سازمان هاي جهان فردا است . اين بدان معناست كه ديگر الزامي نيست كه شركت هاي بزرگ تجاري ، ادارات دولتي، بيمارستان ها و دانشگاه هاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند . اين قبيل مؤسسات به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه درآمدهاي عالي و نتايج قابل اعتنايي را بدست مي آورند، زيرا تنها بر فعاليت هايي تمركز مي كنند كه به خاطر آنها ماموريت يافته اند و كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازمان ي آنها مربوط است . كارهايي را كه به خوبي مي شناسند و به ريز ه كاري هاي آن آشنايند و به نسبت ارزش و اعتباري كه دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و كارانه پرداخت مي كنند . بقيه كارهاي خدماتي اينگونه سازمان ها به نهادهاي بيروني واگذار مي شود.
نایاک24 و ویلچ25 در سال 1992 ، مدل تأمين استراتژيك ر ا ارائه نمودند . اين مدل مفهومي جهت پشتيباني مديران در توجيه عوامل استراتژيك و تكنولوژي است . مدل داراي سه بعد اصلي است:
1. اهميت تكنولوژي فرآيند در مزيت رقابتي،
2. بلوغ تكنولوژي فرآيند در عرصه صنعت،
3. موقعيت تكنولوژي فرآيند در مقايسه با رقبا.
ویتکاستون 26 در سال 1992 ، مدل فرآيند تأمين استراتژيك را ارائه نمود . اين فرآيند سعي دارد، تصميمات تأمين متناسب با يك استراتژي در محصولات داراي دانش بالاي مهندسي اتخاذ شود. اين رويكرد براساس سه اصل زير بنا نهاده شده است:
1. تمركز بر اجزائي از محصول كه بحراني هستند و شركت در ساخت آنها شاخص مي باشد.
2. تأمين خارجي اجزائي كه تأمين كنندگان در رابطه با آنها داراي مزيت رقابتي شاخص، مقياس بزرگتر، ساختار هزينه پايين تر يا محرك هاي عملكردي قوي تر مي باشند. واگذاری به عنوان وسيله اي جهت تعهد در كاركنان نسبت به بهبود عملكرد توليد ، استفاده مي شود. براي درك اين مدل به دو مفهوم بكار رفته در آن مي توان اشاره نمود:
زير سيستمهاي استراتژيك: مديران ساخت و تداركات معمولا تصميمات تأمين منبع را در رابطه با قطعات /فرآيندها منفرد اتخاذ مي كنند در حالي كه در اين سطح ، اتخاذ تصميمات منطقي از قبل غيرممكن است. چرا كه محصولات تركيبي از سيستم ها و زير سيستم ها هستند كه خود اين سيستم ها و زير سيستم ها ، مونتاژهايي از قطعات / فرآيندها منفرد مي باشند.
اگر قابليت هاي طراحي و ساخت داخلي پايين تر از تأمين كنندگان باشد، شركت با يك انتخاب مشكل مواجه مي شود: سعي و تلاش براي از بين بردن فاصله و يا واگذاری زير سيستم.
دانش معماري: بين توليد يك زير سيستم در داخل و كنترل طراحي و ساخت آن با حفظ تبحر كه مي توان آن را دانش معماري ناميد، فرق بسيار مه مي وجود دارد . دانش معماري عبارتست از قدرت ترجمه نيازمندي ها ي مشتري و توليد مجدد آنها به زبان مشخصات عملكردي زير سيستم . دانش معماري براساس مفاهيم متعدد ارتباطي بين نيازمندي هاي كاربر، پارامترهاي سيستم و مشخصات اجزاء پا يه ريزي مي شود . اين دانش براي هر شركتي يگانه است.
مک آیور27 در سال 1997 ، مدل مفهو مي جهت ارزيابي تصميمات واگذاری ارائه نمود. اين، يك چارچوب كلي براساس سه معيار اصلي زير مي باشد:
1. شايستگي هاي محوري،
2. قابليت ها (داخلي در مقايسه با خارجي)،
3. هزينه (داخلي در مقايسه با خارجي).
در اين روش، چارچوبي عملي براي تصميمات واگذاری براساس چند مرحله شامل فعاليت هاي محوري، فعاليت ها ي زنجيره ارزش، تحليل هزينه و تحليل روابط استوار است.
پروبر28 در سال 1997 ، مدل تصميمات واگذاری استراتژيك را ارائه نمود . اين متدولوژي داراي چهار فاز تحليلي اصلي مي باشد:
1. ارزيابي اوليه كسب و كار : اين فاز موضوعاتي در رابطه با سمت و سوي كسب و كار و ترجيحات مشتري را مورد توجه قرار مي دهد.
2. تحليل داخلي / خارجي: اين فاز، قابل بررسي مي باشد. اكثر اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيري در اين مرحله ايجاد مي شود. جزئيات مربوط به عملكرد داخلي شركت و همچنين عملكرد رقبا جمع آوري مي شود.
3. ايجاد/ ارزيابي گزينه ها: با داشتن اطلاعات فازهاي 1 و 2، گزينه ها ي ساخت داخل و واگذاری تحليل مي شوند.
4. انتخاب استراتژي بهينه : با در نظر گرفتن گزينه ها ي مختلف ايجاد شده در فازسوم، استراتژي بهينه انتخاب مي شود. اين متدولوژي يك ماتريس رقابت / اهميت را فراهم مي آورد كه بر ارزيابي تكنولوژي توليد متمركز است.
کاس29 درسال 1977 ، تئوري دارايي بحراني را ارائه نمود . اين رويكرد به شناسايي منابعي در زنجيره تأمين كه داراي اهميت بحراني براي كسب و كار مي باشند يا مي توانند باشند، كمك مي نمايد. دارايي بحراني ، منبع يا تركيبي از منابع زنجيره تأمين مي باشد كه داراي چنان اهميتي براي فرآيند تصاحب ارزش مي باشد كه مالكيت آن به مالك يا كنترل كننده، توان تعيين و تقسيم ارزش در سراسر زنجيره تأمين را مي دهد
بلاچاندرا30 در سال 1997 ، مدل مكعب را ارائه نمود . اين مدل، تصميم گيري در مورد واگذاری و اينكه كدام فعاليت هاي تحقيق و توسعه قابل واگذاری هستند، قابل انجام است . اين چارچوب پيشنهاد مي كند كه همه فعاليت ها ي تحقيق و توسعه و پروژه هاي توليد محصول جديد با سه بعد قابل بررسي هستند:
1. بازار (موجود يا جديد)،
2. فناوري (آشنا يا غير آشنا)،
3. سرمايه (كم يا زياد).

2-2-3-2 واگذاری چیست؟
واگذاری همانند ديگر موضوعات علمي با تعاريف مختلف از ديدگاه هاي متفاوتي برخوردار است واگذاری در مفهوم اوليه خود بدين معناست كه كاركنان بخشي از فعاليت هاي شركت را به بيرون سپرده و در حقيقت، خود از فرآيند خارج مي شوند و اين كار توسط كاركنان تأمين كننده فعاليت ها انجام مي شود. اين مفهوم از واگذاری به واگذاری سنتي معروف است در حاليكه در واگذاری نو مطرح مي شود كه كاركنان در حقيقت جابجا نمي شوند و خدمتي نو، توسط يك شركت در مجموعه فرآيندهاي كسب و كار همان شركت مورد استفاده قرار مي گيرد. در هر صورت چنانچه بخ واهيم تعريفي به صورت جامع تر بيان كنيم، بايد تما مي جوانب واگذاری و دسته بندي ها ي گوناگون را شامل شود . واگذاری انتقال و يا نمايندگي دادن به يك تأمين كننده خدمات و يا عمليات همراه با مديريت روز به روز فرآيند كسب و كار مي باشد. بر اين اساس، مشتري خدمات مشخص تري را درباره موضوعات فرآيند مرتبط با كسب و كار دريافت مي كند كه مجموعه آنها فرآيند كسب و كار را تكميل مي كند . بعبارتي ، مفهومي كه براساس آن بخشي از وظايف يك شركت از داخل به خارج شركت منتقل شده و توسط ديگران انجام مي شود، واگذاری را تداعي مي كند. هدف از واگذاری كاهش هزينه ها ، افزايش كيفيت و يا آزادسازي برخي منابع شركت براي تخصيص آن به اموري كه داراي اولويت بيشتري است، مي باشد. مفاهيم واگذاری اگرچه بيشتر در حوزه هاي فناوري اطلاعات مطرح شده و گسترش يافته است، اما برخي ديگر بر اين اعتقادند كه فرآيند واگذاری از زماني كه توليد انبوه به توليد مشتر ي گرا تغيير جهت داد، در عرضه توليد انواع كالا شكل گرفت . از روزگار توليد انبوه يك قرن مي گذرد و ليكن امروز براي هيچ سرمايه گذاري مقرون به صرفه نبوده و يا حتي مي توان گفت غيرممكن است كه همه قطعات و مجموعه ها ي مورد نياز يك كالا را در يك شركت توليد نمايند . اين مفهوم در توليد خودرو بسيار مطرح است، به گونه اي كه حتي تعاريف مربوط به يك خودرو ساز نيز دچار تغيير شده است . تعريفي كه امروزه براي يك خودروساز ارائه مي شود، اين است كه دانش طراحي و مونتاژ را دارا باشد. بنابراين مفهوم واگذاری دامنه گسترده اي را در بر مي گيرد. گستره فرآيند واگذاری تا حدي است كه مي تواند در برگيرنده كليه فعاليت ها ي توليد و يا حتي فعاليت هاي با ماهيت خدماتي نيز باشد . واگذاری هنگا مي به وقوع مي پيوندد كه يك مؤسسه توليدي يا خدماتي، تمام يا بخشي از پيشنهادهاي دريافتي را به پيمانكاران بيروني واگذار نمايد . اصولاً واگذاری با هدف كاهش هزينه هاي توليد، آشنايي با فناوري هاي نوين، بهره گيري مطلوب تر از زمان هاي در دسترس و منابع محدود سازمان ، جلوگيري از پراكندگي فعاليت ها و نهايتاً گسترش بي رويه سازمان و هزينه هاي مربوطه صورت مي پذيرد.
تصميم گيري در زمينه روش و ميزان واگذاري امور به غير كه به عنوان اصلي ترين بحث واگذاری مطرح است، ارتباط مستقيمي با انواع تحليل هاي فني و اقتصادي داشته نتايج اين تحليل ها تعيين كننده رفتار آتي سيستم خواهد بود.(یانگ، 2000 : 239-225).

2-2-3-3 سطوح واگذاری
سطوح واگذاری در منظرهاي متفاوتي قابل تقسيم است . در يك تقسيم بندي، واگذاری را مي توان در دو حوزه ي «محصولات» (ساخت و توليد ) و «خدمات» (امور پشتيباني) بررسي كرد. در حوزه ي ساخت و توليد، امور تدوين فناوري، ساخت قطعات، اجزا و زير مجموعه ها مي توانند براي توليد، به يك تأمين كننده واگذار شوند. واگذاری مي تواند در اموري مانند، خدمات پشتيباني همانند نگهباني و امنيت، سرايداري، خدمات غذا و …؛ خدمات و سرويس هاي اطلاعاتي؛ برنامه ريزي و كنترل پروژه؛ امور حقوق كاركنان (ليست حقوق)؛ خدمات رفاهي (تاسيسات و …)؛ امور نيروي كار موقت؛ انبارداري و مديريت موجودي؛ خدمات مسافرتي ، خدمات رضايت مشتري انجام شود . اما از منظري ديگر مي توان واگذاری را به سطوح فردي (جابه جايي و انتقال موقعيت مشخص)، وظيفه اي (مانند واگذاري وظايف بخش جوشكاري يا حسابداري ) و فرايندي (مانند واگذاري كل فرايند توليد يك قطعه) تقسيم كرد . هم چنين در تقسيم بندي ديگر واگذاری را مي توان به دو سطح عملياتي و راهبردي تقسيم كرد. به طور كلي، واگذاری زماني راهبردي محسوب مي شود كه با راهبرد هاي بلندمدت سازمان هم سو بوده و بر آن اساس تنظيم شود (يا منافع واگذاری چندين سال سازمان را متأثر كرده و نتايج حاصل از واگذاری ، چه مثبت و چه منفي براي سازمان مهم تلقي شود) (چشم براه و مرتضوی، 1386 : 41-37).

2-2-3-4 اهمیت واگذاری
رشد سريع دانش و فن‌‌آوري، ويژگي بارز دنياي كسب و كار امروز است اگر سازمان ‌ها نتوانند خود را با سرعت حركت علم روز به حركت وادارند لاجرم از گردونه خارج خواهند شد. مثال بارز آن حركت سريع تجهيزات رايانه‌اي در زمينه سخت‌افزار و نرم‌افزار مي‌باشد. استفاده از دانش روز دنيا چه از نظر تجهيزات و چه از نظر علوم هزينه‌هاي گزافي را به همراه خواهد داشت كه با رشد سريع آن اين هزينه‌هاي سرسام‌آور افزايش خواهد يافت. يكي از راهكارهايي كه اقتصاد جهاني براي گریز از هزينه‌ها به آن دست يافته، واگذاری است بدين مفهوم كه بتوان از دانش و تجربه ديگران و تجهيزاتي كه در اختيار آنان است. در مواقع مورد نياز استفاده كرد و فقط پرداخت هزينه‌جاري مورد نياز را تحمل نمود و از سرمايه‌گذاري‌هاي علمي و مالي گزاف و زمان‌بر، خودداري نمود. سازمان ‌ها در مجموع بدلايل ذيل ناگزير به انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، سازمان های دولتی، رقابت در بازار، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، کسب و کار، سهم بازار