پایان نامه ارشد با موضوع منابع قدرت، دفاع مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

آیینها و سنن دینی و با نفی همه گفتمانهای مخالف قصد دارند باقی مراکز و منابع قدرت را از آن خود ساخته و امکان تغییر ساختارها و مناسبات حاکم بر جامعه را کاملا از میان بردارند.
دلالتهای ضمنی دیالوگ:
1- گروه غیر خودی با برنامه قبلی و آگاهی کامل به سراغ امین آمده بودند.
2- گروه غیر خودی خطرناک هستند و باید از آنها ترسید.
مصداق: “چیکار کنیم؟ باید بترسیم؟”
“بدموقعی اومدی تو زندگیم”
امین در اینجا خطرناک بودن آنها را انکار نمیکند و واژه بدموقعی نشان دهنده شرایط ناامنی و خطر است.
عبارات:”مدل جدید ارشاد”،”کلی ارشاد شدم”،”ارشادشان درد داشت”، هم تحریک عاطفی ایجاد میکند و هم از پیدایش گروه زورمداری میدهد که به مطالبات آزادیخواهانه و قانون بهایی نمیدهد و ساختارهای حاکم را به اندازه کافی مناسب میداند.
واژگان ایدئولوژیک: بچههای جنگ، ارشاد. بار مفهومی و ارزشی روی هردو اینهاست چرا که یکی از دفاع مقدس یعنی از انقلاب حکایت میکند و دیگری واژه دینی است.
امین برای من مثل کوه یخ بود.کوهی که آب میشه و نمیشه بهش تکیه کرد. وسط همهی این بهم ریختگیها فقط به یه چیز فکر میکرد، به با من بودن. اینو من خوب تو سکوتش میفهمیدم و تمام فکراشو میخوندم.
استعاره “کوه یخ” برای معرفی شخصیت امین و بیان روحیات او یک تناقض مفهومی است. او از یک طرف مثل کوه استوار است و از طرف دیگر به لحاظ ذاتی ش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع آزادی بیان، دلالت ضمنی، ساختار قدرت Next Entries منبع مقاله درمورد تحلیل گفتمان، علوم اجتماعی، تحلیل انتقادی