پایان نامه ارشد با موضوع معادله ساختاری، مدل سازی، کیفیت خدمات، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

خودآگاهی
3
تعداد کل: 19

مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو

6
تعداد کل: 6
گرائن و یول بین، 1995
رفتار شهروندی سازمانی

5
تعداد کل: 5
مون و همکاران، 2008
کیفیت خدمات
کیفیت آموزشی
3
یی و همکاران، 2010

کیفیت ظاهری
2
تعداد کل: 5

7-3 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. پایایی یک مقیاس اندازه گیری به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند یعنی ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج مشابهی بدست می دهد.
روش های مختلفی برای تعیین روایی آزمون وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از روایی ظاهری و روایی محتوا. روایی ظاهری نشان می دهد عناصر مورد سنجش بصورت ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر را دارند. در روایی محتوا کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار میگیرد. روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته اند(مومنی و فعال قیومی،1389).
از آنجایی که در پرسشنامه مربوط به اساتید تمامی سوالات از پرسشنامه های استاندارد در این زمینه که روایی آنها در تحقیقات گذشته اثبات شده است، اقتباس شده بودند لذا برای تعیین روایی پرسشنامه اول تنها به روایی محتوا اکتفا شده است. پرسشنامه به 5 نفر از صاحب نظران و اساتید داده شد و از آنها در مورد سوالات نظرخواهی صورت گرفت که به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند. پرسشنامه دوم که برای سنجش کیفیت خدمات از دید دانشجویان بکار گرفته شده است از سوالات “محقق ساخته” و بر مبنای مدل SERVQUAL استفاده می کند.
برای محاسبه پایایی ابزار سنجش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا یک نمونه 25 تایی پرسشنامه بصورت آزمایشی در بین گروه نمونه برای بدست آوردن آلفای کرونباخ توزیع شد که در این نمونه آلفای بدست آمده 87/0 بوده است. اعتبار کل مولفه های پرسشنامه با نرم افزار SPSS محاسبه شده است که نتایج آن در فصل چهار قابل مشاهده است. از نظر میزان اعتبار پرسشنامه در روش آلفای کرونباخ داشتن ضریب آلفای کمتر از 60 درصد عموما “ضعیف”، حداقل 70 درصد “قابل قبول” و بالاتر از 80 درصد “خوب” تلقی میشود. اعتبار و پایایی بالای 95 درصد در یک تحقیق، اعتبار ” خیلی خوب” پرسشنامه تحقیق را نشان می دهد.
8-3 قلمرو تحقیق
1-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع تحقیق حاضر تاثیر هوش سازمانی برکیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی با مطالعه موردی در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. در این تحقیق ارتباط هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هوش معنوی اساتید دانشگاه با کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین تاثیر این سه نوع هوش سازمانی بر مشارکت اساتید در رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت مبادلات اجتماعی آنها بررسی شده است.
2-8-3 قلمرو زمانی تحقیق
مطالعه در خصوص ادبیات و سابقه تحقیق حاضر از بهمن ماه 1390 بصورت غیررسمی آغاز شد و پس از تصویب پروپوزال در تیر ماه 1391 بصورت رسمی ادامه یافت. جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها در مهرماه 1391 و زیر نظر اساتید راهنما و مشاور انجام شد.
3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت. دانشگاه شهید باهنر کرمان 14 دانشکده و 4 پژوهشکده و مرکز پژوهشي فعال دارد و دانشجويان در 189 رشته تحصيلي در اين دانشکده ها و پژوهشکده ها مشغول به تحصيل مي باشند. همچنين دانشگاه در بيش از  97 رشته تحصيلات تکميلي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري دانشجو مي پذيرد.
در این دانشگاه تقریبا تعداد 440 عضو هيات علمي و 770  کارشناس و کارمند در امور آموزشي، پژوهشي و اجرایي مشغول انجام وظيفه هستند. در میان اساتید دانشگاه، 25 نفر داراي رتبه ي استادی، 35 نفر دانشيار، تقریبا 220 نفر استاديار، 160 نفر مربي مي باشند.
از 14 دانشکده دانشگاه شهید باهنرکرمان، پنج دانشکده انتخاب و پرسشنامه ها بصورت حضوری در میان اساتید توزیع شد. این پنج دانشکده عبارتند از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشکده زبان های خارجی و دانشکده فنی و مهندسی.
9-3 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشجویان آن می باشند. برای نمونه گیری از میان اساتید از آنجا که اندازه جامعه حدودا450 نفر است، برای تعیین اندازه نمونه از فرمول زیر استفاده شده است:

که در آن N اندازه جامعه، سطح خطا (0.05)، انحراف معیار (0.667)، آماره آزمون، دقت مورد نظر (0.1) است. بنابراین حجم نمونه به صورت زیر محاسبه می شود:

به روش طبقه بندی تصادفی 5 دانشکده انتخاب شده و 150 پرسشنامه به صورت تصادفی میان اساتید آنها توزیع شد. در نهایت 130 پرسشنامه پاسخ داده شده قابل تحلیل دریافت شد.
برای سنجش سازه کیفیت خدمات، با توجه به وجود بیش از 18 هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرمان برای نمونه گیری از میان دانشجویان از روش طبقه بندی تصادفی به حجم نمونه 300 تایی استفاده کردیم. همچنین با توجه به پیشبینیهای بعمل آمده مبنی بر اینکه احتمالا برخی پرسشنامههای توزیع شده بازگردانده نشوند، 330 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 305 پرسشنامه قابل تحلیل دریافت شد.
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری
1-10-3 آمار توصیفی و استنباطی
در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS Statistics 20 استفاده شده است. با استفاده از آمار توصیفی، مشخصه های آماری گروه نمونه محاسبه و توصیف گردیده است. آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق بکار رفته است. همچنین برای بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق به تفکیک گروه های جنسیتی و سن اساتید از آزمون کروسکال- والاس H استفاده شده است.
برآورد و آزمون مدل با استفاده از Amos Graphics 20 و به روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفته است. مدل سازی به پژوهشگر یاری می رساند تا الگویی نظری را که از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل یافته، هم بطور کلی و هم بگونه ای جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد. اینکه آیا داده های گرد آوری شده از یک نمونه، کلیت مدل مفهومی تحقیق را مورد حمایت قرار می دهند یا خیر و اینکه کدامیک از اجزای الگوی نظری مدون با توجه به داده های گردآوری شده مورد تایید قرار می گیرند و کدامیک نیاز به تغییر، اصلاح و حذف دارند با کمک مدلسازی معادلات ساختاری انجام می شود.
2-10-3 مدل سازی معادله ساختاری در Amos Graphics
مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را بصورت همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که به آن تحلیل ساختاری کوواریانس نیز می گویند(هومن، 1388).
یک مدل معادله ساختاری ترکیبی از مدل های مسیر (روابط ساختاری) و مدل های عاملی تاییدی(مدل اندازه گیری) است. در مدل های مسیر پژوهشگر تلاش می کند تا با مجموعه ای از روابط یک سویه و دو سویه پدیده ای را تبیین کند. در مدل های مسیر متغیرها از نوع متغیرهای مشاهده شده هستند. در مدل های عاملی تاییدی محقق بدنبال تعریف سازه یا سازه هایی پنهان بر مبنای مجموعه ای معرف هاست. در یک مدل معادله ساختاری پژوهشگر از طرفی به دنبال آن است که مجموعه ای از متغیرهای پنهان را با مجموعه از معرف ها اندازه گیری کرده و سپس روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان را مورد آزمون قرار دهد (قاسمی، 1389).
برآورد و آزمون مدل در مدلسازی معادله ساختاری بصورت یک رویکرد دو مرحله ای انجام می شود. در مرحله اول هر یک از مدل های اندازه گیری موجود در مدل تحقیق بصورت جداگانه مورد آزمون و برآورد قرار میگیرند. در واقع بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای مکنون هنگامی منطقی تر و با معناتر تفسیر می شود که اندازه گیری سازه های پنهان با کمک مدل های اندازه گیری تحقیق با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند. در مرحله دوم پس از اطمینان از قابل قبول بودن مدل های اندازه گیری تحقیق به برآورد پارامتر ها و بررسی برازندگی کل مدل روی می آوریم.
3-10-3 شاخص های برازش مدل
بطور کلی شاخص های برازش مدل در مدلسازی معادله ساختاری به سه دسته شاخص های برازش مطلق، شاخص های برازش تطبیقی و شاخص های برازش مقتصد تقسیم بندی می شوند.
شاخص های برازش مطلق شاخص هایی هستند که بر مبنای تفاوت واریانس ها و کوواریانس های مشاهده شده از یک طرف و واریانس ها و کوواریانس های پیش بینی شده از طرف دیگر قرار دارند. معیار برازش در این گروه از شاخص ها نه مقایسه مدل با مدل های رقیب (آنچه که در شاخص های تطبیقی مورد نظر است) و نه وابسته به تعداد پارامترهایی است که در مدل توسط پژوهشگر تعریف شده اند (آنچه در شاخص های مقتصد مورد نظر است).
شاخص کای اسکوئر و شاخص میانگین مربعات باقیمانده PMR از جمله مهمترین شاخص های برازش مطلق هستند. کای اسکوئر عمومی ترین و پرکاربردترین شاخص برازش مدل در مدل سازی معادله ساختاری تلقی میگردد. هر چه مقدار این شاخص کمتر باشد برازش داده ها به مدل بهتر است تا جایی که مقدار صفر برای آن نشانه ی برازش کامل مدل است. مقدار کای اسکوئر یک مدل همواره بین کای اسکوئر مدل اشباع شده (بهترین مدل ممکن) یعنی صفر و کای اسکوئر مدل استقلال (بدترین مدل ممکن) یعنی بی نهایت تغییر می کند. مدل استقلال مدلی است که در آن متغیرهای موجود در مدل فاقد هر گونه رابطه یک سویه یا دو سویه با یکدیگرند و کواریانس میان آنها صفر است. مدل اشباع مدلی است که در آن همه مسیرهای ممکن بین متغیرها تعریف شده است و از این نظر دقیقا برعکس مدل استقلال است. شاخص میانگین مربعات باقیمانده PMR نیز از شاخص های برازش مطلق محسوب می شود که از آن برای مقایسه دو مدل متفاوت با داده های یکسان استفاده می شود و هرچقدر مقدار آن کمتر باشد نشان دهنده ی برازش بهتر مدل است.
شاخص های برازش تطبیقی مدل نظری تحقیق را با مدل استقلال مقایسه می کنند و نشان می دهند که مدل تدوین شده تا چه اندازه توانسته است از یک مدل استقلال (بدترین مدل ممکن) فاصله بگیرد. مهمترین شاخص های برازش تطبیقی عباتند از شاخص توکر-لویس (TLI)، شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت (NFI)، شاخص برازش نسبی (RFI)، شاخص برازش افزایشی (IFI) و شاخص برازش تطبیقی (CFI). تمامی این شاخص ها مقادیر بین صفر تا یک را بهخود اختصای می دهند و هر چه مقدار آنها بیشتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل است بگونه ای که مقدار 90/0 برای این شاخص ها برازش قابل قبول و مقدار بالاتر از 95/0 برازش خوب مدل را نشان می دهد.
شاخص های برازش مقتصد مهمترین نقطه ضعف شاخص های برازش مطلق یعنی بهبود مقدار شاخص های برازش با افزایش پارامتر به مدل را جبران می کنند . مبنای اصلی در این گروه از شاخص های برازش آن است که به ازای هر پارامتر که به مدل افزوده می شود این شاخص ها جریمه می شوند. از جمله مهمترین این شاخص ها شاخش کای اسکوئر بهنجار شده (CMIN/DF)، شاخص نسبت اقتصاد (PRATIO)، شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI)، شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI) و ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) است. برای شاخص کای اسکوئر بهنجار (CMIN/DF) که از تقسیم مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل بدست می آید اغلب مقادیر بین 2 تا 3 قابل قبول است. شاخص نسبت اقتصاد(PRATIO) نسبت درجه آزادی مدل تدوین شده به درجه آزادی مدل استقلال است و مقداری بین صفر تا یک بخود اختصاص می دهد. برای شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI) مقادیر بالاتر از 50/0 یا 60/0 مناسب است. مقادیر بالاتر برای این شاخص حاکی از قابل قبول تر بودن مدل تحقیق است. برای شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI) نیز مقدار 50/0 و بالاتر از آن قابل قبول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای شهروندی، رفتارهای شهروندی سازمانی، کیفیت خدمات، رفتار شهروندی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هوش فرهنگی، کیفیت خدمات، ضریب همبستگی، تحلیل داده