پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوای کتاب، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

است که گرچه یادگیرنده را به فعالیت و تفکر کشانده است، اما خوراک لازم برای فعالیت و خمیر مایه مورد نیاز را در اختیار فراگیر قرار نداده است و در مجموع نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی شامل متن، تصاویر و فعالیت‌ها ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 20/1 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی قابل‌قبول می‌باشد و در مجموع مطالب در حد مطلوب ارائه گردیده است.
همان‌طور که از جدول استنباط می‌شود نتایج تجزیه‌وتحلیل بر اساس روش ویلیام رومی برای متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران (یادگیری فعال) نشان داد که ضریب درگیری برابر 24/0 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی به خاطر تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف حفظی و آمرانه بودن محتوا ضعیف و نامطلوب تلقی می‌گردد. نتایج تجزیه‌وتحلیل تصاویر در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 44/0 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی در حد مطلوب می‌باشد و نتایج تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌ها نشان داد که ضریب درگیری برابر 91/1 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی حاکی از آن است که گرچه یادگیرنده را به فعالیت و تفکر کشانده است، اما خوراک لازم برای فعالیت و خمیرمایه موردنیاز را برای درک و پاسخ به فعالیت‌ها در اختیار فراگیر قرار نداده است و درمجموع نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی شامل متن، تصاویر و فعالیت‌ها ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 57/0 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی قابل‌قبول می‌باشد و درمجموع مطالب در حد مطلوب ارائه گردیده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، مخاطره پذیری، افزایش درآمد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت اجتماعی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، آموزش و پرورش