پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، کارآفرینی، تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کتاب

دانلود پایان نامه ارشد

با 0.014 و تحمل ابهام با 0.002 می‌باشد.
جدول 4-77 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های اجتماعی در زمینه کارآفرینی
مؤلفه‌های اجتماعی
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل

حساسیت نسبت به دیگران
0.076
رهبری و پویایی
0.034

قدرت‌طلبی
0.030
توانایی نفوذ بر دیگران
0.040

همکاری
0.164
پاسخ به پیشنهادها و انتقادات
0.003

انعطاف‌پذیری
0.046
بلوغ و تعادل
0.020

سازگاری با دیگران
0.103

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درس مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با توجه به جدول شماره 4-77 ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ازنظر داوران بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های همکاری با 0.164 و سازگاری با دیگران با 0.103 می‌باشد و کمترین میزان توجه به بلوغ و تعادل با 0.020 و پاسخ به پیشنهادها و انتقادات با 0.003 می‌باشد.
جدول 4-78 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های عاطفی در زمینه کارآفرینی
مؤلفه‌های عاطفی
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل

رؤیا
0.006
عزم و اراده
0.054

عشق
0.049
خودمحوری
0.014

وقف
0.049
آرمان‌گرایی
0.045

خوش‌بینی
0.024
همدلی
0.108

صداقت
0.024
توفیق طلبی
0.008

آرزومندی
0.002
جرات ورزی
0.029

مرکز کنترل درونی
0.011
خودمختاری
0.004

پافشاری
0.007
تحمل شکست
0.008

اعتمادبه‌نفس
0.023

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درس مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با توجه به جدول شماره 4-78 ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های عاطفی نشان می‌دهد که ازنظر داوران بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های عزم و اراده با 0.054 و همدلی با 0.108 می‌باشد و کمترین میزان توجه مؤلفه‌های رؤیا با 0.006 و آرزومندی با 0.002 و خود مختاری با 0.004 می‌باشد.

جدول 4-79 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های عقلانی در زمینه کارآفرینی
مؤلفه‌های عقلانی
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل

خلاقیت
0.014
دقت و کمال‌جویی
0.028
مدیریت زمان
0.016

بصیرت
0.028
کنترل سرنوشت
0.015
نظم جویی
0.086

توجه به جزئیات
0.399
استقلال‌طلبی
0.025
حل مسئله
0.150

آینده‌نگری
0.076
هدف‌گرایی
0.024
واقع‌گرایی
0.028

استعداد
0.010
عمل‌گرایی
0.059
کنجکاوی
0.128

هوش هیجانی
0.024
قاطعیت
0.016
تفکر واگرا
0.045

ابداع
0.014
ابتکار و نوآوری
0.040
انگیزش
0.007

قدرت تخیل
0.065
دانش
0.539
عکس‌العمل مثبت ن
نسبت به مشکلات
0.015

دوراندیشی
0.073
توانایی تصمیم‌گیری
0.065

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درس مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با توجه به جدول شماره 4-79 ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های عقلانی نشان می‌دهد که ازنظر داوران بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های توجه به جزئیات با 0.399 و دانش با 0.539 می‌باشد و کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های استعداد با 0.010 و انگیزش با 0.007 می‌باشد.
جدول 4-80 میانگین توجه به زیر مؤلفه‌های سازمانی در زمینه کارآفرینی
مؤلفه‌های سازمانی
مؤلفه
میانگین کل
مؤلفه
میانگین کل

نیاز به موفقیت
0.004
سیاست
0.015

ریسک‌پذیری
0.022
تعرض و تهاجمی بودن
0.012

تعهد و مسئولیت‌پذیری
0.111
دانش فنی
0.091

کارآمد بودن
0.079
مهارت طلب
0.122

مخاطره پذیری
0.023
تازگی
0.001

نتایج تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درس مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با توجه به جدول شماره 4-80 ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های سازمانی نشان می‌دهد که ازنظر داوران بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های تعهد و مسئولیت‌پذیری با 0.111 و مهارت طلبی با 0.122 می‌باشد و کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های نیاز به موفقیت با 0.004 و تازگی با 0.001 می‌باشد.
و در کل نتایج تجزیه‌وتحلیل جدول‌های شماره 4- 76 تا 4-80 نشان می‌دهد که در بین مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی بیشترین میزان توجه به دو مؤلفه توجه به جزئیات و مؤلفه دانش با 0.539 از زیر مؤلفه‌های مؤلفه عقلانی و همکاری با 0.164 از زیر مؤلفه‌های مؤلفه اجتماعی می‌باشد و کمترین میزان توجه به مؤلفه‌های تازگی با 0.001 از زیر مؤلفه‌های مؤلفه سازمانی و تحمل ابهام با 0.002 از زیر مؤلفه‌های مؤلفه اقتصادی و آرزومندی با 0.002 از زیر مؤلفه‌های مؤلفه عاطفی می‌باشد.
جدول 4-81 میانگین میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی شامل: اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی با توجه به نوع متن، فعالیت و تصویر
پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم

متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
متن
فعالیت
تصویر
مؤلفه‌ها
میانگین کل
میانگین کل
میانگین کل
میانگین کل
اقتصادی
0.078
0.023
0.103
0.078
0.019
0.116
0.064
0.007
0.114
0.102
0.018
0.122
اجتماعی
0.116
0.097
0.125
0.037
0.021
0.073
0.065
0.015
0.042
0.036
0.045
0.013
عاطفی
0.042
0.025
0.056
0.003
0.004
0.012
0.066
0.014
0.036
0.033
0.007
0.023
عقلانی
0.095
0.098
0.078
0.076
0.088
0.070
0.073
0.059
0.047
0.065
0.058
0.044
سازمانی
0.093
0.034
0.100
0.030
0.013
0.055
0.055
0.001
0.051
0.069
0.009
0.064

نتایج جدول 4- 81 نشان می‌دهد که بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در بین متن‌ها، فعالیت‌ها و تصاویر کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی به ترتیب در متن در مؤلفه اجتماعی با 0.116 پایه سوم می‌باشد و کمترین میزان توجه در متن در مؤلفه عاطفی با 0.003 پایه چهارم می‌باشد؛ و در فعالیت‌ها بیشترین میزان توجه در مؤلفه عقلانی پایه سوم با 0.098 و کمترین میزان توجه در مؤلفه سازمانی پایه پنجم با 0.001 می‌باشد. و در تصاویر بیشترین میزان توجه در مؤلفه اجتماعی پایه سوم با 0.125 و کمترین میزان توجه در مؤلفه عاطفی پایه چهارم با 0.012 می‌باشد؛ و در کل بیشترین میزان توجه در تصاویر پایه سوم در مؤلفه اجتماعی با 0.125 و کمترین میزان توجه در فعالیت های مؤلفه سازمانی پایه پنجم با 0.001 می‌باشد.

جدول شماره 4-82 میانگین کل میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در متن، فعالیت‌ها و تصاویر در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
پایه
کل پایه‌ها
مؤلفه‌ها
میانگین کل جدول شماره 4-82
اقتصادی
0.060
اجتماعی
0.057
عاطفی
0.027
عقلانی
0.070
سازمانی
0.048

نتایج جدول 4-82 نشان می‌دهد که در بین مؤلفه‌های کارآفرینی شامل: اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی، بیشترین میزان توجه در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه‌های عقلانی با 0.070 بوده است و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه‌های عاطفی با 0.027 بوده است.
جدول 4-83 میانگین (متن، فعالیت، تصاویر) در مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی و سازمانی
مؤلفه/پایه
سوم
چهارم
پنجم
ششم
اقتصادی
0.069
0.072
0.062
0.081
اجتماعی
0.113
0.043
0.041
0.032
عاطفی
0.041
0.006
0.039
0.021
عقلانی
0.090
0.089
0.064
0.054
سازمانی
0.076
0.033
0.036
0.047

نتایج جدول 4- 83 نشان می دهد که بیشترین میزان توجه به مؤلفه اقتصادی در پایه ششم (0.081) و کمترین میزان توجه در پایه پنجم (0.062) می‌باشد و همچنین بیشترین میزان توجه به مؤلفه اجتماعی در پایه سوم که (0.113) و کمترین میزان توجه در پایه ششم (0.032) می‌باشد و مؤلفه عاطفی بیشترین میزان توجه در پایه پنجم (0.039) و کمترین میزان توجه در پایه چهارم (0.006) می‌باشد. مؤلفه‌های عقلانی بیشترین میزان توجه در پایه سوم (0.090) و کمترین میزان توجه در پایه پنجم با (0.064) می‌باشد. در مؤلفه‌های سازمانی بیشترین میزان توجه در پایه سوم (0.076) و کمترین میزان توجه در پایه چهارم (0.033) می‌باشد. و همچنین به تفکیک پایه در پایه سوم بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های اجتماعی بوده است و در پایه‌های چهارم و پنجم بیشترین میزان توجه در مؤلفه‌های عقلانی بوده است و در پایه ششم بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی بوده است.
جدول شماره 4-84 جدول میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در متن، تصویر و فعالیت
پایه / متن
متن
فعالیت
تصاویر
سوم
0.422
0.277
0.462
چهارم
0.224
0.145
0.326
پنجم
0.323
0.096
0.29
ششم
0.305
0.137
0.266
مجموع
0.318
0.164
0.337

نتایج جدول شماره 4-84 نشان می دهد که در پایه‌های سوم و چهارم بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های کار آفرینی در بخش تصاویر بوده است و کمترین در بخش فعالیت ها بوده است و در پایه‌های پنجم و ششم بیشترین میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در بخش متون و کمترین در پایه پنجم در بخش تصاویر و پایه ششم در بخش فعالیت ها بوده است. و در مجموع میانگین کل میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی نشان می دهد که بیشترین میزان توجه در تصاویر کتب مطالعات اجتماعی (در حد خوب) بوده است و کمترین میزان توجه در بخش فعالیت های کتاب ها (در حد کم) بوده است؛ و در متون در حد متوسط به مؤلفه‌ها توجه شده است.
4-2-2 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی شامل (متن، تصاویر، فعالیت‌ها) ازنظر میزان درگیری ذهن فراگیران (یادگیری فعال) از نظر ویلیام رومی
همان طور که در فصل 3 بیان شد از روشهای عینی –کمی تجزیه و تحلیل کتب درسی به روش ویلیام رومی یا شیوه ی دعوت به پژوهش کتاب درسی و یا بررسی میزان به تفکر واداشتن کتاب درسی است. مفروضه اصلی این روش مبتنی بر این اصل است که برای ارائه محتوا می توان به شیوه (ارایه سنتی) و یا شیوه (فعال) عمل نمود. این روش تجزیه و تحلیل کمی کتابهای درسی براساس تعداد واحدهای مربوط به‌ روش ارایه فعال و تعداد واحدهای مؤید روش ارایه سنتی عمل می‌کند و نسبت گروه‌ اول به دوم را (ضریب درگیری) می‌نامد. مقادیر این ضریب‌ می‌تواند از صفر تا اعداد درشت‌تر را شامل شود. ضرایب در فاصله بین (۴/۰ تا ۵/۱) به عنوان ملاک مورد قبول و مناسب بودن ضریب درگیری محسوب می‌شود و نشان‌ دهنده میزان متعادل و مطلوب بودن کتاب درسی است. در این روش برای محاسبه ضریب درگیری داده های به دست آمده از فرمول های زیر استفاده گردید:

جدول 4-85 میزان درگیری دانش‌آموزان در متن، تصویر و فعالیت‌های کتاب‌های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی ازنظر ویلیام رومی

کد
فراوانی
ضریب درگیری
پایه‌ها
نوع تحلیل
a
b
c
d
e
f
g
h
فعال
غیرفعال

سوم
متن
13
18
12
12
10
6
1
6
23
55
0.41

تصویر
53
67
0
0
0
0
0
0
67
53
1.26

فعالیت
6
33
23
64
0
0
0
0
87
39
2.23

مجموع

177
147
1.20
چهارم
متن
56
7
46
1
15
2
0
8
25
101
0.24

تصویر
110
49
0
0
0
0
0
0
49
110
0.44

فعالیت
0
36
47
22
0
0
0
0
69
36
1.91

مجموع

143
247
0.57
پنجم
متن
111
5
40
3
12
0
0
3
15
159
0.09

تصویر
115
65
0
0
0
0
0
0
65
115
0.56

فعالیت
11
98
32
26
0
0
0
0
58
109
0.53

مجموع

138
383
0.36
ششم
متن
106
2
13
10
1
35
6
7
49
131
0.37

تصویر
89
69
0
0
0

0
0
69
89
0.77

فعالیت
1
15
63
71
0
0
0
0
134
16
8.37

مجموع

252
236
1.06

همان طور که از جدول 4-85 استنباط می‌شود نتایج تجزیه‌وتحلیل بر اساس روش ویلیام رومی برای متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران (یادگیری فعال) نشان داد که ضریب درگیری برابر 41/0 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی قابل‌قبول و محتوای متن در حد مطلوب می‌باشد. نتایج تجزیه‌وتحلیل تصاویر در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 26/1 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی در حد مطلوب می‌باشد و نتایج تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌ها نشان داد که ضریب درگیری برابر 23/2 می‌باشد که ازنظر ویلیام رومی حاکی از آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، مخاطره پذیری، افزایش درآمد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت اجتماعی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، آموزش و پرورش