پایان نامه ارشد با موضوع مقابله با استرس

دانلود پایان نامه ارشد

گيرد . توليد بيش از حد راديکالهاي آزاد ممکن است سبب آسيب بافتي و يا مرگ سلولي مي شود (108،109)
در محيط آزمايشگاه و بدن اسنان مشخص شده است که مقدار زياد راديکال هاي آزاد و اکسيژن سبب آسيب DNA مي شود و چندين محصول آسيب DNA در ادرار انسان مشخص شده است شامل 8 هيدروکسي داکسي گوانوزين 8-OH-DG و 8 هيدروکسي آدنين و 7 متيل 8 هيدروکسي گوانين(110)
در مجموع آسيب هاي پروتئيني ايجاد شده توسط ROS در محيط هاي طبيعي و داخلي بدن مهم است چرا که بر عملکرد رسپتورها آنزيم ها و پروتئين هاي انتقالي اثر مي گذارد و در تخريب هاي ثانويه ديگر بيومولکولها از طريق غير فعال کردن آنزيم هاي دفاعي آنتي اکسيداني و آنزيمهاي بازسازي کننده هم شرکت دارند. (111)
محصولات نهايي راديکالهاي آزاد به طور محرز و مشخص سبب ايجاد استرس اکسيداتيو مي شود.
آناليز آنها مي تواند در بافت پلاسما و ادرار مشخص شود.
مدارک آزمايشگاهي و کلينيکي نشان مي دهد که توليد ROS در هر دو نوع ديابت افزايش مي يابد و به نظر مي رسد تشکيل ROS يک پيامد مستقيم افزايش قند خون مي باشد.
منابع مختلفي مي تواند سبب توليد ROS شود ولي به عنوان مهمترين منابع سلولهاي عروقي به خصوص اندوتليوم در شرايط افزايش قند خون حتي در بالا رفتن ملايم گلوکز مي باشند همچنين گزارش شده که اتواکسيدان گلوکز هم سبب افزايش ROS مي شود(112،113).
مشاهدات ديگر پيشنهاد مي کند که سيستم اکسيد از NADH/40NADPH 41يکي ديگر از محل هاي توليد سوپراکسيد در ديواره رگ مي باشد. (114)
اما يک سوال ديگر اين است که استرس اکسيداتيو در بدو بيماري ايجاد مي شود يا از عوارضي است که در طولاني مدت ايجاد مي شود مدارک اخير نشان مي دهد استرس اکسيداتيو خيلي سريع در جريان ايجاد ديابت ظهور نمي کند اما مي تواند تحت تاثير فاکتورهاي پاتوژنيک توليد شده در جريان بيماري ميباشد. (115)
اين منجر به افزايش عمومي حالت پايدار در مقدار ترکيبات کربونيل فعال که به وسيله هر دو واکنش اکسيداتيو و غير اکسيداتيو تشکيل شده اند مي باشد و سبب افزايش گليکو اکسيداسيون و ليپو اکسيداسيون در پروتئين هاي بافتي در ديابت مي شود که مي تواند به عنوان يکي از نتايج افزايش استرس کربونيل ديده شود. (104،110)

1-14 اثرات مخرب متابوليسمي ديابت در بدن :
1-14-1 اکسيداسيون ليپيدها:
در اثر پر اکسيداسيون ليپيدها در اسيدهاي چرب غير اشباع باعث ترکيب شدن اسيدهاي چرب با راديکال هاي آزادي که از ديابت ناشي شده اند مي شود . بنيان اسيدهاي چرب از حالت طبيعي خارج شده و محصول نهايي اکسيداسيون ليپيدها ، توليد پنتان ، اتان و مالون دي آلدهيد مي باشد (110)

1-15-1 اکسيداسيون پروتئين ها:
در اکسيداسيون پروتئين ها بيشترين آسيب به اسيد آمينه هاي پروتئين ، سيستئين ، آرژنين و ميتونين وارد مي شود .
1. اختلال در اسيد آمينه هاي مذکور باعث ايجاد پل عرضي و تجمع پروتئين ها
2. شکستن پروتئين ها و هضم پروتئليتيک
3. تغيير اسيد آمينه و تشکيل گروه کربونيل
4. تغيير فاکتور رونويسي و تغيير بيان ژن مي شود(7 و 6)

2-15-1 اکسيداسيون DNA:
آسيب DNA بيشتر در ميتوکندري اتفاق مي افتد که به صورت
حمله به اسکلت قند – فسفات و شکستن DNA تشکيل بازهاي گوانين و آدنين و تغيير باز در هنگام ترميم و جهش در DNA مي شود
اتصال Fe2+ به DNA و توليد راديکال آزاد و تغيير در باز وجهش در DNA موتاسيون DNA ميتوکندري در بافت هاي افراد يدابتي گزارش شده است که نشان دهنده ي آسيب ميتوکندري مرتبط با استرس اکسيداتيو است (89،88)

3-15-1 دفاع هاي آنتي اکسيداني و ديابت:
به منظور کنترل ميزان جريان ROS سلولهاي هوازي يک سيستم دفاعي آنتي اکسيدانت را گسترش داده اند که شامل ترکيبات آنزيماتيک و غير آنزيماتيک مي باشد . سيستم آنتي اکسيدانت شامل ملوکولهاي آنتي اکسيدانت با وزن ملوکولي کم و آنزيم هاي آنتي اکسيدان متنوع مي باشد. (116،117)
گلوتاتيون شايع ترين پپتيد آنتي اکسيدان با وزن ملوکولي پايين و آنزيم هاي مرتبط با GSH 42مثل گلوتاتيون پر اکسيد از G-PX43 گلوتاتيون ردوکتاز G-Red44 گلوتاتيونS ترانسفر از GST45جزء مهمترين آنزيم هاي سيستم آنتي اکسيدان سلولي مي باشد.
GPX کاتاليز کننده ي احياي هيدروژن پر اکسيد از و هيدرو پراکسيداز آلي توسط انتقال الکترونها از GSH و ايجاد GSSG مي باشد . در حقيقت GSSG سپس توسط آنزيم G-RED به GSH تبديل مي شود (118)
آنتي اکسيدان ها از قبيل GSH ويتامين E ويتامين C و- ليپوييک اسيد LA 46تاورين فلانوئيدها ، يوريک اسيد و آنزيم هاي مختلف (کاتالاز ، سوپر اکسيد ديسموتاز SOD عوامل داخلي متابوليک هستند که بافتهاي بيولوژيک را از آسيب هاي راديکال هاي آزاد حفظ مي کنند و به طور چرخه اي توسط مبدل هاي بيولوژيک بازسازي مي شوند (119)

4-15-1 گلوتاتيون:
GSH يکي از مهمترين آنتي اکسيدان ها در سلولهاي پستانداران است که فعاليت هاي شاخص در بافتهاي مختلف دارد (120)
در مکانيسم هاي بالقوه افزايش قند خون GSH تخليه و بازسازي آن دچار تخريب مي شود در همين حين اين تخليه سبب ايجاد نوروپاتي به طور مشخص مي شود (121)

5-15-1 ويتامين E,C:
ويتامين C با اسيد آسکوربيک به عنوان يک آنتي اکسيدان مهم شناخته شده در پلاسما مي باشد که در واقع اولين دفاع در مقابل پر اکسيداسيون ليپيد در پلاسما مي باشد (122)

ويتامينE به عنوان يک آنتي اکسيدان ديگر به دوشکل توکوفرل و توکوترينول مي باشد که دو آنتي اکسيدان چربي دوست در ناحيه اگزوژن بافت هستند (123)
ايزوفرم هاي چندگانه توکوفرول شناسايي شده که تنها از لحاظ عملکرد متفاوت بوده و ظرفيت آنتي اکسيداني آنها تفاوت ندارد مثلا در بيماريهاي رگهاي خوني و يا اثرات ضد تکثير شوندگي وارد عمل مي شوند . مشخص شده در افراد ديابتي ويتامين E,C کم مي شود (124)

6-15-1 تا اورين Taurine:
تااورين يک آمينو اسيد با خاصيت آنتي اکسيدان مي باشد . (125)تخليه تااورين به عناون يک عامل مهم در ايجاد گليکوسيتوتو کسيتي و استرس اکسيداتيو در بافتهاي مختلف اعصاب محيطي پيشنهاد شده است .)مطالعات آزمايشگاهي نشان داده جايگزين کردن تا اورين سبب بهبود کمبود جريان خون عصبي و سرعت جريان عصبي و مقابله با استرس اکسيداتيو مي شود (126)

1-16 آنزيمهاي دفاعي آنتي اکسيداني:
ملوکولهاي آنتي اکسيدان دو طرفه آنزيمهاي دفاعي آنتي اکسيدان نظير SOD يا ايزوفرمهاي مختلف کاتالاز و GSH پر اکسيداز نقش مهمي در رفع اثرات مضر راديکال هاي ازاد در سلولها بافت ها و مايعات خارج سلولي دارند
تخريب آنها در ديابت و نوروپاتي ديابتي و ارتباط اين موضوع با افزايش استرس اکسيداتيو به طور مفصل بررسي شده است (127)
ميزان پايداري و گنجايش آنتي اکسيدان در طول ديابت مزمن به طور چشمگيري بر روي نتيجه ي پيچيدگي هاي بلند مدت ايجاد شده توسط استرس اکسيداتيو اثر مي گذارد (127)

2-17 بربرين:
1-17-2 معرفي بربرين:
بربرين يک آلکالوئيد گياهي است که با تاريخ درماني بسيار طولاني در طب سنتي چين و هند Ayurveda بکار مي رفته است اين آلکالوئيد در بسياري گياهان وجود دارد از جمله
Coptis chinesis (Coptis or Goldenthread),Hydrastis Canadensis (Goldenseal), Berberis vulgaris(barberry), Berberis aquifolium(Oregon grape),tinospora cordifolia,Arcangelisia flava,Cortex rhellodenderi,Rhizoma cortidis,Coptis japonica,Thalictrum minus,berberis wilsonae and berberis aristata(tree turmeric).

شکل 10-1، گياه berberis vulgaris

اين ترکيب فيتوشيميايي را مي توان در ريشه ، ريزوم و پوست ساقه اين گياهان يافت . به عنوان يک دارو بربرين از مدت ها پيش در طب سنتي چين هند و خاورميانه براي خاصيتهاي ضد ميکروبي و ضد پرتوزايي آن بکار مي رفته است . به ويژه طب سنتي هندوستان ويژگي ضد ميکروبي عصاره اين گياه را در مقابله با انواع ارگانيسم ها مثل باکتري ، ويروس ، قارچ ، پرتوزا و کرمهاي پهن و کلاميديا و به طور بارزي عنوان نموده است (128)
جالب توجه است تحقيقات کلينيکي ديگري بر روي بربرين اثرات دارويي ديگري برا ي آن بر شمرده است که در درمان بسياري از دردهاي مزمن و بيماريها از جمله ديابت ، سرطان ، افسردگي فشار خون و چربي خون بالا سودمند مي باشد (129)
بنابراين اين ماده به عنوان يک فاکتور درماني با فعاليتهاي چند گانه برشمرده مي شود

2-17-2 داروشناسي بربرين :
فعاليتهاي دارويي بربرين شامل مهار برخي ارگانيسم ها مهار تشکيل سموم باکتريايي ، مهار انبوه سازي مايع روده اي و ترشح يون ، مهار تداخل عمل ماهيچه هاي صاف ، کاهش التهاب ، مهار تجمع پلاکت ها ، بالا بردن مقدار پلاکت ها در انواع ترومبوز ناشي از کمبود سلول هاي خوني ، تحريک ترشح صفرا و بيلي روبين و مهار تاکي ريتميهاي بطني مي باشد (130)

شکل 11-1: ساختمان شيميايي بربرين کلرايد

3-17-2 کاربردهاي پزشکي دارويي:
فعاليت ضد ميکروبي
بربرين معمولا بصورت نمکهاي سولفات وکلرايد در دسترس است که داراي فعاليت مهار کننده رشد و تکثير باکتري بسيار قوي در مقابل استافيلوکوکوس اپيدرميس – نيسريا – منينگيتيديس و اشريشاکلي E.Coli دارد
يک مطالعه نشان داده بربرين به طور ويژه در مقابل کلرا ، ژيارديا ، شيگلا و سالمونلا موثر است (131)
مطالعات نشان مي دهد بربرين فعاليت حاشيه اي بر هر دو ارگانيسم هاي گرم مثبت و منفي دارد . ماتريا مديکا يک تاليف از داروهاي گياهي چين اشاره مي کند که بربرين سولفات فعاليت آنتي ميکروبي ويژه اي در مقابل طيف وسيعي از ميکروارگانيسم ها نشان داده است شامل استافيلوکوکوس Staph استرپتوکوکوس Strep کانديدا و سالمونلا به خوبي کلبسيا ، کلستريديوم ، پزدوموناس پروتئوس ، شيگلا ، ويبريو ، کريپتوکوکوس و انتاموبا Emtamoba (132)
همچنين موسسه مالي سلامت گزارش کرده است که عصاره هاي بربرين اثرات ضد ميکروبي مشخصي را در برابر باکتريها قارچها ويروس ها و کلاميديا به اثبات رسانده اند که فعاليتهاي ضد ميکروبي دارو را نشان مي دهد(133)

4-17-2 فعاليت ضد پرتوزوايي:
عصاره هاي بربرين و نمک هاي آن اثرات مهار کننده رو به رشدي را در مقابل ژيارديا لامبيلا ، تريکوموناس واژيناليس(134) و ليشمانيا دونواني نشان داده اند . عصاره هاي استخراجي بربرين موثر تر از نمک هاي آن مي باشند . در آب و هواي معتدل آلودگي با انگل ژيارديا لامبيلا (ژياردياسيس) بسيار معمول مي باشد مصرف بربرين عوارض (سمپتوم هاي) معدي روده اي را بهبود بخشيده و در کاهش نمونه هاي مدفوعي که نسبت به ژيارديا مثبت بوده اند موثر بوده است ودر نصف مقدار دوز تجوزي داروي معمول ژيارديا مترونيدازول موثر بوده است(135،136)
يک مطالعه نشان داده است دارو توانايي برجسته اي در مهار مقدار انگل ها و سرعت بهبود پارامترهاي خوني در حيوانات عفوني داشته است . نتايج آزمايش هاي محيط هاي طبيعي in vitro اشاره مي کند که دارو قادر است از بلوغ ميکروارگانيسم ها از طريق مهار تکثير تنفس و بيوسنتز ماکروملوکولها در مرحله آماستيگوت (بدون تاژکي) انگل ها و مداخله در DNA هسته در مرحله پروماستيگوت (داراي يک تاژک جلويي) جلوگيري کند (137)
يک نمونه گيري کلينيکي تصادفي از 215 بيمار نشان داده است که اثر پيريمتامين بروي مقاومت کلروکوئين مالاريا بوسيل بربرين بيشتر از تتراسايکلين يا کوتريموکسازول افزايش مي يابد که اين خود فعاليت آنتي مالاريايي آن را نيز مشخص مي کند (138)

5-17-2 فعاليت ضد اسهال:
اسهال ايجاد شده بوسيله ويبريو کولرا و E.Coli يکي از مطالعات مورد توجه در خصوص بربرين است و نتايج نشان مي دهد که چندين مکانيسم براي توانايي مهار اسهال باکتريايي توسط بربرين مي تواند شرح داده شود .مشخص شده است که بربرين مي تواند مقدار ترشح آب و الکتروليت ها از روده که در اثر بيماري وباي آسيايي ايجاد مي شود را کاهش دهد (139)
ساير مطالعات نشان مي دهد که بربرين به طور مشخص سموم داخلي E.Coli, V.Cholera را مهار ميکند . انقباض ماهيچه هاي صاف و تحرک روده اي را کاهش داده و زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع افراد مبتلا، احساس درد، عوامل خطر، عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بربرين، سلولهاي، فعاليت، سلولي